Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница11/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Местни паразитози

Паразитозоонози – ехинококоза, трихинелоза и тениидози:

Ехинококоза

Изследвани бяха 11 лица по метода ELISA. От изследваните лица: • с кисти на вътрешните органи (черен и бял дроб) и с множествени кисти са изследвани 10 лица, от тях 1 е серопозитивно;

 • с алергии е изследвано 1 лице, с отрицателен резултат;

Серопозитивно е 1 лице.

Заболяемостта от ехинококоза през 2016 г. е 3,17 %000 и е увеличена несъществено с 1,28 % спрямо 2015 г. (4 заболели, 3,13 %000), в резултат на намаляване броя на населението в областта при еднакъв брой заболели лица.Заболяемост от ехинококоза през периода 2003 – 2016 година:

Бяха регистрирани 4-ма заболели от ехинококоза (2 потвърдени случая на ехинококоза на черен дроб, 1 потвърден случай на ехинококоза на бял дроб и 1 потвърден случай с множествена ехинококоза на черен и на бял дроб). От случаите 2 са първични и 2 са рецидиви – 1 с множествена ехинококоза на черен и на бял дроб и 1 с ехинококоза на бял дроб. Хоспитализирани са 100 %. Проведено е оперативно и консервативно лечение при 100 % от заболелите (на заболелия с множествена ехинококоза на черен и на бял дроб - рецидив е проведено само консервативно лечение, след трикратни операции през периода от 2002 г. насам).

Случаите бяха съобщени в РЗИ – Кюстендил и регистрирани, както следва: през м. май – 1, през м. юли – 1, през м. ноември – 1 и през м. декември - 1.

От заболелите 75 % са от женски пол и 25 % са от мъжки пол.
Разпределение на заболелите от ехинококоза по пол през 2016 г.:

Заболелите са по един във възрастови групи от 10 - 14 години (19,47 %000), от 55 - 59 години (10,34 %000), от 60 - 64 години (10,01 %000) и над 65 години (3,06 %000).Възрастово разпределение на ехинококозата през 2016 г.:

Заболелите са в Дупнишка община (3 заболели, 7,22 %000) и в Сапаревобанска община (1 заболял, 14,24 %000). От случаите 100 % са в градове.

Заболяемостта по населени места е 9,63 %000 за гр. Дупница и 27,55 %000 за гр. Сапарева баня.

По колективи в предприятия и неорганизирани са по 50 %.

От заболелите 50 % са със средно образование и по 25 % са с висше образование и без образование.

Няма починали от ехинококоза лица, както и през предходната година.

Извършени бяха епидемиологични проучвания. Картите за епидемиологично проучване бяха изпратени своевременно по предназначение.

Извършени бяха ежемесечно текущи проверки в хирургичните отделения на лечебните заведения за болнична помощ по регистрацията и съобщаването на случаи с ехинококоза (36 проверки) в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД - Дупница.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

В резултат на извършените дейности по Националната програма за борба с ехинококозата по хората и животните през 2005 - 2008 г., на територията на област Кюстендил се наблюдаваше тенденция за снижение на заболяемостта от 5,18 %000 през 2005 г. до 1,36 през 2009 г. През периода 2009 г. – 2012 г. заболяемостта се повишаваше несъществено (от 1,36 %000 до 1,48 %000), в резултат на ежегодното намаление броя на населението в областта при еднакъв брой заболели от ехинококоза ежегодно. През 2013 г. се наблюдаваше силно повишение на заболяемостта (3,01 %000) със 103,38 % спрямо 2012 г. През 2014 г. (3,07 %000), през 2015 г. (3,13 %000) и през 2016 г. (3,17 %000) продължава повишението на заболяемостта, макар и несъществено в резултат на намаляване броя на населението в областта при еднакъв брой заболели лица.

Прекъсването на Националната програма за борба с ехинококозата води до ново покачване на заболяемостта. Необходимо е рестартиране на Програмата, което ще осигури провеждането на комплексни профилактични, противоепидемични и здравно-промотивни мероприятия с цел подобряване на контрола и регистрацията на заболяването и повишаване на здравната култура на населението.

Трихинелоза

През годината не бяха извършени изследвания за трихинелоза, както и през 2015г.

Не бяха регистрирани заболявания и епидемични взривове от трихинелоза през 2016 г., както и през предходната година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

За предотвратяване възникването на епидемични взривове от трихинелоза е необходимо провеждането на здравно-промотивни дейности сред населението и особено сред ловците, регулярен обмен на информация и предприемане на съвместни действия с ОДБХ и с лечебните заведения за ранно откриване на случаите с трихинелоза и предприемане на адекватни противоепидемични мерки.Тениидози

През годината не бяха регистрирани случаи на заболявания от тениаринхоза и от тениоза, както и през 2015 г.

В РЗИ – Кюстендил не бяха съобщени от ОДБХ случаи на опаразитени месни продукти.

Геохелминтози

Аскаридоза

През 2016 г. бяха изследвани 4245 лица за аскаридоза, като не бяха открити опаразитени лица, спрямо 5897 изследвани лица и 2 опаразитени – 0,03 % през 2015 г. Екстензитетът е снижен в сравнение с предходната година.

В област Кюстендил в началото на отчетния период имаше 26 ендемични за аскаридоза населени места с население 23335 души. В 3 населени места с общо население 2430 души (Кочериново, Згурово и Пелатиково) бяха извършени изследвания на 10 % от населението за ІI-ра поредна година (изследвани бяха 234 лица). Опаразитени не бяха открити.

Бяха снети от учет 5 от ендемичните за аскаридоза населени места (Пороминово, Стоб, Падала, Соволяно, Шишковци) с общо население 2318 души, след отрицателни резултати от извършените в продължение на 3 поредни години паразитологични изследвания ежегодно на 10 % от населението и от извършените санитарно-паразитологични изследвания в продължение на 5 поредни години на взети проби питейни води от водоизточници за питейна вода, проби почва и проби зеленчуци.

В края на отчетния период ендемичните за аскаридоза населени места на територията на областта са 21 с население 21017 души.

Беше извършено изследване за аскаридоза на контингента в детските заведения и в медико-социалните и социалните домове за деца и за възрастни.

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година.

Изследвани бяха всичко 102 деца в домове за медико-социални грижи за деца и институции за социални услуги за деца от всичко 112 деца (91,07 %), от които не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.

Изследвани бяха 182 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни от общо 185 лица – 98,38 %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

Трихоцефалоза

Бяха изследвани 4245 лица за трихоцефалоза, като не бяха открити опаразитени лица, спрямо 5897 изследвани лица и липса на опаразитени през 2015 г.

Беше извършено изследване за трихоцефалоза на контингента в детските заведения и в социалните домове за деца и за възрастни.

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година.

Изследвани бяха всичко 102 деца в домове за медико-социални грижи за деца и институции за социални услуги за деца от всичко 112 деца (91,07 %), от които не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.

Изследвани бяха 182 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни от общо 185 лица – 98,38 %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

Наблюдава се снижение на екстензитета при аскаридозата като цяло спрямо предходната година. За четвърта поредна година не са открити опаразитени с аскаридоза в детските заведения, в домовете за медико-социални грижи, в институциите за социални услуги за деца и за възрастни.

Наблюдава се снижение на екстензитета при трихоцефалоза като цяло. За втора поредна година не са открити опаразитени с трихоцефалоза в детските заведения, в домовете за медико-социални грижи и в институциите за социални услуги за деца и за възрастни.

Необходимо е системно провеждане на здравно-промотивни дейности сред населението, особено при рисковия контингент с ниска здравна култура и лоша лична хигиена и поддържане на контрола в институциите за медико-социални и социални услуги.Контактни паразитози

Ентеробиоза

Бяха изследвани 3657 лица, от които бяха открити 29 опаразитени или 0,79 %. Наблюдава се повишение на екстензитета, спрямо предходната година (19 опаразитени от 3643 изследвани или 0,52 %).

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Открити бяха 28 опаразитени – 0,87 %, спрямо 3264 изследвани, от които 16 опаразитени – 0,49 % през предходната година.

Изследвани бяха 55 деца в институции за социални услуги за деца от всичко 65 деца в тях – 84,61 %. Не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

Наблюдава се повишение на екстензинвазията като цяло и в детските заведения, спрямо предходната година. В специализираните институции за социални услуги за деца не са открити опаразитени, както и през предходната година.Ламблиоза

За ламблиоза през годината бяха изследвани 4245 лица, от които бяха открити 3 опаразитени или 0,07 %, спрямо 5897 изследвани лица и 32 опаразитени или 0,54 % през 2015 г. Екстензинвазията е силно снижена спрямо предходната година.

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Открити бяха 3 опаразитени или 0,09 %, спрямо 19 опаразитени от общо 3264 изследвани или 0,58 % през предходната година.

Изследвани бяха всичко 102 деца в домове за медико-социални грижи за деца и институции за социални услуги за деца от всичко 112 деца (91,07 %), от които не бяха открити опаразитени, спрямо 2 опаразитени деца от всичко 167 изследвани или 1,20 % през предходната година.

Изследвани бяха 182 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни от общо 185 лица – 98,38 %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

Наблюдава се силно снижение на екстензитета на ламблиозата спрямо предходната година като цяло, в детските заведения и в домовете за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни.Хименолепидоза

Бяха изследвани за хименолепидоза 4245 лица, от които бяха открити 8 опаразитени или 0,19 %, спрямо 5897 изследвани лица, от които бяха открити 6 опаразитени или 0,10 % през предходната година. Екстензитетът е повишен спрямо предходната година.

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Открити бяха 8 опаразитени или 0,25 %, спрямо 6 опаразитени от общо 3264 изследвани или 0,18 % през предходната година.

Изследвани бяха всичко 102 деца в домове за медико-социални грижи за деца и институции за социални услуги за деца от всичко 112 деца (91,07 %). Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година.

Изследвани бяха 182 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни от общо 185 лица – 98,38 %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

Екстензитетът на хименолепидозата спрямо предходната година като цяло е повишен. Наблюдава се увеличение на екстензитета в детските заведения. В домовете за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.Oпортюнистични паразитози

Токсоплазмоза

През годината беше изследвано за токсоплазмоза 1 лице по метода ELISA, с отрицателен резултат, както и през предходната година. Заболели от токсоплазмоза в областта не бяха регистрирани.

Бластоцистоза

Бяха изследвани 4245 лица за бластоцистоза, от които не бяха открити опаразитени, спрямо 5897 изследвани с отрицателен резултат през предходната година.

Изследвани бяха 3219 деца в 56 детски заведения от общо 3219 деца в тях – 100 %. Не бяха открити опаразитени деца, както и през предходната година.

Изследвани бяха всичко 102 деца в домове за медико-социални грижи за деца и институции за социални услуги за деца от всичко 112 деца (91,07 %). Не бяха открити опаразитени, както и през предходната година.

Изследвани бяха 182 домуващи в 3 дома за медико-социални и за социални услуги за възрастни от общо 185 лица – 98,38 %. Не бяха открити опаразитени лица, както и през предходната година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА

Изследванията по клинични показания за опортюнистични паразитози са в ограничен обем, както и през последните години, най-вероятно свързано с липсата на клинична насоченост за посочените заболявания.Малария и други внасяни паразитози

През 2016 г. нямаше заболели лица от малария и други внасяни паразитози на територията на областта, както и през същия период на предходната година. Не са изследвани материали за малария и други внасяни паразитози.

На контролираната територия не функционират паразитологични лаборатории, освен лабораторията в РЗИ.

Санитарно-паразитологични изследвания

Бяха извършени санитарно-паразитологични изследвания на 110 проби с 2180 анализа, спрямо 80 проби с 1880 анализа през предходната година.

Бяха изследвани 24 проби почва/пясък (960 анализа), както и през 2015 г. От тях 8 проби (320 анализа) са от ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета година и от Кочериново, Пелатиково и Згурово – за втора година, 6 проби (240 анализа) са от институции за социални услуги за деца и за възрастни и 10 проби (400 анализа) са от пясъчници в Кюстендил и в Дупница.

Бяха изследвани 12 проби зеленчуци (480 анализа) от населените места Кочериново Пелатиково и Згурово - за втора година; от населените места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета година; от търговската мрежа в Кюстендил и Дупница, спрямо 12 проби зеленчуци/ плодове (480 анализа) през 2015 г.

Бяха изследвани 4 проби отпадъчни води (40 анализа) от пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Кюстендил и в с. Джерман, спрямо 4 проби отпадъчни води (40 анализа) през 2015 г.

Бяха изследвани 10 проби питейни води (100 анализа), от които 2 проби (20 анализа) от пречиствателна станция за питейни води в Жиленци и 8 проби (80 анализа) от водоизточници за питейна вода в ендемичните за аскаридоза села (от населените места Кочериново, Пелатиково и Згурово - за втора година; от населените места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета поредна година), спрямо 10 проби питейни води (100 анализа) през 2015 г.

Бяха изследвани 60 проби смивове от битова среда (600 анализа) от 5 детски заведения (1 детска ясла и 4 детски градини - Детска ясла „Пролет“ – Дупница, ДГ „Райна княгиня“ – Невестино, ДГ „Д-р Т. Миладинова” – Рила, ДГ - Бараково и ДГ № 11 – Дупница), поради установено опаразитяване над 5 %, спрямо 30 проби смивове от битова среда (300 анализа) през 2015 г.

При извършения паразитологичен контрол на почва, пясък, зеленчуци, води и смивове от битова среда не бяха открити яйца, цисти и ларви на чревни паразити.


VІІІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

А. ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
Дейността по държавния здравен контрол през 2016г. е била насочена към провеждане на ефективен предварителен и текущ контрол, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства и указания за планиране на МЗ през 2016г.

Дейността на служителите е осъществявана, съгласно приетия в началото на годината план. На база на годишния план дейността по основните количествени показатели на ДЗК в контролираните обекти е планирана по тримесечия и ежеседмично. Държавният здравен контрол от отдел ДЗК се извършва на териториален принцип, както и чрез възлагане на контрол на конкретни обекти с обществено предназначение, вписани в регионалния регистър.


ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

През 2016г. представителите на РЗИ са участвали в 25 бр. експертни съвети по устройство на териториите на общините в Кюстендилска област и 5 участия в експертни съвети на други ведомства (без ЕЕС на РИОСВ). Разгледани са 238 бр. проектни документации, от които 26 бр. са с отрицателни становища. Проведени са 35 експертни съвети в РЗИ – Кюстендил, на които са разгледани 103 бр. проектни документации. От тях не са съгласувани 3 бр. Издадено е едно отрицателно становище за учредяване на санитарно-охранителни зони на водоизточник за питейна вода.

Издадени са 12 становища за въвеждане на обектите в експлоатация при условията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участията в държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от I-ва, II-ра и III-та категория през 2016 г. са 12 бр. Обектите са въведени в експлоатация след извършени измервания на факторите на работната и околната среда и хигиенна оценка за съответствието им.

Издадени са 40 бр. становища относно необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО) или Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Издадени са 1бр. становище относно съдържанието и обхвата на ОВОС и 5 бр. становища, относно качеството на изготвените оценки.

През годината са регистрирани 73 обекта с обществено предназначение. Заличени от регистрация са 24 обекта.


ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Систематичен контрол

Систематичният контрол в обектите с обществено предназначение се извършва за установяване на съответствие със здравните изисквания към обектите с обществено предназначение.

През отчетната година са извършени 2773 проверки. За констатирани отклонения от здравните изисквания са издадени 169 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки.

Предписанията, чиито сроковете за изпълнение са изтекли, са проверени в съответния срок. Една част от тях са с удължени крайни срокове за изпълнение (основно предписания на учебни и детски заведения).

Извършени са 648 бр. проверки по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и някои открити обществени места. За неспазване на въведената забрана са съставени 17 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 15 бр. наказателни постановления, от които: на физически лица – 12 бр. и на юридически лица – 3 бр. Общата сума на издадените наказателни постановления е 12600.00 лв.

По време на текущите проверки относно спазване на забраната за тютюнопушене в обектите за производство и търговия с храни, са извършени 481 проверки по текущ контрол за спазване на здравните изисквания за лицата, работещи в тези обекти и 339 проверки на предлаганите в тях бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

2. Насочен контрол

Извършени са насочени проверки в училищата на територията на Кюстендилска област във връзка с писмо на МЗ за установяване на готовността на учебните заведения за учебната 2016/2017 година. Проверени са 44 училища, от които 9 бр. са държавни, 33 са бр. общински и 2 са бр. частни .

При извършените проверки са издадени 15 бр. предписания за привеждане на обектите в съответствие със здравните изисквания до започването на учебната година. Извършени са 15 броя проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания, при които е установено, че в 8 училища са изпълнени предписаните мероприятия, а в 7 са били в процес на изпълнение.

Най – често предписваните мероприятия за привеждане на учебните заведения в съответствие със здравните изисквания са ремонтни дейности на покриви, стени, тавани, подови настилки, санитарни възли и подмяна на изгорели осветителни тела.3. Тематични проверки:

В периода 01.04.2016 г. - 30.09.2016 г. е извършена проверка на обекти с обществено предназначение, находящи се на територията на област Кюстендил - места за временно настаняване, СПА центрове, чешми за обществено ползване, лечебни заведения и на минералните водоизточници, които подават вода към тези обекти, с цел да се установи дали има издадени балнеологични оценки и/или сертификати за минералната вода от използвания водоизточник и с какъв документ е придобито правото на ползване.

Проверени са общо 17 броя обекти, от които:


  • минерални водоизточници – 7 бр.;

  • лечебни заведения (СБР)– 2 бр.;

  • СПА центрове – 3 бр.;

  • бани за хигиенни нужди – 4 бр.;

  • плувен басейн – 1 бр;

  • чешми за обществено ползване (за непитейни нужди) – 3 бр.

По общини, данните от проверката са следните:

1. Община Кюстендил, на чиято територия има 8 бр. обекти, ползващи минерална вода (включително и водоизточниците), за която са представени: издадена балнеологична оценка, сертификат за минералната вода от използвания водоизточник и Решение на МОСВ за управление и ползване на находището на минералната вода;

2. Община Сапарева баня, на чиято територия има 6 бр. обекти, ползващи минерална вода (включително и водоизточниците), за която са представени Разрешителни от МОСВ за водовземане от минералната вода. Не са представени балнеологична оценка и/или сертификат;

3. Община Бобошево, на чиято територия има 1 бр. обект (водоизточник, ползващ се за захранване на обществена чешма), за който не са представени документи;

4. Община Невестино, на чиято територия има 2 бр. обекти (водоизточници, ползващи се за захранване на обществени чешми), за които са представени Разрешително от МОСВ за водовземане от минералната вода с изтекъл срок на действие. Не са представени балнеологична оценка и/или сертификат.
ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

1. Със систематичен здравен контрол са обхванати следните продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека:

1.1 Козметични продукти, българско производство и внос от ЕС и от трети страни

Извършен е лабораторен анализ на 7 бр. проби козметични продукти от различни категории по микробиологични показатели и 18 бр. проби по химични показатели. Не са установени несъответствия със здравните норми.

В СРЗИ са направени изпитвания на кремове, гелове, масла за кожа и продукти за гримиране (6 проби) за тежки метали. Не са установени несъответствия със здравните норми.

В периода 01.03.2016г. – 31.05.2016г. е извършена тематична проверка на козметични продукти за гримиране (сенки за очи, очни спирали, моливи за очи, червила, други продукти за гримиране на устните, руж за лице и тяло), предлагани на потребителите в търговската мрежа.

В хода на проверката са инспектирани 26 бр. търговски обекти.

Проверени са общо 70 различни вида продукти, от които:

-пуснати на пазара от трети страни (Турция и Китай) – 42 бр.;

-пуснати на пазара от ЕС – 23 бр.;

-произведени на територията на Република България – 5 бр.

При проверката не са установени нарушения на изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 и Закона за здравето.

Извършени са 128 проверк по писма на МЗ за опасни стоки, открити на територията на ЕС. На територията, контролирана от РЗИ Кюстендил, такива стоки не са открити.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница