Отчет за дейността на нзок за 200 8 г. Годишен отчет за дейността


ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2008 гстраница4/13
Дата02.06.2018
Размер1.7 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2008 г.


Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. е обнародван на 28 .12.2007 г.

 • Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. с балансирано бюджетно салдо.

 • Определя здравноосигурителна вноска за 2008 г. в размер на 6 на сто.

 • Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.1 в размер 125 945 хил. лв. за следните видове първична извънболнична медицинска помощ: 1. за дейностите за капитационно заплащане, извън тези по т. 2 - 7, за всички задължително здравноосигурени лица с избор на лекар за първична извънболнична медицинска помощ; 2. за профилактичните прегледи на деца съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и за имунизациите/реимунизациите на лицата до 18-годишна възраст; 3. за прегледи на бременните и родилките до 42 дни след раждането; 4. за наблюдението на диспансеризирани лица; 5. за профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст; 6. за прегледите на лицата по повод на остро възникнало състояние, осъществили правото си на избор на изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ на територията на друг здравен район; 7. за оказаната медицинска помощ в разкрити амбулатории в населено място с неблагоприятни условия и за разкрити амбулатории в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета през последните 6 месеца.

 • Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2 в размер 136 162 хил. лв. за следните видове специализирана извънболнична медицинска помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване: 1. за специализирани прегледи на лица извън т. 2 - 8; 2. за профилактични прегледи на лица до 18 години; 3. за профилактични прегледи на бременни и родилки до 42 дни след раждането; 4. за наблюдение на диспансеризирани лица; 5. за профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания; 6. за участие в медицинска експертиза; 7. за физиотерапия и рехабилитация на задължително здравноосигурени лица; 8. за високоспециализирани медицински дейности.

 • Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.3 по видове дентална помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва: 1. за първична дентална помощ - 66 436 хил. лв.; 2. за специализирана дентална помощ - 1080 хил. лв.

 • Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 по пакети медико-диагностични дейности, определени в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва: 1. лабораторна диагностика - 28 210 хил. лв.; 2. образна диагностика - 22 670 хил. лв.; 3. обща и клинична патология - 4 741 хил. лв.

 • Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6 съгласно определените в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване клинични пътеки, както следва: 1. за високоспециализираните медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, в лечебни заведения от специализираната извънболнична помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и в диспансери със стационар - в размер 569 хил. лв.; 2. за дейностите по клинични пътеки - в размер 760 260 хил. лв.; 3. за имплантанти или части от тях, предвидени при лечението по клинични пътеки - в размер 24 746 хил. лв.

 • Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя: 1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2 и чл. 3, ал. 2; 2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 и чл. 3, ал. 4. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане.

 • Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 до 100 на сто се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 • Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за здравноосигурителни плащания на лекарствата за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

 • Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса само за здравноосигурителни плащания за дейности в първичната извънболнична медицинска помощ, в т. ч. за материално стимулиране за качество на медицинската помощ и за медицински дейности в населени места с неблагоприятни условия.

 • Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицински услуги съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 3 само за здравноосигурителни плащания, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО


 • Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. Законът за здравето дава легално определение на редица понятия: “пациент”, "информирано съгласие”, “спешно състояние”, "здравна документация", "диспансеризация", "промоция на здравето" и др. Регламентират се основните положения в медицинското обслужване на българските граждани и чужденците в България. Законът регламентира правото на всеки български гражданин на достъпна медицинска помощ и определя принципите, при които се осъществява тази помощ. Регламентират се правата и задълженията на пациентите, редът и условията относно информираното съгласие на пациента, правото на палиативни грижи.

 • Промените, направени през 2008 г. са в следните насоки:

 • Здравни и дентални кабинети, съгл. чл. 26 могат да се създават във: 1. детските градини и училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване. Изискванията към устройството и дейността на здравните и денталните, кабинети редът за откриването им, както и документацията, която водят се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за младежта и спорта. Със закона за държавния бюджет на Република България ежегодно се определя финансирането от държавата и общините на здравните дейности за деца и ученици и на оборудването, консумативите и изпълнението на дейностите за съответната година в здравните и денталните кабинети, открити по реда на този закон. С наредбата по ал. 2 се определят и минималният брой деца или ученици, необходим за откриване на здравните и денталните кабинети по ал. 1, както и изискванията за оборудването и консумативите в тях.

 • Промените, направени с Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г. и влизащи в сила от 01.01.2008 г. касаят задължението за уведомяване на всеки, който открие обект с обществено предназначение, да уведоми за това съответната РИОКОЗ по местонахождението на обекта в 7- дневен срок от започването на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец - да представи актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.

 • Относно медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, органите по чл. 114, ал. 1 провеждат дейността във връзка с медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи в тясно взаимодействие с органите на централната и местната власт, с Министерството на извънредните ситуации, с неправителствени организации и с Българския Червен кръст.

 • Направени са промени свързани със здравната закрила на определени групи от населението, вида дейности, начина на отчитане на лекарите / лекарите по дентална медицина и медицинските специалисти, начина на финансиране и контрол.

 • В сила от 08.02.2008 г. е изменен и чл. 186, регламентиращ правото да упражняват медицинска професия в Република България на гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница