Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница2/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Възрастова структура на населението в Област Кюстендил към 31.12.2015 г. (в %)

Години

Възрастови групи

Общо

0-17

% от

общия


брой

18-59

% от

общия


брой

60+

% от

общия


брой

Общо


2013

130 301

18 505

14,20

69 043

52,99

42 753

32,81

2014

127 969

17 711

13,84

67 510

52,75

42 748

33,41

2015

126 014

18 069

14.34

65 280

51.8

42 665

33.86

В градовете


2013

90 279

14 544

11,16

50 486

38,75

25 249

19,38

2014

88 825

13 985

10,92

49 394

38,60

25 446

19,88

2015

87 083

14 320

11.36

47 311

37.54

25 452

20.20

В селата


2013

40 022

3 961

3,04

18 557

14,24

17 504

13,43

2014

39 144

3726

2,91

18 116

14,16

17 302

13,52

2015

38 931

3 749

2.98

17 969

14.26

17 213

13.66

Населението на област Кюстендил към 31.12.2015 г. е 126 014 жители. Тенденцията е намаляване на населението на Областта с всяка година –обичайно с около 2000 души (1955- с около 1,7%), тенденция, която важи за всички общини в област Кюстендил.

Структура на населението:

градове/села - 69,10/30,90%;

мъже/жени - 48,70/ 51,30 %.

Възрастова структур: 0-17 години- 14.34%, 18-59 години-51.8 %, над 60 години - относителният дял расте незначително – с 0.6% -33,86%.


1.2. Раждаемост в област Кюстендил и страната (на 1000)

Раждания и аборти в област Кюстендил

година

Брой

На 1000 жени от 15 до 49 години

Раждания

Аборти

Раждания

Аборти

2015г.

741

476

31.67

20.34

2014г.

986

478

41.11

19.93

2013г.

916

510

36,90

20,55

Раждаемостта в област Кюстендил е по-ниска от средната за странат, което е трайна тенденция за последните 9 години.

Налице е лек спад - от 7,6 на 1000 за 2014 г. на 7,3 на 1000 за 2015 г.

При анализ на броя на ражданията и на абортите се вижда, че на 1000 жени във фертилна възраст се падат 31,67 раждания за последната година, което представлява леко снижаване спрямо предишните 2 години, като броя на абортите слабо се повишава – 20,34 на 1000 жени във фертилна възраст.
1.3.Обща смъртност в област Кюстендил и страната (на 1000)

Общата смъртност за област Кюстендил е по- висока от тази за цялата страна през целия отчетен 9 годишен период, като за 2015 г. е 19,5 на 1000 срещу 15,3 на 1000 за страната.

Най-голям относителен дял като причина за смърт заемат болестите от клас IХ- на органите на кръвообращението – 57,42%.

На второ място като причина болестите от клас II - новообразованията – 15,12%.

На трето място са болестите от клас XVIII- Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 9,26%


Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Кюстендил през 2015 г.  1. Детска смъртност

Детската смъртност в област Кюстендил е занижена от 6.1 през 2014 г. на 3.2 на 1000 живородени деца през 2015 г.

Значително е по-ниска от средната за страната - 6,6- за страната.

Намалял е както в абсолютни стойности, така и относителния дял на детската смъртност от клас VI- Някои състояния, възникващи през перинаталния. Това би могло да доведе до извода, че дейностите по превенция, обхващаща младите жени - потенциални майки сред уязвимите етнически групи, които са свързани с обучителни програми, както и ранна регистрация и проследяване на бременността, имат положителен ефект.

Детска смъртност в област Кюстендил и страната на 1000 живородени деца

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст) в област Кюстендилгодина

общо

В градовете

В селата

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

2015г.

3

3.24

2

2.16

1

1.08

2014г.

6

6,09

3

3,04

3

3,04

2013г.

7

7.64

6

6.55

1

1.09

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Кюстендил

Година

Перинатална ДС

Неонатална ДС

Постнеонатална ДС

2015г.

8

1

1

2014г.

6

0

0

2013г.

4

0

1


1.5.Естествен прираст

Налице е трайна тенденция за намаляване броя на населението в Областта, като за 2015 г. демографският спад е с 1955 (с 1,7%).

Естественият прираст е отрицателен и бележи увеличение- в абсолютни стойности - от 11,4 през 2014 г. на 12,2 през 2015 г. и е 2 пъти по-висок от средния за страната, т.е. населението намалява с по-бързи темпове, в сравнение с средния показател за страната.

Расте, макар и с малко (0.6%), относителният дял на населението над 60 години.

Раждаемостта е по-ниска от средната за страната.

Детската смъртност е по-ниска от средната за страната.

Общата смъртност е по- висока от тази за цялата страна.

На първо място като причина за смъртност са заболяванията на кръвообръщението, като процента (57,42) кореспондира с този за цялата страна.1.6.Заболеваемост и болестност

Регистрирани заболявания, болестност- според броя на болните по МКБ-1:

на първо място-от клас IX - Болести на органите на кръвообращението;

на второ място- от клас Х - Болести на дихателната система;

на трето място – от клас ХIV – Болести на пикочо-половата система;

Новооткрити заболявания, заболеваемост според броя на новорегистрираните болни по МКБ-10:

на първо място-от клас Х - Болести на дихателната система

на второ място- от клас X - Болести на органите на кръвообращението

на трето място– от клас ХIV – Болести на пикочо-половата система

По отношение на болестността през 2015 г. в област Кюстендил болестите на органите на кръвообращението са запазили първото място, както през 2014 г.

По отношение на заболеваемостта- през 2015 г. болестите на дихателната система се задържат на първо място, както и през 2014 г..

При децата до 17 години:

Болестност

на първо място- от клас Х - Болести на дихателната система;

на второ място- от клас I- Някои инфекциозни и паразитни болести;

на трето място – от клас VII- Болести на окото и придатъците му;

Тези данни не се различават от отчетената болестност при децата за 2014г..

Заболеваемост:

на първо място- от клас Х - Болести на дихателната система

на второ място- от клас I- Някои инфекциозни и паразитни болести

на трето място - от клас VII- Болести на окото и придатъците му

Спрямо 2014 г. е разлика в заболеваемостта на трето място по честота-тогава се е заемало от клас ХII- Болести на кожата и подкижната тъкан, останалото е без промяна.

Структура на заболеваемост на населението от област Кюстендил през 2015г.1.7.Хоспитализирана заболеваемост
През 2015 г броят на хоспитализираните и изписани болни е леко снижен – 28 217. срещу – 29 247 през 2014 г.

Честота на хоспитализациите- 2 239.20 на 10 000 души от населението.

Структурата на заболеваемостта по причини за хоспитализация и следната:

на първо място - болестите на дихателната система

на второ място – болестите на органите на кръвообръщението

на трето място – болестите на храносмилателната система

Структурата на хоспитализираната заболеваемоср през 2015 г.

Обобщена оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания

Основни здравни проблеми:

Задържа се тенденцията с висока честота (57,42%) на заболяванията от клас IX – болести на органите на кръвообръщението,като причина за леталитет, а от тях основни първопричини за умирания са хипертоничната болест и генерализираната атеросклероза.

Като втора по честота причина (15,12%) за умирания са заболяванията от клас I- новообразования- онкологични заболявания.

По отношение на регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания броят на заболяванията от злокачествени новообразувания е леко снижен - 4310 през 2015 г., при 4386 през 2014 г.

Най-висока е болестността (1218,12 на 100 000 население) на злокачествените новообразувания на групата, включваща пикочо-полови органи, почти същата е на групата на кости,съединителна тъкан, кожа и млечни жлези 1184,79 на 100 000 население, като за злокачествените новообразования на млечната жлеза тя е 1178,78 на 100 000 жени и е леко завишена спрямо 2014 г.(1162,58 на 100 000 жени).

Занижен е общият брой на новорегистрираните заболявания от злокачествени новообразувания (440 през 2015 г., при 474 през 2014 г.).

По отношение на заболяванията от активна туберкулоза - след тенденцията от предшестващите 3 години броят на новорегистрираните заболявания от активна туберкулоза да намалява, през 2015 г. се е увеличил с 10 %.

По отношение на броя болни под наблюдение от психични заболявания – броят на диспансеризираните болни през 2015 г. е занижен спрямо 2014 г. (от 2 655 на 1 790).1.8.Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Кюстендил

Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в региона са : • демографска структура;

 • възраст;

 • неправилно хранене – мазнини, сол;

 • ниска здравна култура;

 • социални фактори – бедност.

2.Решаване на проблемите

Ранна профилактика на хипертонията и атеросклерозата и усложненията от тях.

Програми за скрининг на населението, с оглед навременно откриване на злокачествени новообразувания, за още по-изразено снижаване на заболеваемостта от тях в област Кюстендил.

3.Регионални здравни приоритети

Профилактика в детското и майчиното здравеопазване.

Профилактика на хипертоничната болест.

Повишено качество на медицинското обслужване на социално уязвимите малцинства, със специален фокус – ромското население.

Участие в програми за борба с туберкулоза, ХИВ/СПИН и Хепатит В и С.

Общински програми за закрила на детето.

Участие в раздела за здравеопазване при изработване на областна стратегия за развитие на социалните услуги.

Участие в Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.


ІІ. ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

През 2016 г. РЗИ- Кюстендил разполагаше със 62 (шестдесет и две) щатни длъжности. Инспекцията е структурирана в четири дирекции: обща дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), и специализирани дирекции „Медицински дейности” (МД), „Надзор на заразните болести”(НЗБ) и „Обществено здраве”.(ОЗ).

Средната щатна и кадрова осигуреност за инспекцията през годината е 4,53 длъжности на 10 000 души обслужвано население.

Заетите щатните длъжности в края на 2016 г. са 58 (петдесет и осем) и са разпределени по категории персонал, както следва: • -длъжности, заети от служители с висше медицинско образование- квалификационна степен „магистър” – 10 (десет) служители или 17.24% от общата численост на заетите длъжности;

 • -.длъжности, заети от служители с висше немедицинско образование – 22 (двадесет и двама) служители или 37.93% от общата численост на заетите длъжности;

 • -длъжности, заети от служители с висше медицинско образование с квалификационна степен „професионален бакалавър по…” - 12 (дванадесет) служители 20.69% от общата численост на заетите длъжности;

 • -длъжности, заети от служители със средно образование - 14 (четиринадесет) или 24.14 % от общата численост на заетите длъжности;


Разпределение на заетите щатни длъжности в РЗИ – Кюстендил по вид образование

Заетите длъжности от служители с висше образование от професионално направление медицина с квалификационна степен „магистър” са 10 (десет), от които 7(седем) служители или 70.00% са с придобита специалност в системата на здравеопазването.

В зависимост от вида на правоотношението, по което се заемат, длъжностите са: 46 (четиридесет и шест) длъжности по служебни правоотношения, което е 74,19% от всички длъжности и 16 (шестнадесет) длъжности по трудови правоотношения или 25,81%. Разпределението на длъжностите по дирекции е следното: дирекция „Администравно-правно, финансово и стопанско обслужване” – 11 (единадесет); Дирекция „Медицински дейности” – 11 (единадесет); дирекция „Надзор на заразните болести” – 15 (петнадесет) и дирекция „Обществено здраве” – 22 (двадесет и две).

Разпределение на длъжностите в РЗИ – Кюстендил по дирекции

Незаетите щатни бройки в РЗИ – Кюстендил към 31.12.2016 г. са 3 (три): заместник-директор, юрисконсулт и младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”; младши експерт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.Разпределение на заетите длъжности в РЗИ – Кюстендил по дирекции към 31.12.2016г.

Разпределението на щатните длъжности в Инспекцията е следното: директор, заместник-директо и главен секретар – по една щатна бройка; директор на дирекция – 4(четири) щатни бройки; началник на отдел – 3(три) щатни бройки; главен експерт/инспектор/юрисконсулт- 14 (четиринадесет) щатни бройки; старши експерт/инспектор/юрисконсулт – 3(три) щатни бройки; младши експерт/инспектор/ юрисконсулт – 21(двадесет и една) щатни бройки; главен специалист – 9(девет) щатни бройки; старши специалист – 2(две) щатни бройки; изпълнител-шофьор – 2(две) щатни бройки.Разпределение по длъжности в РЗИ – Кюстендил

Ръководните служители в инспекцията заемат 14.52% от общите щатни длъжности; експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции – 56.45%; експертните длъжности със спомагателни функции – 19.35% и техническите длъжности - 3.22%.Разпределение по групи длъжности в РЗИ – Кюстендил

Оценяване изпълнението на длъжностите на служителите по реда на НУРОИСДА за 2016 г. са 43 (четиридесет и трима) служители по служебно правоотношение и 15 (петнадесет) служители по трудово правоотношение.

През 2016 г. със Заповед на Директора на РЗИ - Кюстендил са повишени в ранг общо 10 (десет) служители на Инспекцията.

В рамките на отчетния период за първи път на държавна служба е постъпил един държавен служител.

Преназначаване на по-висока длъжност, на основание чл. 82, ал. 1, при условията на чл. 82, ал. 3 от ЗДСл - преназначени 10 (десет) държавни служители.

На основание чл. 16а от ЗДСл (държавният служител може да бъде назначаван на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време) – 1 (един) държавен служител.

На основание чл.119 от КТ са сключени 7 (седем) допълнителни споразумения на служители по основно щатно разписание.

На основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ е назначен 2 (двама) служители.

На основание чл.68, ал.1,т.3 от КТ е назначен 1 (един) служител

На основание чл.345, ал.1 от КТ е възстановен 1 (един) служител

През отчетния период са прекратени общо 9 (девет) правоотношения – 5 (пет) по служебно правоотношение и 4 (четири) по трудово правоотношение.

ІІІ. ДЕЙНОСТ НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ

Дейността на РЗИ-Кюстендил през 2016 г. бе насочена към ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Кюстендил за постигане на стратегическите цели, формулирана в плана за работата на Инспекцията през годината.

1. Осъществи се дейност по регистрация на лечебните заведения на територията на областта.

2. Извърши се контрол по:

спазване на изискванията на утвърдените медицински стандарти;

медицинска експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.

3. Извършваха се проверки по чл.93 от Закона за здравето по жалби и сигнали за нарушаване правата на пациентите и при спорове свързани с медицинското обслужване, както и бяха осъществени съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит”.

4. Осъществени бяха дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове, съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините.

5. Извършиха се проучвания за установяване потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование. Изпратено е предложение до министъра на здравеопазването за броя на местата за следдипломно обучение.

6. Извърши се събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация и медико-статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на областта.

7. Осъществен бе контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

8. Осъществиха се дейности, регламентирани в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Водят се регистри на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно нормативните изисквания.

10. Бяха планирани, организирани и контролирани дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

11. Разработиха са военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението и се извършиха дейности по отбранително-мобилизационна подготовка за населението в региона.

12. Усъвършенстваха се функциите на административните звена, оптимизира се използването на човешките, материално-техническите и финансови ресурси. Подобриха се връзките и взаимодействията между отделните структури.

13. Повишиха се ефективността и качеството на контрола в обектите с обществено предназначение, както и компетентността и прозрачността при осъществяване на инспекционната и административно-наказателна дейност.

14. Извърши се ефективен контрол върху продуктите и стоките на пазара, имащи значение за здравето на населението, като същия се осъществяваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, националното законодателство, утвърдените стандартно-оперативни процедури, ръководства и указания. Извършваха се лабораторни изследвания на стоките, с оглед провеждането на системен мониторинг върху тяхната безопасност за потребителите.

15. Извърши се ефективен здравен контрол върху дейностите със значение за здравето на човека на териториален и тематичен принцип.

16. Приложи се подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението.

17. Организира се постоянен и периодичен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.

18. Проведен бе активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Взехме активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.

19. Проведе се активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести.

20. Осъществи се ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, поддържаше се капацитета на звената за граничен здравен контрол и беше осигурено изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.

21. Постигнат бе висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, ефективен контрол на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане и беше осигурена надеждно функционираща „хладилна верига”.

22. Осигурено е регулярно и своевременно постъпване на информация за новородените, проследяване избора на ОПЛ и имунизиране на децата без ОПЛ в имунизационен кабинет на РЗИ - Кюстендил.

23. Качеството на лабораторната дейност бе подобрено, чрез организиране на дейността в съответствие с нормативно установените изисквания. Осигурено е извършване на минималния обем лабораторни изследвания, спазване на общите изисквания за работа в медико-диагностичните лаборатории, управление на качеството чрез провеждане на вътрелабораторен контрол и участие в националната система за външна оценка на качеството на изследванията, спазване на аналитичните принципи за осъществяване на медико-диагностичните изследвания и осигуряване правото на пациентите за достоверна и поверителна информация от извършените изследвания.

24. Проведено е наблюдението на демографските показатели, здравното състояние, факторите на жизнената среда и начина на живот на регионално ниво, търсеше се връзката и зависимостта между тях, с оглед прилагане на адекватни профилактични мерки и промотивни здравни мероприятия.

25. Извършено е системно и насочено ангажиране на обществеността, неправителствените организации, областните и общинските ръководства на организациите, по отношение на финансирането и реализирането на дейностите по здравна промоция, здравно образование, възпитание и борба с вредните за здравето навици.

26. Провеждоха се системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на служителите от РЗИ - Кюстендил за усвояване на промените в нормативната уредба и прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за здравето, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за водите, ЗЗВВХВП, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита от шума, Закон за държавния служител и Кодекса на труда, Закона за достъп до общесдтвена информация, Закона за защита на класифицираната информация, закона за обществените поръчки, Закона за електронното управление и поднормативните им актове, както и запознаване със законодателството на ЕС.

27. Осъществи се ефективна координация на РЗИ - Кюстендил с регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести, по профилактика на болестите и промоцията на здравето, при осъществяване на контрол върху дейността на лечебните и здравни заведения на територията на Областта.

28. Работи се по:

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г;

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства;

Национална Програма “Превенция и профилактика на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година”;

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България;

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г;

Национална Програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016г;

Национална стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020, приоритет „Здравеопазване”, Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, План за действие за периода 2012 – 2020 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, приет с решение № 589 на Министерския съвет от 2011 г;

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г., приета с Решение № 173 от 28 март 2014 г. на МС;

Програма „Превенция и контрол ХИВ/СПИН” по дейността за превенция и контрол на спин, тубекулоза и сексуално предавани инфекции;

Проект „Старт в администрацията” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

Проект „Спри и се прегледай”;

Проект ”Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ в гр. Кюстендил.

Проект ”Правосъдие приятел на _обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие”;

„Стратегията за борба с трафика на хора”;

Национална програма “Ограничение и контрол на тютюнопушенето”;

Национална пограма “Профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ”;

Национална програма “Околна среда и здраве”;

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница