Отчет за дейността на комисия за защита на конкуренциятастраница3/3
Дата16.06.2017
Размер410.99 Kb.
1   2   3

към Министерство на икономиката - Междуведомствена работна група по защитните мерки – “Комисия по защитните мита”;

 • към Министерство на транспорта и съобщенията - Междуведомствена работна група “Извършване на анализ на законодателството относно осигуряване правото на националния съобщителен регулаторен орган за разрешаването на спорове”;

 • към Министерство на финансите - Междуведомствена работна група на тема “Извършване на аналитичен преглед на законодателството в областта на правото на установяване, за идентифициране разпоредбите с дискриминационен ефект и необходимостта от промени в законодателството, във връзка с правото на установяване”.

  ХV. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

  Дейността в областта на европейската интеграция е приоритет за КЗК.

  2004 г. беше ключова както по отношение на усилията, които трябваше да се положат, така и по отношение на успехите, които България като цяло и Комисията в частност успяха да постигнат в областта на конкуренцията.

  Преговорите по глава 6 “Конкуренция” бяха едни от най-трудните в техническо отношение, тъй като материята е комплексна и свързана с редица от останалите преговорни глави - “Свободно движение на стоки”, “Транспортна политика”, “Данъчна политика”, “Енергетика”, “Индустриална политика”, “Телекомуникации и информационни технологии”, “Регионална политика и координация на структурните инструменти”, “Околна среда” ,“Митнически съюз”.

  България трябваше да докаже, че покрива всички критерии за пълноправно членство, а именно:

  - наличие на напълно хармонизирано законодателство в областта на конкуренцията ;

  - административен капацитет на КЗК както в области на антитръста, така и на контрола на държавните помощи;

  - съответстващо на acquis правоприлагане и в двете областта на антитръста, така и на контрола върху държавните помощи.

  КЗК работи изключително напрегнато и отговорно, за да ускори приключването на преговорите по глава 6.

  Тя беше своеобразен център за подготовка на по-голяма част от материалите, свързани с преговорите. Подготвени бяха няколко проекта за Допълнителни информации към Преговорната позиция CONF –BG 2/04 и CONF-BG 8/2004. Изготвени бяха и позиции за заседанието на под-комитет “Вътрешен пазар” и за Комитета за асоцииране България - ЕС в частта “Политика на конкуренцията”. Частта от Българския принос към Редовния доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване също е резултат от дейността на Комисията. Предоставяни са ежемесечни информации относно постановените от КЗК решения по приложението на ЗЗК и др.

  С активното участие на КЗК се проведоха няколко технически консултации по глава 6 между представители на ЕК и българската страна, по време на които беше направен преглед на изпълнението на изискванията за членство и бяха очертани проблемните области, в които следва да продължи да се работи.

  Може да се каже, че 2004 г. беше годината на най-интензивните контакти на КЗК с ГД “Конкуренция” на ЕК. Кореспонденцията беше ежедневна, а сроковете, в които КЗК трябваше да предостави информация, справки, анотации и др. - изключително кратки.

  КЗК направи всичко необходимо, за да докаже, че дейността й е адекватна на високите критерии за ефективност и има съответстващо на acquis правоприлагане, на които отговарят националните органи за защита на конкуренцията в страните-членки на ЕС.

  В резултат на усилията както на членовете на КЗК, така и на целия експертен състав КЗК постигна значителен прогрес в покриването на критериите за членство в ЕС – хармонизиране на законодателството, административен капацитет и правоприлагане.

  Това беше отчетено в Общата позиция /CONF-BG 18/04/ на ЕС от 14 юни 2004 г. с която беше обявено техническото приключване на преговорите по глава 6 “Политика на конкуренцията”.

  И след тази дата, КЗК продължи да бъде под строг мониторинг от ЕК по отношение на правоприлагането, по - специално в областта на контрола на държавните помощи. Мониторингът беше нужен, за да може ЕК да бъде сигурна, че положителната тенденция в практиката на КЗК се запазва и след техническото приключване на преговорите.

  КЗК се справи успешно със задачата.

  С Последния Редовен доклад за напредъка на България от октомври 2004 г. ЕК безусловно декларира, че положителната тенденция трайно се запазва. Според ЕК от 1997 г. до 2004 г., България бележи стабилен напредък в приемането на необходимото законодателство, развитието на административния капацитет на КЗК и правоприлагането.

  В края на 2004 г. КЗК съвместно с експертите членове на работна група 6 започна работа по съгласуване на някои технически адаптации на актове от acquis във връзка с Договора за присъединяване на България към ЕС.

  За подготовката на състава на КЗК за участие в съвместната работа с ЕК и националните органи на страните - членки на ЕС, обединени в “Европейската мрежа по конкуренция” (ECN), КЗК започва да издава бюлетин на български език, в който представя новостите в законодателството и практика на ЕК и Европейския съд.

  Пак с тази цел КЗК изработи и защити проект по програма ФАР “Подготовка на България за пряко приложение на acquis. Туининг партньорът по проекта е италианското ведомство по конкуренция, а изпълнението на предвидените дейности ще започне през втората половина на 2005 г.

  ХVІ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  През 2004 г. КЗК активизира своите контакти с международни специализирани организации и национални органи за защита на конкуренцията.

  Освен с ЕК, КЗК, която е член на Международната мрежа по конкуренция (ICN – International Competition Network), участва и даде своя принос в общите усилия за повишаване на ефективността на политика на конкуренция в глобален план.

  През 2004 г. Комисията разработи материали във връзка с две изследвания на ICN в областта на концентрациите, формулиране на условия по отношение на някои концентрации на стопанска дейност, взаимодействие с националните регулаторни органи.

  За популяризиране на българското законодателство и практика в областта на конкуренцията и държавните помощи, КЗК изготви кратки обзори за няколко международни специализирани издания – “2005 Handbook of Competition Enforcement Agencies” и “Competition & Antitrust Review 2005”. И двете издания са с голяма популярност сред специалистите по конкуренция, което несъмнено ще популяризира дейността ни и в международен план.

  КЗК осъществи работни срещи и подготви информации за нуждите на Световната банка, във връзка с прегледа по заемите PAL 2 и PAL 3 – трети програмен заем за преструктуриране. По време на тези срещи и в информациите беше представен напредъка в областта на институционалното изграждане и развитие на комисията, както и усъвършенстването на нормативната уредба.

  Представители на комисията взеха също участие и в международни форуми, конференции и семинари, среди които: Глобалния форум по конкуренция, организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; Третата годишна конференция на Международната мрежа и Форум по конкуренцията, проведена в Сеул, Южна Корея, Регионалните срещи на ведомствата по конкуренция на страните от Черноморския регион, Годишната конференция на високо равнище по Международно антитръстово право, проведена в Ню Йорк, САЩ и др.

  Участието в двустранни и многостранни програми за сътрудничество в областта на политиката на конкуренцията има съществен принос за подобряване на административния капацитет на комисията за прилагане на националното право на конкуренцията и правото на Европейската общност в тази област.

  През ноември 2004 г., в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество в областта на антимонополната политика между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация от 19 май 1995 г., беше подписана и поредната Програма за сътрудничество за 2005-2006 г. между Комисията и Федералната антимонополна служба на Русия.

  ХVІІ. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

  Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка.

  С ПМС №30/06.02.2004 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България, се приема и утвърждава бюджет в размер на 1 427 952 лева.

  Към 31.12.2004 г. са усвоени 1 386 014 лева, което представлява 97.06% от планирания бюджет за 2004 г.

  Издръжката на Комисията възлиза на 363 454 лева, представляващи 26% от общия бюджет. В сумата са включени средствата, необходими за дейността на КЗК. Голям процент са разходите, заделени за курсове за квалификация и преквалификация на служителите, закупуване на специализирана литература, интернет услуги и командировки в страната и чужбина.

  Бюджетните средства се изразходват като се спазва режим на икономичност, ефективност и ефикасност.  ХVІІІ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИИТЕ

  Комисията осигурява информация за обществеността и медиите относно дейността си на принципа на пълна прозрачност.

  Комисията се стреми да отговоря адекватно на журналистическия интерес на представителите на медиите.

  За всяко обявено решение се изготвя прессъобщение, което се разпраща по електронната поща и по факса до всички основни национални медии – 16 вестника и списания, 7 телевизии, 5 радиа, 5 информационни агенции. Прессъобщенията се публикуват също така и в официалната Интернет страницата на комисията.

  По важни въпроси се провеждат брифинги и пресконференции, на които медиите се информират за постановените от комисията решения и политиката на конкуренцията като цяло.

  Комисията поддържа и редовно обновява библиотечния си фонд, който е един от най-богатите на литература по право на конкуренцията в страната.

  Комисията предоставя постановените от нея решения за включване в правно-информационните системи “Сиела” и “Норма”.

  Всяка година комисията издава периодичен информационен бюлетин, в който отразява практиката си по прилагането на Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи.

  Ежедневно се изработва вътрешен информационен бюлетин с преглед на най-важните икономически теми на деня в медиите. Този бюлетин съдържа и полезна информация относно предприемани от страна на участниците на пазара действия, които пораждат съмнения за нарушения на ЗЗК. По този начин се улеснява работата на служителите, които докладват на комисията предложения за образуване на производства по собствена инициатива.

  Интернет страница

  Комисията отдава важно значение на поддържане на диалога с обществеността чрез информацията, публикувана в нейната официална интернет страница.

  През 2004 г. беше осъществен проект за създаване на нов уеб дизайн на страница на Комисията. Съветът за европейска интеграция взе решение за отпускане на средства, необходими за неговото разработване.

  Новият дизайн на интернет страницата позволява по-добро и точно търсене по отделните специализирани рубрики. Подрубриките дават възможност да се правят справки за образуваните в КЗК производства.

  Ежедневно комисията обогатява заглавната си страница с новини, отразяващи работата й по прилагането на ЗЗК и ЗДП.

  От изключително значение за комисията са и постъпващите мнения и сигнали от физически и юридически лица чрез създадената специално за това рубрика.  XІХ. ПО-НАТАТЪШНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2005 Г.

   1. Подобряване на административния капацитет

  КЗК продължи да работи за повишаване на професионалните знания на състава както в областта на антитръста, така и на държавните помощи.

  За издигане на професионалната подготовка КЗК проведе през годината 2 изнесени семинара по теми, свързани със законодателството в областта на конкуренцията и практиката на КЗК по приложението на ЗЗК, както и еднодневен семинар с представители на МВР и експерти от КЗК на тема “Практически проблеми при претърсване и изземване на доказателства”.

  За да осигурим непрекъснатост на процеса на обучение, КЗК разработи малък проект “Twinning light”, чиято цел е да се обучи състава за провеждане на проверки на място. Избран беше тунинг партньор с голям опит – Федералното министерство на икономиката и труда на Германия (Бундескартеламт) и дейностите по проекта вече се осъществяват.

  Бяха обявени и проведени три конкурса14 за свободните длъжности в специализираната администрация на Комисията.   1. Приоритети за 2005 г.

  Приоритетите в дейността на КЗК през 2005 г. се определят от общите приоритети за развитие на икономиката, приети от правителството и Народното събрание на Република България, а също и от препоръките в последната Обща позиция на ЕС от 14 юни 2004 г. и последния Годишен доклад на ЕК за напредъка на България в процеса на присъединяване.

  Целта е българското законодателство и правоприлагане в областта на конкуренцията да са в крак с последните достижения на правото на ЕС, а КЗК да се утвърди като най-активния фактор за защита на свободата на конкуренция и на свободната инициатива в стопанската дейност.

  След 1.01.2007 г. КЗК пряко ще прилага чл. 81 и чл. 82 ДЕО. Това изисква високо ниво на експертни знания не само за националното право и практика, но и задълбочено познание на acquis и юриспруденцията на Европейския съюз. Особено голямо значение има придобиването на опит в осъществяване на правомощието за извършване на проверки на място, тъй като след като България стане член на ЕС, в определени случаи проверките на място ще бъдат извършвани съвместно от КЗК и представители на ЕК.

  Друг приоритет ще бъде утвърждаване на така наречената “конкурентна култура” на икономическите оператори и обществото като цяло. Те следва да познават добре не само законовите забрани за съгласувани практики, ограничаващи конкуренцията и за злоупотреба с господстващо положение, но и разпоредбите на чл.81, чл. 82 и на вторичното законодателство. Всичко това е продиктувано от необходимостта икономическите оператори на българския пазар да привикнат на дисциплина в областта на конкуренцията като тази в Общността още в периода преди присъединяването.

  Комисията ще продължи да отдава приоритетно значение и ще съсредоточи усилията си върху най-тежките нарушения на конкуренцията – картелите и злоупотребата с монополно или господстващо положение. Акцент с изразена превантивна функция ще бъде прилагането на още по-ефективна санкционна политика по отношение на нарушителите.

  В тази връзка Комисията определя следните приоритети на дейността си през 2005 година:

  - по-нататъшно усъвършенстване на законодателството в съответствие с последните достижения на правото на ЕС;

  - ефективно осъществяване на правомощието за принудително събиране на доказателства въз основа на чл.41 а от ЗЗК;

  - активно участие в законодателния процес с оглед превръщането на комисията в най-активния фактор за защита на свободната стопанска инициатива;

  - подготовка на експертния състав и членовете на комисията за по-тясно сътрудничество и работа с Европейската Комисия и органите на държавите-членки в рамките на European Competition Network (ECN);

  - подготовка за пряко приложение на европейското право в областта на конкуренцията след пълноправното членство на България в ЕС.  1 Решение № 303 / 25.11.2004 се основава на чл. 7, ал. 1, т. 7 от ЗЗК.

  Решение № 28 / 26.02.2004 – с основание по чл. 55, ал. 1, т. 6 от ЗЗК.  2 12 от образуваните производства съдържат искане за установяване на нарушение и по чл. 9 и/или чл. 30 и следващите от ЗЗК

  3 следва да се има предвид, че с пет от тези решения КЗК се е произнесла за наличието или липсата на нарушения и по други разпоредби на ЗЗК .

  4 В 6 от тези решения, основанието включва и т. 3 на чл. 55, ал. 1. Предявени са обвинения за нарушение по няколко члена на ЗЗК.

  5 Общата сума на решенията по-долу е 26, защото в едно от решенията си Комисията се е позовала едновременно на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗЗК (буква а/) и . 28, ал. 1 (буква б/). Общият бой на решенията - 25 и образуваните преписки - 23 през 2004 г. се разминава, защото две от решенията са постановени във връзка с преписки, образувани през 2003 г.

  6 Със свое решение № 80/2004 г. КЗК едновременно дава разрешение за концентрацията и постановява, че последващото сливане попада извън обхвата на чл. 24 от ЗЗК

  7 Със свое решение №212/2004 г. КЗК едновременно дава разрешение за осъществяване на сделка, представляваща концентрация по смисъла на чл. 21 и налага санкция за неизпълнение на задължение по чл. 24.

  За три от концентрациите КЗК е дала разрешение за осъществяването им под условие.  8 Решение № 39/2004 г. по КЗК-123/2003 г.

  9 Дванадесет от тези производства са по молби, съдържащи твърдения и за извършени нарушения по чл. 9 и чл. 18 от ЗЗК.

  10 Следва да се има предвид, че в 8 от тях КЗК се е произнесла и за наличието или липсата на нарушения по други разпоредби на ЗЗК, 1 от решенията е за налагане на глоба за непредоставяне на информация, необходима на КЗК да се произнесе за нарушение по Глава седма от ЗЗК.

  Голяма част от решенията съдържат произнасяне на КЗК по няколко текста от Глава седма “Нелоялна конкуренция” на ЗЗК, както и по отношение на повече от един ответник. Поради това, с едно и също решение се установява както липса, така и наличие на извършено нарушение.  11 В някои случаи с едно и също решение са наложени повече от една имуществена санкция, или е наложена санкция за определено действие, а за друго действие е установена липса на нарушение.

  12 Приет с решение № 50/22.02.2005 г.

  13 Споразумението с Комисията за финансов надзор е сключено на 19.12.2003г.

  14 Конкурсите са проведени през месеците февруари, август и ноември 2004 г. и са преминали според всички изисквания и в условията на пълна прозрачност.
 • 1   2   3


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница