Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница3/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Изводи и основни демографски проблеми, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са:

Налице е трайна тенденция за намаляване броя на населението в областта, като за 2013 г. демографският спад е с 2 491(с1,87%)

Естественият прираст е отрицателен и бележи леко снижение- в абсолютни стойности (от 11,50 през 2012 г. на 11,40 през 2013 г.).

Естественият прираст в абсолютни стойности е по-висок от средния за страната, т.е. населението намалява с по-бързи темпове, в сравнение с средния показател за страната.

Расте, макар и с малко (0.65%), относителният дял на населението над 60 години.

Раждаемостта е по-ниска от средната за страната.

Детската смъртност е по-висока от средната за страната.

Общата смъртност е по- висока от тази за цялата страна.

На първо място като причина за смъртност са заболяванията на кръвообръщението, като процента (65,33) кореспондира с този за цялата страна.


  1. Заболеваемост и болестност

Регистрирани заболявания, болестност- според броя на болните по МКБ-10: • на първо място-от клас IX - Болести на органите на кръвообращението;

 • на второ място- от клас Х - Болести на дихателната система;

 • на трето място – от клас ХIV – Болести на пикочо-половата система.

Новооткрити заболявания, заболеваемост според броя на новорегистрираните болни по МКБ-10:

 • -на първо място-от клас Х - Болести на дихателната система;

 • на второ място- от клас IX - Болести на органите на кръвообращението;

 • на трето място– от клас ХIV – Болести на пикочо-половата система.

Тенденции:

По отношение на болестността през 2013 г. болестите на органите на кръвообращението са запазили първото място, както през 2012 г.

По отношение на заболеваемостта- през 2013 г. болестите на дихателната система се задържат на първо място, както и през 2012 г.и 2011 г.

При децата до 17 години:

Болестност


 • на първо място- от клас Х - Болести на дихателната система;

 • на второ място- от клас I- Някои инфекциозни и паразитни болести;

 • на трето място – от клас VII- Болести на окото и придатъците му.

Тези данни не се различават от отчетената болестност при децата за 2012г.,

Заболеваемост: • на първо място- от клас Х - Болести на дихателната система;

 • на второ място- от клас ХII Болести на okoтo и придатъците му;

 • на трето място - от клас I- Някои инфекциозни и паразитни болести.

Данни не се различават от отчетената заболеваемост при децата за 2012г.

фиг. 6 Структура на заболеваемост на населението от област Кюстендил през 2013г.

Обобщена оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания

Основни здравни проблеми:

Задържа се тенденцията с открояващо се висока честота (65,33%) на заболяванията от клас IX – болести на органите на кръвообръщението,като причина за леталитет, а от тях основни първопричини за умирания са хипертоничната болест и генерализираната атеросклероза.

Като втора по честота причина (15,18%)за умирания са заболяванията от клас I-новообразования- онкологични заболявания


 1. Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Кюстендил

През 2013 г. рисковите фактори, които влияят върху здравето на населението в региона са:

 • демографска структура;

 • възраст;

 • неправилно хранене – мазнини, сол;

 • ниска здравна култура;

 • социални фактори – бедност;

По отношение на регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания:

 • броят на новооткритите заболявания от злокачествени новообразувания е увеличен;

 • най-висока е болестността (1097,46 на 100 000 население) на злокачествените новообразувания на групата, включваща пикочо-полови органи, почти същата е на групата на кости,съединителна тъкан, кожа и млечни жлези 1092,85 на 100 000 население, като за злокачествените новообразования на млечната жлеза тя е 1086,22 на 100 000 жени и е леко завишена спрямо 2012г.(1015,22 на 100 000 жени ).

 • завишен е общият брой на новорегистрираните заболявания от злокачествени новообразувания /494 през 2013 г. при 344 през 2012г./

По отношение на заболяванията от активна туберкулоза се задържа тенденцията от последните 3 години броят на новорегистрираните заболявания от активна туберкуло да намалява.

По отношение на брой болни под наблюдение от психични заболявания –броят на диспансеризираните болни през 2013 г. е завишен спрямо 2012 г. в лека степен (от 2 429 на 2 524).ІІ. ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

През 2014 година Регионална здравна инспекция - Кюстендил (РЗИ- Кюстендил) разполагаше с 69 (шестдесет и девет) щатни длъжности, съгласно приложение № 10 към чл. 26 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (обн. ДВ бр.6 от 18 януари 2011 г., изм. ДВ бр. 68 от 15 август 2014 г.). Инспекцията е структурирана в четири дирекции, а именно: дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, дирекция „Медицински дейности”, дирекция „Надзор на заразните болести” и дирекция „Обществено здраве”.

Средната щатна и кадрова осигуреност за Инспекцията през 2014 г. е 5.39 (пет цяло и тридесет и девет) длъжности на 10 000 души обслужвано население (по данни на НСИ за броя на населението в Кюстендилска област към 31.12.2014 г. – 127 969 жители).

В зависимост от вида на правоотношението, по което се заемат, щатните длъжности в РЗИ – Кюстендил са: 52 (петдесет и две), заемани по служебни правоотношения, което е 75.36% от всички длъжности и 17 (седемнадесет) длъжности, които се заемат по трудови правоотношения или 24.64%. Разпределението на длъжностите в четирите дирекции на инспекцията е следното: дирекция „Администравно-правно, финансово и стопанско обслужване” (АПФСО) – 13 (тринадесет); дирекция „Медицински дейности” (МД) – 11 (единадесет); дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ) – 18 (осемнадесет) и дирекция „Обществено здраве” (ОЗ) – 24 (двадесет и четири).Разпределение на длъжностите в РЗИ – Кюстендил по дирекции

Разпределението на щатните длъжности в инспекцията е следното: директор, заместник-директор и главен секретар – по една щатна длъжност; директор на дирекция – 4 (четири) щатни длъжности; началник на отдел – 5 (пет) щатни длъжности; главен експерт/ инспектор/ юрисконсулт – 12 (дванадесет) щатни длъжности; старши експерт/ инспектор/ юрисконсулт – 5 (пет) щатни длъжности; младши експерт, инспектор – 25 (двадесет и пет) щатни длъжности; главен специалист – 6 (шест) щатни длъжности; старши специалист – 5 (пет) щатни длъжности; специалист – 1 (една) щатна длъжност ;изпълнител-шофьор – 3 (три) щатни длъжности.Разпределение по длъжности в РЗИ – Кюстендил

Ръководните служители в инспекцията, (включително и органите по чл. 19 от Закона за администрацията и техните заместници) заемат 17.39% от общите щатни длъжности; експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции – 60.87%; експертните длъжности със спомагателни функции – 17.39% и техническите длъжности - 4.35%.Разпределение по групи длъжности в РЗИ – Кюстендил

Заетите щатни длъжности в края на 2014 г. са 65 (шестдесет и пет) и са разпределени, в зависимост от притежавана образователно-квалификационна степен, както следва: • длъжности, заети от служители с висше медицинско образование - квалификационна степен „магистър” – 10 (десет) служители или 15.38% (от общата численост на заетите длъжности);

 • длъжности, заети от служители с висше немедицинско образование – 26 (двадесет и шест) служители или 40% (от общата численост на заетите длъжности);

 • длъжности, заети от служители с висше медицинско образование с квалификационна степен „професионален бакалавър по…” - 15 (петнадесет) служители 23.07% (от общата численост на заетите длъжности);

 • длъжности, заети от служители със средно образование – 14 (четиринадесет) или 21.54 % (от общата численост на заетите длъжности);


Разпределение на заетите щатни длъжности в РЗИ – Кюстендил по вид образование към 31.12.2014 г.

През 2014 г. от заетите 10 (десет) длъжности от служители с висше образование от професионално направление медицина с квалификационна степен „магистър” 6 (шест) служители или 60% от тях са с придобита специалност в системата на здравеопазването. От заетите 26 (двадесет и шесте) длъжности от служители с висше немедицинско образование 2 (двама) служители или 7.69% са с придобита специалност в системата на здравеопазването.

Към 31.12.2014 г. разпределението на заетите щатни длъжности са 65 (шестдесет и пет), като разпределението на заетите щатни длъжности в РЗИ – Кюстендил, в зависимост от вида на правоотношението, по което се заемат, е следното: 49 (четиридесет и девет) длъжности по служебни правоотношения, 16 (шестнадесет) длъжности по трудови правоотношения. Незаети са длъжностите заместник-директор; старши експерт в отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” и младши експерт в отдел „Медицински изследвания” в дирекция ”Надзор на заразните болести”. Извън утвърдената численост на персонала при условията на ПМС № 66 от 1996 г. са заети 5 (пет) длъжности. Разпределението на заетите длъжности по дирекции е: дирекция „Администравно-правно, финансово и стопанско обслужване” – 13 (тринадесет); дирекция „Медицински дейности” – 11 (единадесет); дирекция „Надзор на заразните болести” – 18 (осемнадесет) и дирекция „Обществено здраве” – 20 (двадесет).по ред

Персонал по основание за назначаване

Утвърдена численост

Заети длъжности към 31.12.2014 г.
Служебни правоотношения

52

49

2

Трудови правоотношения

17

17

 

ВСИЧКО:

69

65
ПМС № 66/1996г.

5

5

Разпределение на заетите длъжности в РЗИ – Кюстендил по дирекции към 31.12.2014 г.ІІІ. ДЕЙНОСТ НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ

Дейността на РЗИ - Кюстендил през 2014 г. беше насочена към ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Кюстендил за постигане на стратегическите цели, формулирана в плана за работата на Инспекцията през годината.

1. Осъществяваше се дейност по регистрация на лечебните заведения на територията на областта.

2. Осъществяваше се контрол по спазване на изискванията на утвърдените медицински стандарти.

3. Осъществяваше се контрол на дейността по медицинска експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.

4. Извършваха се проверки по чл.93 от Закона за здравето по жалби и сигнали за нарушаване правата на пациентите и при спорове свързани с медицинското обслужване, както и бяха осъществени съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит”.

5. Осъществени бяха дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове, съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините.

6. Извършиха се проучвания за установяване потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование. Изпратено е предложение до министъра на здравеопазването за броя на местата за следдипломно обучение.

7. Извърши се събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация и медико-статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на областта.

8. Осъществен бе контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

9. Осъществиха се дейности, регламентирани в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

10. Водят се регистри на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно нормативните изисквания.

11. Бяха планирани, организирани и контролирани дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

12. Разработиха са военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението и се извършиха дейности по отбранително-мобилизационна подготовка за населението в региона.

13. През 2014 г. Се усъвършенстваха функциите на административните звена, оптимизира се използването на човешките, материално-техническите и финансови ресурси. Подобриха се връзките и взаимодействията между отделните структури.

14. Повишиха се ефективността и качеството на контрола в обектите с обществено предназначение, както и компетентността и прозрачността при осъществяване на инспекционната и административно-наказателна дейност.

15. Извършваше се по-ефективен контрол върху продуктите и стоките на пазара, имащи значение за здравето на населението, като същия се извършваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, националното законодателство, утвърдените стандартно-оперативни процедури, ръководства и указания. Извършваха се лабораторни изследвания на стоките, с оглед провеждането на системен мониторинг върху тяхната безопасност за потребителите.

16. Извършваше се ефективен здравен контрол върху дейностите със значение за здравето на човека на териториален и тематичен принцип.

17. Прилагаше се подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението.

18. Организираше се постоянен и периодичен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.

19. Провеждаше се активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Взехме активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.

20. Провеждаше се активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести.

21. Осъществяваше се ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, поддържаше се капацитета на звената за граничен здравен контрол и беше осигурено изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.

22. Постигнат бе висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, ефективен контрол на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане и беше осигурена надеждно функционираща „хладилна верига”.

23. Беше осигурено регулярно и своевременно постъпване на информация за новородените, проследяване избора на ОПЛ и имунизиране на децата без ОПЛ в имунизационен кабинет на РЗИ.

24. Качеството на лабораторната дейност беше подобрено, чрез организиране на дейността в съответствие с нормативно установените изисквания. Бе осигурено извършване на минималния обем лабораторни изследвания, спазване на общите изисквания за работа в медико-диагностичните лаборатории, управление на качеството чрез провеждане на вътрелабораторен контрол и участие в националната система за външна оценка на качеството на изследванията, спазване на аналитичните принципи за осъществяване на медико-диагностичните изследвания и осигуряване правото на пациентите за достоверна и поверителна информация от извършените изследвания.

25. Беше проведено наблюдението на демографските показатели, здравното състояние, факторите на жизнената среда и начина на живот на регионално ниво, търсеше се връзката и зависимостта между тях, с оглед прилагане на адекватни профилактични мерки и промотивни здравни мероприятия.

26. Извършено е системно и насочено ангажиране на обществеността, неправителствените организации, областните и общинските ръководства на организациите, по отношение на финансирането и реализирането на дейностите по здравна промоция, здравно образование, възпитание и борба с вредните за здравето навици.

27. Провеждаха се системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на служителите от РЗИ - Кюстендил за усвояване на промените в нормативната уредба и прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, ЗЗВВХВП, Закон за защита на потребителите, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита от шума, Закон за държавния служител и Кодекса на труда, Закона за защита на класифицираната информация и поднормативните им актове, както и запознаване със законодателството на ЕС.

28. Осъществяваше се ефективна координация на РЗИ - Кюстендил с регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести, по профилактика на болестите и промоцията на здравето, при осъществяване на контрол върху дейността на лечебните и здравни заведения на територията на Областта.

29. Работеше се по:


 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г;

 • Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства;

 • Национална Програма “Превенция и профилактика на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година”;

 • Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България (2012-2015г.);

 • Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г;

 • Национална Програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБ 2012-2016г;

 • Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, План за действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, приет с решение № 589 на Министерския съвет от 2011 г;

 • Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Републикя България за периода 2012 – 2015 година;

 • Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2016 г.

 • Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г., приета с Решение № 173 от 28 март 2014 г. на МС;

- Програма „Превенция и контрол ХИВ/СПИН” по дейността за превенция и контрол на спин, тубекулоза и сексуално предавани инфекции;

- По Проект „Старт в администрацията” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

- По Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка;

- По проект «Спри и се прегледай»;

- По проект „Подкрепа”- за деинституционализация на децата с увреждания;

ІV. ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ

В началото на 2014 г., на заседание на Директорския съвет на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, беше извършено отчитане на дейността на РЗИ – Кюстендил, през четвъртото тримесечие на 2013 година.

Дейността на Директорския съвет на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, през годината, функционираше съобразно приетия годишен план за работа. След изтичането на всяко тримесечие се провеждаше заседание на съвета. На проведените заседания бяха разглеждани управленски задачи и проблеми, за разрешаване, като надзор и контрол върху трудовата дисциплина; организацията на административнонаказателната дейност в РЗИ – Кюстендил; адекватността на Стратегията за управление на риска; дейността и организацията на управление на човешките ресурси; текущо възникващите проблеми при изпълнението на плановете по дирекции и отдели, включително обсъждане евентуалната необходимост от промяна/актуализация; анализ и оценка по дирекции относно изпълнението на планираните цели и задачи за конкретните тримесечни периоди.

На заседанията на Директорския съвет на РЗИ – Кюстендил бяха вземани решения за конкретния размер на сумите, които да бъдат изплащани на Директора на Инспекцията и на служителите назначени по реда на ПМС №66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда.

Разглеждани бяха и въпроси, свързани с дейността на РЗИ – Кюстендил, по отношение кадровото осигуряване (необходимостта от провеждане на конкурси за назначаване на служители); обучението на служителите, по конкретни теми и нормативни актове; извършването на текущи ремонти и закупуването на активи; уреждането на договорни взаимоотношения и други.

V. ДЕЙНОСТ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Извършването на дейностите по държавния здравен контрол и надзора на заразните болести се извършваше на териториален поливалентен и ротационен принцип. В началото на отчетния период, както и при промяна, касаеща статуса на подлежащите на контрол обекти и динамиката на видоопределящите ги структурни параметри и функционални характеристики и/или промяна на длъжностните лица, в съответната дирекция се извършваше актуализиране на данните за вида, броя и местонахождението на обектите, както и за ръководещите ги лица. Чрез предложение, под формата на докладна записка, държавните здравни инспектори подготвяха и внасяха предложение за изменение на заповедта за разпределение и възлагане извършването на ДЗК и надзор на заразните болести в населените места, районите, териториите, обектите с обществено предназначение и контрола по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека, дейностите със значение за здравето на човека и за факторите на жизнената среда, преди началото на тримесечието, за което ще се отнасят промените.

Извършването на контрол на медицинската дейност се осъществяваше от постоянно действащи комисии.

Разпределението на задълженията се извършват: на административни срещи на Директора с директорите на дирекции, на които се отчита извършената предходна седмична дейност и се обсъждат предстоящите седмични задачи, както и възникнали проблеми свързани с дейността на Инспекцията. Директорът възлага задачите за изпълнение, чрез заповед и резолюция върху разпоредително писмо. Всяка оперативна среща се документира с протокол на служител, определен от директора на РЗИ - Кюстендил.

Ежеседмично всяко структурно звено провежда оперативни срещи, които се обективират писмено по предвиден за това ред.

Работата на служителите се извършваше по годишен план разпределен по тримесечия. На база на тримесечните планове се разработваха лични планове за конкретните дейности.

Провеждаше се системен и безкомпромисен контрол върху дейностите със значение за здравето на човека и по спазване на разпоредбите относно ограничаване на тютюнопушенето.

Дейностите – планово конкретизирани и извънплановите се възлагаха, чрез индивидуални работни планове и заповеди.

Контролът над преките изпълнители се осъществяваше всеки работен ден от началниците на отдели и директорите на дирекции с цел установяване съответствието на извършената работа (по обем и качество) с дневното задание на служителите.

Ръководителите на структурните звена контролираха обема, качеството и сроковете за изпълнението на дейностите и поставените задачи, чрез проверки по документи и на място в обектите, като констатациите от извършените проверки се отразяваха в протоколи и се класираха в досие за всеки служител.

Спазването на сроковете по административните процедури се осигуряваше като се отразяваха в дневници и по йерархичен административен ред се контролираше спазването им, чрез ръководителите на структурни звена в РЗИ - Кюстендил.

Директорът възлагаше конкретни задачи на главния секретар и на директорите на дирекции, като определяше начина и срока за изпълнението и отчитането им.

Планирането и отчитането се извършваше: за едногодишен период, чрез общ план и отчет на инспекцията; за тримесечни периоди, чрез тримесечни планове и отчети на дирекциите и отделите; за седмичните и месечни периоди, чрез дневни, седмични и тримесечни лични планове и отчети.

Провеждаха се системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите в инспекцията, чрез участие в курсове, семинари и колегиуми.

През 2014 година в РЗИ – Кюстендил бяха разработени, актуализирани и утвърдени от служители в дирекция АПФСО:


 • Счетоводна политика на РЗИ – Кюстендил;

 • Методически указания за прилагане на счетоводната политика;

 • Индивидуален сметко план на РЗИ – Кюстендил;

 • Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в РЗИ-Кюстендил, в рамките на праговете, определени в чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените поръчки;

 • Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки чрез покана, по реда на чл.14, ал.1 и ал.4 от глава осма "а" от закона за обществените поръчки в РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Кюстендил;

 • Инструкция за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ-Кюстендил;

 • Инструкция за администриране на образуваните административнонаказателни производства в РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешна политика за предварително одобрение и контрол на разходите по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" в РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за реда и начина за водене на регистър "Новоиздадени здравни книжки" в РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за издамаве на удостоверение за осигурителен доход (обр.2 и/или удостоверение за осигурителен стаж (обр.3) в РЗИ-Кюстендил;

 • Инструкция за управление на отпадъците от РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за провеждането на конкурси в РЗИ-Кюстендил;

 • Инструкция за преглед и актуализиране на годишните планове на РЗИ-Кюстендил;

 • Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в РЗИ-Кюстендил;

В РЗИ – Кюстендил е изградена локална мрежа, до която всички служители имат достъп. Чрез нея се осъществява обмен на информация между отделните дирекции/отдели. Всички служители имат постоянен достъп до правно-информационната система „Сиела”, която се обновява след всеки нов брой на Държавен вестник.

За целите на документооборота се ползва електронна деловодна система- АИС „Деловодство” за регистриране на входящите и изходящи документи. Системата е инсталирана на две работни места – на „гише за административно обслужване” и в деловодството.

За целите на дейността по събиране на сумите от такси и платени услуги и проследяване на събираемостта на приходите се ползва модул за фактуриране към счетоводната програма. Модулът работи на две работни места – на касата в град Кюстендил и на административното гише в град Дупница.

Ежедневно се актуализира, отчита и обобщава информацията, чрез използването на електронна информационна система за осъществените дейности по държавен здравен контрол на обектите с обществено предназначение.

През 2014 г. административното обслужване в РЗИ-Кюстендил се осъществява при спазване на установените в Закона за администрацията принципи на законност, достъпност, отчетност, ефективност, обективност и безпристрастност, на разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, на основните стандарти за обслужването на потребителите, утвърдени в Хартата на клиента, като гарантира на гражадните и бизнеса равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване; различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях, любезно и отзивчиво отношение, надеждна обратна връзка, измерване и подобряване на качеството на услугите, степен на удовлетвореност на потребителите и утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите

Инспекцията осъществява административното обслужване и предоставя административните услуги като се ръководи от принципите, определени в Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа на „едно гише“.

Осигурени бяха всички необходими условия за предоставяне на информация на потребителите, като основната цел бе тя да е ясна, достоверна, общоразбираема и пълна. За постигането на тази цел, на информационното табло бяха поставени всички основни формуляри на заявления, уведомления и описание на предоставяните административни услуги от инспекцията. С цел по-добра комуникация между РЗИ - Кюстендил и потребителите, на гишето за информационно обслужване бяха поставени указания за реда на подаване на предложения и сигнали в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, както и реда и начина на подаване на искания за достъп до обществена информация. На сайта на РЗИ – Кюстендил са публикувани всички публични регистри; описание на предоставяните услуги и процедурите по тяхното изпълнение; периодично се публикуват бюлетини на специализираните дирекции; информация за обявените конкурси; нововъведения свързани с дейността на Инспекцията, както и информация, чието публикуване е регламентирано в нормативен или вътрешен акт. Документи се приемаха на гишетата за административно обслужване, като за целта се осигуряваше непрекъсваем режим на работа. Всички услуги бяха предоставяни в предвидените за целта срокове. В случай, че поисканата административна услуга не бе от компетентност на инспекцията, заявленията и приложените към тях документи се препращаха на компетентния орган, като уведомяван бе и заявителя.

Подаваните заявленията, ведно с приложените документи се приемат на гишетата за административно обслужване, като за целта се осигурява непрекъснат режим на работа. Всички услуги са предоставяни в нормативно определените срокове.

През 2014 г. в РЗИ-Кюстендил периодично се изследва удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, анализирайки събраните в «фронт офиса» и получените по електронен път анкетни карти от потребители, както и вписаните в специално поставената книга мнения и предложения.

През 2014 г. администрацията е предоставила 6500 административни услуги, извършила е 6944 медико-диагностични изследвания, 910 лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, предоставени са 843 кочана рецептурни бланки за предписване на медикаменти съдържащи наркотични вещества и са продадени 89 кочана специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Достъпът до обществена информация в РЗИ - Кюстендил през 2014 г. се осъществява в изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и „Вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Кюстендил“, утвърдени със Заповед № РД -11- 23 от 18 февруари 2011 г., актуализирани със заповед № РД-11-328 от 26 октомври 2014 г.

Предмет на достъпа е всяка информация, която се създава и съхранява в Инспекцията, и която дава възможност на гражданите да си съставят мнение, относно дейността й.

През 2014 г. при предоставянето на достъп до обществена информация, РЗИ - Кюстендил, спазва основата на принципите за откритост, достоверност и пълнота на предоставяната информация. Осигурява еднакви условия за достъп и законност при търсене и получаване на обществена информация. Спазва защитата на правото на информация и защита на личната информация.

През 2014 г. в РЗИ - Кюстендил са постъпили общо 4 (четири) бр. Заявления за достъп до обществена информация, от :

гражданин на Република България – 1 бр;

фирми - 2 бр;

неправителствени организации - 1 бр;

През изтеклата година няма постъпили заявления за достъп до обществена информация, които са оставени без да се разглеждат.

Заявленията са постъпили по електронна поща и по пощата. Няма постъпили устни заявления за достъп до обществена информация.

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Инспекцията са във връзка със служебна информация и касаят информация, относно изразходване на публични средства и контролната дейност на РЗИ-Кюстендил. Едно от заявленията е препратено до компетентен орган, тъй като администрацията не разполага с необходимата информация, за което е уведомила заявителя.

През 2014 г. са взети общо 3 (три) броя Решения, от които :

- 2 (два) броя за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, на основание чл.28, ал.2, пр.2, във връзка с чл.37, ал.1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), тъй като достъпът засяга интересите на трети лица и няма тяхното изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, а също така и случаите не са с надделяващ обществен интерес;

- 1 (един) брой за предоставяне на пълен достъп до исканата информация, създадена и съхранявана в РЗИ-Кюстендил;

- 1 (един) брой Заявление за достъп до обществена информация с удължен срок за предоставяне, тъй като исканата информация се отнася за трето лице, и съгласно разпоредбите на чл.31, ал. 2 от ЗДОИ, е поискано изричното писмено съгласие на конкретното трето лице, за предоставяне на съответната информация, отнасяща се до него.

Решенията за предоставяне на достъпа до обществена информация са издадени в срок .

Този отчет е изготвен на основание чл. 15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания отчетен доклад за състоянието на администрацията.

Съгласно измененията на АПК (изм. и доп.ДВ бр.27 от 25 март 2014 г.), чл.13а, и §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД, за въвеждане на комплексното административно обслужване при предоставянето на административните услуги, в РЗИ-Кюстендил се предприемат конкретни мерки за внедряване на комплексно административно обслужване, което ще осигурява служебно събиране на данни и служебно уведомяване, въвеждане на нови канали за достъп до услугата и автоматизация на процесите по предоставяне на услугите, обучение на служителите за начина на изпълнение на процесите. Те се изразяват в преразглеждане и актуализиране на процедурите и образците на документите на предлаганите от Инспекцията административни услуги, т.е. преценяване на всяка една процедура по предоставяне на административна услуга, дали тя е обществено значима, честотата на нейното търсене, степента на практическата и техническата и реализируемост, степента на съответствие с изискванията на европейското законодателство, и не на последно място степента на икономическата ефективност и възвращаемост. Прилагането на комплексното административно обслужване е с цел подобряване качество на услугите, висока ефективност и ефикасност, улесняване на достъпа до административно обслужване, намаляване на сроковете и разходите за административно обслужване, повишаване удовлетвореността на гражданите, намаляване на административната тежест, намаляване на възможностите за корупционни практики. При осъществяването на комплексното административното обслужване ще се постигне облекчаване на работните процеси, намаляване на разходите и повишаване на организационната ефективност, освобождаване на ресурс с оглед фокусиране върху изпълнението на политики и осъществяването на контролни и регулярни дейности, както и подобряване на взаимодействието между административните структури в администрацията.

РЗИ-Кюстендил, трябва да отчита и обстоятелството, че удовлетвореността на гражданите и бизнеса от високото качество на предоставяните услуги, изгражда и укрепва доверие в институцията.

В Инспекцията няма постъпили сигнали и възражения от физически и юридически лица във връзка с предоставяните административни услуги и издадени документи.

През 2014 служителите на РЗИ – Кюстендил спазват изискванията нса утвърдените Антикорупционни правила и процедури, чрез които се цели да се сведат до минимум възможностите за антикорупционни практики, свързани с действия или бездействия, злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. Изключваше се възможността едно лице да взема решение на повече от един етап; осигуряваше се възможност за подаване на сигнали и за обратна връзка с подателите им.

Изготвен е доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на РЗИ – Кюстендил, съгласно чл.3, ал. 2 и чл. 8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и чл. 5 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС.

Докладът предоставя информация за състоянието на системата за финансово управление и контрол на Инспекцията през 2014 г. по отношение на всички съставни компоненти на тази система: контролна среда; управление на риска; контролни дейности; информация и комуникация; мониторинг. При изготвянето му като източници на информация са използвани основно отчетите за дейността на отделните звена на РЗИ - Кюстендил, документи от проверки на изпълнението на задачите от служителите. Оценката на действащата към 31.12.2014 г. СФУК в РЗИ - Кюстендил, определена на база резултатите от самооценката във въпросника за състоянието на финансовото управление и контрол за 2014 г. е добра.

Във вразка с изготвянето на доклад за управлението на риска в РЗИ-Кюстендил през 2014 г., е извършен преглед и направен анализ рли което се установи, че не е необходима актуализация, и утвърдената Стратегия за управление на риска на Инспекцията е адекватна и осигурява ефективност на процеса по управление на рисковете. Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете е документирана, включително и определянето на реакцията на риска. По този начин се създават условия за проследимост на процеса. Рисковете са определени по отношение на всяка конкретна дейност. Управлението на рисковете на ниво конкретни дейности позволява оценка и управление на рисковете по дирекции. Тази оценка позволява и поддържане на едно приемливо ниво на рисковете за цялата администрация. Направена е оценка на ефективността на предприетите действия за намаляване влиянието на рисковете, както и наличието на позитивни/негативни последици до приемливо за Инспекцията ниво.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница