Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28. 10. 2011 год. 30. 04. 2012 годстраница3/5
Дата09.08.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

1.2. Данъчната оценка на правото на строеж по този договор е 4694731.60 (четири милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки) лв.

1.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
2. СРОК НА ДОГОВОРА - Правото на строеж, предмет на настоящия договор, се учредява за срок от 30 /тридесет/ години, считано от датата на вписване на настоящия договор в Агенцията по вписвания.
3. СРОК НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. РАЗХОДИ.

3.1. В 7 /седем/ дневен срок от одобряването на техническия инвестиционен проект от учредителя инвеститорът (суперфициарът) е длъжен да поиска издаването на разрешение за строеж.

3.2. Разходите по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на имотите, описани в т.1 от настоящия договор, както и всички такси и разноски по учредяване право на строеж, са за сметка на инвеститора (суперфициара).

3.2. Срокът за завършване на строителство и въвеждане на обекта в експлоатация, както и снабдяването с необходимите разрешения за ползване и категоризации, е 24-месеца от влизане в сила на разрешение за строеж.

3.3. Всички разходи по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на имотите, описани в т. 1 от настоящия договор, са за сметка на Инвеститора (суперфициара).
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ:

4.1.1. Учредителят се задължава в 3-дневен срок от вписване на окончателния договор в Агенцията по вписванията да въведе Инвеститора (суперфициара) във владение на имота.

4.1.2. Учредителят се задължава да плати всички данъци, такси и разноски по поддържане на имота към датата на въвеждане във владение на инвеститора.

4.1.3. Учредителят декларира, че е единствен и пълноправен собственик на имота (собствеността на имота не е прехвърлена на други лица и няма сключени други предварителни договори за покупко-продажба на имота и/или за учредяване на ограничени вещни права върху него), имотът не е ипотекиран, няма наложени възбрани, няма неприключили делбени, други съдебни спорове, касаещи собствеността му, няма учредени в полза на трети лица ограничени вещни права, няма предявени реституционни искове, както и сключени наемни договори, имотът не е предмет на отчуждителни, изпълнителни и обезпечителни производства за публични и частни вземания.

4.1.4. Учредителят има право да осъществява контрол върху изпълнението на обекта, съгласно одобрения технически инвестиционен проект. Контролът по изпълнението на обекта се извършва от отдел „Инвеститорски контрол" на Община Бургас.

4.1.5. След реализиране на учреденото право на строеж, Община Бургас има право да контролира начина на експлоатация и стопанисване на изградените в Имота обекти, използването им съобразно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта за срока на договора.

4.1.6. След изтичане на срока на договора, Учредителят придобива правото на собственост върху построените в Имота сгради и съоръжения без заплащане на стойността на извършените разходи и стойността на сградите.
4.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИТОРА:

4.2.1. Инвеститорът (суперфициарът) се задължава да поеме всички разходи по планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на имотите, описани в т.1, както и да заплати всички такси и разноски по учредяване право на строеж.

4.2.2. Инвеститорът (суперфициарът) при подписване на настоящия договор представя на Учредителя: график за изпълнение обектите на строителството и въвеждането им в експлоатация.

4.2.3. Инвеститорът (суперфициарът) се задължава, в 24-месечен срок от влизане в сила на разрешението за строеж, да завърши строителството на обектите, да въведе обекта в експлоатация и да се снабди с необходимите разрешения за ползване и категоризации.

4.2.4. Инвеститорът (суперфициарът) се задължава да премахне съществуващите в имота сгради за своя сметка. Инвеститорът (суперфициарът) се задължава, след съгласуване с експлоатационното дружество да запази или обезпечи с необходимите заместващи електрически мощности съществуващите консуматори към ТП „Плувен басейн" и новопроектирания обект „Продължение на ул. „Янко Комитов" до ул. „Струга", като осигури непрекъсваемост на захранването.

4.2.5. Инвеститорът (суперфициара) има право да извършва необходимите СМР в имота за изграждането на имотите, описани в т. 1.1 от настоящия договор, съгласно одобрения технически инвестиционен проект.

4.2.6. Инвеститорът (суперфициара) има право да експлоатира изградените имоти, описани в т.1.1 от настоящия договор до изтичане срока на договора за учреденото право на строеж. Експлоатацията на изградените имоти се извършва с грижата на добър стопанин. Всички разходи по поддръжка, експлоатация, текущи и основни ремонти на имотите са за сметка на инвеститора.

4.2.7. Инвеститорът (суперфициарът) няма право да прехвърля правото си на строеж по настоящия договор на трети лица.

4.2.8. Инвеститорът (суперфициарът) се задължава да осигури условия за ползване на съоръженията на имотите, описани в т.1 от спортните клубове, членове на спортната федерация, ученически и студентски спортни организации и хора с увреждания, както и условията за обществен достъп;

4.2.8.1. Ползването на имотите от спортни клубове, членове на Българска федерация по борба се осъществява по график, утвърден от федерацията.

4.2.8.2. Ползването на имотите от други спортни клубове, ученически, студентски и спортни организации се осъществява съобразно графиците за ползване на спортните съоръжения от клубове, членове на Българска федерация по борба, по цени, съгласувани от Община Бургас.

4.2.8.3. Свободният достъп на граждани се осъществява във времето извън утвърдения график за ползване на съоръженията от клубове, членове на федерацията, по цени, съобразени със средните пазарни цени за достъп до подобни съоръжения.

4.2.9. Инвеститорът (суперфициарът) създава преференциални условия за ползване на спортните съоръжения за хора с увреждания, като за целта при подписване на окончателния договор представя на Учредителя програма за реда и условията за ползване на съоръженията.

4.2.10. След изтичане на срока на настоящия договор, Инвеститорът (суперфициарът) е длъжен да предаде ползването и владението на имота, ведно с построените в него сгради на Учредителя в състояние, съответстващо на обикновената употреба за срока на договора при полагане грижата на добър стопанин. За предаването се съставя протокол, който следва да се подпише от двете страни.

4.2.11. Инвеститорът (суперфициарът) няма право да обременява Имота с тежести, да учредява вещни права върху него и/или да се разпорежда с Имота и/или изградените в него обекти, да ги отдава под наем за срок по-дълъг от срока на договора. Правото на строеж и изградените обекти по Раздел I, т. 1. не могат да служат за обезпечение на задължения на Българска федерация по борба или на трети лица.
5. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ:

5.1. При неизпълнение на задълженията по чл. 4.2.3 в срок, Инвеститорът (суперфициарът) дължи неустойка в размер на 0,5 на сто за всеки ден просрочие от стойността на данъчната оценка на правото на строеж към датата на учредяването му, но не повече от 30% от тази стойност.

5.2. В случай че Инвеститорът (суперфициарът) прекрати договора по причини, различни от изброените в Раздел 6, същият дължи неустойка в размер на 30% от данъчната оценка на учреденото право на строеж.

5.3. Учредителят има право отделно да претендира вреди и пропуснати ползи.

5.4. За гарантиране изпълнение на задължението за изграждане на имотите, описани в т. 1.1 от настоящия договор в пълен обем, инвеститорът се задължава да предостави в полза на Община Бургас безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер на 30% от данъчната оценка на правото на строеж при подписване на настоящия договор за учредяване на правото на строеж. Освобождаването на гаранцията се извършва след изпълнение на задължението по чл. 4.2.3.

5.5. В случай на неизпълнение на задължението по чл.5.1 и 5.2., Община Бургас има право да усвои предоставената й банкова гаранция.

5.6. Инвеститорът (бенефициара) се задължава при усвояване на банковата гаранция от учредителя да допълни същата до определения размер.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА - Настоящият договор се прекратява:

6.1. С изтичане на срока му.

6.2. По взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма.

6.3. При отнемане на лиценза на Българската федерация по борба.

6.4. По взаимно съгласие на страните при обективна невъзможност за изпълнение задълженията по договора на която и да е от тях.

6 5. Учредителят има право да развали настоящия договор по реда на чл.87, ал.З от ЗЗД, при наличието на една от следните хипотези:

- в случай че в 12 (дванадесет) месечен срок от датата на влизане в сила на разрешението за строеж не започне изпълнение на СМР;

- при неизпълнение в срок на поетите задължения за изпълнение на инвестиционната програма;

- при неизпълнение задълженията за осигуряване условия за ползване на спортните съоръжения от хора с увреждания при преференциални условия.6.6. В случай на прекратяване на договора по реда на чл.6.5. предложение първо учредителят има право да усвои банковата гаранция по т. 5.4. до съответния размер.
7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

7.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

При неизпълнение на договора, в следствие на действието на непреодолима сила /природно бедствие, земетресение и др./, страните не носят отговорност.

Непреодолима сила е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

7.2. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

7.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

7.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават чрез преговори между страните, а при невъзможност да се постигнат такива - пред компетентния съд в гр. Бургас.

8.2. За всички неуредени с този договор взаимоотношения между страните се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

8.3. Измененията и допълненията на настоящия договор могат да се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма във вид на допълнително споразумение, след решение на Общински съвет-Бургас.

8.4. Настоящият договор се подписва в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и два за Агенцията по вписванията.

Разходите по придобиване на собствеността от общината след прекратяване на договора са за сметка на спортната федерация.УЧРЕДИТЕЛ: ИНВЕСТИТОР:

(суперфициар)

ОБЩИНА БУРГАС БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Бургас Председател

2. Разрешение за строеж да бъде издадено след корекции, комплектуване и съгласуване на инвестиционния проект при спазване на действащата нормативна уредба, съгласно изискванията на чл.142, ал.6, т.2 и ал.9, чл.148, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на част от имот с пл.№1681 в квартал 113, с. Черно море, във връзка с „Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас“


РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Бургас да сключи договор за възмездно придобиване в собственост от Община Бургас, чрез покупка на 308 /триста и осем/ кв.м. ид. части от имот с пл.№ 1681, представляващи част от бивш парцел ІХ-455, в бивш квартал 31 по плана на село Черно море от 1962 год., собственост на Ганчо Николов Вълков, с ЕГН 550512070705 и постоянен адрес: Област Бургас, с. Черно море, Община Бургас, ул.“Атанас Буров“№22 при цена 13 евро за кв.м., за сумата 7831/седем хиляди осемстотин тридесет и един/ лева.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 15 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВРЕШЕНИЕ:
I. Допълва приетата по т.7 от проведеното на 21.02.12 г., с продължение на 23.02.12 г. на Общински съвет Бургас (протокол №7), годишна програма на Община Бургас за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 г. със следния имот:

- УПИ IX в кв. 15 с площ от 345 кв.м., по плана кв. „Крайморие“,гр. Бургас, при граници: североизток - УПИ VIII, северозапад - УПИ II, югоизток - улица, югозапад - УПИ X, с идентификатор № 07079.830.186 по одобрената Кадастрална карта, със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК- Бургас, при съседи: 07079.830.69, 07079.830.258, 07079.830.188, 07079.830.72, 07079.830.71 и 07079.830.70, актуван с Акт № 4043/20.05.2005г. за частна общинска собственост.II. Да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет - Бургас, на УПИ IX в кв. 15 с площ от 345 кв.м., по плана кв. „Крайморие“, гр. Бургас, при граници: североизток - УПИ VIII, северозапад - УПИ II, югоизток- улица, югозапад- УПИ X, с идентификатор № 07079.830.186 по одобрената КК, при съседи: 07079.830.69, 07079.830.258, 07079.830.188, 07079.830.72, 07079.830.71 и 07079.830.70, актуван с Акт № 4043/20.05.2005г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева, без ДДС.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ІІІ и УПИ ІІ в кв.24 по ПУП – ПРЗ на кв.Сарафово, гр.БургасРЕШЕНИЕ:
Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в кв.Сарафово, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

1.Недвижим имот, находящ се в кв.Сарафово, гр.Бургас, актуван с Акт №3560/10.01.2003 г., за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ П-839 /второ римско за имот осемстотин тридесет и девет,/ целият с площ 631 /шестстотин тридесет и един/кв.м. в кв.24/двадесет и четири/ по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ III, югоизток- УПИ XI и УПИ I, югозапад- УПИ 1-840 и северозапад- улица; с идентификатор 07079.820.239 по одобрената кадастрална карта на гр. Бургас, с площ 631 кв.м., при съседи: 07079.820.228, 07079.820.238, 07079.820.241, 07079.820.240 и 07079.820.915, с начална тръжна цена 83 920 / осемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет / лева, без ДДС,

2. Недвижим имот, находящ се в кв.Сарафово, гр.Бургас, актуван с Акт №3561/10.01.2003г., за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш-839 /трето римско за имот осемстотин тридесет и девет,/ целият с площ 592 /петстотин деветдесет и два/кв.м. в кв.24/двадесет и четири/ по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ IV и УПИ VII, югоизток- УПИ X и УПИ И, югозапад- УПИ И-839 и северозапад- улица; с идентификатор 07079.820.240 по одобрената кадастрална карта на гр. Бургас, с площ 592 кв.м., при съседи: 07079.820.239, 07079.820.238, 07079.820.241, 07079.820.250, 07079.820.915 и 07079.820.251, с начална тръжна цена 78 731 / седемдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един/ лева, без ДДС.  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на избени и тавански помещения, частна общинска собственост, находящи се в бл.10, кв."Работнически жилища", ж.к. „Бр. Миладинови", гр.Бургас


РЕШЕНИЕ:
Да се продадат на Десислава Янева Янева с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, кв. „Работнически жилища", бл.10, вх.1, ет. 1, ап. десен, складови помещения в цитираната сграда, както следва: таванско помещение №5 и таванско помещение №6 с обща застроена площ 27,68 кв.м. при граници: изток - външен зид, запад - помещение № 4, север -външен зид, юг - помещение № 7 и коридор и избено помещение № 1 с площ 7,05 кв.м, за сумата от 6400 ( шест хиляди и четиристотин )лв., без ДДС.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.66 вх.4, ет.6, ап.- среден, на наемател, настанен по административен редРЕШЕНИЕ:
1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №6977/17.04.2012 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в к-с "Изгрев", бл.66 /шестдесет и шест/, вх.Г, ет.6 /шест/, ап. – среден от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в „жилище за продажба".

2. Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г., приета с Решение по т.7 от дневния ред на заседанието, проведено на 21-23.02.2012 г. /Протокол №7/ на Общински съвет -Бургас, с посоченият в т.1 обект.

3. Да се извърши продажба на Надя Делева Динева с ЕГН на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.66 /шестдесет и шест/, вх. 6 /шест/, ап. – среден, със застроена площ 44,58 /четиридесет и четири цяло и петдесет и осем/кв.м., ведно с 0,456% ид.части /5,70 кв.м/ от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №6/шест/ с площ 2,40/две цяло и четиридесет/ кв.м, с идентификатор 07079.501.66.1.79 /нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка шест точка едно точка седем девет/ по одобрената КК на гр.Бургас, при съседи: на същия етаж - 07079.501.66.1.78 и 07079.501.66.1.80, под обекта - 07079.501.66.1.76, над обекта - няма, за сумата 35098 /тридесет и пет хиляди и деветдесет и осем/ лева.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл.114, вх.4, ет.1, ап.65, на наемател, настанен по административен редРЕШЕНИЕ:
1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №1378/24.09.1999 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в к-с " Меден Рудник", бл.114 (сто и четиринадесет), вх.4 (четири), ет.1 (първи), ап.65 (десен) от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в „жилище за продажба".

2. Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г., приета с Решение по т.7 от дневния ред на заседанието, проведено на 21-23.02.2012 г. /Протокол №7/ на Общински съвет -Бургас, с посоченият в т.1 обект.3. Да се извърши продажба на Димо Атанасов Буланов , с ЕГН наемател на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл.114 (сто и четиринадесет) със застроена площ 79,13 кв.м., ведно с 1,489% ид.части /10,01 кв.м/ от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №65 с площ 5,76 кв.м, с идентификатор с идентификатор 07079.653.519.4.2 (нула седем нула седем девет точка шест пет три точка пет едно девет точка четири точка две) по одобрената КК на гр.Бургас, при съседи: на същия етаж - няма, под обекта -няма, над обекта -07079.653.519.4.4 и 07079.653.519.4.5, за сумата 50 164 /петдесет хиляди и сто шестдесет и четири/ лева.

  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи жилищен етаж в бл.4, вх.1, в гр. Бургас,кв. „Долно Езерово", изграден върху общинска земя


РЕШЕНИЕ:
Да се учреди право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 39,16 кв.м., към апартамент на първи жилищен етаж , находящ се в жилищна сграда - бл.4, построен в УПИ I, кв.42 по плана на кв. „Долно Езерово", гр.Бургас, в полза на Петя Стефанова Тодорова , с ЕГН и постоянен адрес гр.Бургас, кв.“Долно Eзерово“, кв.24, бл. 4, вх.1, ет.1, собственик на апартамент в цитираната сграда, по одобрен архитектурен проект за сумата на 1500 лева (хиляда и петстотин лева), без ДДС.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи етаж в двуетажна жилищна сграда, построена в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ 1-1821,1822, в квартал 132 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с.Черно море


РЕШЕНИЕ:
Да се учреди на ПЛАМЕН НИКОЛОВ ИВАНОВ , с ЕГН: и постоянен адрес: с.Черно море, Община Бургас, ул."Юрий Гагарин" № 4, възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка със застроена площ 10,46 /десет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., към собствения му апартамент, находящ се на първи етаж в жилищна сграда - етажна собственост, построена върху имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ I-1821,1822 /едно римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин двадесет и едно, хиляда осемстотин двадесет и две/, в квартал 132 /сто тридесет и две/ по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с.Черно море, Община Бургас, актуван с Акт № 5396/06.02.2009 год. за частна общинска собственост, съгласно одобрен архитектурен проект, за сумата 271 /двеста седемдесет и един/ лева, без ДДС.


  1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване


РЕШЕНИЕ:
Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща обект № 1, представляващ „Кафе" с площ 110 кв.м., при граници: север - зид към склад на спортна зала, изток - фоайе, зала и сервизни помещения, юг -стълбище, запад - външен зид, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к."Зорница", гр. Бургас, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 700 (седемстотин) лева, без ДДС.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница