Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница9/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Б. ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Беше извършен ремонт и беше обособено ново помещение за извършване на стерилизация на лабораторната посуда. Беше осигурено ново лабораторно обзавеждане в сектора за подготовка на хранителни среди. Наличната апаратура за извършване на серологични изследвания е морално остаряла и амортизирана.

Бяха получени сертификати за успешно приключени контролни цикли от участие в Националната система за външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории през месеците май и ноември 2014 г.: контролен цикъл „Вирусология” – „Серологично изследване за anti-HIV ½ антитела”, „Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит - тип С – anti-HСV, тип В – HВsAg по метода ELISA”, контролен цикъл „Микробиология“ – „Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност“, „Оценка на имунофлуоресцентната диагностика“ и „Серологичната диагностика на сифилис“ и контролен цикъл Паразитология – „Диагностика на паразитозите – модул 1“ и „Диагностика на паразитозите – модул 2“.

Взехме участие в системата BulSTAR за надзор на антибиотичната резистентност с изпращане на годишен отчет за антибиотичната резистентност на бактериалните изолати в РЗИ – Кюстендил за 2013 г.

Бяха извършени общо 10924 микробиологични, вирусологични и серологични изследвания, спрямо 11447 през предходната година:

1. Клинични материали – направени са общо 70 изследвания, както следва: урини - 30, гърлени секрети – 19, носни секрети – 10, секрети от устна кухина – 2, очни секрети – 4, раневи секрети – 2, вагинални секрети – 2, храчки - 1. От тях етиологично доказани са 21 броя.

2. Чревни микробиологични изследвания - общо 2022:

Направени са 1536 профилактични изследвания на фецес, от които не са изолирани патогенни чревни микроорганизми.

Изследвани са 393 лица контактни на ентероколит, от които не са изолирани патогенни чревни микроорганизми.

Изследвани са 42 лица контактни на Салмонела гр. Д. От тях 2 лица са с положителен резултат, като едно лице е двукратно положително.

След лечение за Салмонела са изследвани 2 лица, от които 1 е с положителен резултат.

Изследвани са 6 лица контактни на Шигела, 16 лица контактни на Шигела зонеи и 1 лице контактно на Шигела флекснери, които са с отрицателен резултат.

Изследвани са фецеси на 5 лица с диагностична цел, които са с отрицателен резултат.

Изследван е фецес на 19 лица от персонала на хотел „Стримон СПА Клуб“ – гр. Кюстендил, във връзка с възможен взрив от хранително заболяване, впоследствие отхвърлен, с отрицателен резултат.

Изследвано е стомашно съдържимо на 2 лица с диагностична цел, във връзка с възможен взрив от хранително заболяване, впоследствие отхвърлен, с отрицателен резултат.

3. Контактни на скарлатина и др. – общо 723

Изследвани са 571 лица контактни на скарлатина, от които 95 лица са носители на Стрептококус пиогенес гр.А.

След лечение на Стрептококус пиогенес гр. А са изследвани 125 лица, от които 17 са с положителен резултат.

Във връзка с възможен взрив от хранително заболяване в хотел „Стримон СПА Клуб“ - гр. Кюстендил, впоследствие отхвърлен, са изследвани носни секрети на 19 лица персонал за стафилококово носителство, от които 2 лица бяха положителни. Положителните 2 лица бяха изследвани трикратно за доказване на трайно носителство и изследвани еднократно след проведеното саниране (общо 8 изследвания).4. Серологични изследвания – общо 854

За сифилис са изследвани 854 лица, от които 34 са с положителен резултат. От тях по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са направени изследвания, както следва: по Компонент 4 – 103 лица с 13 положителни резултата и по Компонент 5 – 68 лица с 11 положителни резултата. По Компонент 3 са изследвани 224 лица от специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни (персонал и потребители на социални услуги), от който 2 са с положителен резултат. По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г. са изследвани: 402 бременни жени, от които 4 са с положителен резултат; 7 лица медицински персонал, претърпял рискова професионална експозиция, с отрицателен резултат. Изследвани са 50 лица по друг повод, от които 4 са с положителен резултат.5. Вирусологични изследвания – общо 2361:

 • за хепатит В са изследвани общо 672 лица, от които 16 лица са с положителен резултат. От тях по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани по Компонент 4 – 36 лица с 3 положителни резултата и по Компонент 5 – 18 лица, от които 1 е с положителен резултат. По Компонент 3 са изследвани 218 лица от специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни (персонал и потребители на социални услуги), от който 7 са с положителен резултат. По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г. са изследвани 363 бременни жени, от които 4 са с положителен резултат; 18 лица на хемодиализно лечение, които са отрицателни; 8 лица медицински персонал претърпял рискова професионална експозиция с отрицателен резултат. Изследван е 1 носител, който е с положителен резултат. Изследвано е 1 лице контактно на носител на НBsАg, което е с отрицателен резултат. Изследвани по друг повод са 9 лица, от които няма лица с положителен резултат.

 • за хепатит С са изследвани общо 347 лица, от които 36 лица са с положителен резултат. От тях по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани: по Компонент 4 – 91 лица, от които 33 са с положителен резултат. По Компонент 3 са изследвани 228 лица от специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни (персонал и потребители на социални услуги), от които 2 са с положителен резултат. По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г. са изследвани 14 лица на хемодиализно лечение с отрицателен резултат и 8 лица медицински персонал претърпял рискова професионална експозиция с отрицателен резултат. Изследвани по друг повод са 6 лица, от които 1 е с положителен резултат.

 • за HIV са изследвани общо 1342 лица:

По програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани: по Компонент 4 - 104 лица, от които 1 е с реактивен резултат, а резултатът в НПЛ е „неопределен“; по Компонент 5 са изследвани – 62 лица с отрицателен резултат. По Компонент 3 са изследвани 230 лица от специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни (персонал и потребители на социални услуги) с отрицателен резултат.

По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г. са изследвани: 422 бременни жени с отрицателен резултат; 32 болни от туберкулоза с отрицателен резултат; 9 лица на хемодиализно лечение с отрицателен резултат; 7 лица медицински персонал претърпял рискова професионална експозиция с отрицателен резултат; 459 лица изследвани във връзка с АНТИСПИН кампании, от които няма лица с реактивни резултати.

Изследвани по друг повод са 17 лица, от които няма лица с реактивни резултати.

6. За хламидии са извършени общо 178 изследвания:

Изследвани са за IgM 89 лица и за IgA – 89 лица от специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни (персонал и потребители на социални услуги), като всички са с отрицателни резултати.7. Направени са 4716 броя проби за лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите на обекти с епидемиологично значение и ниво на замърсяване на въздух:

 • 3020 броя контроли на дезинфекция

 • 19 броя утривки от ръце на персонал в хотел „Стримон СПА Клуб“ - гр. Кюстендил във връзка с възможен взрив от хранително заболяване, впоследствие отхвърлен

 • 1650 броя контроли на стерилност

 • 20 броя контроли на въздух

 • 7 броя диализна течност

Всички проби са без отклонения.

Бяха извършени 8486 паразитологични изследвания с 27333 анализа, спрямо 9766 изследвания с 30741 анализа през предходната година.

Общият брой на изследваните морфологични проби за паразити е 8446 с 27293 анализа, спрямо 9730 морфологични проби с 30705 анализа през 2013 г. От тях 100 % са морфологични проби за чревни паразити и няма изследвани морфологични проби за кръвни паразити, докато през предходната година изследваните морфологични проби за чревни паразити са 9729 с 30704 анализа и изследваните морфологични проби за кръвни паразити са 1 с 1 анализ. От общия брой на морфологичните проби извършените санитарно-паразитологични изследвания са 151 проби с 2410 анализа, спрямо 146 проби с 2780 анализа през предходната година.

Извършените серологични изследвания са 40 с 40 анализа, срямо 36 серологични изследвания с 36 анализа през 2013 г.

Изследвани бяха 8335 лица за паразитози, спрямо 9620 през 2013 г. С положителен резултат от извършените изследвания са 106 лица (1,27 %), спрямо 106 опаразитени лица (1,10 %) през предходната година.

От общия брой изследвани лица най-много са тези по профилактични показания - 4479 или 53,74 %, спрямо 5665 или 58,59 % през 2013 г. По епидемиологични показания са изследвани 3663 лица или 43,95 %, спрямо 3692 лица или 38,38 % през 2013 г. По клинични показания са изследвани 193 лица или 2,32 % от всички изследвани, спрямо 263 изследвани или 2,73 % през 2013 г. Спрямо предходната година е снижен броят на изследваните по профилактични, по епидемиологични показания и по клинични показания. Силно изразено е снижението на изследваните по клинични показания (с 26,62 %), както и снижението на изследваните по профилактични показания (с 20,94 %) в резултат, както на функционирането на приемни сектори на конкурентни частни лаборатории, така и на драстичното намаляване броя на населението на територията на областта. Снижението на изследваните по епидемиологични показания е несъществено с 0,79 %.

За чревни паразити бяха изследвани 8295 лица, спрямо 9583 за предходната година. В сравнение с 2013 г. се наблюдава снижение на броя изследвани лица с 13,44 %, в резултат на силното снижение на броя на изследваните по профилактични показания и в по-малка степен на изследваните по клинични и по епидемиологични показания. Най-много са изследваните по профилактични показания лица - 4479 или 54,00 % от всички изследвани, спрямо 5665 или 59,12 % през 2013 г. Броят на изследваните по профилактични показания е снижен с 20,94 % спрямо предходната година. Снижен е и броят на изследваните по епидемиологични показания с 0,79 % - изследвани са 3663 лица или 44,16 %, спрямо 3692 или 38,53 % през 2013 г. Броят на изследваните по клинични показания е снижен с 32,30 % - изследвани са 153 лица или 1,84 % от всички изследвани за чревни паразити, спрямо 226 изследвани или 2,36 % през 2013 г.

От изследваните лица бяха открити общо 101 лица с чревни паразити или 1,28 %, спрямо 99 опаразитени или 1,03 % през 2013 г.: • Е. вермикуларис – 40 спрямо 40 за 2013 г.

 • Л. интестиналис - 46 спрямо 49 за 2013 г.

 • Х. нана - 8 спрямо 7 за 2013 г.

 • Т. трихиурус – 3 спрямо липса на опаразитени през 2013 г.

 • А. лумбрикоидес - 4 спрямо 2 за 2013 г.

 • Т. сагинатус – липса на опаразитени, както и през 2013 г.

 • Б. хоминис – липса на опаразитени спрямо 1 през 2013 г.

 • Всички опаразитени бяха лекувани и контролно изследвани.

С цел снижение на геохелминтозите и контактните паразитози беше извършено изследване на контингента в детските заведения, в институциите за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни и на населението в ендемичните за аскаридоза и трихоцефалоза населени места, съгласно изискванията на Наредба № 5 / 2006г. за диагностиката, профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози.

В началото на отчетния период на територията на областта подлежащите на контрол детски заведения и домове за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни бяха 63 (1 ДДЛРГ, 1 Помощно училище с интернат, 2 Дневни центъра за деца и младежи с умствени и психически увреждания, 56 детски заведения, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ). В края на отчетния период детските заведения, домовете за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни са общо 65 (1 ДДЛРГ, 1 Помощно училище с интернат, 2 Дневни центъра за деца и младежи с умствени и психически увреждания, 58 детски заведения, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ).

С пълно паразитологично изследване (перианален отпечатък, седиментация, флотация и препарат оцветен с луголов разтвор) бяха обхванати всичко 3404 лица от 3577 подлежащи или 95,16 % от контингента в детските заведения, домовете за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни и 3 броя ЦНСТ. Открити бяха 71 опаразитени лица (66 деца и 5 възрастни) или 2,08 %. На всички опаразитени беше проведено лечение с последващ лабораторен контрол.

С пълно паразитологично изследване (перианален отпечатък, седиментация, флотация и препарат оцветен с луголов разтвор) бяха обхванати децата от 64 обекта (1 ДДЛРГ, 1 Помощно училище с интернат, 2 Дневни центъра за деца и младежи с умствени и физически увреждания (ДЦДМУФУ), 58 детски заведения и 2 ЦНСТ за деца). Открити бяха 66 опаразитени деца. От тях 56 са в детски заведения (в ЦДГ – 12 опаразитени, в ОДЗ – 44 опаразитени), 1 е в ДЦДМУФУ и 10 са в ЦНСТ. Опаразитяване над 5 % беше установено в 8 детски заведения и 1 ЦНСТ.

С пълно паразитологично изследване бяха обхванати потребителите на социални услуги в 4 обекта (1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ и 1 ЦНСТ за възрастни). Открити бяха 5 опаразитени лица (3 опаразитени в ЦНСТ за възрастни и 2 опаразитени в ДВХУИ - Преколница). Опаразитяване над 5 % не беше установено. На всички опаразитени беше проведено лечение с последващ паразитологичен контрол.

Бяха извършени тематични проверки и извършен паразитологичен контрол на битова среда в 8 детски заведения (ЦДГ „Райна княгиня“ – Невестино, ОДЗ „Мечта”, кв. „Изток” - Кюстендил, ОДЗ „Мечта”, ул. „Бузлуджа” - Кюстендил, ОДЗ „Май” – филиал Копиловци, ОДЗ № 11 – Дупница, ОДЗ „Ален мак” – Кочериново, ОДЗ „Ален мак” - филиал Стоб, ЦДГ „Радост” - Бараково) и в ЦНСТ „Сияние“ – Кюстендил, поради установено опаразитяване над 5 %.

Бяха извършени серологични изследвания за ехинококоза, токсоплазмоза и трихинелоза на общо 40 лица по метода ELISA, от тях серопозитивни са 5, спрямо 36 изследвани лица, от тях серопозитивни – 7 през 2013 г.:


 • Изследвани за ехинококоза - 34 лица, от тях 4 серопозитивни, спрямо 34 изследвани, от тях 7 серопозитивни през 2013 г. От изследваните лица с кисти на вътрешните органи (черен и бял дроб) и с множествени кисти са изследвани 32 лица, от които 4 са серопозитивни и по желание са изследвани 2 лица, от които няма серопозитивни.

 • Изследвани за токсоплазмоза - 5 лица, от тях 1 серопозитивно, спрямо 2 изследвани лица, от тях 0 серопозитивни през 2013 г.

 • Изследвани за трихинелоза - 1 лице с отрицателен резултат, спрямо липса на изследвани през 2013 г.

Бяха извършени санитарно-паразитологични изследвания на 151 проби с 2410 анализа, спрямо 146 проби с 2820 анализа през предходната година.

Бяха изследвани 21 проби почва/ пясък (840 анализа), спрямо 29 проби почва/ пясък (1200 анализа) през 2013 г. От тях 5 проби (200 анализа) са от ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за трета година, 6 проби (240 анализа) са от институции за социални услуги за деца и за възрастни (ДДЛРГ – Дупница, ПУИ – Стоб, ДЦДМУФУ – Кюстендил, ДВФУ - Кюстендил, ДВХУИ - Преколница, ДСХ – Кочериново) и 10 проби (400 анализа) са от пясъчници в Кюстендил и в Дупница.

Бяха изследвани 9 проби зеленчуци/ плодове (360 анализа), от които 5 проби (200 анализа) от ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за трета година и 4 проби (160 анализа) от търговската мрежа в Кюстендил и Дупница, спрямо 15 проби зеленчуци/ плодове (600 анализа) през 2013 г.

Бяха изследвани 4 проби отпадъчни води (40 анализа) от пречиствателни станции за отпадъчни води в Кюстендил и Джерман, спрямо 4 проби отпадъчни води (40 анализа) през 2013 г.

Бяха изследвани 7 проби питейни води (70 анализа), от които 2 проби (20 анализа) от пречиствателна станция за питейни води в Жиленци и 5 проби (50 анализа) от водоизточници за питейна вода в ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово за трета година, спрямо 13 проби питейни води (130 анализа) през 2013 г.

Бяха изследвани 110 проби смивове от битова среда (1100 анализа) от 8 детски заведения (ЦДГ „Райна княгиня“ - Невестино, ОДЗ „Мечта” - ул. „Бузлуджа”, Кюстендил, ОДЗ „Мечта” - кв. „Изток”,Кюстендил, ОДЗ „Май”- филиал Копиловци, ОДЗ № 11- Дупница, ОДЗ „Ален мак” – Кочериново, ОДЗ „Ален мак” - филиал Стоб, ЦДГ „Радост” - Бараково) и от ЦНСТ „Сияние“ – Кюстендил, поради установено опаразитяване над 5 %, спрямо 85 проби смивове от битова среда (850 анализа) през 2013 г.

При извършените санитарно-паразитологични изследвания на смивове от битова среда бяха открити яйца от Е. vermicularis в 1 от 10 взети проби в ОДЗ „Май” – филиал Копиловци.

При извършения паразитологичен контрол на почва, пясък, зеленчуци и води не бяха открити яйца, цисти и ларви на чревни паразити.


VІІІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

А. ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
Дейността по държавния здравен контрол през 2014 г. е била насочена към провеждане на ефективен предварителен и текущ контрол, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства и указания за планиране на МЗ през 2014 г.

1.Организация и разпределение на задълженията в отдел дзк:

През 2014 г. дейността на служителите в отдела се осъществява, съгласно приетия в началото на годината план. На база на годишния план дейността по основните количествени показатели на ДЗК в контролираните обекти е планирана по тримесечия и ежеседмично. Държавният здравен контрол от отдел ДЗК се извършва на териториален принцип, както и чрез възлагане на контрол на конкретни обекти с обществено предназначение, вписани в регионалния регистър.2. Дейност по държавен здравен контрол на обектите с обществено предназначение, преди въвеждането им в експлоатация

През 2014г. представителите на РЗИ са участвали в 43 бр. експертни съвети по устройство на териториите на общините в Кюстендилска област, 2 участия в заседания на комиссия към ОД Земеделие и 10 участия в ЕС на други ведомства (без ЕЕС на РИОСВ). Разгледани са 387 бр. проектни документации, от които 1 бр. е с отрицателно становище. Проведени са 39 експертни съвети в РЗИ – Кюстендил, на които са разгледани 124 бр. проектни документации. От тях не са съгласувани 8 бр. Издадени са 2 становища за учредяване на санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейна вода. Най – честите причини за несъгласуване на проектните документации са несъобразяване на проектните решения с действащата нормативна уредба и несъответствия между отделните части на проектите.

Издадени са 23 становища за въвеждане на обектите в експлоатация при условията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участията в държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от I-ва, II-ра и III-та категория през 2014 г. са 12 бр. Обектите са въведени в експлоатация след извършени измервания на факторите на работната и околната среда и хигиенна оценка за съответствието им.

Издадени са 53 бр. становища относно необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО) или Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Издадено е 1 бр. становище относно качеството на изготвена ОВОС. Не са издавани становища относно съдържанието и обхвата на ОВОС.

През годината са регистрирани 59 обекта с обществено предназначение. Заличени от регистрация са 51 обекта.3.ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

3.1. Систематичен контрол

Систематичният контрол в обектите с обществено предназначение се извършва за установяване на съответствие със здравните изисквания към обектите с обществено предназначение.

През отчетната година са извършени 2817 проверки. За констатирани отклонения от здравните изисквания са издадени 291 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, при издадени 191 предписания за 2013 г.

Предписанията, чиито сроковете за изпълнение са изтекли са проверени в сътоветния срок. Една част от тях са с удължени крайни срокове за изпълнение (основно предписания на учебни и детски заведения).

Извършени са 1714 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и някои открити обществени места. За неспазване на въведената забрана са съставени 16 акта за установяване на адиминистративни нарушения. Издадени са 13 наказателни постановления, от които: на физически лица – 7 бр., на еднолични търговци – 0 бр. и на юридически лица – 6 бр. Общата сума на издадените наказателни постановления е 17900.00 лв.По време на текущите проверки относно спазване на забраната за тютюнопушене в обектите за производство и търговия с храни, са извършени 705 проверки по текущ контрол за спазване на здравните изисквания за лицата, работещи в тези обекти, 596 проверки на биоцидните препарати ползвани в същите обекти и 387 проверки на предлаганите в тях бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

3.2. Насочен контрол

Извършени са насочени проверки в училищата на територията на Кюстендилска област във връзка с писмо на МЗ, за установяване на готовността на учебните заведения за новата 2014/2015 учебна година, при които са проверени 44 училища, от тях: държавни и общински учебни заведения 43 броя и частни колежи 1 бр.

При извършените проверки са издадени 12 бр. предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания до започването на учебната година. Извършени са 12 броя проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания, при които е установено, че в 10 училища са изпълнени предписаните мероприятия, а две са били в процес на изпълнение.

3.3. Тематични проверки:

През 2014 година са извършени:

- Тематична проверка по спазване на здравните изисквания на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по отношение методите за анализ на питейни води, които се използват от водоснабдителните дружества, находящи се на територията на област Кюстендил;

Извършена е съвместна проверка от служители на отдел ДЗК и отдел ЛИ в Изпитвателна химична и микробиологична лаборатория при ВиК „Кюстендилска вода ЕООД”, при която е установено, че методите използвани за анализ на микробиологичните показатели съответстват на посочените методи в чл.9 ал. 6 – приложение 3 табл. А на Наредба № 9. Лабораторията не използва нестандартизирани и валидирани методи.

Във връзка с установени несъответствия е издадено предписание за предприемане на мерки с цел верифициране методите за определяне на: активна реакция, окисляемост перманганатна, обща твърдост, нитрити, манган, калций, магнезий, ешерихия коли, колиформи, ентерококи и микробно число и въвеждане използването на действащи нормативни документи по отношение определянето на магнезий с краен срок за изпълнение 03.01.2015г.

-Тематична проверка по спазване на здравните изисквания в хотели, мотели и семейни хотели, съгласно разпоредбите на Наредба № 15 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатация на обекти за временно настаняване;

Проверени са общо 54 бр. обекти. Водоснабдяването на обектите от централната водопроводна мрежа на населените места отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Състоянието на климатичните инсталации е добро, а режима на почистване и профилактика се определя съгласно договорите с фирмите, отговарящи за поддръжката на климатичните инсталации. Спазват се изискванията на Наредба № 15 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатация на обекти за временно настаняване и Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

Има установени пропуски при изпълнението на мониторинговите програми на обектите със собствени водоизточници по отношение честотата на пробонабиране и изследване качествата на водата, в резултат на което СА издадени и връчени 9 бр. предписания.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница