Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28. 10. 2011 год. 30. 04. 2012 годстраница1/5
Дата09.08.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 10
от заседанието на 29.05.2012 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011 год. – 30.04.2012 год.
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет относно: Удостояване (посмъртно) на Мелкон Мъгърдич Мелконян със званието „Почетен гражданин на Бургас"
 1. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов - общински съветник от ПП ГЕРБ относно: Удостояване на поетесата Роза Боянова със званието „Почетен гражданин на Бургас“
 1. Докладна записка от групата общински съветници от ПП БСП относно: Удостояване на бургаския художник Владимир Иванов Гоев със званието „Почетен гражданин на Бургас“
 1. Докладна записка от общинските съветници от ПП Средна европейска класа относно: Удостояване на странджанската певица Милка Димитрова Андреева със званието „Почетен гражданин на Бургас“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА"
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Включване на обект „Изграждане на Корпус Б към "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА“ в Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 година и предвиждане на средства в бюджета на Община Бургас за 2013 година за съфинансиране на изграждането на Корпус Б
 1. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики и околна среда“ относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на записи на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал „Горно Езерово“, гр. Бургас“, изпълняван от Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7
 1. Докладна записка от общински съветници от групата на БСП относно: Приемане на изменение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.1394 до о.т.219 в участъка от ул."Янко Комитов" до ул."Струга" гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Димчево и ПУП ПРЗ за разширение на с.Димчево, Община Бургас" - Окончателен проект
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Съгласие за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.662.22 по КК на гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за обслужване на имоти в местност „Техникума" и местност „Черна гора" (бивша местност „Кара баир"), землище Меден Рудник, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до УПИ VІІІ-23, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2211 по КК на гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.9.337 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№ 2, масив 65 по КВС, местност „Бързия дол" (бивша „Сулу дере"), землище Меден рудник, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масиви 24, 27 и 28 в местност „Каракачански колиби", землище с.Твърдица
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от водоснабдителна система „Лозово" до УПИ ІХ-4,24,25,26,29,30 в масив 81, местност "За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2353 по КК на гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 07079.665.70, 07079.665.71, 07079.665.72 по КК на гр.Бургас, бивши имоти пл.№2, 3 и 4 в масив 44 по КВС, землище Меден рудник, гр.Бургас 2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за нова обслужваща улица с габарит 10.00м от о.т.9 до о.т.9В за обслужване на имоти в масив 81, местност „За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на предложение за одобряване на окончателен договор за безвъзмездно отстъпено право на строеж за срок от 30 години за изграждане на спортно-развлекателен комплекс в парк „Изгрев", ж.к. „Славейков" в имот 07079.602.429 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Закупуване на част от имот с пл.№ 1681 в квартал 113, с. Черно море, във връзка с „Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас“


 2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 15 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ІІІ и УПИ ІІ в кв.24 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на избени и тавански помещения, частна общинска собственост, находящи се в бл.10, кв."Работнически жилища", ж.к. „Бр. Миладинови", гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.66 вх.4, ет.6, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник", бл.114, вх.4, ет.1, ап.65, на наемател, настанен по административен ред
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи жилищен етаж в бл.4, вх.1, в гр. Бургас, кв. „Долно Езерово", изграден върху общинска земя
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи етаж в двуетажна жилищна сграда, построена в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1821,1822, в квартал 132 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с.Черно море
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на общинските еднолични търговски дружества
 1. Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП НФСБ в Общински съвет – Бургас относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец - Бургас"АД търговско дружество с общинско участие в капитала
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 1 – Бургас“ ЕООД - гр.Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД -гр.Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център 1 - Бургас" ЕООД - гр.Бургас
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно: Именуване на улица в град Бургас на името на подофицер Никола Янев
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно: Именуване на улица в град Бургас, комплекс „Меден рудник", зона „Д"
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Отпускане на финансови средства в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ за провеждане на „Световно първенство по плажен тенис“ в гр.Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Включване в спортната програма на Община Бургас за 2012 година и отпускане на финансови средства в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ за провеждане на първи кръг от „Държавно първенство по плажен футбол" .
 1. Докладна записка от Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Аделина Евтимова Томова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Петрова Заралиева, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Таня Георгиева Николова-Гедова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Иванова Петрова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Денка Петкова Костадинова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пенка Петкова Петкова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евдокия Йоргос Косева
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Жана Петрова Константинова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Недялка Генова Белева и сина й Венко Венков Венков, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калоян Господинов Георгиев, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ташко Михайлов Ненков, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Мехмед Хасан, ЕГН за съпруга й Юсеин Мехмед Хасан
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Минчо Славов Богданов, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Пеев Стойчев, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Виолета Иванова Фучеджиева, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Пенева Петкова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ибрям Али Хасан, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Кети Генчева Кънева за майка й Тодорка Кирова Димитрова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Панайотова Господинова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мима Георгиева Джендова
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Сергей Богданов Пенков, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Петрова Димитрова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венета Мавродиева Христова за дъщеря й Ивелина Стайкова Цвяткова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Зекие Ахмед Пюскюлю за сина й Муса Фикрет Аптула, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Тинка Стоянова Бонева, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ралица Илиева Христова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Теодора Пенева Аврамова, ЕГН за дъщеря й Даная Йорданова Чолакова
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мария Лавринкова Мищенко, ЕГН за дъщеря й Татяна Мариевна Мищенко, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ивелина Димитрова Славова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Юлия Славова Узунова, ЕГН
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калинка Иванова Христова, ЕГН
 1. Питания
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на танцовата двойка Ванеса Манева и Теодор Георгиев за участие в Световно първенство по латиноамерикански танци в гр. Бейджинг/Пекин/ - Китай 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Промяна в числеността на персонала и годишния размер на средствата за работни заплати в ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ и в О „Спортни имоти, паркинги и гаражи“ 1. Декларация до Министерски съвет на Република България относно: Искане на Бургаските граждани за преместване на управленията на ИА „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница