Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница15/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ПРИХОДИ:

Собствените приходи, реализирани от РЗИ - Кюстендил към 31.12.2016 г. възлизат на 56 060 лв. формирани от:Наименование на приходите

Отчет 31.12.2016 г.

I.

Приходи на РЗИ - Кюстендил от държавни такси и други услуги и дейности

53 947

ІІ.

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

4 253

III.

Постъпления от продажба на нефинансови активи

617

IV.

Други неданъчни приходи

196

V.

Постъпления от продажба на транспортни средства
617

 

Общо:

56 060

За периода 01.01.2016 -31.12.2016 г. на 1 лице от щатния персонал (по отчетни данни) приходите възлизат на 966.55 лв. Анализирайки резултатите от предходни години отчитам, че има голям спад в приходите, защото услугите ни се ползват все по-малко, поради постоянно намаляващия броя на населението в областта, както и откриване на конкурентни лаборатории предлагащи по-ниски цени на услугите които инспекцията предоставя.3.СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

През периода 01.01.2016 г. – 31.12. 2016 г . бяха извършени следните дейности:

1. Платени са данък МПС и такса смет към Община Кюстендил и Община Дупница за ползваните имоти.

2. Подписани са следните договори: • за използване услугите на услугите предлагани от Български пощи ЕАД;

 • абонаментна поддръжка на програмен продукт „Движение на биопродукти”;

 • абонаментно поддържане на компютри и други технически средства в извънгаранционен срок;

 • абонаментно поддържане на ПП „Терез”;

 • абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба;

 • за закупуване на медицински изделия с „Бул Био – НЦЗПБ” гр. София;

 • лечебна и консултативна дейност със ”СМДЛ-БЕТА”;

 • за покупка на горива и други стоки и услуги „Петрол”

 • събиране, транспортиране и унищожаване на биологични и отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;

 • консултантски услуги за изработване на проектно предложение за схема/операция „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020”;

 • абонаментно сервизно обслужване на фискално устройство;

 • абонаментно сервизно обслужване на машините и апаратите;

 • абонамент за ползване на компютърни информационни системи Сиела;

 • за доставка на аналогова телевизия с „Кабел Сат ЗАПАД” ООД;

 • за извършване на текущ ремонт на част от покрива и на помещения в сградата на инспекцията;

 • за обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина със „СМТ Здраве 21” ЕООД гр. Кюстендил;

 • за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули;

 • За поддръжка на програмен продукт „КМЕД+”;

 • за удостоверителни услуги (КЕП)

 • профилактични клинични изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Кюстендил – Национална програма;

 • изпълнение на скринингови прегледи и изследвания от лечебни заведения за болнична/извънболнична помощ 3 бр. – Национална програма;

 • фиксиран интернет,телефонна и мобилна услуга;

 • доставка на автомобил марка Peugeot.

3. Доставките на консумативи и материали се изпълняват по утвърдени заявки.

4. Ежеседмично се изготвя график за движението на служебните автомобили, който се съгласува с директор на дирекция АПФСО и утвърждава от директора на РЗИ – Кюстендил.

5. Изготвени са статистически отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за всяко тримесечие, както и годишен отчет за 2015 г. до 15.03.2016 г.

6. Ежемесечно са изготвяни и представяни в системата EKVA. NET касови отчети, оборотни ведомости, разшифровки и справки.

7. Ежеседмично се публикува справка за заразните болести, както и ежемесечните отчети на специализираните дирекциите, за съответната дейност и обстановка в областта.

8. Изготвяни са отговори по писма, както и заповеди свързани с дейността на инспекцията и дирекция АПФСО.

9. През периода е осъществявана юридическа консултация и съдействие на служителите от Инспекцията при изпълнение на задълженията им от адвокат на хонорар.

10. Извършвано е процесуално представителство на директора на РЗИ, пред органите на съдебната власт от адвокат на хонорар.

11. През отчетния период е проведен търг, чрез тайно наддаване на който бяха продадени 2 бр. служебни автомобили. Прихода е трансфериран към МЗ.

12. С цел обновяване на автопарка е закупен лек автомобил със средства от § 52-00 „Придобиване на капиталови разходи” §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства”, които бяха прехвърлени от § 10-00 „Издръжка”, вследствие на реализирана икономия от параграфа.

13. Извършена е годишна инвентаризация на ДМА, НМА, КА и материални запаси, при спазване изискванията на Закона за счетоводството, Счетоводната политика на МЗ, Ииндивидуалната счетоводна политика на РЗИ – Кюстендил и Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация.

14. През отчетния период във връзка с разпоредбите на чл.40, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.284 от Кодекса на труда, чл.17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, чл.10 на Наредба № 4 от 14.10.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, на служителите са изплатени суми: • за представително облекло на държавните служители – 12 396 лв.

 • за лични предпазни средства за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични и химични агенти – 956 лв.

 • за корекционни очила за работа с видеодисплеи – 3 800 лв.

 • профилактични прегледи при специалисти (терапевт, уролог, офталмолог, ендокринолог, гастроентеролог, АГ – 2 077 лв.

15. През отчетния период 01.01 - 31.12.2016г. са извършени следните мероприятия свързани с пожарната безопасност и обезпечаване работата на водогреен котел:

 • ежемесечно е извършвана проверка изправността на пожароизвестителната система и пожарогасителите;

 • в началото на отчетния период (м. януари) е извършена годишна техническа проверка на водогрейни котли и газинсталация;

 • през м. септември е почистена димоотводната тръба на водогрейните котли;

 • извършена е проверка за изправността на електрическите отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

 • заверка на пожарогасителите в сградата на инспекцията и офиса в гр. Дупница;

 • заверка на манометри на водогрейни котли и автоклави;

 • проверка и премахване на горими материали в близост до отоплителни уреди;

 • почистване на района около сградата на РЗИ – Кюстендил от сухи треви и горивни материали;

 • провеждане на учебна евакуация, план за действие при пожар и план за евакуация на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария;

16. В дирекция АПФСО се водят електронно следните регистри:

 • Регистър „Документооборот”;

 • Регистър „Персонал”;

 • Регистър „Клиенти”;

 • Регистър на проверките преди поемане на задължение;

 • Регистър на проверките преди извършване на разход;

На хартиен носител се води регистър на издадените и платени наказателни постановления.

4.АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. са издадени 28 бр. наказателни постановления на стойност 18150 лв., в т.ч. глоби – 4150 лв. и имуществени санкции – 14000 лв.

През отчетния период в НАП за принудително събиране са изпратени 17 бр. НП на стойност 6750.00 лв.

За периода от 01.01.2016 – 31.12.2016 г. доброволно платени глоби по наказателни постановления са 6 бр. на стойност 1 300 лв. От МЗ са получени разпореждания за събрани суми в полза на инспекцията, които не са паричен поток и са начислени и отразени в Касовия отчет в размер на 2 953 лв.ХI. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩИ ГОДИШНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Общ брой проверки и обследвания – 11010;

2. Среден брой проверки и обследвания на една щатна длъжност – 189.82;

3. Средна кратност на проверките и обследванията – 3.5.

4. Наложени глоби и имуществени санкции – средно на една щатна длъжност -312.93.

5. Собствени приходи – средно на една щатна длъжност – 966.55 лв.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница