Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница11/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Със заповеди на министъра на здравеопазването са увеличени разходите на инспекцията, както следва:

1. Политика 1. „В областта на промоцията, превенцията и контрола н”а общественото здраве” Програма 3 – „Профилактика и промоция на здравето”, Функция „Здравеопазване” Дейност 468 с 2 997 лева.

2.Политика 1. „В областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве” Програма 3 – „Профилактика и промоция на здравето”, Функция „Здравеопазване” Дейност 468 с 3 758 лева.

3. Политика в областта на диагностиката и лечението, Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация”, Функция 04 „Здравеопазване” с 129 600 лева

4. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, програма 2 – „Профилактика на незаразните болести”, Функция „Здравеопазване” Дейност 467 с 22 334 лева.

5. Бюджетна програма „Администрация”, Функция „Отбрана и сигурност”, Дейност 282 с 1 417 лева.

През 2014 г. всички текущи разходи (заплати на служителите в инспекцията, поети задължения по сключени договори и обобщени заявки за закупуване на активи и услуги) за нормално протичане на дейността са разплатени и Инспекцията няма задължения към доставчици. Разходите в РЗИ - Кюстендил за издръжка към 31.12.2014 г. по отчет са 225 655 лв. От 01.01.2014 г. настъпиха промени в сметкоплана на бюджетните предприятия, като бе създаден нов параграф 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. По този параграф са отчетени направените разходи за такса смет за сградния фонд и данък на служебните автомобили през настоящата година. Разходите за данъци и такси са в размер на 7 237 лв.

Със заповед на министъра на здравеопазването бе извършена промяна по бюджета на инспекцията в увеличение на капиталовите разходи в размер на 129 600 лева. При спазване на изискванията на Закона за обществени поръчки и проведени обществени поръчки бяха закупени:

1. санитарен автомобил (линейка) на стойност 75 000 лева;

2. медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил на стойност 47 984 лева;

3. компютърни конфигурации и хардуер на стойност 6 594 лева.

През 2014 г. инспекцията е реализирала общо разходи (персонал, издръжка, данъци и капиталови разходи) в размер на 1 016 997 лв.Разходите за издръжка на 1 лице от щатния персонал (65 бр. по отчетни данни към 31.12.2014 г.) са 3 836.98 лв.

2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2014 г.П О К А З А Т Е Л И

 

Уточнен

Отчет

Бюджет

ОМППЗМ

НП

МП

 

 

план

към 31 декември

 

282 д.

467 д.

468 д.

(в лева)

 

2014 г.

2014 г.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A

 

1

2

4

6

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

02

1 091 745

1 043 743

1 016 997

1 417

22 332

2 997

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

 

1 091 745

1 043 743

1 016 997

1 417

22 332

2 997

Общо ведомствени разходи

 

1 091 745

1 043 743

1 016 997

1 417

22 332

2 997

Персонал

 

668 394

657 524

654 527

0

0

2 997

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения

01-00

496 927

465 357

463 069

0

0

2 288

Други възнаграждения и плащания за персонала

02-00

30 385

53 955

53 955

0

0

0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-00

141 082

138 212

137 503

0

0

709

Издръжка

 

293 751

256 641

232 892

1 417

22 332

0

Издръжка

10-00

286 251

249 404

225 655

1 417

22 332

0

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

7 500

7 237

7 237

0

0

0

Капиталови разходи

 

129 600

129 578

129 578

0

0

0

Придобиване на дълготрайни материални активи

52-00

129 600

129 578

129 578

0

0

0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

Щатни бройки - общо

 

69

65

65

0

0

0

Средногодишни щатни бройки - общо

 

69

65

65

0

0

0

Щатни бройки

 

69

65

65

0

0

0

по трудови правоотношения

 

17

16

16

0

0

0

по служебни правоотношения

 

52

49

49

0

0

0

Средногодишни щатни бройки

 

69

67

67

0

0

0

по трудови правоотношения

 

17

16

16

0

0

0

по служебни правоотношения

 

52

49

49

0

0

02. ПРИХОДИ

Собствените приходи, реализирани от РЗИ - Кюстендил към 31.12.2014 г. възлизат на 106 429.00 лв. формирани от:

Наименование на приходите

План 2014 г.

Отчет 31.12.2014 г.

I.

Приходи на РЗИ - Кюстендил от държавни такси и други услуги и дейности

196 000

103 914

ІІ.

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

14 500

3 924

III.

Приходи лихви по текущи банкови сметки
3

IV.

Други неданъчни приходи
-1 412
Общо:

210 500

106 429

За периода 01.01.2014 -31.12.2014 г. на 1 лице от щатния персонал (по отчетни данни) приходите възлизат на 1637.36 лв.

Анализирайки резултатите от предходни години и отчитайки факторите, че услугите ни се ползват все по-малко поради намалелия броя на населението в областта и не на последно място откриване на конкурентни лаборатории на територията на областта, предлагащи по-ефтини цени на изслезванията, приходите реализирани от инспекцията през 2014 г. са в размер на 106 429.00 лв.3.АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

През 2014 г. са издадени наказателни постановления за суми в размер, както следва: • глоби 3500 лв.

 • имуществени санкции 17 200 лв.

Събрани глоби и имуществени санкции в размер на:

 • глоби 1870 лв.

 • имуществени санкции 2014 лв.

4. СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

През периода 01.01. – 31.12. 2014 г . бяха извършени следните дейности:

1. Подписани са следните договори:


 • За лечебна и консултативна дейност със ”СМДЛ-БЕТА”;

 • Събиране, транспортиране и унищожаване на биологични и отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;

 • За използване на услугите, предлагани от Български пощи ЕАД;

 • Годишен абонамент за получаване на нови версии на ПП (Скиптър-счетоводство, Salz, В3, Еква-равнение) – Ада Софт;

 • Абонаментно сервизно обслужване на машините и апаратите;

 • Абонамент за ползване на компютърни информационни системи Сиела;

 • За обслужване целогодишно на служителите според изискванията на Наредба № 3 за службите по трудова медицина със ”СТМ ЗДРАВЕ-21” ЕООД гр. Кюстендил;

 • За участие в конкурсна комисия – 2 бр. граждански договори;

 • „ИРА-СТИЛ СТИЛ” ЕООД гр. Кюстендил;

 • За абонамент на кабелна телевизия с ”Кабел Сат Запад” ООД;

 • За изпълнение на дейности за 2014г. от Плана за действие за периода 2011-2015г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства – извършване на ехографски и мамографски прегледи с Медицински център (МЦ) „Св. Иван Рилски-2003” ЕООД гр. Дупница;

 • За контрол и техническо обслужване на противопожарни съоръжение и противопожарно обследване с „Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил;

 • Абонамент за получаване на нови версии на ПП – Ада Софт за 2015 г.;

 • Мобилтел;

 • Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и водене на регистъра на съоръженията;

 • Община Кюстендил за безвъзмездно управление на помещения – публична общинска собственост;

 • Абонаментно сервизно поддържане на ПП „Терес” за 2015 г.

 • Доставка на един брой фабрично нов санитарен автомобил;

 • Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил;

 • Абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба за 2015 г.;

 • Абонаментна поддръжка на ПП „Движение на биопродуктите” за 2015 г.

2. През отчетния период бе извършен текущ ремонт на работни кабинети в сградата на РЗИ – Кюстендил на база сключен договор, както и почистване на мраморна настилка в сградата на РЗИ – Кюстендил.

3. Доставките на консумативи и материали се изпълняват ритмично по утвърдените заявки.

4. Ежеседмично се изготвят графици за движението на служебните автомобили, който се съгласува с директор на дирекция АПФСО и утвърждава от директора на РЗИ – Кюстендил.

5. Изготвени са тримесечни статистически отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

6. Ежемесечно се изготвят касови отчети за изпълнение на бюджета на инспекцията.

7. Всички публични регистри в РЗИ – Кюстендил са публикувани на страницата на Инспекцията.

8. Ежеседмично се публикува справка за заразните болести, както и ежемесечните отчети на специализираните дирекциите, за съответната дейност и обстановка в областта.

9. На сайта на РЗИ – Кюстендил са описани предоставяните услуги и режими от специализираните дирекции, процедурите по тяхното изпълнение и формуляри и бланки.

10. На сайта на РЗИ – Кюстендил са публикувани стратегическите цели и приоритети на РЗИ – Кюстендил за 2014 г.

11. Регулярно на сайта на РЗИ – Кюстендил се актуализира списъкът на служителите в РЗИ – Кюстендил подали декларация по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

12. Изготвяни са отговори по писма, както и заповеди свързани с дейността на дирекция АПФСО.

13. Ежедневно е осъществявана юридическа консултация и съдействие на служителите от Инспекцията при изпълнение на задълженията им.

14. Извършвано е процесуално представителство на директора на РЗИ, пред органите на съдебната власт.

Постигнатите резултати през годината, извършване на текущ ремонт в работни кабинети в сградата на РЗИ – Кюстендил, закупуване на ДМА - компютърна техника, санитарен автомобил, медицинско оборудване и медицинска техника, краткотрайни материални активи (климатични инсталации, офис оборудване, компютърни системи и периферия) необходими за дейността и своевременното разплащане с доставчици ни дават увереност, че през следващия отчетен период - 2015 г. отново ще имаме добро финансиране.ХI. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩИ ГОДИШНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Общ брой проверки и обследвания – 12 442.

2. Среден брой проверки и обследвания на една щатна длъжност – 191,42.

3. Средна кратност на проверките и обследванията – 4,22.

4. Наложени глоби и имуществени санкции – средно на една щатна длъжност -318,46.

5. Собствени приходи – средно на една щатна длъжност – 1637,36 лв.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница