Отчет за дейността на нзок за 200 8 г. Годишен отчет за дейносттастраница3/13
Дата02.06.2018
Размер1.7 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Политическа обстановка


Политическата обстановка в страната през 2008 година е под знака на прилагане на европейските Регламенти относно системите за социална сигурност и утвърждаване на приложените през 2007 година процедури.

В Анексите към двата европейски Регламента Р (ЕИО)1408/71 и Р (ЕИО) 574/72 – правните актове, които регламентират правото на износ на здравноосигурителни права на осигурените по българското законодателство граждани, е записано, че Националната здравноосигурителна каса е компетентната здравноосигурителна институция за всички български граждани с непрекъснати здравноосигурителни права. НЗОК е задължена да възстановява разходи за всяка необходима (спешна и неотложна) медицинска помощ, оказана на български осигурени граждани на територията на ЕС и ЕИО от момента на реалното членство. Касата възстановява разходи за предоставените медицински услуги на българските осигурени граждани, пребиваващи в държавите-членки на ЕС, в обхвата и в обема, гарантиран за гражданите на съответната държава-членка на ЕС, и по реалните цени на всяка от тези страни. НЗОК е и Орган за връзка с другите здравноосигурителни институции в държавите-членки на Обединена Европа.

В сферата на здравеопазването националната здравна политика е ориентирана към строга политика на затягане на финансовата дисциплина в болничните лечебни заведения, която започва да прилага още от есента на 2005 година и въвеждане на заплащането от НЗОК на цялата болнична помощ.

В края на годината беше приета НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 - 2013 г. (Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г.). Националната здравна стратегия 2008 - 2013 г. разглежда едновременно справедливия достъп до здравни услуги, природната среда, политическото управление и социално-икономическото развитие. Тя е насочена към интегриране на грижите за здраве на българските граждани във всички политики - външна политика на страната, политика за национална сигурност, политика за финансова стабилност, политика за социална солидарност и справедливост, политика за опазване на околната среда, политика в областта на образованието и науката, политика при бедствия и аварии и други.


Правна среда


Правната среда, в която Националната здравноосигурителна каса осъществява своята дейност през 2008 година, е съвкупност от всички законови и подзаконови нормативни актове, действащи през посочения период. Действащото законодателство в Република България регламентира дейността на НЗОК във връзка с осъществяването на задължителното здравно осигуряване, а също така и дейността на НЗОК като административен орган.

ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения. През 2007 г. Законът за здравното осигуряване претърпя редица изменения и допълнения, повечето от тях влизат в сила след 01.01.2008 г. През 2008 г. Законът за здравното осигуряване бе изменян три пъти, съответно: изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008 г. Влезлите в сила и действащи за периода от 01.01.2008 г. изменения и допълнения най-кратко могат да се обобщят в следните насоки:

 • Относно бюджета на НЗОК – чл. 22, ал.1 и ал. 2

 • Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

 • Годишната стойност на разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са неразделна част от бюджета на НЗОК за съответната година.

 • Относно набирането на приходите на НЗОК и тяхното разходване, през 2007 г. остават непроменени спрямо 2006 г., но са направени съществени изменения влизащи в сила от 01.01.2008 г.

 • Изискванията спрямо Директора на НЗОК остават непроменени.

 • Изискванията спрямо Управителния съвет и по-конкретно част от задълженията са променени като в чл. 15. се допълва нова т. 6 а, а именно: Управителният съвет изготвя и предлага на министъра на здравеопазването проект на наредбата по чл. 45, ал. 8;

 • Направени са допълнения относно Представителните организации за защита правата на пациентите, които са юридически лица с нестопанска цел и отговарят на изискванията на чл. 7а, ал. 1 от ЗЗО и са признати по реда на чл. 7б от ЗЗО. Организациите за защита на правата на пациентите се признават за представителни по смисъла на чл. 7а, ал. 1 от ЗЗО по тяхно искане от министъра на здравеопазването.

 • През 2008 г. са променени и забранителните клаузи за членство в събранието на представителите, на управителния съвет и на контролния съвет, като към чл. 18, ал. 1 са добавени нови т. 5, 6, 7, 8 и 9.

 • Относно заплащаните от лицата по чл. 33 от ЗЗО на лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, от 01.07.2008 г. влязоха в сила промени, регламентиращи размера на сумите, заплащани от задължително здравноосигурените лица.

 • В Раздел V. Здравноосигурителни вноски, съгласно чл. 40, ал.1, т.1 и т. 3, ал. 4 и ал. 5 здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3 , се определя върху доход и се внася, както следва: за лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията - доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение: 2000 - 2001 год. - 80:20; 2002 - 2004 г. - 75:25; 2005 г. - 70:30; 2006 год. - 65:35; 2007 г. - 65:35; 2008 г. - 60:40; 2009 г. - 60:40; 2010 г. и следващите години - 50:50:

  За лицата, работещи без трудово правоотношение, ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;

За лицата по ал. 3 осигурителната вноска се внася в размера, определен със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. • Съгласно чл. 43 осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2, т. 5 от ЗЗО, изречение трето и по ал. 5 могат да заплатят здравноосигурителните вноски авансово за избран от тях период.

 • Относно условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се правят промени в чл. 45, ал. 8 от ЗЗО. Промените са следните: условията и редът за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, по предложение на управителния съвет на НЗОК.

 • В сила от 14.04.2008 г. текстът на т. 7 от ал. 2 на чл. 55 е изменен, а именно: списъците с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща; условията за предписването и получаването на лекарствата, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 • В случай че НРД не бъде сключен при условията и в сроковете, определени в този закон, считано от 1 януари на съответната година, за която няма сключен НРД, се прилагат разпоредбите на чл. 55, ал. 3

 • Цените и обемите за заплащане на помощта в случаите по чл. 55, ал. 3 се определят съгласно бюджета на НЗОК за съответната година.

 • По искане на която и да е от страните, участващи в договарянето, НРД може да се измени по реда на чл. 54, ал. 1, но не повече от един път на 6 месеца, както и при промяна в наредбата по чл. 45, ал. 2 (чл.55, ал.5).

 • С промяната, влязла в сила от 01.03.2008 г., за дължимата сума по чл. 111, ал. 1 РЗОК може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс, въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Това са средствата, заплатени от НЗОК, за лечение на заболявания, предизвикани от умишлено увреждане на собственото здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и за увреждане на здравето на трети лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя, заедно със законната лихва и разходите по възстановяването.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случай че НРД за 2008 г. не бъде сключен в срок до 15.12.2007 г., считано от 1 януари 2008 г., се прилагат правилата по чл. 55, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6.

§ 19и. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК. (2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а, ал. 2 и 3.(4). Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 01.01.2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница