Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница6/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.3. Дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБ за периода 2012 – 2015 година:

Бяха проведени 5 срещи на представители на РЗИ–Кюстендил с началника на отделение и 2 патронажни сестри в ПФО при МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и с предствители на Сдружение ЛАРГО.

На проведените срещи се извършваше обмен на информация за извършените дейности и постигнатите резултати от всички изпълнители и планиране на съвместни дейности. Извършваше се ежемесечно сравняване на данните за регистрираните случаи на туберкулоза, контактни и суспектни в специализираната информационна система в ПФО със съобщените и регистрирани в РЗИ случаи, с данните в електронните журнали и картите за епидемиологични проучвания. Представяха се и се обсъждаха данни за изследваните за ХИВ болни с туберкулоза във всички лаборатории на територията на областта. Бяха обсъдени извършените през 2014 г. дейности по К 5 на Програма „Превенция и контрол на HIV/ СПИН“ и по превенцията и контрола на туберкулозата и съвместни дейности с НПО през 2015 г.. Беше представена информация за заболяемостта от туберкулоза. Беше обсъдена дейността на Сдружение Ларго по програма „Укрепване на контрола на туберкулоза в България”, постигнатите резултати и срещани трудности, организацията и начина на извършване на дейността на терен. Беше представена информация за проведените през периода 24.03.2014 г. - 28.03.2014 г. седмица на отворените врати с проверка на туберкулиновата чувствителност с проба Манту в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и „Ден на отворените врати“ през м. септември 2014 г. Представени бяха информации за проведените от ПФО и Сдружение ЛАРГО извършване проверка на туберкулиновата чувствителност с проба Манту през м. април 2014 г. в кв. „Каваклия”, гр. Дупница, през м. септември - в кв. „Изток”, гр. Кюстендил и през м. октомври и м. ноември - скринингово изследване за туберкулоза в гр. Дупница и за проведеното през м. септември 2014 г. от ПФО и БЧК скринингово изследване за туберкулоза в общежитие от затворнически тип в с. Самораново, община Дупница.

Провеждаше се активен епидемиологичен надзор над туберкулозата. Извършваше се ежедневен контрол върху събирането, пълнотата и качеството, съобщаването, регистрацията, обобщаването, отчета и анализа на информацията относно туберкулоза в отдел ПЕК. Беше изготвяна, съгласувана и изпращана в определения срок по предназначение ежедневна справка за заразните болести. Всички съобщени с Бързи известия случаи на туберкулоза (44 бр.) бяха регистрирани в журнал в съответствие с изискванията. Поддържаме и електронен вариант на журнал за регистрация на заразните болести с индивидуални записи за всеки случай, включващи и допълнителни данни от епидемиологичните проучвания. Бяха извършени епидемиологични проучвания на всички съобщени случаи на туберкулоза - 44 бр., с активно проследяване обхвата на контактните лица и предприетите мерки от ПФО в огнищата. Насочваха се контактните на болни от туберкулоза към ПФО за скрининг и провеждане на химиопрофилактика, извършваше се контрол върху профилактичните и противоепидемичните мероприятия в огнищата. Бяха изготвени 4 бр Анкетна карта за починало от туберкулоза лице.

Провеждаше се ефективен здравен контрол:

Извършени бяха тематични проверки в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и в ПФО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница за използването на Изониазид за химиопрофилактика (8 броя); по спазването на изискванията на Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза утвърдено със Заповед № РД 09-690/10.12.2009 г. на Министъра на здравеопазването (2 броя); по спазването на Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, утвърдени със Заповед № РД 09-142/04.03.2010 г. на Министъра на здравеопазването (2 броя); относно съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в специализирана електронна информационна система данни за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни (12 броя); по спазването на изискванията при извършване проверка на туберкулиновата чувствителност чрез туберкулинов кожен тест (ТКТ) на Манту (8 броя); по спазването на изискванията на Наредба № 21/ 2005 г. за реда за съобщаване, регистрация и отчет на заразните болести при случаи с туберкулоза (2 броя). В АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница и Неонатологично отделение на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил бяха извършени тематични проверки (12 броя) по спазване на изискванията при провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент на новородените. Извършена беше извънпланова тематична проверка в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев“ АД – Кюстендил, ПФО на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Дупница и микробиологична лаборатория в МБАЛ „Д-р Н. Василиев“ АД – Кюстендил (3 броя) във връзка с Писмо на МЗ № 16-00-100 / 07.04.2014 г. по изпълнение на разпоредбите на Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести относно туберкулоза, обхващане на контактните лица и специфичната профилактика с Изониазид.

Беше осигурено ритмично снабдяване на лечебните заведения с БЦЖ ваксина и ППД за обхващане на контингента, съгласно Имунизационния календар и беше извършен контрол върху своевременното и качествено извършване и пълното обхващане на подлежащите с имунизации и реимунизации срещу туберкулоза при плановите текущи проверки в АПМП и по имунизациите с БЦЖ на новородените в Отделение по неонатология на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Дупница и АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница.

При извършените текущи проверки в лечебните заведения се извършваше контрол върху съобщаването, регистрацията на болните и контактните лица и предприетите мерки спрямо тях, спазването на противоепидемичен режим на работа и предпазване на медицинския персонал от заразяване.

Извършваше се контрол на личната здравна документация на персонала в подконтролните обекти, в които се изисква такава, при текущите проверки.

Оказана беше организационно-методична помощ (ОМП): 100 броя ОМП по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ в амбулаториите за първична медицинска помощ (АПМП); 100 броя ОМП по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП; 100 броя ОМП по имунопрофилактиката, вкл. туберкулоза в АПМП; 54 броя ОМП по профилактика и контрол на ВБИ, вкл. за туберкулоза, в лечебните заведения за болнична помощ.

Епидемиологичните проучвания, проверките и оказването на ОМП в обектите се извършваха в съответствие с утвърдени процедури.

Бяха изготвени: ежедневни справки, 4 бр. аналитични доклади (тримесечни), анализи на заболяемостта (месечни – 12, тримесечни - 4, шестмесечни - 1 и годишни - 1); текстуални тримесечни отчети за дейността – 4 бр.; тримесечни справки за броя на изследваните за ХИВ пациенти, насочени от лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза – 4 бр.; месечен бюлетин за заразните болести – 12 бр.; месечни и годишни цифрови отчети за заразните болести – 40 бр.

В резултат на извършените дейности беше постигнато подобряване на разкриваемостта на заболяването, снижение на заболяемостта, по-пълен обхват на контактните в огнищата, по-пълен обхват с изследване за ХИВ в РЗИ на случаите с туберкулоза, добро взаимодействие и координация между изпълнителите на Програмата.

3.4. Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р. България 2008-2015 г. и по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН”:

Провеждаше се активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на СПИН и СПИ:

Извършваше се ежедневен контрол върху събирането, пълнотата и качеството, съобщаването, регистрацията, обобщаването, отчета и анализа на информацията относно СПИН и СПИ в отдел ПЕК. Беше изготвяна, съгласувана и изпращана в определения срок по предназначение ежедневна справка за заразните болести.

Всички съобщени с Бързи известия случаи на СПИ и ХИВ/ СПИН (сифилис – 3 бр., ХИВ/ СПИН – 3 бр. и хламидийна инфекция – 2 бр.) бяха регистрирани в журнал в съответствие с изискванията, вкл. в електронен журнал за регистрация на заразните болести с индивидуални записи. Бяха извършени 2 епидемиологични проучвания (100 %) на болни с хламидийна инфекция.

При извършените 658 броя текущи проверки в лечебните заведения се извършваше контрол върху съобщаването и регистрацията на заболяванията, спазването на противоепидемичен режим на работа, на изискванията за предпазване на медицинския персонал от заразяване с ХИВ, хепатит В и С и за постекспозиционна профилактика - не бяха констатирани нарушения.

Бяха извършени тематични проверки (16 броя) в СМДЛ „Микролаб” - Дупница и в микробиологичните лаборатории към МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница, относно съответствието на данните в подадените от лабораториите месечни справки за извършените изследвания за ХИВ и лабораторните журнали.

Бяха извършени тематични проверки (2 броя) в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и в ПФО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница по спазване изискванията на Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, утвърдени със Заповед № РД 09-142/ 04.03.2010 г. на Министъра на здравеопазването.

Бяха извършени тематични проверки (3 броя) в хемодиализните отделения в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница относно спазване на изискванията за ваксинация и тестуване на пациентите на хемодиализа и на медицинския персонал на диализните структури.

Бяха извършени тематични проверки (15 броя) в амбулатории за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология, АГ кабинети към медицински центрове и АГ отделения по спазване изискванията за предлагане на скринингово изследване за заразеност с ХИВ на бременните жени, съгласно Наредба № 47/ 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН.

Беше оказана 353 броя ОМП в лечебните заведения (99 броя ОМП по предпазване на медицинския персонал от заразяване с ХИВ, хепатит В и С в лечебните заведения за болнична медицинска помощ; 100 броя ОМП по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП; 100 броя ОМП по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП; 54 броя ОМП по профилактиката и контрола на ВБИ в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница).

Извършени бяха следните дейности по превенция и контрол на ХИВ и други сексуално предавани инфекции в специализирани институции за социални услуги за деца в ДДЛРГ „Олга Стоянова” - гр. Дупница, Помощно училище с интернат „Н. Вапцаров“ - с. Стоб, ЦНСТ „Сияние“ – гр. Кюстендил, ЦСРИ за деца - гр. Дупница, ДЦДУ - гр. Дупница и ЦНСТ „Надежда“ - гр. Дупница.

Бяха проведени 11 работни срещи за организация на дейности по превенция и контрол на ХИВ и други СПИ (предлагане консултиране и изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на потребителите на социални услуги и на персонала; организиране получаването на информирано съгласие, провеждането на консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис; обсъждане на резултатите от извършените изследвания, мерки спрямо лицата с положителни резултати и мерки за предпазване на потребителите на социални услуги и на персонала; провеждане на обучителна дейност).

Беше предложено анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на потребителите на социални услуги и на персонала.

Беше получено информирано съгласие и организирано и проведено консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис: • В ДДЛРГ „Олга Стоянова” - Дупница бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 47 лица (31 потребители на социални услуги и 16 персонал). Едно от децата с рисково поведение е с положителен резултат за сифилис. Хоспитализирано е и е проведено лечение. Взети са мерки за предпазване на децата и персонала. Беше организирано, съвместно със Сдружение ЛАРГО, издирване и изследване на 2 контактни лица на детето със сифилис (извън ДДЛРГ), от които 2 са с положителни резултати за сифилис и е проведено лечение.

 • В ЦНСТ „Сияние“ – гр. Кюстендил бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 46 лица (персонал - 27 и потребители на социални услуги - 19). От тях 1 лице от потребителите на социални услуги е с положителен резултат за HBsAg. Предприети са необходимите мерки.

 • В ДЦДУ – гр. Дупница бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 8 лица (персонал). От тях 1 лице е с положителен резултат за HBsAg.

 • В ЦНСТ „Надежда“ – гр. Дупница бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 24 лица (12 потребители на социални услуги и 12 персонал). Всички са с отрицателни резултати от извършените изследвания.

Лицата, които не пожелаха изследвания предоставиха в РЗИ – Кюстендил писмен отказ за консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Бяха проведени 12 беседи на теми, свързани с превенцията и контрола на ХИВ/ СПИН и СПИ. Със здравно-образователните дейности бяха достигнати всичко 105 лица.

Беше предоставен 1 брой DVD „Какво /не/ знаем за пубертета“ в Помощно училище с интернат „Н. Вапцаров“ - с. Стоб.

Извършените дейности бяха документирани с попълване на Приложение № 1, Приложение № 2, протоколи от проведените работни срещи, Информирано съгласие за извършване на изследванията и документация с резултати от извършените изследвания.

Извършени бяха следните дейности по превенция и контрол на ХИВ и други сексуално предавани инфекции в специализираните институции за социални услуги за възрастни: ЦНСТ за лица с психични разстройства № 1 – гр. Рила, ЦНСТ за лица с психични разстройства № 2 – гр. Рила, Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Рила, Дневен център за стари хора – гр. Рила, ДВХУИ – с. Преколница, ЦНСТ и ЦСРИ – гр. Бобов дол, ЦНСТ – с. Мламолово, ДСХ – гр. Кочериново, ДВФУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, Дневен център за стари хора – гр. Бобошево, ЦНСТ ул. „Власина“ – гр. Кюстендил, ДСП - гр. Дупница, Център за обществена подкрепа (ЦОП) – гр. Дупница и „СОНИК СТАРТ“ ООД - гр. Дупница.

Бяха проведени 9 работни срещи за организация на дейности по превенция и контрол на ХИВ и други СПИ (предлагане консултиране и изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на потребителите на социални услуги и на персонала; организиране получаването на информирано съгласие, провеждане на обучителна дейност).

Беше предложено анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на потребителите на социални услуги и на персонала.

Беше получено информирано съгласие и организирано и проведено консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис: • В ЦНСТ ул. „Власина“ – гр. Кюстендил бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 16 лица (персонал - 11 и потребители на социални услуги - 5). От тях всички са с отрицателни резултати.

 • В ДСХ - гр. Кочериново бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 14 лица персонал. От тях всички са с отрицателни резултати.

 • В специализираните институции за социални услуги за възрастни в гр. Рила (ЦНСТ за лица с психични разстройства № 1 – гр. Рила, ЦНСТ за лица с психични разстройства № 2 – гр. Рила, Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Рила, Дневен център за стари хора – гр. Рила) бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 8 лица персонал. От тях всички са с отрицателни резултати.

 • В ДВФУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 7 лица (персонал - 4 и потребители на социални услуги - 3). От тях 1 лице от потребителите на социални услуги е с положителен резултат за HBsAg.

 • В ДВХУИ – с. Преколница бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 13 лица (13 персонал). Всички са с отрицателни резултати от извършените изследвания.

 • В ЦНСТ – гр. Бобов дол бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 40 лица (20 потребители на социални услуги и 20 персонал). От тях 1 лице от персонала и 3 от потребителите на социални услуги са с положителен резултат за HBsAg и 1 от потребителите на социални услуги е с положителен резултат за HCV.

 • В ЦНСТ – с. Мламолово дол бяха консултирани и изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис всичко 11 лица (10 потребители на социални услуги и 1 персонал). От тях 1 лице от потребителите на социални услуги е с положителен резултат за сифилис и 1 от потребителите на социални услуги е с положителен резултат за HCV.

 • В ЦОП – гр. Дупница беше консултирано и изследвано за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис 1 лице (1 персонал), с отрицателни резултати от извършените изследвания.

Лицата, които не пожелаха изследвания предоставиха в РЗИ – Кюстендил писмен отказ за консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Бяха проведени 10 беседи на теми, свързани с превенцията и контрола на ХИВ/ СПИН и СПИ. Със здравно-образователните дейности бяха достигнати всичко 125 лица.

Бяха предоставени 79 бр. здравно-образователни материали (картичка „Важно е да знаеш, човешко е да общуваш“).

Беше оказана 2 бр. ОМП на персонала в ЦНСТ за лица с психични разстройства № 1 – гр. Рила, ЦНСТ за лица с психични разстройства № 2 – гр. Рила, Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Рила и Дневен център за стари хора – гр. Рила, относно за мерки за избягване или свеждане до минимум на рисковите експозиции на персонала и постекспозиционна профилактика на инфекции, причинени от ХИВ, хепатит В и С и относно имунопрофилактика, прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на заразните болести, профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ, прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ.

Извършените дейности бяха документирани с попълване на Приложение № 1, Приложение № 2, протоколи от проведените работни срещи и за оказана ОМП, Информирано съгласие за извършване на изследванията и документация с резултати от извършените изследвания.

Бяха проведени 25 бр. срещи с партньори на местно ниво по проблемите на ХИВ/ СПИН и СПИ.

Проведени бяха 5 кампании – 14 февруари - Ден на влюбените, 18 май - Ден за възпоменание жертвите на СПИН, Лятна АНТИСПИН кампания, Европейска седмица за ХИВ изследване и Кампания 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/ СПИН. По време на кампаниите с експресен тест бяха изследвани 451 лица за ХИВ.

Бяха изготвени своевременно отчети, анализи, доклади, справки и др. за ХИВ и СПИ: ежедневни справки; Приложение № 10 към чл.31, ал.5 на Наредба № 47 / 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН и Месечна обобщена информация за извършените изследвания за ХИВ в лабораториите на територията на област Кюстендил - 12 бр.; тримесечни справки за броя на изследваните за ХИВ пациенти, насочени от лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза – 4 бр.; шестмесечни справки за извършените изследвания на хемодиализирани пациенти, персонал от диализни структури, медицински персонал претърпял рискова експозиция и бременни за СПИН, хепатит В и хепатит С – 2 бр.; шестмесечен отчет за разход на медицински консумативи, закупени със средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и предоставени по Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – 2 бр.; справки за получените, изразходвани, налични и необходими количества тестове и за извършените изследвания за СПИН, хепатит В, С и сифилис по Националната програма – 4 бр.; Приложение № 1 за регистрираните случаи на СПИ през периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., Приложение № 2 за лабораторната диагностика на СПИ през периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. и анализи на заболяемостта от СПИ през периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. и през 2013 г. на територията на област Кюстендил – 4 бр.; тримесечни обобщени доклади за извършените дейности по превенция и контрол на ХИВ и други сексуално предавани инфекции в специализирани институции за социални услуги за възрастни на територията на област Кюстендил с тримесечна справка за извършени дейности и постигнати резултати по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ (Приложение 1) - 5 бр.; анализи на заболяемостта (месечни – 12, тримесечни - 4, шестмесечни - 1 и годишни - 1); текстуални тримесечни отчети за дейността – 4 бр.; месечен бюлетин за заразните болести – 12 бр.; месечни и годишни цифрови отчети за заразните болести – 40 бр.; тримесечни цифрови отчети за СПИ – 4 бр.

Извършени бяха по 1 проверка по документи на БЧК относно извършените дейности по К4 на Програма „Превенция и контрол на HIV/ СПИН“ и на Сдружение ЛАРГО относно извършените дейности по К5 на Програма „Превенция и контрол на HIV/ СПИН“ и по превенцията и контрола на туберкулозата. Беше изготвен Анализ на дейността на неправителствените организации за превенция на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ в областта.

Отчет за извършените дейности през 2014 г. по План за действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, приет с решение № 589 на Министерския съвет от 2011 г.:

Бяха проведени 31 обучителни дейности (беседи/ лекции) сред ромското население в кв. „Изток“ в гр. Кюстендил, в „Гиздова махала“ в гр. Дупница, в махала „Ценеви“ в гр. Дупница, в кв. „Спартак“ в гр. Дупница и в кв. „Каваклия“ в гр. Дупница на следните теми: „Начини за предпазване от най-разпространените заразни заболявания“; „Значение на имунизациите“; „Имунопрофилактика – Имунизационен календар. Препоръчителни имунизации срещу рак на маточната шийка и срещу грип“; „Кърлежовопреносими трансмисивни инфекции – причинители, протичане, начини на предпазване, действия при ухапване от кърлеж. Дезинсекции в домовете и при домашните животни“; „ТАП при нараняване“; „ХИВ/ СПИН и СПИ – причинители, начин на предаване, протичане, начин на предпазване. Достъпност до изследване“; „Чревни инфекции – причинители, начин на заразяване, протичане, начин на предпазване“; „Профилактика на онкологичните заболявания“; „Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания“; „Профилактика на наследствените болести. Родствени бракове. Ранни бракове“.

Със здравно-образователните дейности бяха достигнати всичко 297 лица. Разпространени бяха 131 броя здравно-образователни материали и 60 броя презервативи.

Отчет за извършените дейности през 2014 г. по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г., приета с Решение № 173 от 28 март 2014 г. на МС:

Проблемите по отношение на векторно-предаваните трансмисивни инфекции регулярно се обсъждаха на съвещанията на областната комисия за контрол на зоонозите.

През годината бяха извършени своевременно дезакаризации/ дезинсекции. Проконтролирани бяха извършените през годината от общинските власти ДД мероприятия в общини Кюстендил, Бобов дол, Невестино, Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево. В общините функционират приюти за кучета, където се извършва и външно обезпаразитяване на животните.

Беше постигнато ранно откриване и своевременна диагностика по отношение на Ку треска. За всички регистрирани случаи беше своевременно уведомена ОДБХ – Кюстендил. Бяха извършени от ОДБХ сондажни серологични изследвания за Ку-треска, Туларемия и Марсилска треска на овце и говеда от ендемични райони на област Кюстендил. Бяха установени антитела за туларемия при крави в с. Яхиново, община Дупница и бяха предприети ДДД мероприятия в животновъдния обект, дезинсекция на животните и предписани хигиенни мероприятия при отглеждане на животните и добива на суровини за храна на хора и животни.

С цел ранно откриване, своевременна диагностика и недопускане разпространението на Западно-Нилска треска бяха връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в лечебните заведения на територията на областта (3 МБАЛ, 87 АПМП, 9 МЦ и 5 АСМП по неврология), за спазване изискванията при случаите на вирусни менингити и менингоенцефалити съгласно Наредба № 21/ 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, снемане на насочена епидемиологична анамнеза на пациенти, пребивавали в страни с регистрирани случаи на Западно-Нилска треска и развили симптоми на вирусен менингит/ менингоенцефалит или фебрилитет без ясна етиологична връзка и инфекция на ЦНС след ухапване от комари и за изпращане на материали за диагностициране на заболяването в Националната референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции в НЦЗПБ - София.

Бяха проведени 5 здравно-промотивни дейности (беседи/ лекции) в гр. Кюстендил и в гр. Дупница на теми: „Кърлежовопреносими трансмисивни инфекции – причинители, протичане, начини на предпазване, действия при ухапване от кърлеж, ТАП при ухапване от кърлеж. Дезинсекции в домовете и при домашните животни“. Със здравно-образователните дейности бяха достигнати всичко 74 лица. Извършените дейности бяха документирани с попълване на протоколи от проведените обучения.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница