Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28. 10. 2011 год. 30. 04. 2012 год


Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011 год. – 30.04.2012 годстраница2/5
Дата09.08.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

. Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011 год. – 30.04.2012 год.РЕШЕНИЕ:

Приема за сведение отчета за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011 год. – 30.04.2012 год.


 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет, относно: Удостояване (посмъртно) на Мелкон Мъгърдич Мелконян със званието „Почетен гражданин на Бургас"

РЕШЕНИЕ:

Удостоява посмъртно със званието ,,Почетен гражданин на Бургас" Мелкон Мъгърдич Мелконян. 1. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване на поетесата Роза Боянова със званието „Почетен гражданин на Бургас“

РЕШЕНИЕ:

Удостоява поетесата Роза Боянова със званието „Почетен гражданин на Бургас". 1. Докладна записка от групата общински съветници от ПП БСП относно: Удостояване на бургаския художник Владимир Иванов Гоев със званието „Почетен гражданин на Бургас

РЕШЕНИЕ:

Удостоява Владимир Иванов Гоев със званието „Почетен гражданин на Бургас“.
 1. Докладна записка от общинските съветници от ПП Средна европейска класа относно: Удостояване на странджанската певица Милка Димитрова Андреева със званието „Почетен гражданин на Бургас“

РЕШЕНИЕ:

Удостоява Милка Димитрова Андреева със званието „Почетен гражданин на Бургас“.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА"

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна програма безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА"с общ бюджет до 250 000 лв.

И във връзка с изпълнение на т.7.8 от чл.7 «Други специфични условия» на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", който ще бъде сключен между Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика при одобрение на проекта, възлага на Кмета на Община Бургас да осигури от общински бюджет издръжка за устойчивост на дейностите в размер до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за срок от 1 (една) календарна година, ако към момента на приключване на проекта социалната услуга не е станала делегирана държавна дейност.


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Включване на обект „Изграждане на Корпус Б към "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА“ в Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 година и предвиждане на средства в бюджета на Община Бургас за 2013 година за съфинансиране на изграждането на Корпус Б.

РЕШЕНИЕ:

1. Да бъде включен в Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 година обект „Корпус Б“ към Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА".

2. Средствата, необходими за съфинансиране на изграждането на допълнителен Корпус Б, до въвеждане на обекта в експлоатации, да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2013 година.

3. Дава съгласие средствата, реализирани като икономии по Проект за социално включване, да бъдат разходвани за изграждане на допълнителен Корпус Б към "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА".

 1. Докладна записка от Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики и околна среда“, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на записи на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект „ Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал „Горно Езерово“, гр. Бургас“, за изпълняван от Община Бургас


РЕШЕНИЕ:

Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде записа на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, която обезпечава пълния размер на авансовото плащане по споразумението за подготовка на инвестиционен проект DIR-51011116-22-64 „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас", Договор за БФП DIR-510-11116-С007, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г., процедура „№ ВG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж" " на стойност 2 081 160,87 лв. /Два милиона осемдесет и една хиляди сто и шестдесет лева и 87 ст./, което е 20 % от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Бургас приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като:I. В Приложение 1 към наредбата се създава нова т. 24, определяща размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, със следното съдържание:


Конна база Парк Езеро, гр. БургасНаем бокс 10м2 /малък/ и склад за храна

вкл. ДЦС

155,00 лв./на месец

Наем бокс 1 Зм2 /голям/ и склад за храна

вкл. ДДС

200,00 лв./на месец

Конегледач

вкл. ДЦС

50,00 лв./на месец

Ползване на манеж

вкл. ДДС

35,00 лв./на месец

Такса отпадъци

вкл. ДДС

10,00 лв./на месец

Карта съблекалня, гардероб (по желание)

вкл. ДДС

20,00 лв./на месец

Наем на бокс на ден с конегледач и храна

вкл. ДЦС

15,00 лв./на ден

Наем на манежа (за провеждане на състезания, турнири и др. семинари)

вкл. ДЦС

500,00 лв./на ден 24 часа

Наем на състезателни препятствия за провеждане на турнири и състезания за други бази

вкл. ДЦС

500,00 лв.

По желание на собственика храна за коне и постел

вкл. ДЦС

180,00 лв./ на месец

Разходка с пони обиколка манеж

вкл. ДДС

2,00 лв./обиколка

Разходка с кон обиколка манеж

вкл. ДЦС

5,00 л в./обиколка

Урок по езда 15-20 мин с кон

вкл. ДДС

25,00 лв.

Карта за езда 10 (месечни) урока

вкл. ДДС

180,00 лв.

Разходка с кон по маршрут

вкл. ДЦС

50,00 лв.

Такса за участие в работен паркур- дневна такса за участие

вкл. ДЦС

10,00 лв.

- вечерна такса за участие

вкл. ДЦС

15,00 лв.

Такса ползване на манеж частни коне от допълнителни ездачи освен, основни ездачи.

вкл. ДЦС

10,00 лв.

Карта за постоянни ездачи (които нямат коне) 10 месечни посещения за 30 мин урок

вкл. ДЦС

200,00 лв.

Конна езда - хипотерапия за деца със специфични нужди занимания с треньор до 20 мин по график
БЕЗПЛАТНО

II. В Приложение 7 към наредбата, след т.4 /последна/ на Раздел II от посоченото приложение се създава нов Раздел III, наименуван „Услуга по водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, чрез общинските водопреноснии водоразпределителни мрежи за минерална вода от собствени или предоставени за ползване на Община Бургас находища на минерална вода". 1. Размерът на цената за услугата водоподаване на минерална вода по общинската водопроводна и водоразпределителна мрежа е 0,90 лв./м3".

 2. В Раздел III се създава графа „Забележка", в която се записва: „Отчетният период за заплащане на услугата водоподаване на минерална вода е месечен. Плащането се извършва от 20-то до 30-то, респ. 31-во число на месеца, за който се отнася. Останалите условия, свързани с предоставянето на услугата водоподаване на минерална вода от минерални находища се уговарят в договор с Община Бургас или друг документ по смисъла на чл.60, ал.2, т.3. от Закона за водите." 1. Докладна записка от общински съветници от групата на БСП относно: Приемане на изменение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургaс

РЕШЕНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР от о.т.1394 до о.т.219 в участъка от ул."Янко Комитов" до ул."Струга" гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет - Бургас одобрява изменение на ПУП-ПУР от о.т.1394 до о.т.219 за кв.56 по плана на ж.к."Славейков" и кв.55 по плана на ПЗ"Север", в участъка от ул."Янко Комитов" до ул."Струга" гр.Бургас, съгласно кафявите и зелени линии и надписи върху плана.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на сДимчево и ПУП ПРЗ за разширение на с.Димчево, Община Бургас" - Окончателен проект

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 във връзка с чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява:

„Актуализация на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на с.Димчево и разширение на с.Димчево, Община Бургас“, съгласно приложената графична част. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.662.22 по КК на гр. Бургас


РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие за провеждане на процедура по изменение на ОУП на гр.Бургас в обхвата на устройствена зона 23/Смф за допускане на високо застрояване, при показатели: Плътност до 60 %, Кинт до 3,0, Озеленяване мин. 30 %.

Допустимата височина на застрояване в отделните УПИ да се доказва с ПУП-ПРЗ и РУП, при спазване на нормативните изисквания за отстояния между сгради и до регулационни граници и при запазване на установените показатели за Плътност на застрояване, Кинт и минимално озеленяване. За доказване на архитектурно- силуетното решение към ПРЗ и РУП да се изготвят обемно-градоустройствени решения.

За устройствена зона 23/Смф са допустими дейности за обществено обслужване, обекти за обитаване, търговия, безвредни производства и складове, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, при спазване на санитарно-хигиенните и др. изисквания и условията за опазване на околната среда и водите.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за обслужване на имоти в местност „Техникума" и местност „Черна гора" (бивша местност „Кара баир"), землище Меден Рудник, гр.Бургас.РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.16, ал.7 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица от о.т.1 до о.т.5 за обслужване на имоти в местност „Техникума" и местност „Черна гора" (бивша местност „Кара баир"), землище Меден Рудник, във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на имот пл.№909, местност „Черна гора" (бивша местност „Кара баир"), землище Меден Рудник - ПИ с идентификатор 07079.8.855 по КК на гр.Бургас, съгласно приложената графична част.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до УПИ VІІІ-23, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местнос „Келева нива"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2211 по КК на гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до УПИ VІІІ-23, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2211 по КК на гр.Бургас.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.9.337 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№2, масив 65 по КВС, местност „Бързия дол" (бивша „Сулу дере"), землище Меден рудник, гр.Бургас


РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на бивш имот пл.№ 2, масив 65 по КВС, местност „Бързия дол" (бивша „Сулу дере"), землище Меден Рудник, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.9.337 по КККР, съгласно който за имота се обособява УПИ XX, отреден за „автоцентър с охраняем паркинг и обществено обслужване" в устройствена зона „Оо", с предвидено застрояване с показатели в съответствие с ОУП на гр.Бургас, с приложена редукция за имота по чл.16 от ЗУТ - 4,00% и нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т.1а, с габарит 9,00 м. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масиви 24, 27 и 28 в местност „Каракачански колиби", землище с.Твърдица


РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.7 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масиви 24, 27 и 28 в местност „Каракачански колиби", землище с.Твърдица.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от водоснабдителна система „Лозово" до УПИ IХ-4,24,25,26,29,30 в масив 81, местност "За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2353 по КК на гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод, извън урбанизираната територия, от водоснабдителна система „Лозово" до УПИ IХ-4,24,25,26,29,30 в масив 81, местност "За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2353 по КК на гр.Бургас.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 07079.665.70, 07079.665.71, 07079.665.72 по КК на гр.Бургас, бивши имоти пл.№2, 3 и 4 в масив 44 по КВС, землище Меден рудник, гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на бивши имоти пл.№ 2, 3 и 4 в масив 44 по КВС, землище Меден Рудник, идентични с поземлени имоти с идентификатори съответно 07079.665.70, 07079.665.71 и 07079.665.72 по КККР, съгласно който за имот 07079.665.70 се обособява УПИ I, отреден за „складова база, шивашки цех и мострена зала", за имоти 07079.665.71 и 07079.665.72 се обособява УПИ II, отреден за „складово-производствени дейности" в устройствена зона „Пп", с предвидено застрояване с показатели в съответствие с ОУП на гр.Бургас, с приложена редукция за имотите по чл.16 от ЗУТ и нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т.14, с габарит 7,25 м. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за нова обслужваща улица с габарит 10.00м от о.т.9 до о.т.9В за обслужване на имоти в масив 81, местност „За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-План за улична регулация за нова обслужваща улица с габарит 10.00 м от о.т.9 до о.т.9В за обслужване на имоти в масив 81, местност „За баните" (бивша местност „Лъджа йолу"), землище гр.Бургас.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Приемане на предложение за одобряване на окончателен договор за безвъзмездно отстъпено право на строеж за срок от 30 години за изграждане на спортно-развлекателен комплекс в парк „Изгрев", ж.к. „Славейков" в имот 07079.602.429.


РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява приложения окончателен договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж за 30 (тридесет) години, сключен между Община Бургас и Българска федерация по борба, със следното съдържание:

ДОГОВОР
Днес..........2012 г., в гр. Бургас, между:
Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ЕИК 000056814, представлявана от Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов, „Учредител "

и

Българска федерация по борба, с ЕИК 121505512, рег. по ф.д. №3161/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София 1040, бул. „Васил Левски“ №75, представлявана от Председателя - Валентин Димитров Йорданов, „Инвеститор"(суперфициар), на основание чл.50г от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл.37, ал.6, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.44, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/, и Решение на Общинския съвет прието по т. 21 от проведеното на 29.05.2012 год. заседание /Протокол № 10/ ,


се подписа настоящият договор за следното :
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1.УЧРЕДИТЕЛЯТ учредява в полза на Инвеститора (суперфициара) безвъзмездно срочно право на строеж върху имот с идентификатор по КК на гр. Бургас № 07079.602.429, целият с площ 23264 кв.м. и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 07079.602.430, 07079.602.428 и 07079.604.155, идентичен с УПИ I, в кв.56, по плана на ж.к. „П.Р. Славейков", при граници: североизток - УПИ II в кв.56; югоизток - УПИ II в кв.56; югозапад - улица; северозапад - ул. „Лазар Маджаров", наричан в договора „Имотът", собственост на Учредителя, съгласно АЧОС № 5225/12.09.2008 г., за изграждане на "Спортно-развлекателен комплекс", с обща застроена площ 9878,63 кв.м. и разгъната застроена площ над терен 22466,62 кв.м., при кинт - 0,97, плътност - 42.4%, включващ:

 • Открит плувен басейн с олимпийски размери, вкл. обслужващи площи със застроена площ 2000 кв.м.

 • Покрит плувен басейн - 25 м., със застроена площ 1234.36 кв.м.

 • Входни вестибюли и фоайета със застроена площ 1090.23 кв.м.

 • Медицински център и фитнес със застроена площ 1076.95 кв.м.

 • Многофункционална спортна зала със застроена площ 1373.21 кв.м.

 • Тренировъчна зала по борба и зала за игри без топка със застроена площ 1493.62 кв.м.

 • Конферентни зали, хотелска и търговска част със застроена площ 1396.33 кв.м.

 • Многофункционална зала 2 със застроена площ 1998.93 кв.м.

 • Трибуни открит басейн със застроена площ 215 кв.м.

 • Вертикална планировка, задължително озеленяване в рамките на урегулирания поземлен имот в размер на 30% от площта му и открити спортни площадки общо в размер на 7000 кв.м. съгласно проект, одобрен от Експертен съвет по устройство на територията.

 • Транспортно обслужване и необходимото паркиране в рамките на имота.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница