Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница7/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Съвместна дейност с други дирекции на инспекцията, други организации и ведомства:

Извършихме 40 съвместни проверки в заведения за хранене и развлечения със смесен режим на работа, други закрити обществени места и лечебни заведения със служители на Областна дирекция на МВР – Кюстендил и със служители от дирекция „Обществено здраве” по спазването на установените с нормативен акт забрани за тютюнопушене.

Извършихме съвместни дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 – 2015 г. и по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” с пневмофтизиатричните отделения и сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО”.

Извършихме съвместни дейности със сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО”, БЧК и с дирекция „Обшествено здраве“ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ по Компонент 4 и по Компонент 5 и по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г.

По Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка извършихме съвместни дейности с дирекция „Медицински дейности”, Регионалния инспекторат по образование – Кюстендил, представители на общинските администрации, медицинските специалисти в детските заведения и училищата, директорите на училищата, здравни медиатори към община Кюстендил, община Дупница и община Бобов дол, РЗОК, Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Кюстендил, РК на Българския лекарски съюз – Кюстендил и ОС на БЧК.

Извършихме съвместни дейности със здравните медиатори към общини Кюстендил и Дупница и с дирекция „Обшествено здраве“ във връзка с проведените обучителни дейности в изпълнение на Плана за действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

Извършихме съвместни дейности с ОДБХ - Кюстендил при епидемиологично проучване на възможен взрив от хранително заболяване, впоследствие отхвърлен, в хотел „Стримон СПА Клуб“, гр. Кюстендил, по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г. и във връзка с дейността на Областната комисия за контрол на зоонозите.

С РЗОК – Кюстендил осъществявахме регулярно обмен на информация по имунопрофилактиката и във връзка с дейността по поддържане картотека на новородените.3.5. Дейност по надзора на заразните болести:

Бяха извършени 998 епидемиологични проучвания, спрямо 1758 през предходната година. Бяха проучени всички случаи на инфекции на дихателната система, чревни инфекции, вирусни хепатити, невроинфекции, трансмисивни инфекции и бяха извършени 4 епидемиологични проучвания на паразитни заболявания (ехинококоза - 4).Общата заразна заболяемост - 1000 случая (767,45 %000) е силно снижена с 42,03 % в сравнение с предходната година, повлияно главно от същественото снижение на заболяемостта от инфекции на дихателната система (предимно варицела) и в по-ниска степен от снижението на заболяемостта от чревни инфекции, вирусни хепатити и невроинфекции. Най-голям относителен дял в структурата на общата заразна заболяемост заемат ентероколитите – 67,70 % и ротавирусните гастроентерити - 7,80 %, докато през 2013 година с най-голям относителен дял бяха ентероколитите – 44,65 % и варицела – 36,80 %. Общата инфекциозна заболяемост е най-висока в Дупнишка и в Сапаревобанска общини, в резултат на традиционно високият брой на заболелите от ентероколити в тези общини.

Общата смъртност от заразни заболявания (без грип и ОРЗ) е увеличена несъществено с 1,99 % спрямо 2013 г., в резултат на намаляване броя на населението в областта при непроменен брой починали от заразни болести лица. През 2014 г. починаха от заразни болести 4 лица (4 починали от туберкулоза), спрямо 4 починали лица (по 1 починал от туберкулоза, от варицела, от вирусен менингоенцефалит и от БММЕ – други) през предходната година. Общата смъртност е 3,07 %000, леталитетът - 0,40 %, спрямо обща смъртност 3,01 %000 и леталитет 0,23 % през 2013 г. Смъртни случаи са регистрирани в Дупнишка община (4,62 %000 обща смъртност, леталитет 0,37 %) и в Кюстендилска община (3,45 %000 обща смъртност, леталитет 0,70 %), докато през 2013 г. най-високи бяха общата смъртност и леталитетът в Рилска и в Дупнишка община.

Заболяемостта от инфекции на дихателната система е силно снижена със 79,86 % в сравнение с 2013 г., повлияно предимно от силното снижение на заболяемостта от варицела и в по-малка степен от снижението на заболяемостта от скарлатина. Инфекциите на дихателната система представляват 15,10 % от всички заразни заболявания, спрямо 43,46 % за предходната година. В структурата на заболяемостта от дихателни инфекции с най-голям относителен дял е варицела – 45,69 %, следвана от туберкулоза – 29,14 %., докато през предходната година с най-голям относителен дял бяха варицела – 84,69 % и скарлатина – 8,90 %. Съществен дял заема и скарлатина – 23,84 %.

Смъртността от инфекции на дихателна система е 3,07 %000, леталитетът - 2,65 %), спрямо смъртност 1,51 %000 и леталитет 0,26 % през предходната година.

Заболяемостта от ваксинопредотвратими инфекции на дихателната система е ниска. Бяха регистрирани 2 заболели от епидемичен паротит (1,53 %000), спрямо липса на заболявания от 2010 г., когато бяха регистрирани 4 заболели (2,75 %000). Заболелите са във възрастова група от 5 - 9 години (1 заболял; 19,01 %000) с 1 прием трикомпонентна ваксина и от 20 – 24 години (1 заболял; 19,70 %000) с 2 приема ваксина (1 прием моноваксина и 1 прием трикомпонентна ваксина). Заболяванията са в Сапаревобанска община (13,86 %000) и в Кюстендилска община (1,73 %000). Няма епидемична връзка при случаите.

Не бяха регистрирани заболявания от коклюш, спрямо 2 случая (1,51 %000) през 2013 г. Не бяха регистрирани заболели от морбили след възникналата през 2010 г. епидемия от морбили с 267 заболели (183,41 %000). Не бяха регистрирани заболявания от рубеола, спрямо липса на случаи на рубеола на територията на областта от 2005 г.

Продължава тенденцията за снижение на заболяемостта от туберкулоза през последните години. Заболяемостта (33,77 %000) е снижена с 4,58 % спрямо 2013 г. Заболяемостта е най-висока във възрастови групи от 45 – 49 години (9 заболели, 97,16 %000), от 50 – 54 години (6 заболели, 62,07 %000) и от 60 - 64 години (6 заболели, 55,69 %000). Най-висока е заболяемостта в Дупнишка община (46,23 %000), следвана от Сапаревобанска (41,57 %000) и Кочериновска (41,13 %000). Смъртността при туберкулоза е 3,07 %000, леталитетът - 9,09 %, спрямо смъртност 0,75 %000 и леталитет 2,13 % през 2013 г.Дихателни инфекции без масова имунопрофилактика:

Заболяемостта от скарлатина (27,63 %000)е снижена с 46,05 % в сравнение с предходната година и е най-висока във възрастова група от 1 - 4 години (21 заболели; 524,21 %000) и от 5 – 9 години (12 заболели; 228,09 %000). Заболяемостта е най-висока в Бобошевска община (37,29 %000), следвана от Кюстендилска община (34,51 %000).

Не бяха регистрирани заболявания от менингококова болест, инвазивна, както и през 2013 г.

Заболяемостта от варицела (52,95 %000) е силно снижена с 89,13 % спрямо предходната година и е най-висока при децата от 5 до 9 години (589,24 %000), от 1 – 4 години (349,48 %000) и от 0 – 1 години (337,84 %000). Преобладават заболелите в училища - 52,17 % и в детски заведения - 23,19 %. Най-висока е заболяемостта в Дупнишка община (83,21 %000), следвана от Кюстендилска (46,59 %000). През годината нямаше смъртни случаи от варицела, спрямо 1 починал от варицела с усложнение енцефалит (смъртност 0,75 %000, леталитет 0,15 %) през предходната година.Заболяемостта от чревни инфекции (607,82 %000) е снижена с 11,79 % в сравнение с предходната година, в резултат предимно на силно снижената заболяемост от ентероколити и в по-ниска степен на снижението на заболяемостта от салмонелоза и от дизентерия. От чревните инфекции увеличена заболяемост се наблюдава само при ротавирусните гастроентерити. Чревните инфекции представляват 79,20 % от всички заразни заболявания, спрямо 52,05 % за предходната година. В структурата на чревните инфекции с най-голям относителен дял са ентероколитите – 85,48 %, както и през 2013 година. Съществен дял заемат и ротавирусните гастроентерити – 9,84 %.Както и през предходните години, заболяемостта от чревни инфекции в Дупнишка община (1065,58 %000) е с много високи стойности, без да са налице проблеми от комунално-битов характер и здравно-хигиенни неблагополучия и без да са регистрирани епидемични взривове от чревни инфекции.

Няма регистрирани смъртни случаи при чревните инфекции, както и през предходната година.

Заболяемостта от салмонелоза (13,81 %000) е снижена с 36,77 % в сравнение с 2013 г. При 94,44 % от заболелите е изолирана С. ентеритидис, при 5,56 % е изолирана Салмонела гр.В, тифимуриум. Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 0 – 1 години (112,61 %000), от 1 – 4 години (74,89 %000) и от 10 – 14 години (38,07 %000). Заболелите са в Невестинска община (81,00 %000), Бобошевска община (37,29 %000), Дупнишка община (25,43 %000), Бобовдолска община (23,56 %000) и Кюстендилска община (3,45 %000). Случаите са без епидемична връзка.

Заболяемостта от дизентерия (12,28 %000) е снижена с 18,46 % спрямо 2013 г. При 37,50 % от заболелите е изолирана Ш. флекснери и при 62,50 % е изолирана Ш. зонеи. Заболяемостта е най-висока във възрастовите групи от 1 – 4 години (99,85 %000) и от 10 – 14 години (57,11 %000). Заболяванията са в Сапаревобанска община (27,72 %000), Бобовдолска община (23,56 %000), Дупнишка община (16,18 %000) и Кюстендилска община (8,63 %000). Случаите са без епидемична връзка.

Заболяемостта от ентероколити (519,57 %000) е снижена с 12,11 % в сравнение с предходната година. Относителният дял на етиологично доказаните ентероколити е много нисък – при 0,15 % е доказан Аденовирус, при 0,15 % е изолирана Klebsiella oxytoca, при 0,15 % е изолиран Citrobacter freundii. Етиологично неуточнени са 99,56 %.

Най-висока е заболяемостта във възрастови групи от 0 – 1 години (6644,14 %000), от 1 – 4 години (3369,95 %000) и от 5 – 9 години (2033,83 %000). Не бяха регистрирани епидемични взривове, спрямо 2 епидемични взрива от гастроентероколити с неуточнена етиология през предходната година.

Заболяемостта от Ротавирусен гастроентерит (59,86 %000) е увеличена с 4,5 % спрямо предходната година. Заболявания са регистрирани във възрастовите групи от 0 – 1 години (1576,58 %000), от 1 – 4 години (1447,83 %000), от 5 – 9 години (76,03 %000), от 10 – 14 години (19,04 %000) и над 65 години (3,13 %000). Заболяемостта е най-висока в Дупнишка община (124,82 % 000) и в Сапаревобанска община (110,86 % 000).

Заболяемостта от колиентерити (2,30 %000) е снижена с 38,99 % в сравнение с предходната година. Е.коли О6 е изолирана при 66,67 % от заболелите, Е.коли О55 е изолирана при 33,33 %. Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 0 – 1 години (112,61 %000), следвана от 10 – 14 години (19,04 %000) и от 45 – 49 години (10,80 %000). Случаите са регистрирани в Кюстендилска община (5,18 %000).

При вирусните хепатити (6,91 %000) се наблюдава снижение на заболяемостта с 60,10 % в сравнение с предходната година, повлияно главно от снижението на заболяемостта от хепатит А и хепатит неопреден. В структурата на заболяемостта от вирусни хепатити с най-голям относителен дял е хепатит В (77,78 %), докато през предходната година с най-голям относителен дял беше хепатит А (39,13 %).

Няма смъртни случаи при вирусните хепатити, както и през предходната година.

Заболяемостта от хепатит А (0,77 %000) е силно снижена с 88,64 %, спрямо 2013 г. Регистриран е 1 заболял във възрастова група от 25 – 29 години (15,11 %000), в Дупнишка община (2,31 %000).

Заболяемостта от хепатит В (5,37 %000) е с ниски стойности и е увеличена с 42,44 %, спрямо предходната година. От всички заболели 28,57 % са имунизирани и 71,43 % са неимунизирани. Два от случаите (28,57 %) са в имунизационна възраст, спрямо липса на регистрирани случаи в имунизационна възраст през предходната година. Заболелите в имунизационна възраст са имунизирани с по 3 приема ваксина срещу хепатит В и са във възрастови групи от 15 – 19 години (19,31 %000) и от 20 – 24 години (19,70 %000). Неимунизирани са заболелите във възрастови групи от 30 – 34 години (12,79 %000), от 60 – 64 години (18,56 %000) и над 65 години (6,25 %000). Случаите са в в Бобошевска община (37,29 %000), в Бобовдолска община (11,78 %000), в Кюстендилска община (5,18 %000) и в Дупнишка община (4,62 %000). От заболелите 1 е заразен по полов път (необезопасен полов контакт с носител на HBsAg). Открит е 1 източник на зараза – носител. Двама от заболелите свързват заболяването си с посещение при лекар по дентална медицинска помощ, 1 е бил хоспитализиран в болнично заведение, но не са извършвани медицински манипулации, кръвопреливания и т.н., 1 свързва заболяването си с направени татуировки.

Не бяха регистрирани случаи на хепатит С, спрямо 1 заболял (0,75 %000) през 2013 г.

Заболяемостта от хепатит неопределен (0,77 %000) е снижена с 87,21 % спрямо предходната година. Заболелият е във възрастова група от 55 – 59 години (10,00 %000), в Дупнишка община (2,31 %000).

Заболяемостта от трансмисивни инфекции (22,26 %000) е увеличена с 5,55 % в сравнение с 2013 г., в резултат предимно на увеличената заболяемост от Ку треска и в по-малка степен на повишената заболяемост от Лаймска борелиоза. В структурата на заболяемостта от трансмисивни инфекции с най-голям относителен дял е Марсилска треска – 75,86 %. Съществен дял заема и Ку треска – 20,69 %.

Заболяемостта от Лаймска борелиоза е 0,77 %000, спрямо липса на регистрирани случаи през 2013 г. Регистриран е 1 случай във възрастова група от 15 – 19 години (19,31 %000), в Кюстендилска община (1,73 %000). Заболелият не е с рискова професия и не съобщава за ухапване от кърлеж. Не е открит източник на зараза.

Заболяемостта от Марсилска треска (16,88 %000) е снижена с 10,36 % в сравнение с предходната година. Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 5 - 9 години (4 заболели; 76,03 %000) и от 50 – 54 години (3 заболели; 31,04 %000). От заболелите няма с рискови професии. Заболяванията са в Кюстендилска община (36,24 %000) и в Невестинска община (40,50 %000).

Заболяемостта от Ку треска (4,60 %000) е увеличена със 103,54 % спрямо 2013 г. Заболелите са във възрастови групи от 25 - 29 години (15,11 %000), от 30 - 34 години (25,59 %000), от 40 - 44 години (10,52 %000), от 50 - 54 години (10,35 %000) и над 65 години (3,13 %000). От заболелите двама са с рискови професии. Един е дивечовъд и е имал контакт с диви животни и с домашни животни във ферма в с. Горна Гращица, община Кюстендил. Един е ловен надзирател и отглежда в дома си гълъби. Един е консумирал редовно прясно краве мляко, закупено от нерегламентиран източник. Двама са консумирали редовно краве мляко, закупено от животновъден обект в с. Яхиново, община Дупница, като единият от тях отглежда и коза. При извършените от ОДБХ епизоотични проучвания не беше открит източник на зараза. Бяха извършени серологични изследвания за Ку-треска, Туларемия и Марсилска треска на овцете и говедата от фермите и на козата, резултатите бяха отрицателни за Ку треска, но бяха установени антитела за туларемия при крави в животновъдния обект в с. Яхиново и бяха предприети необходимите мерки. Заболелите не съобщават за ухапване от кърлеж. Заболяванията са в Дупнишка община (9,25 %000) и в Кюстендилска община (3,45 %000).

Не бяха регистрирани случаи на туларемия, както и през 2013 г.

Покривни инфекции не бяха регистрирани.

Заболяемостта от невроинфекции (8,44 %000) е снижена с 51,27 % в сравнение с 2013 г. В структурата на заболяемостта от невроинфекции с най-голям относителен дял са случаите на Остра вяла парализа и вирусните менингити и менингоенцефалити, както и през предходната година. През годината нямаше смъртни случаи от невроинфекции, спрямо 2 починали от невроинфекции (смъртност 1,51 %000, леталитет – 8,70 %) през 2013 г.

Заболяемостта от бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) (0,77 %000) е снижена с 65,93 % спрямо предходната година (2,26 %000). Нямаше починали лица от БММЕ, спрямо смъртност 0,75 %000 и леталитет 33,33 % през 2013 г.

Регистриран беше 1 заболял от БММЕ - пневмококов (0,77 %000), както и през 2013 г. (0,75 %000). Касае се за потвърден с ДНК анализ за S. Pneumoniae случай на пневмококов менингоенцефалит. Заболелият е неимунизиран, във възрастова група от 60 - 64 години (9,28 %000). Случаят е в Дупнишка община (2,31 %000).Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) - Хемофилус инфлуенце и инвазивни инфекции не бяха регистрирани, както и през предходната година.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) – стрептококов не бяха регистрирани, както и през предходната година.

Не бяха регистрирани заболявания от Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) –други бактерии, спрямо 2 случая на бактериален менингит и менингоенцефалит – други бактерии с неуточнена етиология (заболяемост 1,51 %000, смъртност 0,75 %000, леталитет – 50 %) през предходната година.

Заболяемостта от вирусни менингити и менингоенцефалити (3,07 %000) е снижена с 59,23 % спрямо предходната година. От случаите един (25 %) е потвърден с положителен резултат за IgM антитела срещу грип и три (75 %) са вероятни с неуточнена етиология. Заболелите са във възрастови групи от 10 – 14 години (19,04 %000), от 35 – 39 години (11,09 %000), от 40 – 44 години (10,52 %000) и от 50 – 54 години (10,35 %000). Случаите са в Кюстендилска община (6,90 %000). Няма починали от вирусни менингити и менингоенцефалити, спрямо смъртност 0,75 %000 и леталитет 10 % през 2013 г.

Беше осъществен активен епидемиологичен надзор над острите вяли парализи (ОВП) в 9 отделения (детски, инфекциозни и неврологични). Броят на населението от 0 – 14 години вкл., включено в надзора е 15408 лица. Бяха регистрирани 6 заболели (4,60 %000) с пареза на н.фациалис, спрямо 1 вероятен случай на остър вирусен менингоенцефалит с долна вяла парапареза и 9 вероятни случаи на пареза на н. фациалис (7,53 %000) през 2013 г. От тях 2 заболели с пареза на н. фациалис бяха хоспитализирани и открити в детско отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил. Четири от заболелите бяха хоспитализирани и открити в лечебни заведения в гр. София. Индексът на 100000 население до 14 години е 38,94.

Заболелите са във възрастова група от 5 – 9 години (3 заболели; 57,02 %000) и от 10 – 14 години (3 заболели; 57,11 %000). Разпределението на заболелите по възраст и брой приеми ваксина срещу полиомиелит е следното:


Възрастова група

Брой заболели с:

5 приема

6 приема

5 – 9 години

3

-

10-14 години

1

2

Заболелите са в Дупнишка община (6,93 %000) и в Кюстендилска община (5,18 %000). При извършените изследвания в НПЛ на фекалните проби резултатите са отрицателни за ентеровируси. Окончателната клинична диагноза съвпада с първоначалната. Децата са оздравели, без остатъчни парализи.

В началото на 2014 г. беше актуализиран списъкът на отделенията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил за активен надзор на ОВП и беше изпратено в МЗ Приложение № 2 към Инструкция за надзор на ОВП и полиомиелит. Ежеседмично всеки понеделник бяха регистрирани в уеб-базираната система за надзор на ОВП съобщените случаи на ОВП за изминалата седмица (от понеделник до неделя включително) с попълване на Форма № 1 - Сигнална седмична информация за съобщаване на случай на остра вяла парализа (ОВП), респективно „нулево“ съобщение.

Случаите, хоспитализирани на територията на област Кюстендил, бяха съобщени своевременно в РЗИ - Кюстендил. Епидемиологичните проучвания бяха започнати в деня на съобщаване на заболяванията. Бяха въведени своевременно данни в уеб-базираната Информационна система за надзор на остра вяла парализа (ОВП) в България с попълване на Форма 2 „Карта за незабавно проучване на случай на ОВП”.

Въвеждането на данните в уеб-базираната Информационна система за надзор на остра вяла парализа (ОВП) в България с попълване на Форма 2 „Карта за незабавно проучване на случай на ОВП” за 4 случая с пареза на н. фациалис, открити в лечебни заведения в гр. София, беше извършено от СРЗИ. Епидемиологичното проучване е извършено в рамките на 48 часа от съобщаването при 66,67 % от случаите (проучването при 100 % от хоспитализираните в лечебни заведения на територията на област Кюстендил е извършено в рамките на 48 часа от съобщаването). Сканираните епикризи бяха прикачена като файлове в информационната система. Бяха сканирани и прикачени като файлове в системата История на заболяването и резултати от извършени изследвания на хоспитализираните в област Кюстендил случаи. Не бяха прикачени като файлове в информационната система История на заболяването на случаите, хоспитализирани в гр. София.

Бяха взети и транспортирани своевременно в НРЛ по Ентеровируси по 2 адекватни фекални проби при спазване на хладилните условия, придружени от Направление за изпращане на фекални проби до Националната лаборатория по Ентеровируси по образец. Проблеми по отношение пробонабирането и изпращането на фекалните проби нямаше.

Бяха извършени 108 проверки в контролираните отделения. При извършените проверки на журналите за постъпване и изписване в отделенията не бяха открити необявени в РЗИ случаи. В отделенията са поставени на видно място указанията за задълженията на лечебните заведения при случай на ОВП. Данните от проведените тематични проверки (брой проверени отделения и открити несъобщени случаи) се попълваха ежемесечно във Форма № 5 „Месечна тематична проверка на съобщените случаи на ОВП“ в уеб-базираната система за надзор на ОВП. Сканираните протоколи от тематичните проверки бяха прикачени като файлове в системата.

Бяха проведени проследяващи клинични прегледи след 60-тия ден на 100 % от регистрираните от началото на годината случаи, беше попълнена Форма 3 в уеб-базираната система за надзор на ОВП и сканирани и прикачени като файлове в системата амбулаторните листове от извършените контролни прегледи след 60-тия ден.

Форма № 2 и екземпляр от медицинската документация на хартиен носител се съхранява в досие на всеки от случаите.Показатели на ефективност на надзорната система за ОВП в област Кюстендил:

Чувствителност на системата – 96,15 % от седмичните сигнални информации за съобщаване на случай на ОВП са навременни, вкл. „нулево” съобщаване при липсата на регистрирани ОВП случаи.

Пълнота на съобщаването (1 случай на ОВП на 100 000 население на възраст до 15 г. на година) – 38,94 %000.

Пълнота на проучване на случаите - всички случаи на ОВП са проучени. От случаите 66,67 % са проучени до 48 часа от тяхното съобщаване.

Адекватни фекални проби:

100 % от ОВП случаите са с 2 фекални проби, взети в количество, достатъчно за провеждане на лабораторен анализ, в два последователни дни до 14-тия ден от началото на парализата, съхранявани и транспортирани до НРЛ при температура <80С от момента на вземане от пациента до момента да получаване в НРЛ, заедно с необходимата информация.

100 % от фекалните проби са пристигнали в добро състояние в НРЛ.

91,67 % от фекалните проби са получени в НРЛ до 3 дни от тяхното набиране.Пълнота на проследяването (провеждане на контролен преглед) – проведени са своевременно проследяващи клинични прегледи за наличие на остатъчни явления след 60-тия ден на 100 % от регистрираните случаи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница