Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница10/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

4.1. Със систематичен здравен контрол са обхванати следните продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека:

4.1.1 Козметични продукти, българско производство и внос от ЕС и от трети страни

Извършен е лабораторен анализ на 76 проби от козметични продукти от различни категории по микробиологични показатели, като не са установени отклонения от допустимите норми.

По химични показатели са изследвани 2 козметични продукта за водороден пероксид, 6 козметични продукта за амоняк, 4 козметични продукта за тиогликолова киселина и 6 козметични продукта за формалдехид. Не са установени несъответствия със здравните норми.

В РЗИ - Кюстендил са направени изпитвания на кремове, гелове, масла за кожа и продукти за гримиране ( 18 проби) за тежки метали. В 2 бр.козметични продукти (червила) е установено съдържание на тежки метали (олово и кадмий), неотговарящо на здравните изисквания за безопасност, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 г. на ЕП. В последствие, за същите продукти са изготвени на МЗ 2 бр. нотификации.

На територията контролирана от РЗИ гр. Кюстендил са извършени 76 бр. текущи проверки в търговската мрежа по спазване изисванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), при които не са установени нарушения.

Извършени са 1150 проверки по писма на МЗ за опасни стоки, открити на територията на ЕС. На територията, контролирана от РЗИ Кюстендил, такива стоки не са открити.4.1.2.Химични вещества и смеси

Здравният контрол върху тези продукти в търговската мрежа е насочен главно върху спазване изискванията на опаковането, етикетирането на продуктите и наличие на информационен лист за безопасност (ИЛБ), отговарящ на изискванията на чл. 31, т. 6 от Регламент 1907 / 2006 г. REACH. Извършени са общо 267 проверки на химични вещества, смеси и продукти в обекти в търговската мрежа.

В хода на текущия контрол са извършени проверки на 596 бр. биоцидни продукти в селскостопанските аптеки и в обектите, където се извършва дезинфекция (детски и учебни заведения, фризьорски и козметични салони, сауни, перални, бани и тоалетни, дезинфектанти за питейни води и за плувни басейни) по отношение на етикетирането, разрешение за производство от МЗ, срок на реализация, начин на употреба, сфера на приложение и мерки за безопасност.

Извършени са 2 насочени проверки във връзка с получени сигнали по отношение на пуснати на пазара изделия съдържащи азбест, несъответсващи на изискванията на ЗЗВХВС. Изискани са документи, доказващи произхода и съдържанието на стоките, но до момента такива не са предоставени на РЗИ-Кюстендил.

Извършени са две тематични проверки за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека:

-Тематична проверка за съответствието на класифицирането, опаковането и етикетирането с изискванията на ЗЗВВХВС и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси на пуснатите на пазара смеси, съдържащи метанол;

Извършени са 33 броя проверки в обекти на територията, контролирана от РЗИ Кюстендил, предлагащи за продажба химични вещества и смеси , съдържащи метанол (търговски обекти, бензиностанции, обекти предлагащи авточасти и аксесоари за автомобили). Проверени са 73 броя стоки, предлагани в тези обекти, съдържащи метанол. За 71 броя от проверените в търговската мрежа продукти, е установено съответствие с нормативните изисквания. Два продукта, съдържащи метанол не отговарят на изискването да бъдат снабдени с присобления за затваряне, които ги правят недостъпни за деца, съгласно чл. 29, т.1 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. За единия продукт е издадена заповед за спиране на реализацията на наличните количества.

-Тематична проверка за спазване забраната и ограниченията за употреба на кадмий и неговите съединения в опаковъчни материали, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид;

Предоставени са за анализ два броя проби, опаковъчни материали - училищни пособия и тръбопроводни части, предназначени за питейна вода. За анализираните проби, е установено спазване на забраната за употреба на кадмий и неговите съединения, съгласно т. 23 на приложение № 17 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( REACH ) в опаковъчни материали, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид.
4.1.3.Дрехи втора употреба

Извършени са 66 проверки в обекти за търговия с дрехи втора употреба, при които не са констатирани нарушения.


4.1.4. Здравен контрол в обекти за производство и търговия с бутилирани води

На територията на Област Кюстендил са регистрирани два обекта за бутилиране на вода – един за бутилиране на изворна вода в м. „Кирилова поляна”, общ. Рила и един за производство и бутилиране на газирана вода в с.Жиленци, община Кюстендил, който използва питейна вода от водопреносната мрежа на населеното място. През отчетната година са извършени няколкократни посещения в обекта, находящ се в м. „Кирилова поляна”, при които е установено, че не функционира, тъй като временно е преустановил дейността си. Водоизточникът, от който се бутилира водата е регистриран по реда на Наредба №9, има обособена СОЗ, извършва се мониторинг на изворната вода, състоянието на съоръженията за водовземане и водоснабдителните съоръжения отговарят на здравните изисквания.

Извършена е тематична проверка за прилагане на система за управление на безопасността на продуктите и добри хигиенни практики при предлагането на бутилирани води чрез системи топла/студена вода и качеството на предлаганата от системите вода в обектите на детските и учебни заведения;

Извършени са 139 броя проверки в обекти на детски и учебни заведения, както и в обектите към училищата, предлагащи бутилирани води в потребителски опаковки на територията, контролирана от РЗИ Кюстендил. Само в 2/два/ обекта от проверените детски заведения се предлагат бутилирани води чрез системи топла/студена вода. Извършени са проверки и са взети 7 броя проби за микробиологично изследване, при които след извършения анализ не са установени отклонения по микробиологичните показатели от Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води. Не е установено предлагане на натурални минерални води, които не следва да се предлагат регулярно на деца до 7 годишна възраст в детските заведения, като е препоръчано на персонала и ръководството на детските заведения провеждане на информационна кампания, насочена към родителите, по отношение на съдържанието на етикетите на водите, които не следва да се предлагат на деца до 7 годишна възраст.5. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Текущ контрол върху дейността на службите по трудова медицина /СТМ/

На територията на област Кюстендил има регистрирани 7 СТМ, създадени от юридически лица със състав, отговарящ на изискванията на Наредба № 3 / 08 г. на МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Направени са 7 проверки във връзка с цялостната дейност на службите. Не са установени несъответствия на данни и документи по регистрацията с фактическото състояние. Всички проверени СТМ имат договори с обслужваните предприятия. Изпълняват се договорените с работодателя дейности по чл. 25а, ал.1 от ЗЗБУТ. Здравните досиета на работещите са качени на електронен носител. В хода на извършените проверки не са констатирани нарушения на нормативните изисквания в дейността на службите по трудова медицина. Не са издавани предписания и съставяни актове за установяване на административни нарушения.


6. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

6.1.Контрол и мониторинг на води

6.1.1. Питейни води

През 2014 г. дейността по мониторинга на питейните води и контрола на водоизточниците, обектите и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване е извършван, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, дадените указания на МЗ за планиране дейността на РЗИ и изготвените съвместни мониторингови програми с местните водоснабдителни дружества, които за Кюстендилска област са три. За централно питейно – битово водоснабдяване през годината са използвани 222 водоизточника. Регистрираните повърхностни водоизточници в Кюстендилска област са 45. Само 6 от тях минават през пречиствателна станция за питейни води в с. Жиленци.

През годината са изследвани 260 проби по показателите на постоянния мониторинг и 108 проби по показателите на периодичния мониторинг. От тях не отговарят на Наредба №9 съответно 30 проби, при несъответстващи 54 проби за 2013г. за постоянния мониторинг и 23 проби, при несъответстващи 16 проби за 2013г. за периодичния мониторинг.

Неотговарящите на нормативните изисквания изследвания са основно за сметка на микробиологичните показател – коли-форми и еширихия коли. В тези случаи са издавани предписания до ВиК дружествата, след което са взимани отново проби за проверка на микробиологичните показатели.

Съставени са 5 бр.АУАН на „Кюстендилска вода” ЕООД за неизпълнение на задължението на В и К оператора за извършване на периодичния мониторинг по всички показатели в съответствие с изискванията на Наредба №9

6.1.2.Контрол на води в плувни басейни

През 2014 г. са подлежали на здравен контрол 32 плувни басейна. Извършени са 75 проверки. Взети са 108 проби за лабораторен анализ на химични показатели и 165 проби за анализ по микробиологични показатели. Извършени са 540 изследвания по химични показатели. Извършени са 827 изследвания по микробиологични показатели.

6.1.3. Контрол на повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване

По преценка Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград са взети 22 проби води от повърхностни водоизточници, които отговарят на изискванията на Наредба № 12 за качеството на повърхностните води.6.1.4. Контрол на води от минерални водоизточници

Взети са 37 проби вода от минерални водоизточници, които отговарят на изисквани ята на Наредба № 14 / 87 г. за качеството на минералните води.6.1.5. Контрол на води от местни водоизточници

Регистрираните 18 местни водоизточника са обхванати с проверки, като са взети 29 бр. проби за химични и микробиологични изследвания. От тях 11 проби не отговарят по микробиологични показатели на Наредба № 9/01 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.6.2. Контрол на физични фактори

Извършени са 216 измервания на микроклимат и 160 измервания осветление в детски и учебни заведения, от тях нестандартните са 55 бр. измервания осветление. Във връзка с постъпили сигнали на граждани са извършени 39 бр. контролни измервания на шум, от които 25 бр. СА със стойности над допустимите.

За всички обекти, в които са установени несъответствия са издадени предписания за привеждането им към нормативните изисквания.
7. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Служителите от отдел ДЗК съвместно с представители на ОД на МВР Кюстендил са извършили 10 проверки в закрити обществени места по смисъла на чл.56 от Закона за здравето. Проверени са 92 обекти. Съставен е 1 бр. акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Общият брой на извършените проверки за спазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл.56 от ЗЗ, е 1714 бр. Проверени са 2252 обекта. Съставени са 11 бр. АУАН и са издадени 44 бр. предписания.

8. ЖАЛБИ

През отчетния период в отдел ДЗК са постъпили 49 жалби, от които 49 са приключени, 13 жалби са основателни, 15 неоснователни и 18 са пренасочени към други ведомства за решаване по компетентност. Жалбите са решавани по компетентност и в срок.9. МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА

Издадени са общо 291 предписания.

Проверените предписания са изпълнени в определените срокове.

Съставени са 16 бр. АУАН, издадени са 13 бр.наказателни постановления, от които 7 бр. на физически лица и 6 бр. на юридически лица, на обща сума 17900 лв. Издадени са 2 бр. заповеди за спиране на обекти с обществено предназначение – открити плувни басейни и 3 бр.заповеди за спиране на продукти и стоки ( антифриз и червило).

Направен е един мотивиран отказ за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, на обект „Салон за красота”, прекратена е процедурата за вписване в регистъра и е издадена заповед за спиране експлоатацията на този обект.
В. ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. КАДРИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ОТДЕЛ ЛИ:

През 2014 г. отдел ЛИ е разполагал с 9 щатни длъжности, както следва: началник на отдел – 1, главен експерт – 2, старши експерт – 2, експерти – 2 и главни специалисти – 2. Планирането на задачите за изпълнение е извършено на базата на предварително изготвените планове на отделите ДЗК и ПБПЗ. Това обуславя и изисква постоянното взаимодействие със сътрудниците от тези отдели, както за стриктното спазване на фиксираните срокове в плана, така и за определяне на показателите за физикохимичните и санитарно микробиологичните изследвания и вида на физичните измервания.

Отдел „Лабораторни изследвания” e акредитиран като орган за контрол вид А, съгласно БДС ЕN ISO / IEC 17020:2012.

2. ДЕЙНОСТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

2.1. ВОДИ

Изследвани са 397 проби питейни води по ДЗК. От тях 283 са изследвани по показатели на постоянния мониторинг и 114 по показателите на периодичния мониторинг взети от централни, ведомствени и местни водоизточници. Плана на отдела за 2014г. е 294 проби по показатели на постоянния мониторинг и 79 проби по показатели на периодичния мониторинг. Изработените проби води в химичната лаборатория на отдел ЛИ надвишават планираните такива. Резултатите от анализите показват, че 279 проби т.е. 98.6 % от изследваните проби по показатели на постоянния мониторинг и 112 от изследваните проби по показатели на периодичния мониторинг т.е. 98,2 %, отговарят на изискванията Наредба № 9 на МЗ.

По здравен контрол са извършени общо 6789 изследвания на питейни води по химични и органолептични показатели на постоянния и периодичен мониторинг, от които 6783 отговарят на изискванията на Наредба № 9/01г. на МЗ.

По заявки на клиенти съобразно изискванията на Наредба №9/01г. са извършени 1794 изследвания по показатели на постоянния и периодичния мониторинг. При тези изследвания не са установени отклонения от нормативните изисквания. За предходната 2013г. има 2164 изследвания на проби води по заявки на клиенти.

Осъществен е контрол и върху качествата на водата от плувни басейни, като са проведени 570 изследвания по химични показатели по ДЗК и по искане на клиенти. По заявки на клиенти са направени 30 изследвания на проби вода от плувни басейни, а по ДЗК са 540.

2.2.ХРАНИ

През изтеклата година са изследвани 106 проби храни, от които с отклонения от санитарните норми са 5. От тях 81 проби са по заявки на клиенти и 25 по ДЗК. Извършени са общо 141 изследвания, от които 25 са по ДЗК и 116 по заявки от клиенти.

За лабораторен контрол върху качеството на дезинфекционните разтвори са постъпили и изследвани 5 проби, при планирани 6.

2.3. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Проведен е лабораторен контрол на физични фактори по ЗК, като са извършени 631 контролни определения , от които 273 са нестандартни - 218 измервания на шум и 55 на осветление. Плана за физични фактори е 591 измервания за 2014г. на уличен шум, осветление и микроклимат. По заявки на клиенти са извършени 761 контролни определения на физични фактори, като 16 от тях са с отклонение от нормативните изисквания. По постъпили жалби са проведени 39 определения на физични фактори в 13 обекта, като са установени при 25 от измерванията отклонения от приетите нормативни изисквания.

За химични агенти и прах в работна среда, по заявки са проведени 2 изследвания, без отклонения от нормативните изисквания.

Мониторинг на шум бе проведен в 12 пункта в гр. Дупница, като са извършени 72 определяния. В гр. Кюстендил е проведен мониторинг на шум на 24 пункта с извършени 144 измервания.

2.4.КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Постъпили са за лабораторен контрол по химични показатели 25 проби, при план 25 проби козметични продукти. Извършени са изследвания по 25 показателя и методи, съгласно посочените в Указанията на МЗ за планиране на дейността на РЗИ през 2014г.

3. ДЕЙНОСТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ “САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ”

Лаборатория „Санитарна микробиология” разполага с необходимата материална база за провеждане на микробиологичен контрол на храни, води, козметични продукти, както и за целите на контрола на болничната хигиена – въздух, дезинфекции и стерилност. Снабдена е с необходимата апаратура, хранителни среди и консумативи за извършване на тази дейност.

През 2014г. в лаборатория „Санитарна микробиология” са извършени санитарно-микробиологични изследвания по направления, както следва:

3.1.ХРАНИ

По заявки на клиенти е проведен лабораторен контрол на 152 проби храни по 301 показателя.Установено е отклонение при 7 от пробите.

Всички постъпили проби храни за контрол по микробиологични показатели са българско производство.

3.2.ВОДИ

През отчетният период е извършен лабораторен контрол на 444 проби води по ЗК. От тях 320 проби са изследвани по показатели на постоянния мониторинг, като 277 отговарят на изискванията на Наредба № 9/01г. на МЗ т. е. стандартни са 86,6% от пробите. По показатели на периодичния мониторинг е проведен контрол на 124 проби вода , като 96 проби отговарят на нормативните изисквания. Процента на стандартните проби е 77,4. Плана за брой проби по периодичен мониторинг е 79 проби, а по показатели на постоянния мониторинг 294 проби. За 2014 г.са анализирани 37 проби води от минерални водоизточници и 22 проби от повърхностни водоизточници.

По ЗК са проведени общо 1914 изследвания по микробиологични показатели на постоянния и периодичен мониторинг, като това включва питейни води от централни, ведомствени,минерални ,повърхностни и местни водоизточници.

По заявки на клиенти са извършени 402 микробиологични изследвания .

По показател Ешерихия коли са извършени 453 изследвания, от които 46 са с отклонения от нормативните изисквания , като :


 • - 354 са от централни водоизточници

 • - 60 са от ведомствени водоизточници

 • - 39 са от минерални водоизточници

По показател микробно число при 22С градуса са извършени 446 изследвания.

По показател коли форми са извършени 482 изследвания, от които 67 са с отклонения от нормативните изисквания.

По показател Ентерококи са проведени 163 изследвания, от които 14 са нестандартни.

Необработена /сурова/ вода от повърхностни водоизточници 22 проби, са направени 66 изследвания по микробиологични показатели, като няма установени отклонения от нормативните изисквания.

От плувни басейни са проведени 827 изследвания по микробиологични показатели. От тях 775 изследвания са по ЗК, 52 по заявки от клиенти. Плана за проби вода от плувни басейни за 2014 г. е 188 проби по микробиологични показатели. В лаборатория СМ са постъпили 165 проби.

3.3. САНИТАРНО – МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследвани са 377 проби по заявки на клиенти.Направени са 616 анализа.3.4. КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

За целите на ЗК по план са предвидени за контрол 71 проби козметични средства. Изследвани са 76 проби козметични продукта по 161 микробиологични показатели. Отклонения от нормативните изисквания са установени при един козметичен продукт – за слънчеви бани - „Бочко”.

От подадената информация и направения анализ за дейността на отдела се налага извода, че обемът на работа осигурява задоволително натоварване на сътрудниците.Сравнявайки данните от предходната година се вижда, че със същия персонал обема на работа е запазен по отношение на ДЗК. Запазен е и обема на работа по желание на клиенти за контрол на храни и дезинфекции на работни повърхности.

Броя на извършените физични измервания и химични изследвания на факторите на жизнената среда е почти колкото тези измервания за 2013 г. , като има чувствително намаление на измерванията на химични агенти и прах в работна среда.

Спазването на утвърдените принципи на работа в отдела, акредитиран като орган за контрол вид А е гаранция за поддържане на оптимално функционираща система за качество на лабораторната дейност.

Представители на отдел Лабораторни изследвания започнаха работа по Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.

Затова и през настоящата година, наша основна цел остава да е поддържане на цялостната дейност на отдела в съответствие с изискванията за високо качество и ефективност на работа, утвърдени в новоприетите и вече действащи нормативни документи за това.

В. ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

1.КАДРИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ОТДЕЛ ПБПЗ:

Отделът има следната щатна осигуреност: началник на отдел - 1 , старши експерт- 1, инспектор - 2, главен специалист – 1, специалист - 1. Дейността на отдела се осъществява на базата на годишен план, включен в плана на инспекцията. Разработват се седмични планове, които се отчитат при изтичане на периода. Всеки служител от отдела изготвя и работи по индивидуални планове, които подлежат на периодично отчитане. Планирането на дейността на отдела е в съответствие с указанията на МЗ, задачите произтичащи от изпълнението на национални програми и основните приоритети на инспекцията в областта на профилактиката.

Добро взаимодействие и съвместна работа се реализира с отделите ДЗК и ЛИ, както и с дирекциите НЗБ и МД по следните направления: мониторинг на шума, оценка и проучване факторите на средата, изпълнение на дейностите по националните програми “Ограничение и контрол на тютюнопушенето”, “Профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ” и “Околна среда и здраве”.

2. ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

2.1.Национална програма за действие по околна среда и здраве.

На тема «Чистотата на въздуха и водата и значението им за човешкото здраве» и «Изменението на климата и влиянието върху човека» са проведени 2 обучения с 40 ученици от ОУ «Хр.Ботев» и ПМГ «Проф.Е.Иванов» в гр.Кюстендил. Предоставени са 43 дипляни.

През месец ноември във връзка със Световният ден за възпоменание на жертвите при ПТП с учениците ОУ «Хр.Ботев» гр.Кюстендил е организирана и проведена кампания по Безопастност на движение по пътищата. Проведена бе родителска среща. След беседите с филм, конкурс за рисунка по темата, игрите със състезателен характер и демонстрацията с алкоочилата в двора на училището се проведе състезание по майсторско управление на велосипед. Взеха участие ученици от всички класове. Най-добре представилите се получиха награди, осигурени от РЗИ. Предоставени са 250 здравно-образователни материали. Обхванати са 125 човека.

2.2.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020г.

2.2.1.Тютюнопушене

Проведени са 22 обучителни дейности (презентация, беседа, дискусия и видеофилм) сред 804 участници от различни възрастови групи в градовете Кюстендил, Дупница, Рила и Бобов дол на следните теми: „Тютюнопушенето - здравен, икономически и социален враг”, „Тютюнопушенето вреди на мен и моите близки”, „Дисекция на тютюнопушенето“, „Тютюнопушене - вредата за здравето на деца и възрастни“ и провеждане на демонстрационен опит за отделяне на катран и въглероден оксид.

Проведени са 2 кампании със следните масови дейности:

Кампания по повод 31 май, 2014г.- Световен ден без тютюн със следните инициативи: обучителни дейности (11 броя), определяне на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта, определяне на зависимостта и консултиране. Проведено е състезание „Бързи, смели, сръчни” от ОДК - Кюстендил в партньорство с РЗИ-Кюстендил на стадион „Осогово” в гр.Кюстендил – спорта като алтернатива на вредния навик тютюнопушене. Участници в състезанието са ученици от вторите класове на НУ „Св.Кл.Охридкси“,ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, „Св.П.Хилендарски“ и „Д.Димитри“ - Кюстендил. В ОДЗ „Еделвайс”, град Кюстендил е представена драматизация на приказката „Дим Никотин” от група деца пред гости – родители, учители, ученици от ОУ„Христо Ботев”. Във фоайето на Природо-математическа гимназия „Проф.Е.Иванов”, град Кюстендил е подредена изложба от рисунки, колажи и табла. На видеостената се излъчваше видеоклип „Скъпи родители, цигарите убиват и нас!”, създаден от ученици. Проведе се обучение за вредата от тютюнопушенето по метода „връстници обучават връстници” с презентация подготвена от ученици 10 клас за ученици от 5-клас. В залата на РЗИ-Кюстендил се проведе пресконференция по повод 31 май, 2014г. – Световен ден без тютюн с мото: „Високо качество на живот без тютюнев дим”, на която бе представена информация за извършената кампанийна дейност, контролна дейност и дейността на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене. Изготвен е текстов материал по повод 31 май – Световен ден без тютюн. Кампанията е отразена от местните средства за масова информация.

Във връзка с кампания по повод 20 ноември - Международен ден без тютюнопушене са проведени следните инициативи: презентация, прожекция на филм ориентиран към възможностите за самостоятелно преодоляване на тютюневата зависимост, измерване на въглероден оксид в издишан въздух на желаещи служители, учители, ученици и граждани активни и пасивни пушачи, определяне на карбоксихемоглобина в кръвта, консултиране и определяне на зависимостта. Дейностите са реализирани в Община Рила - град Рила, ПГ по хранително вкусови и химични технологии и СОУ „Св.П.Хилендарски“ - град Дупница, СОУ „Хр.Ботев“ - град Бобов дол. Изготвен е текстов материал за интернет страницата на РЗИ и за местните средства за масово осведомяване по повод на Международния ден без тютюнопушене – 20.11.2014г. Разпространени са 477 здравно-образователни материали. Активни партньори на РЗИ - Кюстендил за реализацията на кампанията са представителите на Сдружение „Младежки парламент” и със съдействието на Община Кюстендил. За организиране на кампаниите са проведени 4 работни срещи.

Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене е участвал в 5 кампании в областния град Кюстендил и 9 кампании в Дупница, Бобов дол и Рила. Чрез изнесената форма на работа са изследвани 411 лица, на които е измерено нивото на въглероден оксид в издишания въздух и е определено наличието на карбоксихемоглобин в кръвта им. Голяма част от тях са консултирани и е определена тяхната зависимост. Предоставени са 400 броя здравно-образователни материали. В кабинета са консултирани 8 лица, едно лице съобщава за отказ от тютюнопушенето.Разработена е дипляна „Ценя здравето си, не го отстъпвам на цигарите!“. Изготвени и публикувани на интернет страницата на РЗИ са 3 здравни теми: „Тютюнопушене и последици за здравето”, „Пасивно тютюнопушене – влияние върху здравето” и „Хронична обструктивна болест”.2.2.2.Злоупотреба с алкохол

На тема „Алкохолът и въздействието му върху човешкия организъм в цялостен аспект”, „Алкохол, пиене, алкохолизъм”, „Разграждане на алкохола в организма на човека”, „Алкохол, пиене, последици“ са проведени 12 обучения пред 310 ученици в ПГ по транспорт-Дупница, Гимназия„Хр.Ботев“-Дупница, СОУ„Хр.Ботев“-Кочериново, ОУ „А.Попстоянов“-Рила. Направени бяха и демонстрации с алкоочила. Предоставени са 232 дипляни на тема „Алкохол, пиене, алкохолизъм”.

2.2.3.Нездравословно хранене

Проведени са 17 обучителни дейности под формата на интерактивни игри, беседи, дискусии с 249 ученици, кухненски и друг персонал в детски заведения в общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня и Кочериново. Разпространени са 396 здравно-образователни материали.

Проведена е пресконференция с местните средства за масова информация за състоянието на хранене в детските и учебните заведения.

Реализирана е кампания по повод Световната седмица на кърменето от 1-7 август, 2014г. В програмата са включени следните дейности:

Дни на отворени врати за консултации при проблеми с кърменето в отделение Неонатология в МБАЛ „Д-р Никола Василев”, град Кюстендил с консултиращи специалисти – неонатолози.

В град Кюстендил е проведена среща на специалист акушер-гениколог и експерт от РЗИ-Кюстендил с бъдещи и настоящи майки. Темата на събитието е „Кърменето природна даденост за здравословен старт на човешкия живот. Често срещани проблеми за неуспешно кърмене”.

В партньорство със здравните медиатори от Здравен медицински център към Община Дупница е организирана среща на експерт от РЗИ – Кюстендил с бъдещи и настоящи кърмещи майки на тема „Хранене по време на бременност и при кърмене. Кърмене и захранване на кърмачето”. Изготвен е текстов материал за интернет страницата на РЗИ и местните средства за масова информация. Достигнатите лица чрез обучения и кампания са 289 лица. Разпространени са 396 здравно-образователни материали. Осъществени са 6 работни срещи по повод здравословно хранене в детските заведения и организационни дейности.

Разработена е книжка за здравословно хранене предназначена за деца “Здрави и силни”.

Отразен е Световен ден за борба със затлъстяването- 19 май, 2014г. с информационен материал за интернет страницата на РЗИ и местните СМИ.

2.2.4.Физическа активност

Проведена е кампания по повод 10 май – Световният ден на движението. В ОДЗ „МАЙ”, град Кюстендил се организира провеждане на спортни игри. Участници в събитието са около 68 деца. Изготвена е викторина и осигурени предметни награди. Изготвен е текстов материал по повод 10 май – Световен ден на движението за интернет страницата на РЗИ и за местните СМИ.

В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести са реализирани две семинарни обучения на 17 и 18 декември в общините Дупница и Кюстендил със 75 медицински специалисти от детски и учебни заведения и педагогически съветници. В програмата са включени презентации свързани с рисковите фактори нездравословно хранене и физическа активност, здравословно състояние на децата и учениците в област Кюстендил. Предоставени са 600 броя здравно-образователни материали. Изготвени са здравно-образователни материали: “Ценя здравето си, не го отстъпвам на цигарите!” – дипляна и “Здрави и силни” - книжка за здравословно хранене предназначена за деца. По програмата е изработен календар за 2015г. Разпространени са общо 1473 броя здравно-образователни материали.

3.Дейности, насочени към ограничаване на остеопорозата в Република България

Проведени са 8 обучения (презентация, беседа, дискусия, консултиране) на тема „Профилактика на остеопорозата“ и „Профилактика на остеопорозата в детско-юношеска възраст“ сред 132 участника от различни възрастови групи в общините Кюстендил, Дупница и Невестино. Разпространени са 132 броя здравно-образователни материали.

Реализирана е кампания по повод Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври, 2014г. в партньорство с Асоциация „Жени без остеопороза-21“.

Дейностите са: измерване на костна плътност; попълване на Едноминутен тест; консултиране; презентация на тема „Профилактика на остеопорозата“ сред учителските колективи на ОУ „Христо Ботев“, община Невестино и ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, град Кюстендил; предоставяне на здравно-образователни материали. Костната плътност с ултразвуков апарат са проверили 30 лица, от тях са 2 мъже. Резултатите показват, че 14 лица са с нормална костна плътност и 16 лица от изследваните са с остеопения. Най-много с отклонения от нормалната костна плътност са лица на възраст от 41-50 г. и от 51 до 60 г. възраст, 1 случай до 40 годишна възраст, 2 случая над 61 годишна възраст. Над 50% от изследваните лица в активна трудова възраст вече имат костни промени. Резултатите доказват актуалността на профилактиката на остеопорозата за недопускане или забавяне на костните промени и намаляване на фрактурите, чрез повишаване на вниманието към променимите рискови фактори (нездравословно хранене, ниска двигателна активност, тютюнопушене и други).

Изготвен е текстов материал за интернет страницата на РЗИ и за местните средства за масово осведомяване по повод Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври, 2014г.

Разработен е здравен материал „Остеопороза тихата епидемия“ за интернет страницата на РЗИ.4.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства

През 2014г. са проведени 3 работни срещи с представители на Сдружение „Ларго”, град Кюстендил и здравни медиатори от Здравен медицински център, град Дупница с цел съдействие и организиране на обучителни дейности и кампании на здравни теми. Проведени са 26 обучителни дейности на теми „Сърдечно-съдови заболявания - профилактика”, „Онкологични заболявания - профилактика”, „Наследствени болести”, „Ранни бракове, родствени бракове и наследствени болести“ в кварталите Спартак, Каваклия, Ценеви и Гиздова махала, град Дупница, ПГЛП „Вл.Д.Майстора“ и ПГСС „Св.Кл.Охридски“, град Кюстендил. Разпространени са 403 здравно-образователни материали. Участници в обученията са 544 ученици и граждани от етнически малцинства. В кв.Изток –Кюстендил през м. май с представителите на Сдружение Ларго е организирана АНТИСПИН кампания по повод 18 май-Ден за съпричастност с жертвите на ХИВ с млади хора.5.Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008 – 2015г.

Отдел ПБПЗ при РЗИ-Кюстендил работи по основните направления от плана на Националната програма за Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ.

Основното в плана е обучителната дейност сред различни прицелни групи – ученици от V до ХII клас, млади хора в и извън училище, хора от малцинствени групи в област Кюстендил. Обученията преминават под формата на лекции с презентации и филм, беседи и интерактивна работа на малки групи. През 2014г. са проведени са 49 обучения с 1063 участници и 13 излъчвания на филма „Клопка”. Разпространени са 1073 броя здравно-образователни материали.

Организирани и проведени са 4 бр. АНТИСПИН Кампании.

- Кампания14 февруари – Ден на влюбените”. Реализирани са дейности в партньорство със Сдружение „Младежки парламент”, читалище „Братство”, Младежки информационно-консултативен център град Кюстендил и с любезното съдействие на Община Кюстендил. Партньори в провеждането на кампанията са и редица училища в град Кюстендил - Езикова гимназия, ПГТ ”Н.Й.Вапцаров”, ПТГ „Джон Атанасов”, ОУ „Ильо Войвода” и ОУ„Св.св.Кирил и Методий”, в град Дупница ПГ „Акад.С.Корольов”, ПГ по транспорт, Гимназия „Хр.Ботев”.

Проведени са следните инициативи:

- Ден на отворени врати за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ в РЗИ-Кюстендил. Изследвани и консултирани са 16 граждани;

- На площад „Велбъжд” (пред арката) e поставeно голямо червено сърце, върху което се отправяха послания за безопасна любов, предоставени са 70 броя презервативи, придружени с празнични послания. Към идеята проявиха интерес около 80 млади хора;

- В Езикова гимназия ”Д-р П.Берон”, Кюстендил в Актовата зала е проведен празник на Любовта с рецитал, любовни стихове и послания на различни езици, музикални изпълнения от ученици в гимназията, раздаване на презервативи и информационни материали. Участвали са 110 ученици;

- В читалище „Братство”, град Кюстендил е проведена кръгла маса с участието на 25 млади хора на тема „Безрисково сексуално поведение” с гост специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина;

- В Гимназия „Хр.Ботев”, град Дупница е представена презентация на тема „Любовта и рисковете”, разпространени са „Валентинки” , а учениците са изработили атрактивна кутия в която са пуснали свои любовни послания.

Изготвен е текстов материал за сайта на РЗИ и регионалните медии.

- Организирани и проведени са дейностите по повод 18 май заключителен етап от Националната АНТИСПИН кампания - 1 декември под мотото „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите!”. В кампания 18 май-Световен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ са проведени 7 обучения; обхванати са 183 участника; предоставени са 180 здравно-образователни материали и 120 презервативи. В Езикова гимназия „Д-р П.Берон” е проведено изследване на ХИВ-носителство на 20 лица. Изготвен е материал за регионалните медии с данни за разпространението на ХИВ до момента – предоставен на местните медии и публикуван на сайта на РЗИ. Обучителна дейност е проведена в СОУ „П.Хилендарски”-Дупница, ПГ по туризъм ”Н.Й.Вапцаров”-Кюстендил. В кв.Изток в двора на МЦ „Адра” е проведена беседа с викторина на тема „ХИВ/СПИН – причинител, начини на предаване, изследване, предпазване”. Засаден е кипарис в присъствието и с участието на 56 млади хора от кв.Изток.

- През месец август с проведени три инициативи като част от лятната АНТИСПИН кампания в трите по-големи общини в област Кюстендил – Кюстендил, Дупница и Бобов дол. Изследвани за ХИВ са 146 лица, предоставени са 300 здравно-образователни материали и 388 презерватива. Обхванати са общо 265 лица. Партньори в дейностите са общините Кюстендил, Дупница и Бобов дол. Събитията са отразени от регионалните медии - к.т. „Кабел Сат Запад” , «Рила т.в», к.т. «Колор», Дарик радио, р.„Фокус”, р.Благоевград, в.Наблюдател, в.Телеграф, в.Струма, в.Вяра.- Успешно е организирана и проведена АНТИСПИН Кампания 1 декември-Световен ден за борба със СПИН и инициативата «Европейска седмица на изследване за ХИВ – 21-28 ноември» под мотото «Да запазим посоката, да продължим пътя!”. Проведени са 7 прояви в учебни заведения в Кюстендил, Бобов дол и Дупница и в работни колективи. Изследвани са 256 човека. Предоставени са 1466 презерватива и 244 здравно-образователни материали. Обхванати са 649 лица. Дейностите в кампанията са отразени от 2 кабелни телевизии, 1 радио и 1 електронна медия. За организиране на кампанията са проведени 6 работни срещи.

6.Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България

Проведена е кампания от 15 март до 8 април, 2014г. по повод Световния ден за борба с туберкулозата-24 март, като са представени 10 броя презентации с тематичен модул „Профилактика на туберкулозата” сред 268 ученици и група граждани от етнически малцинства в общините Кюстендил, Сапарева баня, и Невестино и ЗМЦ - Община Дупница. Разпространени са 680 здравно-образователни материали. Изготвен е текстов материал за публикуване на сайта на РЗИ и местните медии по повод Световният ден за борба с туберкулоза. Проведени са 3 работни срещи с цел организационни дейности по повод кампанията.7.План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците

На тема „Наркотиците, видове, въздействие”, „Въздействието на психоактивните вещества върху човека”, „ Наркотиците и нашето здраве” са проведени 13 обучения с 2 филма пред 357 участника. Предоставени са 141 здравно-образователни материали.8.Дейности, насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве

Проведени са 10 обучения (беседа, дискусия и видеофилм) на теми: „Полово възпитание. Промени през пубертетния период“ и „Рискове от ранен полов живот. Етика в поведението на юношите и девойките“ сред 242 ученици в основни училища - град Кюстендил, град Дупница и град Сапарева баня. Разпространени са 222 здравно-образователни материали.

Изнесена е една беседа в ОУ „Христо Ботев”, Кюстендил с 13 родители на тема „Промени в пубертета и родителско отношение към подрастващите”.

9.Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България

С ученици от ПГТ „Н.Й.Вапцаров”, са проведени 5 обучения пред 86 участника с презентации на тема „Укрепване на психичното здраве и превенция на самоубийствата”, „Рисково поведение, агресия, самоубийства”.


3. АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ

3.1.Изготвен е анализът на здравословното състояние на децата и учениците в област Кюстендил на база резултатите от извършени профилактични прегледи през септември - декември, 2013г. Медицинските специалисти от 29 детски заведения, 23 филиала към тях, 9 ОУ с подготвителна група (5 – 7 г.) и 43 учебни заведения предоставиха попълнени унифицирани таблици с данните от личните лекари провели профилактични прегледи на децата и учениците.

В рамките на определения срок анализът е предоставен в МЗ.

Общият брой на обслужваните деца и ученици до декември на 2013 г. е 15978 (2012г. е 16 037). От тях обхванати с профилактичен преглед от личния лекар са 14302 ( 89,5 %). Обхващането на децата и учениците с профилактичен преглед е по-високо в сравнение с 2012г. (87,3%).

Най-често заболяванията изискващи диспансерно наблюдение на децата през 2013г. са астма, ламблиоза, епилепсия, генерализирани разстройства в развитието и други, като в сравнение с 2012 г. не се наблюдава промяна.

Водещи заболявания изискващи диспансерно наблюдение при учениците през 2013 г., са астма с преобладаващ алергичен компонент; епилепсия; инсулинозависим диабет, без усложнения и други, като няма промяна в сравнение с 2012г.

Резултатите от основните профилактични прегледи на децата и учениците, проведени от ОПЛ в периода септември – декември 2013 г., показват 1352 броя (9,4%) открити заболявания и аномалии, което означава по-висок дял на заболяванията в сравнение с 2012г. ( 8,1%).

При децата водещи заболявания са: астма; смущения в зрението; пневмония; затлъстяване; хронични заболявания на тонзилите и аден. вегетации; хроничен бронхит. В сравнение с 2012 г. не се установяват съществени различия.

При учениците водещи заболявания са: затлъстяване, смущения в зрението, астма, специфично забавяне в развитието, епилепсия, пневмония. През 2013 г. се наблюдава запазване на общия дял на най-висока заболяемост, така както и през 2012 година.3.2. Проведено е Национално проучване на факторите на риска за здравето (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, физическа активност и хранене), което е част от дейностите по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. За област Кюстендил в изследването са включени 72 лица на възраст от 3 до 65 и повече години. Проучването е реализирано от екип на отдел ПБПЗ в рамките на определения срок анкетните карти са изпратени в НЦОЗА за въвеждане и анализиране на данните.

3.3.Изготвена е здравна оценка на седмичните учебни разписания съгласно изискванията на Наредба №24/05.09.2006г. на МЗ на 2 начални, 21 основни и 21 средни общообразователни училища за втори срок на учебната 2013/2014г. и съгласно изискванията на Наредба №10/19.06.2014г. на МЗ за първи срок на учебната 2014/2015г. Върнато е едно разписание за преработка, което е приведено в съответствие с изискванията.

През 2014г. са направени 27 проверки за спазване на съгласуваните вече седмични разписания.4. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

В РЗИ-Кюстендил, отдел ПБПЗ работи в две направления по отношение на здравословното хранене сред различни възрастови групи в област Кюстендил. Първото направление е контрол и оценка на организираното хранене на деца, ученици и други възрастови групи от населението, намиращи се в социални домове.

На територията на област Кюстендил в 8 общини има 10 броя ЦДГ и 17 броя ОДЗ. От тях в община Кюстендил 6 – ОДЗ, в община Дупница 6 - ЦДГ и 7 - ОДЗ, в община Кочериново 1 - ЦДГ и 1 - ОДЗ, в община Бобов дол 1 - ЦДГ и 1 - ОДЗ, в община Сапарева баня 1 - ОДЗ, в община Бобошево 1 - ЦДГ, в община Рила 1 - ОДЗ и в община Невестино 1 - ЦДГ. Има 30 броя филиали към част от гореспоменатите детски заведения. Храната за децата се доставя от основното детско заведение, към което е филиала.

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 6 от 2011г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения, за периода януари-декември 2014г. служители от отдел ПБПЗ в РЗИ-Кюстендил, са извършили 93 проверки в 27 детски заведения и 30 филиали към тях. В две от проверените заведения в община Дупница са установени несъответствия с изискванията на наредбата по отношение на маслеността на предлаганото мляко и са издадени 2 броя предписания на директорите на детски заведения. При извършените проверки след изтичане на срока на предписанията, не са установени несъответствия.

Извършена е една проверка в детско заведение по сигнал в град Кюстендил, при която не е установено нарушение.

Извършен е контрол по отношение на изготвено меню, продуктов набор и технология за приготвяне на храна. Менюто и продуктовия набор се изготвят от медицинския специалист и домакина, след което се одобряват и заверяват от директора на детското заведение. За десет поредни дни в обедното меню няма повтаряемост на ястията, присъстват продукти от основните групи храни, продуктовия набор е в рамките на препоръките, технологията за приготвяне на храната е съобразена с изискванията за възрастовата група. За приготвянето на менюто се използва „Сборник рецепти” с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст на издателство „Техника” от 2005г.

Изготвена е оценка на приема на белтъчини, мазнини, въглехидрати и енергия. Резултатите показват, че предлаганата храна в детските заведения, като цяло е съобразена с потребностите от енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати за тази възрастова група. При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии, съгласно изискванията на Приложение №5 към наредбата.

В Кюстендилска община се изготвя единно меню за всички детски заведения от инженер - технолог по хранене, който спазва препоръките на Наредба № 6/11г. Ежемесечно в РЗИ-Кюстендил се предоставят продуктовите набори и менютата за месеца и се провежда работна среща с технолога за оценка, консултиране и обсъждане на проблеми с цел подобряване храненето на децата посещаващи детски заведения.

Оценката на храненето е извършена на база данни от калкулационни ведомости и седмично меню на децата от 10 детски заведения (37%) за период от 5 последователни хранителни дни от всеки сезон. Организираното хранене в детските заведения в по-голямата си част е 75% от общото дневно хранене. За пет поредни дни няма повтаряемост на ястията, присъстват продукти от основните групи храни.

След обработката на калкулационните ведомости резултатите показват, че предлаганата храна в детските заведения, като цяло е съобразена с потребностите от енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати за възрастовата група от 3 до 7 години.

- Средният енергиен прием е около препоръчителните енергийни потребности;

- Хранителният прием на общ белтък, мазнини и въглехидрати е в рамките на препоръчителните интервали за възрастта от 3-7 години.4.2.Контрол на организираното хранене

Във връзка със спазване изискванията на Наредба №23/2005г., Наредба №37/2009г., Наредба №6/2011г. и Наредба №2/2013г. на МЗ е извършен държавен здравен контрол в 77 обекта. Броят на проверките е 141.Извършени са 14 проверки във връзка с Наредба №23/05г.за физиологичните норми на хранене на населението в социални институции.

Извършени са 107 проверки във връзка с Наредба №6/11г. и Наредба №2/2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и от 0 до 3 години в организираните детски заведения – ЦДГ, ОДЗ, ДЯ, детски кухни, социални домове за деца.

Връчени са 3 броя предписания в 3 детски заведения. Всички установени несъответствия с наредбите са отстранени в определените в предписанията срокове.

Извършени са 20 броя проверки в ученически столове.

На територията на училищата има 8 кухни, където се приготвя храна за целодневно хранене или за обедно хранене. Една част от училищата ползват услугите на фирми, които приготвят храна за обяд на учениците извън рамките на училището. Кетъринговата система на хранене е въведена в 5 училища, намиращи се в общините Бобов дол, Сапарева баня, Рила и Невестино.

За приготвянето на храната на учениците се ползва „Сборник рецепти” за ученическите столове и бюфети на издателство „Техника” от 2002г. или от 2012г.

Организираното хранене е целодневно в 3 училища, в останалите е обедно хранене. За пет поредни дни няма повтаряемост на ястията, като присъстват продукти от основните групи храни.

Във фирма „Ученически столове”- ЕООД, осигуряваща храненето на учениците от община Дупница не е извършена оценка на храненето по калкулационни ведомости поради факта, че учениците избират и поръчват част от предложените ястия от фирмата. Този начин на работа затруднява извършването на оценка по продуктов набор, менюта и калкулационни ведомости.

Във връзка с контрола на готварска сол за съдържание на калиев йодат са взети 25 проби сол от търговски, производствени и други обекти. От тях 20 отговарят на изискванията, а 5 са с намалено съдържание калиев йодат. В обектите с нестандартни проби са предоставени препоръки да се ползва само йодирана сол съотвтстваща на здравните норми..

4.3. Дейност по прилагане мерките за ограничаване на тютюнопушенето

Във връзка с указанията на МЗ за извършване на тематична проверка по спазване разпоредбите на чл.56 а, т.2. от Закона за здравето, относно тютюнопушенето на детски площадки за игра, стопанисвани от общините са проверени детските площадки във всички общини на област Кюстендил по списъци, получени от съответните общини. Направени са 97 проверки на 97 обекта. Издадени са 10 предписания на общините за поставяне на указателни знаци/символи или информационни табели относно спазване на забраната за тютюнопушене на стопанисваните от тях площадки за игра.

По чл.55 са извършени 9 проверки в местните издания на в.Наблюдател, в.Вяра и в.Струма в читалните в градовете Кюстендил и Дупница относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия.

По спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, са извършени 268 проверки. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение.

5. РАБОТА С МЕДИИТЕ

През изминалата година са реализирани общо 32 медийните изяви. Участията в телевизионни предавания са 10, в радио-предавания – 7, публикувани материали – 6, публикувани материали в интернет – 9. Проведени са 6 пресконференции с участие на специалисти от отдела. Публикувани са 4 материала извън темите и задачите, обхванати с проекти и програми. Медийно са отразени: Световен ден за борба с туберкулозата-24 март ; 14 февруари, Ден на влюбените; Световен ден на здравето – 07 април; Световен ден за съпричастност с жертвите на ХИВ; Световен ден без тютюн – 31 май; 26 юни – Ден за борба с наркоманиите; Кампания кърмене 1-7 август ; 10 септември –Ден за борба със самоубийствата ; Световен ден за борба с остеопорозата – 20 октомври,2014г.; Световен ден без тютюнопушене – 20 ноември,2014г; 1 декември Световен ден за борба със СПИН.

6. ОБУЧИТЕЛНА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ

През годината са проведени общо 3 семинара, 172 лекции и беседи, с общ брой на участниците 4616. Излъчени са 17 видеопоказа и са разпространени 5878 здравно-образователни материали. Организирани са 11 масови прояви по повод на различни кампании и тематични дни.

Осъществена е методична дейност на медицинските специалисти в 46 здравни кабинети в детските и учебни заведения, в специализирани заведения за социални услуги за деца – 1бр. и в специализирани заведения за социални услуги за възрастни – 3 бр.
ХІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ИНСПЕКЦИЯТА

През 2014 г. служитлите на РЗИ-Кюстендил са участвали в различни видове обучения, целящи повишаване на тяхната квалификация и прожесионално развитие.

1. Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:


 • Годишна среща на ръководители и експерти по човешки ресурси;

 • Етика и превенция на корупцията в държавната администрация;

 • „Вътрешен финансов контрол”;

 • „Прилагане на Закона за защита на личните данни”;

 • „Годишна среща на юристите от държавната администрация”;

 • Въведение в държавната администрация”;

 • „Етика и превенция в държавната администрация”;

 • „Облачните услуги-иновативен подходза електронно управление”;

 • „Инструктаж за оператор на газови съоръжения и инсталации и водогрейни котли”.

2. Дирекция „Медицински дейности”:

Директорът на дирекция „Медицински дейности“ е лекар с призта спациалност „Детски болести“.

Служителите на дирекцията са преминали следните курсове и семинари, организирани от Института по публична администрация:


 • „Прилагане на закона за защита на личните данни“;

 • „Прилагане на АПК – за юристи“;

 • „Етика и превенция на корупцията в дэржавната администрация“

 • „Електронни таблици MS EXCE“;

 • „Прилагане на АПК – за неюристи“;

 • „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“.

 1. Дирекция „Надзор на заразните болести” :

Директорът на дирекция «Надзор на заразните болести» е лекар с призната специалност по „Епидемиология” .

Лекар с призната специалностпо „Епидемиология” е началникът на отдел «Противоепидемичен контрол».

Лекар с призната специалност по „Микробиология” е началникът на отдел «Микробиологични изследвания».

Проведени обучения на служители от дирекцията за повишаване на квалификацията и професионалното развитие, организирани от Института по публична админисктрация и Националния център по заразни и паразитни болести:


 • „Управление на промяната и организационно развитие”;

 • „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация”;

 • „Ваксинопредотвратими бактериални менингити”;

 • „Новости в методите и средствата за дезинсекция и дератизация”;

 • „Лабораторна микроскопска диагностика на най-често срещаните паразитози”.

Вътрешни форми на квалификация:

Бяха проведени колегиуми на теми: „Хламидийни инфекции – етиология, епидемиология, патогенеза, клиника, профилактика и борба“; колегиум за запознаване с новости от курс „Новости в методите и средствата за дезинсекция и дератизация”; „Изисквания към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения“; колегиум за запознаване с новости от курс „Ваксинопредотвратими бактериални менингити”, 2 броя извънпланови колегиуми за запознаване с измененията и допълненията на Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Р. България; Медицински стандарт „Вирусология“; Клинична микробиология – вземане на клинични материали; Клинична микробиология – първични посевки; Клинична микробиология – пресевки; Клинична микробиология – тестове за идентификация и антибиограми; С. пиогенес гр. А – посевки, пресевки, тестове, антибиограми; колегиум за запознаване с новости от курс „Лабораторна микроскопска диагностика на най-често срещаните паразитози”.4.Дирекция „Обществено здраве”:

Вътрешната квалификация е свързана с провеждане на колегиуми, на които се обсъждат организационни въпроси относно прилагането на нови изисквания в работата, разглеждат се нови нормативни документи, писма и указания и др.

Директоръ на дирекция «Обществено здраве» е лекар с призната специалност по „Хигиена на детско-юношеската възраст”.

Отдел „Лабораторни изслевдвания” се ръководи от служител с призната специалност „Санитарна химия”. В отдела работи служител с призната спациалност по „Микробиология”.

През 2014 г. за поддържане на необходимото професионално ниво служителите са участвали в следните курсове, организирани от Института по публична администрация и Националния център по обществено здраве и анализи: • „Управление на промяната и организационно развитие”.

 • Въведение в държавната администрация;

 • „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ „

 • „Физически фактори на околната и работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи»;

 • „Микробиологчини показатели за безопасност на храните. Европейски регламенти и микробиологично нормиране“;

 • „Методи за изследване на питейни води, ползващи мембранна филтрация – БДС EN ISO 9308-1, БДС EN ISO 7899-2, БДС EN ISO 6222, БДС EN ISO26461-2 и оценка на нормативни документи“;

 • „Принципни положения в апробирането на аналитичните методи за определяне на макронутриенти в храни“;

 • „Здравни изисквания към козметичните продукти“;

 • „Основни изисквания към оценката на биопродукти“;

 • „Новости в изискванията за предоставяне на биоциди на пазара“;

 • „Прилагане на Наредба № 2/07.03.2013 г. на министерство на здравеопазването за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 годишна възраст“;

 • „Актуални аспекти на храненето“;

 • „Рискови поведенчески фактори на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести“;

 • „Климатични промени и влиянието им върху човешкото здраве“.

През изминалата година, служителите от дирекцията са участвали в семинари и обучения организирани и от ИА БСА, съюза на метролозите. Посетили са изложби за лабораторна апаратура и консумативи – „Булконтрола“, „Булмедика“ и др.

В изпълнение на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и поднормативните му актове, служители от РЗИ-Кюстендил преминаха обучения, организирани от ДКСИ, във връзка с работата с документи, съдържащи класифицирана информация, за нерегламентиран достъп до регистратурата за класифицирана информация, както и за сертифициране, експлоатация и защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи.X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

През отчетния период 01.01. – 31.12.2014 г. РЗИ – Кюстендил приключи бюджетната година без задължения към доставчици и несъбрани вземания от клиенти. С преведената субсидия от Министерство на здравеопазването 844 526 лева, РЗИ - Кюстендил осъществи нормален и ритмичен процес на работа. За основната дейност – Бюджет, за Национални и Международни програми бяха усвоени средства както следва:

Бюджет 818 718 лева;

Национални програми 22 332 лева;

Международни програми 2059 лева

Администрация, Функция отбрана и сигурност, Дейност 282 –ОМП 1 417 лева.


1. РАЗХОДИ:

Извършените разходи през 2014 г. на РЗИ – Кюстендил, са ориентирани в изпълнение целите и програмите на Министерство на здравеопазването, въз връзка с осъществяване държавната здравна политика на територията на Областта, провеждана в рамките на бюджетната година, съобразени с основни принципи, подходи и задължителни изисквания на МЗ: • действаща към момента структура на РЗИ - Кюстендил;

 • приетите нормативни актове, засягащи дейността на бюджетните организации;

 • прецизирали сме извършваните дейности от гледна точка на целесъобразността и законосъобразността на поетите ангажименти и извършване на разходи за тях;

 • анализирали сме разходите по видове дейности и програми и сме поели ангажименти (сключени договори) за извършване на разходи за 2014 г. по 6 основни програми:

 1. Държавен здравен контрол;

 2. Промоция и превенция на незаразните болести;

 3. Профилактика и надзор на заразните болести;

 4. Намаляване търсенето на наркотици;

 5. Контрол на медицинските дейности и здравна информация;

 6. Медицинска експертиза и работоспособност.

Утвърдената от министъра на здравеопазването бюджетна сметка на РЗИ – Кюстендил за 2014 г. е:

 

 

П О К А З А Т Е Л И (в лева)

ЗДБ 2014 г.

 

 

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

210 500

Собствени приходи

210 500

Неданъчни приходи

210 500

Държавни такси (§25-00)

196 000

Глоби, санкции и наказателни лихви (§28-00)

14 500РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ (II. - III.)

210 500

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

931 639

РАЗХОДИ

931 639

Общоведомствени азходи

661 639

Персонал (§ 01-00; § 02-00; § 05-00)

655 927

Издръжка

270 000

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Щатни бройки

69

по трудови правоотношения

17

по служебни правоотношения

52

Средногодишни щатни бройки

69

по трудови правоотношения

17

по служебни правоотношения

52

Средна годишна брутна заплата

7 016

по трудови правоотношения

6 262

по служебни правоотношения

7 258

Брой на моторни превозни средства

9

в т.ч. леки автомобили

9

Брой на заведенията и учрежденията

1

III. ТРАНСФЕРИ

721 139

III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

721 139

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

721 139

§ 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

721 139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница