Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28. 10. 2011 год. 30. 04. 2012 год


Докладна записка от Красимир Стойчев-Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"страница4/5
Дата09.08.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

Докладна записка от Красимир Стойчев-Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на общинските еднолични търговски дружества

РЕШЕНИЕ:

Приема годишните финансови отчети за 2011 г. на следните търговски дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала: • „Бургасбус" ЕООД

 • „Бургаски пазари" ЕООД

 • „Благоустройствени строежи ЕООД

 • „Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД

 • „Обреден комплекс" ЕООД

 • „Хляб и хлебни изделия" ЕООД

 • „Чистота" ЕООД

 • „Дентален център 1 Бургас" ЕООД

 • „Диагностично-консултативен център I Бургас" ЕООД

 • „Диагностично-консултативен център II Бургас" ЕООД

 • „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

 • „Медицински център I Бургас" ЕООД

 • „Медицински център II Бургас" ЕООД

 • „Медицински център III Бургас" ЕООД

 • „Специализирана болница за активно лечение по пневмо фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

 • „Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

 • „Център за психично здраве - Бургас" ЕООДПолучете още резултати от последните 24 часа


 1. Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП НФСБ в Общински съвет – Бургас относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД – търговско дружество с общинско участие в капитала


РЕШЕНИЕ:
1. Задължава представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - Атанас Любомиров Пайташев и Михаил Димитров Хаджиянев да представят на следващото заседание на Общинския съвет доклад за финансово - икономическото състояние на дружеството.

2. Избира Евгений Николов Мосинов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „ПСФК Черноморец - Бургас"АД с дневен ред , посочен в т.3 и т.4 от проекта за решение на докладната записка , предмет на разглеждане и гласуване на следващото заседание на Общински съвет – Бургас.

3. Отлага разглеждането и гласуването по т.3 и т.4 от проекта за решение на докладната записка за следващото заседание на Общински съвет – Бургас.


 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества


РЕШЕНИЕ:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2011 година.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:
I. Упълномощава Кмета на Община Бургас - Димитър Николов Николов - да обяви конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II-БУРГАС" ЕООД - ГР.БУРГАС
II. Определя реда и условията за провеждане на конкурса, както следва:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

 • кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

2. Конкурсът се провежда на три етапа:

2.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания .

2.2. Представяне от допуснатите кандидати на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в определен срок.

До третия етап от конкурса - събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50 .

2.3. Събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7 души, от които четирима общински съветници , включително един правоспособен юрист - общински съветник, един магистър по медицина - общински съветник, един представител на Регионалната здравна инспекция и двама представители на общинска администрация, като избира следните общински съветници за членове на комисията: Чанко Миндов Мирчев, Антонио Христов Душепеев, Живко Димитров Димитров, Георги Димитров Мигаров.

III.Упълномощава Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас - да сключи с избрания, въз основа на конкурса, кандидат договор за управление по приложения в докладната образец.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център едно - Бургас ЕООД - гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:
I.Упълномощава Кмета на Община Бургас - Димитър Николов Николов, да обяви конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС" ЕООД - ГР.БУРГАС.

II.Определя реда и условията за провеждане на конкурса, както следва:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: • български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

 • кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2. Конкурсът се провеждат на три етапа:

2.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.

2.2. Представяне от допуснатите кандидати на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи, относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в определен срок.

До третия етап от конкурса - събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50 .

2.3. Събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7 души, от които четирима общински съветници , включително един правоспособен юрист - общински съветник, един магистър по медицина - общински съветник, един представител на Регионалната здравна инспекция и двама представители на общинска администрация, като избира следните общински съветници за членове на комисията: Чанко Миндов Мирчев, Антонио Христов Душепеев, Живко Димитров Димитров, Георги Димитров Мигаров.III. Упълномощава Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, да сключи с избрания, въз основа на конкурса, кандидат договор за управление по приложения в докладната образец.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД -гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:
I. Упълномощава Кмета на Община Бургас - Димитър Николов Николов - да обяви конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС" - ГР.БУРГАС.

II. Определя реда и условията за провеждане на конкурса, както следва:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

 • кандидатите, притежаващи образователно квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2. Конкурсът се провежда на три етапа:

2.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания. ;

2.2. Представяне от допуснатите кандидати на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в определен срок.

До третия етап от конкурса - събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.;

2.3. Събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7 души, от които четирима общински съветници , включително един правоспособен юрист - общински съветник, един магистър по медицина - общински съветник, един представител на Регионалната здравна инспекция и двама представители на общинска администрация, като избира следните общински съветници за членове на комисията: Чанко Миндов Мирчев, Антонио Христов Душепеев, Живко Димитров Димитров, Георги Димитров Мигаров.

III. Упълномощава Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас - да сключи с избрания, въз основа на конкурса, кандидат договор за управление по приложения в докладната образец.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД - ГР.БУРГАС

РЕШЕНИЕ:
I. Упълномощава Кмета на Община Бургас - Димитър Николов Николов - да обяви конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 -БУРГАС" ЕООД - ГР.БУРГАС.

П. Определя реда и условията за провеждане на конкурса, както следва:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

 • кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2. Конкурсът се провежда на три етапа:

2.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.;

2.2. Представяне от допуснатите кандидати на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в определен срок.

До третия етап от конкурса - събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.;

2.3. Събеседване с кандидатите.

3. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия в състав от 7 души, от които четирима общински съветници , включително един правоспособен юрист - общински съветник, един магистър по медицина - общински съветник, един представител на Регионалната здравна инспекция и двама представители на общинска администрация, като избира следните общински съветници за членове на комисията: Чанко Миндов Мирчев, Антонио Христов Душепеев, Живко Димитров Димитров, Георги Димитров Мигаров.III. Упълномощава Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, да сключи с избрания, въз основа на конкурса, кандидат договор за управление по приложения в докладната образец.
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно:Именуване на улица в град Бургас на името на подофицер Никола Янев

РЕШЕНИЕ:

Отлага докладната записка за следващо заседание.


 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам.- Кмет „Култура и Образование" Община Бургас относно: Именуване на улица в град Бургас, комплекс „Меден рудник", зона „Д"


РЕШЕНИЕ:
Именува улица в кв. 181, У ПИ 1-588, зона „Д" по плана на ж.р. „Меден рудник" с осеви точки № 1205-1204-1202-1203-1111-1112-1080-1078-1077-1076-1075-1071-1070-1069-1068-1067-1066-1059-1056-1055 с име „Отец Матей-Миткалото“.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Отпускане на финансови средства в размер на 20 000лв. /двадесет хиляди лева/ за провеждане на „Световно първенство по плажен тенис“ в гр.Бургас


РЕШЕНИЕ:
1. Да се впише в Спортния календар на Община Бургас приложение 5.4. Спортни мероприятия, т.53 „Световно първенство по плажен тенис“ със сумата от 20 000 лв.

2. Намалява дейност 622 Озеленяване – общинска отговорност, § 1020 Разходи за външни услуги със сумата от 20 000 лв. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Включване в спортната програма на Община Бургас за 2012 година и отпускане на финансови средства в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ за провеждане на първи кръг от „Държавно първенство по плажен футбол" .


РЕШЕНИЕ:
1. Заличава в Приложение 5.4 Спортни мероприятия, т.28 Спортната проява „Плувен маратон" - 7 000 лв.

2. Дава съгласие в спортния календар на Община Бургас за 2012 г. да се включи провеждането на първи кръг от Държавното първенство по плажен футбол от 15 до 17 юни 2012 г. в гр.Бургас. Точка №28 в Приложение 5.4 Спортни мероприятия става „Държавно първенство по плажен футбол" - 7 000 лв.

 1. Докладна записка от Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас


РЕШЕНИЕ:
Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

/към Протокол № 18/26.04.2012 г./

1. Петко Иванов Нончев -94-П 00042/02.11.2011 г. 2000лв.

2. Наталия Андреева Казакова -94-Н 00036/09.11.2011 г. 2000лв.

3. Теодора Вълчанова Костова -94-Т 00028/18.11.2011 г. 2000лв.

4. Златомира Живкова Иванова -94-З 00018/18.11.2011 г. 2000лв.

5.Румяна Емилова Христова -94-Р 00031/28.11.2011 г. 2000лв.

5. Соня Данаилова Стоянова -94-С 00059/28.11.2011 г. 2000лв.

6. Марина Василева Маринова -94-М 00073/30.11.2011 г. 2000лв

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Аделина Евтимова Томова, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Аделина Евтимова Томова с постоянен адрес гр. Бургас, ул. "*****" № *, ап. * еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Петрова Заралиева, ЕГН

РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Божана Петрова Заралиева с постоянен адрес, гр.Бургас, ул. „*******, с настоящ адрес: гр.Бургас ул. „****“ №*, еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за неотложни социални нужди. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Таня Георгиева Николова, ЕГН
  РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Таня Георгиева Николова-Гедова с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „*****, вх.* , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Иванова Петрова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Гинка Иванова Петрова-Василева с постоянен адрес гр.Бургас, кв. „***“, ул. „“№* , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на разходи за лечение.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Денка Петкова Костадинова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Денка Петкова Костадинова , с постоянен адрес гр.Бургас, кв. „******“, ул. „***“ № * , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пенка Петкова Петкова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Пенка Петкова Петкова , с постоянен адрес гр. Бургас, кв. „“, ул. „“№ * , еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за покриване на комунално-битови разходи.


 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евдокия Йоргос Кьосева


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Евдокия Йоргос Косева , с постоянен адрес гр. Бургас, с. ******, ул. „№ * , еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за покриване на комунално-битови разходи.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Жана Петрова Константинова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Жана Петрова Константинова , с постоянен адрес гр.Бургас, бул. „“ №***, вх. *, ет. * , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Недялка Генова Белева и сина й Венко Венков Венков, ЕГН

РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Недялка Генова Белева , с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „“, бл. **, вх. *, ет. * за сина й Венко Венков Венков, еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за неотложни социални нужди. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница