Отчет за дейността на нзок за 200 8 г. Годишен отчет за дейносттастраница1/13
Дата02.06.2018
Размер1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Годишен отчет за дейността на НЗОК за 2008 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА

ЗА 2008 ГОДИНА

/РЕЗЮМЕ/

І. ВЪВЕДЕНИЕ – МИСИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ


Осигуряването на равен достъп до качествена здравна помощ е важна цел в развитието на българското общество за приобщаването му към европейските и световните ценности и норми. В дългосрочен период се очаква радикалните промени в здравеопазването и въведената система за здравно осигуряване да доведат до регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на здравните разходи, до подобряване качеството на предоставените услуги и равнопоставеността при тяхното използване, както и до въвеждането на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти и по-висока удовлетвореност на потребителите от оказаната медицинска помощ.

Националната здравноосигурителна каса е институцията, която осъществява задължителното здравно осигуряване в Република България, съгласно Закона за здравното осигуряване, в частта му по управление и разходване на набраните за тази цел средства за заплащане на здравни дейности и лекарствени продукти, предвидени в закона, нормативните актове на Министерството на здравеопазването и Националния рамков договор (НРД).

Основна цел в дейността на НЗОК е да осигурява и гарантира достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

НЗОК е насочила дейността си към изграждане на устойчива система на задължително здравно осигуряване чрез:

• Социална ориентираност на здравните услуги;

Гарантиране на равен достъп, сигурност и качество на осигурените лица при ползване на медицинските и дентални услуги, съгласно договорения пакет здравни дейности;

• Прилагане на пазарни механизми при разпределяне на ресурсите в системата на задължителното здравно осигуряване, чрез които да се създаде благоприятна конкурентна среда, водеща до повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги;

• Осигуряване на гъвкаво управление на приходите от вноски и разходите по здравноосигурителни плащания;

• Осъществяване на стратегията на Световната здравна организация “Здраве за всички през ХХІ век” и на националните цели на провежданата здравна политика;

• Междусекторно сътрудничество и партньорство с други институции и съсловни организации.

За да изпълни мисията и целите си, основните приоритети на НЗОК през 2008 година бяха:

• Изпълнение на задълженията на НЗОК по прилагане на НРД при спазване на финансовата рамка на бюджета на НЗОК за финансовата година;

• Изготвяне на годишен бюджет на НЗОК за 2009 година;

• Подготовка на текстове и приложения за рамков договор, участие в преговори с представителите на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина за подписване на Национален рамков договор за 2008 година;

• Повишаване на ефективността и резултатността на медицинския и финансовия контрол на договорните партньори;

• Разширяване на базата данни с медицинска и икономическа информация от всички болнични лечебни заведения, които са държавна или общинска собственост, чрез въвеждане на специализиран софтуер за електронен отчет.

• Изграждане на интегрирана информационна здравноосигурителна система на НЗОК;

• Сертифициране на НЗОК по стандарт ISO 9001:2000 и въвеждане на система за управление на качеството (СУК);

• Поддържане на адекватна медийна и комуникационна система;

• Институционално развитие и формиране на система за институционална устойчивост;

• Международно сътрудничество и европейска интеграция.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЗОК

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


На основание чл.6, ал.3 от Закона за здравното осигуряване Националната здравноосигурителна каса има следните органи на управление:

СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

През отчетната 2008 година Управителният съвет на НЗОК, с мандат до 13.12.2008 година, проведе 15 редовни заседания, 1 заседание съвместно с Контролния съвет и 2 заседания по преговори за НРД 2009. Управителният съвет, избран от Събранието на представителите на 15.12.2008 година, проведе две редовни заседания.

Във връзка с липсата за втора поредна година на подписан НРД, поради нежелание от страна на БЛС за водене на конструктивен диалог, за 2008 година съгласно § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗО, УС на НЗОК определи условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗЗО още на 27 декември 2007 година.

В началото на 2008 година Управителният съвет на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2008 година Управителният съвет прие Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности, назначавани от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ. Новото в тези правила е, че изпълнителите на медицинска помощ могат да надхвърлят с до 10 на сто стойностите на регулативния стандарт и те могат да бъдат преразпределяни между отделните дейности и лекари. Това превишение не изисква компенсация през следващия период. При превишение с допълнителни 15 процента на определените им регулативни стандарти, изпълнителите на медицинска помощ са длъжни да компенсират надвишението през всяко следващо тримесечие.

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2008 година Управителният съвет прие Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ. Тези правила се прилагат за първа година от съществуването на НЗОК. Институцията задели първоначален резерв в ЦУ и в РЗОК, в размер на не по-малко от 10 % от годишния бюджет за болнична помощ, който периодично на тримесечие се актуализираше и се правиха актуализации в разпределението на средствата за болнична помощ по РЗОК със санкция на Управителния съвет.

В изпълнение на чл. 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2008 година, Управителният съвет утвърди Ред за предоставяне на годишни и периодични финансови отчети от лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Отчетите бяха приемани периодично от Управителния съвет и бяха изпращани на Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването.

В изпълнение на чл.15, ал.1, т. 4 от ЗЗО е изготвен проект на годишния бюджет на НЗОК за 2009 година и е внесен в Събранието на представителите за одобрение. На основание на чл.15, ал.1, т.5 от ЗЗО е представен в Министерския съвет, чрез министъра на здравеопазването, одобреният от Събранието на представителите проект за годишен бюджет на НЗОК за 2009 година.

В изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 6 от ЗЗО са приети отчетът за изпълнението на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК за 2007 година и са внесени в Събранието на представителите за одобрение. Одобрените отчети са внесени чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет.

Поради повишената събираемост на приходите, на основание чл. 55, ал. 4 и § 11а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване и във връзка с извършения анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2008 година за извънболнична и болнична медицинска помощ, бяха завишени цените на оказваните медицински услуги, заплащани от НЗОК средно с 10 %, които влязоха в сила от 1 октомври 2008 година.

През цялата година Управителният съвет следеше хода на изграждането на Интегрираната информационна система на НЗОК. Одобри „Програма за развитие на интегрираната информационна система на НЗОК 2008 – 2009”.

В изпълнение на чл.15, ал.1, т.12 целогодишно и регулярно е осъществяван контрол върху оперативната дейност на Директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК през 2008 година.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 13 Управителният съвет взе решения за разходване на средства от резерва на НЗОК за допълнителни здравноосигурителни плащания. На основание чл.15, ал.1, т.14 той взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи, в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК за 2008 година.

Поради предсрочното освобождаване на длъжността „директор” в РЗОК – Враца, Пазарджик и Велико Търново, с решение на Управителния съвет на НЗОК са проведени конкурси за заемане на длъжността „директор” на РЗОК.

На 30 юни 2008 година бяха официално открити преговорите по НРД 2009, съвместно с представители на УС на БЛС и УС на БЗС. Проведени бяха две заседания. Поради нелегитимност на ръководството на БЛС (изтекъл мандат през месец април 2008 година) и липсата на желание от тяхна страна да представят необходимите документи за легитимността им, на 07.07.2008 г. преговорите бяха прекратени. Управителният съвет се обърна за съдействие към ред институции за решаване на възникналия казус. До решение на въпроса не се стигна. Беше сезиран Главния прокурор на Република България, в рамките на неговата компетентност, да предприеме действия, които да дадат увереност на УС на НЗОК относно статута на преговарящата страна. Предвид значимостта на решенията, свързани с НРД 2009, УС на НЗОК трябва да има сигурност за статута на лицата, взели решение в качеството си на членове на УС на БЛС.

Във връзка с наложените ясни правила за финансиране на болничната помощ, се получиха ред неоснователни твърдения от ръководството на „Токуда болница София” АД. Управителният съвет изрази своята позиция, че действията на УС на НЗОК и Директора на НЗОК са в съответствие с действащото законодателство на Република България.

С всички свои действия Управителният съвет на НЗОК, през отчетния период на 2008 година, е изпълнявал Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на НЗОК за 2008 година и се е придържал към действащото законодателство в страната.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

През 2008 година Контролният съвет, с мандат до 13.12.2008 година, проведе 3 редовни заседания и едно съвместно с Управителния съвет на НЗОК. Новият Контролен съвет, избран на 15.12.2008 година от Събранието на представителите, проведе 1 заседание.ДИРЕКТОР НА НЗОК

През изтеклия отчетен период на 2008 година директор на НЗОК е д-р Румяна Тодорова. На основание чл.19, ал.4, т.2 от ЗЗО, тя организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК, в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК, решенията на Събранието на представителите и Управителния съвет. В изпълнение на чл.19, ал.4, т.3 от ЗЗО д-р Тодорова организира провеждането на конкурси за директори на РЗОК в 3 РЗОК: Велико Търново, Враца и Пазарджик. В изпълнение на чл.19, ал.4, т.4 от ЗЗО предложи на Управителния съвет проект на Закон за годишния бюджет на НЗОК за 2009 година. В изпълнение на чл.19, ал.4, т.9 от ЗЗО изготви отчет за изпълнението на бюджета и отчет за дейността на НЗОК за 2007 година, след което ги представи на Управителния съвет.

Ежемесечно, с месечния отчет за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2008 година, информираше Управителния съвет за изпълнението на приходите по бюджета на НЗОК.

Директорът на НЗОК организира събирането, анализирането и обобщаването на периодичните финансови отчети от лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК, във връзка с чл. 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2008 година. Периодично ги внасяше за сведение на Управителния съвет на НЗОК и ги предоставяше на вниманието на Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването.

През цялата 2008 година Директорът на НЗОК изпълняваше прилагането на Правила и ред за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности, назначавани от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ и Правилата и реда за определяне на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ.

И през 2008 година продължи издаването на протоколи по програмите за лечение на заболявания, в рамките на утвърдените от Управителния съвет средства. Съблюдаваше се включването на нови пациенти по програмите, съгласно месечния финансов разчет и ежемесечно се следеше и отчиташе изпълнението на същите и финансовата рамка за лекарства.

Директорът предприе действия за откриване и провеждане на процедура за избор на банки, които да обслужват бюджетните сметки на РЗОК по реда на Общите условия на БНБ. Обслужващите банки бяха утвърдени с решение на Управителния съвет.

В изпълнение на решение на Управителния съвет, Директорът на НЗОК предприе необходимите действия по предложените принципи от Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България за въвеждане на ред за постигане на улеснен достъп до медикаментозно лечение на здравноосигурените лица чрез временна промяна в търговските условия за осигуряване на лекарства от лекарствения списък на НЗОК в аптечната мрежа, изхождайки от финансовата целесъобразност при разходването на средствата по бюджета на НЗОК за лекарства за домашно лечение.

Поради липсата на легитимен партньор за водене на преговори по НРД 2009, Управителният съвет подкрепи действията на Директора на НЗОК при воденето на разговори и дискусии на експертно ниво. Проведоха се ред срещи с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Сдружението на общинските болници, сдружението на областните болници, с представители на университетските болници и лекарите – специалисти.

През 2008 година, благодарение на усилията на Директора и целия екип на НЗОК, институцията беше сертифицирана по ISO 9001 : 2000.ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА НЗОК

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЗОК

До 1 май 2008 година ЦУ на НЗОК функционира при следната организационна структура:

 • Самостоятелен отдел “Счетоводство”;

 • Самостоятелен отдел “Вътрешно-финансов контрол”;

 • Самостоятелен отдел “Вътрешен одит”;

 • Самостоятелен отдел “Секретариат”;

 • Самостоятелен отдел “Административно-стопански дейности”;

 • Самостоятелен отдел “Връзки с обществеността”;

 • Самостоятелен отдел “Правен”;

 • Дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”;

 • Дирекция “Договаряне, методология и контрол на болничната медицинска помощ”;

 • Дирекция “Договаряне, методология и контрол в извънболничната медицинска помощ”;

 • Дирекция “Лекарства”;

 • Дирекция “Бюджет и финансови параметри”;

 • Дирекция “Информационни технологии и дейности”.


От 1 май 2008 година с решение № РД-УС-04-59/21.04.2008 г. е приета нова организационна структура на ЦУ на НЗОК, както следва:

 • Самостоятелен отдел „Правен”;

 • Самостоятелен отдел “Вътрешен одит”;

 • Самостоятелен отдел „Счетоводство”;

 • Самостоятелен отдел „Информация и връзки с обществеността”

 • Самостоятелен отдел “Секретариат”;

 • Дирекция “Договаряне, методология и контрол на болничната медицинска помощ”;

 • Дирекция “Договаряне, методология и контрол в извънболничната медицинска помощ”;

 • Дирекция “Лекарства”;

 • Дирекция “Бюджет и финансови параметри”;

 • Дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество”;

 • Дирекция “Информационни технологии и дейности”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница