Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница3/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ІV. ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ

Дейността на Директорския съвет на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, през годината, функционираше съобразно приетия утвърден със заповед № РД-11-31 от 08.01.2016 г. от Директора на РЗИ – Кюстендил, Годишен план за работа на директорския съвет на РЗи – Кюстендил, съгласно чл.42, ал.3 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции. След изтичането на всяко тримесечие се провеждаше заседание на съвета, като в началото на 2016 г., на заседание на Директорския съвет на РЗИ-Кюстендил, беше извършено отчитане на дейността на Инспекцията, през четвъртото тримесечие на 2015 година. Обсъдиха се проект за планиране на разходите и обществените поръчки през 2016 г., реда за възлагане на задачи и контролиране на изпълнението им, по отношение на качеството и сроковете на различни административни нива, изготвянето на годишните отчети на дирекциите и годишния отчет на РЗИ-Кюстендил, изработването на годишния план за 2016 г., действията за осъществяване на административно обслужване като цяло в Инспекцията, в т.ч. на комплексното административно обслужване при предоставяне на определените за това административни услуги. Възникнали проблеми и тяхното отстраняване, с цел подобряване качеството на предоставяне, спазване на нормативно установените срокове, качество на издадените актове, както и удовлетвореността на потребителите, изпълнените и предстоящи задачи и дейности, свързани с участието на РЗИ-Кюстендил в регионални, национални и европейски оперативни програми през 2016 г., предприемането на мерки, осигуряващи намаляването и/или ограничаването на текущи разходи в администрацията.

Проведоха се дискусии, във връзка с осъществяването на текущ контрол върху трудовата дисциплина на служителите, и спазване на изискванията, регламентирани във Вътрешните правила за етично поведение на служителите в РЗИ-Кюстендил, действията и подходите за постигане стратегическите цели на Инспекцията през 2016 г., в т.ч. дискусии, във връзка с извършени или предстоящи промени в нормативни актове, регламентиращи дейността на Инспекцията и произтичащите от тях промени във вътрешни правила, инструкции и процедури. Обсъди се и се направи оценка на адекватността на Стратегията за управление на риска през 2015 г. и изготвянето на доклад за управление на риска през 2015 г., както и въпросник и доклад по чл.5 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС през 2015 г., Счетоводната политика и изготвянето на бюджет на РЗИ - Кюстендил за 2016 г., вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъпа до обществена информация, за организация и провеждане на търгове за продажба на движими вещи, частна държавна собстгевност, собственост на РЗИ – Кюстендил, за нормиране на разходите за горива и смазочни материали и отчитане на разходите за горива на служебните автомобили,

На проведените заседания през годината бяха разглеждани различни управленски задачи и проблеми, за разрешаване, като надзор и контрол върху трудовата дисциплина; организацията на административнонаказателната дейност в РЗИ – Кюстендил; дейността и организацията на управление на човешките ресурси; текущо възникващите проблеми при изпълнението на плановете по дирекции и отдели, включително обсъждане евентуалната необходимост от промяна/актуализация; анализ и оценка по дирекции относно изпълнението на планираните цели и задачи за конкретните тримесечни периоди.

Разглеждани бяха и въпроси, свързани с дейността на РЗИ – Кюстендил, по отношение кадровото осигуряване (необходимостта от провеждане на конкурси за назначаване на служители); обучението на служителите, по конкретни теми и нормативни актове; извършването на текущи ремонти и закупуването на активи; уреждането на договорни взаимоотношения и други.
V. ДЕЙНОСТ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Осъществяването на дейностите по държавния здравен контрол и надзора на заразните болести се извършваше на териториален поливалентен и ротационен принцип. В началото на отчетния период, както и при промяна, касаеща статуса на подлежащите на контрол обекти и динамиката на видоопределящите ги структурни параметри и функционални характеристики и/или промяна на длъжностните лица, в съответната дирекция се извършваше актуализиране на данните за вида, броя и местонахождението на обектите, както и за ръководещите ги лица. Чрез предложение, под формата на докладна записка, държавните здравни инспектори подготвяха и внасяха предложение за изменение на заповедта за разпределение и възлагане извършването на държавния здравен контрол и надзор на заразните болести в населените места, районите, териториите, обектите с обществено предназначение и контрола по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека, дейностите със значение за здравето на човека и за факторите на жизнената среда, преди началото на тримесечието, за което ще се отнасят промените.

Извършването на контрол на медицинската дейност се осъществяваше от постоянно действащи инспектори и комисии.

Разпределението на задълженията се извършва: на административни срещи на директорът с главния секретар и директорите на дирекции, на които се отчита извършената предходна седмична дейност и се обсъждат предстоящите седмични задачи, както и възникнали проблеми свързани с дейността на Инспекцията. Директорът възлага задачите за изпълнение, чрез заповед и резолюция върху разпоредително писмо. Всяка оперативна среща се документира с протокол одобрен от директора на РЗИ - Кюстендил.

Ежеседмично всяко структурно звено провежда оперативни срещи, които се обективират писмено по предвиден за това ред.

Работата на служителите се извършваше по годишен план разпределен по тримесечия. На база на тримесечните планове се разработваха лични планове за конкретните дейности.

Провеждаше се системен и безкомпромисен контрол върху дейностите със значение за здравето на човека и по спазване на разпоредбите относно ограничаване на тютюнопушенето.

Дейностите – планово конкретизирани и извънплановите се възлагаха, чрез индивидуални работни планове и заповеди.

Контролът над преките изпълнители се осъществяваше всеки работен ден от началниците на отдели и директорите на дирекции с цел установяване съответствието на извършената работа (по обем и качество) с дневното задание на служителите.

Ръководителите на структурните звена контролират обема, качеството и сроковете за изпълнението на дейностите и поставените задачи, чрез проверки по документи и на място в обектите, като констатациите от извършените проверки се отразяват в протоколи и се класират в досие за всеки служител.

Спазването на сроковете по административните процедури се осигуряваше с отразяване в дневници, както и по йерархичен административен ред, като се контролираше спазването им, чрез ръководителите на структурни звена в РЗИ - Кюстендил.

Директорът възлагаше конкретни задачи на главния секретар и на директорите на дирекции, като определяше начина и срока за изпълнението и отчитането им.

Планирането и отчитането се извършваше: за едногодишен период, чрез общ план и отчет на инспекцията; за тримесечни периоди, чрез тримесечни планове и отчети на дирекциите и отделите; за седмичните и месечни периоди, чрез дневни, седмични и тримесечни лични планове и отчети.

Провеждаха се системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите в инспекцията, чрез участие в курсове, семинари и колегиуми.

През 2016 г. в РЗИ – Кюстендил бяха разработени, актуализирани и утвърдени:


  • Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в РЗИ-Кюстендил, в рамките на праговете, определении в Закона за обществените поръчки (ЗОП), (обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016 г. и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), приет с ПМС №73 от 05.04.2016 г.(обн.ДВ бр.28 от 08.04.2016 г.;

  • Вътрешни правила за поддържане напрофила на купувача в РЗИ – Кюстенидл;

  • Вътрешни правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в РЗИ – Кюстендил;

  • Вътрешни правила за организация и провеждане на търговете за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, собственост на РЗИ – Кюстендил;

  • Вътрешни правила за нормиране на разходите на горива и смазочни материали и отчитане на разхода на гориво на служебните автомобили на РЗИ – Кюстендил;

  • Работна инструкция за условията и реда на обслужване на болничните в рЗИ-Кюстендил;

  • Счетоводна политика и методология на отчитане в РЗИ-Кюстендил;

  • Индивидуален сметко план на РЗИ-Кюстендил;

В РЗИ – Кюстендил е изградена UTP CAT 5E локална мрежа, до която всички служители имат достъп. Чрез използваната мрежа се осъществява обмен на информация между отделните дирекции/отдели.

Броят на компютрите в РЗИ-Кюстендил в края на 2016 е общо 5, в т.ч. 9 – 32 bit работни станции с процесорна честота по-малка от 2 GHz, 9 – 32 bit работни станции с процесорна честота по-голяма от 2 GHz и 33 - 64 bit работни станции. 14 от работните станции са на възраст до 3 г., 26 от 3 до 5 години, 11 – над 5 години. Инспекцията разполага с 58 принтера, 5 преносими компютъра, 56 мобилни телефонни номера и 22 фиксирани телефонни номера, 2 таблета. В своята работа служителите редовно използват интернет, който се доставя чрез кабелен оператор. Използват се антивирусни програми и няколко вида системи за съхранение на данни – локални дискове в сървъри, механични твърди дискове. В края на 2016 г. в своята работа Инспекцията използва 16 внедрени информационни системи, в т.ч. система за документооборот, за управление на документи, потоци и съдържание през WEB, правно-информационни услуги, управление на човешките ресурси, труд и работна заплата, счетоводство, системи за управление на база данни, система- РКМЕ и др.

Всички служители имат постоянен достъп до правно-информационната система „Сиела”, която се обновява след всеки нов брой на Държавен вестник.

За целите на документооборота се ползва електронна деловодна система- АИС „Деловодство” за регистриране на входящите и изходящи документи. Системата е инсталирана на две работни места – на „гише за административно обслужване” и в деловодството на Инспекцията. Използваната деловодна система не участва в електронен документооборот с други администрации.

За целите на дейността по събиране на сумите от такси и платени услуги и проследяване на събираемостта на приходите се ползва модул за фактуриране към използваната счетоводна програма. Таксите за предоставяне на административните услуги се заплащат на гишето за административни услуги и по банков път, като информация за банковата сметка е публикувана на сайта, както и на информационните табла на РЗИ-Кюстендил.

Ежедневно се актуализира, отчита и обобщава информация, чрез използването на електронна информационна система за осъществените дейности по държавен здравен контрол на обектите с обществено предназначение.През 2016 г. административното обслужване в РЗИ-Кюстендил се осъществява при спазване на установените в Закона за администрацията принципи на законност, достъпност, отчетност, ефективност, обективност и безпристрастност, на разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, на основните стандарти за обслужването на потребителите, утвърдени в Хартата на клиента, като гарантира на гражадните и бизнеса равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване; различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях, любезно и отзивчиво отношение, надеждна обратна връзка, измерване и подобряване на качеството на услугите, степен на удовлетвореност на потребителите и утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите.

Съгласно измененията на АПК (изм. и доп.ДВ бр.27 от 25 март 2014 г.), чл.13а, и §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД, в РЗИ-Кюстендил се осигурява служебно събиране на данни и служебно уведомяване. Въведени са нови канали за достъп до административните услуги, както и автоматизация на процесите по предоставяне на услугите. Служителите, ангажирани с предоставянето на услугите са запознати с начина на изпълнение на процесите. Прилагането на комплексното административно обслужване е с цел подобряване качество на услугите, висока ефективност и ефикасност, улесняване на достъпа до административно обслужване, намаляване на сроковете и разходите за административно обслужване, повишаване удовлетвореността на гражданите, намаляване на административната тежест, намаляване на възможностите за корупционни практики. При осъществяването на комплексното административното обслужване се постига облекчаване на работните процеси, намаляване на разходите и повишаване на организационната ефективност, освобождаване на ресурс с оглед фокусиране върху изпълнението на политики и осъществяването на контролни и регулярни дейности, както и подобряване на взаимодействието между административните структури в администрацията.

Инспекцията осъществява административното обслужване и предоставя административните услуги като се ръководи от принципите, определени в Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа на „едно гише“.

Осигурени са всички необходими условия за предоставяне на информация на потребителите, като основната цел е тя да е ясна, достоверна, общоразбираема и пълна. За постигането на тази цел, на информационното табло са поставени всички основни формуляри на заявления, уведомления и описание на предоставяните административни услуги от инспекцията. С цел по-добра комуникация между РЗИ - Кюстендил и потребителите, на гишето за информационно обслужване са поставени указания за реда на подаване на предложения и сигнали в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, както и реда и начина на подаване на искания за достъп до обществена информация. На сайта на РЗИ – Кюстендил са публикувани Хартата на клиента, Вътрешните правила на Инспекцията заорганизация за предоставяне на административните услуги, процедурите за тяхното предоставяне, както и формулярите на заявленията към тях, Етичен кодекс за поведение на служителите, Анкета, Ред за подаване на предложения и сигнали в РЗи-кюстендил, както и инструкция за администриране на образуваните административнонаказателни

Подаваните заявленията, ведно с приложените документи се приемат на гишетата за административно обслужване, устно и по електронен път, като за целта се осигурен непрекъснат режим на работа. Всички услуги са предоставяни в нормативно определените срокове. В случай, че поисканата административна услуга не бе от компетентност на Инспекцията, заявленията и приложените към тях документи се препращаха на компетентния орган, като уведомяван бе и заявителя.

През 2016 г. администрацията е предоставила общо 11979 административни услуги, от които извършени 1278-регистрации, дадени 271-разрешения, издадени-44 удостоверения, извършени 85 съгласувания, извършила е 4505 лабораторни изследвания, анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, други – 5868, от които приети 5591 молби за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, 105 процедури по предоставяне на жълти и зелени рецептурни бланки за предписване на медикаменти съдържащи наркотични вещества. Продадени са 19 кочана специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, предоставяне на достъп до обществена информация – 8.

През 2016 г. в РЗИ-Кюстендил периодично се изследва удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, анализирайки събраните в «фронт офиса» и получените по електронен път анкетни карти от потребители, както и вписаните в специално поставената книга мнения и предложения. РЗИ-Кюстендил в своята работа прилага стратегия, насочена към удовлетворяване нуждите на потребителите, като планира целите си, очертава съответните действия и отговорности за изпълнението им. Следи за изпълнението на стандартите. Направено е оптимално разпределение на служителите , работещи във фронт и бек-офиса на Инспекцията. Компетенциите, които са необходими за работа с потребители на административни услуги са определении и разписани в длъжностните характеристики на служителите. Звеното за административтно обслужване разполага с необходимата информационна и комуникационна техника за ефективно обслужване на потребителите.

Aнкетното проучване през 2016 г., показва удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Всички анкетирани граждани са дали положителна оценка и са доволни от комуникацията с нашите служители, работещи във фронт и бек офисите за административно обслужване, което е и положителна оценка за състоянието на административното обслужване, осъществявано от РЗИ-Кюстендил.

Достъпът до обществена информация е основно право, гарантирано от Конституцията на Република България (чл.41), и в РЗИ-Кюстендил , той се осъществява в изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и „Вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Кюстендил“, утвърдени със Заповед № РД-11-23 от 18 февруари 2011 г., последно актуализирани, съгласно нормативните промени със заповед № РД-11-30 от 08.01.216 г.

А с цел правилно прилагане изискванията на ЗДОИ, през 2016 г. двама служители от Инспекцията са преминали обучение, проведено от Института по публична администрация на тема „Достъп до обществена информация – правна рамка и прилагане”.

Предмет на достъпа е всяка информация, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение, относно дейността на РЗИ - Кюстендил, т.е. до обществената информация, която се създава и съхранява в нея, при спазване основните принципи за откритост, достоверност и пълнота на предоставяната информация.

За улеснение на гражданите и бизнеса, как да упражнят правото си на достъп до обществена информация, има разработени актуални вътрешни правила за работа по ЗДОИ, които са публикувани на сайта на Инспекцията, както и разяснителна информация, която също е публикувана на сайта и е поставена на информационните табла на администрацията.

Формите, които се използват в РЗИ-Кюстендил са :

публикуване на информацията;

преглед на информацията – оригинал или копие на документи;

устна справка;

копия на хартиен носител;

копия на технически носител.

На интернет сайта на РЗИ - Кюстендил, в изпълнение изискванията, регламентирани в чл.15 и чл.15а, ал.1 и 2 от ЗДОИ, е качена информация за правомощията на директора на РЗИ – Кюстендил, административни данни за администрацията - наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, нейните функции и отговорности; списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на директора; описание на информационните масиви и ресурси, използвани от администрацията; Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, Вътрешни правила за осъществяване на административното обслужване в РЗИ - Кюстендил; програми и годишни оотчети за дейността на Инспекцията за 2014 и 2015 г; информация за проведените обществени поръчки, информация, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки, обявления за конкурси за държавни служители, подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – списък на служителите, подали декларации за конфликт на интереси (чл.12), информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му - списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна.

На сайта на Инспекцията е обособена секция „Достъп до обществена информация, в която са публикувани данни за звеното, в РЗИ – Кюстендил, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация. Там е публикувана и разяснителна информация за упражняването на право на информация - актуални „Вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Регионална здравна инспекция – Кюстендил“, възможните форми за предоставяне на обществена информация, дължимите разходи по предоставянето и начините на заплащане. Публикувани са годишните отчети по изпълнението на ЗДОИ за 2014 и 2015 и 2016 г., както и списък на общите административни актове, издадени от директора, информация за поддържаните от Инспекцията регистри и бази данни, и реда за достъп до тях и друга информация, съгласно изискванията на ЗДОИ.

Необходимата информация за упражняване правото на достъп, може да бъде получена и от информационните табла на РЗИ – Кюстендил.

През 2016 г. РЗИ – Кюстендил публикува в интернет отворен формат (Портал отворени данни), информационни масиви и ресурси (7 бр.), които поддържа, съгласно приет от Министерски съвет списък с набори от данни, достъпът до които е свободен.

РЗИ – Кюстендил поддържа регистър на подадените заявления за достъп до обществена информация. Заявления се приемат и по електронен път.

Заплащането на разходите по предоставяне на обществената информация може да бъде извършено на място в Инспекцията на гишето за административно обслужване в брой или по банков път, съгласно цените, определени със Заповед на министерство на финансите.

В РЗИ-Кюстендил, съгласно Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, има служители, които отговарят за достъпа до обществена информация, и са преминали обучение за стандартите в тази област, както и за съотношението ЗДОИ-Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Задълженията им са включени в разработените и утвърдени длъжностни характеристики за съответните длъжности. Звеното, в което е структурирана дейността за достъп до обществена информация е дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“.

През 2016 г. в РЗИ-Кюстендил са постъпили общо 8 (осем) броя заявления за достъп до обществена информация, от :

гражданин на Република България – 1 бр;

неправителствени организации - 7 бр;

През изтеклата година няма постъпили заявления за достъп до обществена информация, които са оставени без да се разглеждат.

Заявленията са постъпили по електронна поща и чрез лицензиран пощенски оператор. Няма постъпили устни заявления за достъп до обществена информация:

писмени заявления – 1 бр;

устни заявления – 0 бр;

електронни заявления (e-mail) – 7 бр.

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Инспекцията са във връзка със служебна информация.

През 2016 г. са взети общо 8 (осем) броя Решения, от които :

2 (два) броя за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, на основание чл.28, ал.2, пр.2, във връзка с чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ, тъй като достъпът засяга интересите на трети лица и няма тяхното изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, а също така и случаите не са с надделяващ обществен интерес;

6 (шест) броя за предоставяне на пълен достъп до исканата информация, създадена и съхранявана в РЗИ-Кюстендил;

Няма удължаван срок при предоставянето на достъп до обществена информация.

Решенията за предоставяне на достъпа до обществена информация са издадени в срок.

Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Инспекцията поддържа електронен регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

През 2016 г. в РЗИ-Кюстендил не са постъпили жалби срещу решения за предоставяне на достъп до обществена информация, както и срещу отказ за предоставянето й.

Няма установени административни нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ, което включва издаване на наказателни постановления на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация, наложени наказания на лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация, както и неизпълнени предписания на съда и издадени наказателни постановления и наложени наказания на лица, неизпълнили задълженията си по чл.31, ал.3 от ЗДОИ.

Съгласно изискванията на Закона за предотвраняване и естановяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), всички лица заемащи публични длъжности в РЗИ-Кюстендил са подали в срок декларации по чл.12 от споменатия закон, като на интернет страницата на Инспекцията е публикувана само информация, относно имената на служителите и обстоятелството, че деклрациите са подадени в законоустановения ред. Не са получавани сигнали, свързани с конфликт на интереси.

Всички служители в Инспекцията са изпълнили задължението се за 2016 г., за деклариране на имотно състояние, във връзка с което е направена проверка и анализ на подадените от тях декларации.

През 2016 г. служителите на РЗИ – Кюстендил спазват изискванията на утвърдените Антикорупционни правила и процедури, чрез които се цели да се сведат до минимум възможностите за антикорупционни практики, свързани с действия или бездействия, злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. Изключваше се възможността едно лице да взема решение на повече от един етап; осигуряваше се възможност за подаване на сигнали и за обратна връзка с подателите им.

Изготвен е доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на РЗИ – Кюстендил, съгласно чл.3, ал. 2 и чл. 8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и чл. 5 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС.

Докладът предоставя информация за състоянието на системата за финансово управление и контрол на Инспекцията през 2015 г. по отношение на всички съставни компоненти на тази система: контролна среда; управление на риска; контролни дейности; информация и комуникация; мониторинг. При изготвянето му като източници на информация са използвани основно отчетите за дейността на отделните звена на РЗИ - Кюстендил, документи от проверки на изпълнението на задачите от служителите. Оценката на действащата към 31.12.2015 г. СФУК в РЗИ - Кюстендил, определена на база резултатите от самооценката във въпросника за състоянието на финансовото управление и контрол за 2015 г. е добра.

Във вразка с изготвянето на доклад за управлението на риска в РЗИ-Кюстендил през 2015 г., е извършен преглед и направен анализ рли което се установи, че не е необходима актуализация, и утвърдената Стратегия за управление на риска на Инспекцията е адекватна и осигурява ефективност на процеса по управление на рисковете. Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете е документирана, включително и определянето на реакцията на риска. По този начин се създават условия за проследимост на процеса. Рисковете са определени по отношение на всяка конкретна дейност. Управлението на рисковете на ниво конкретни дейности позволява оценка и управление на рисковете по дирекции. Тази оценка позволява и поддържане на едно приемливо ниво на рисковете за цялата администрация. Направена е оценка на ефективността на предприетите действия за намаляване влиянието на рисковете, както и наличието на позитивни/негативни последици до приемливо за Инспекцията ниво.

Във връзка с изследване на антикорупционната мрежа на държавите от Източна Европа и Централна Азия на тема „Превенция на корупцията на секторно ниво”, и в изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., План за изпълнение на мерките по Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването и Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в РЗИ-Кюстендил, са разработени и предприети необходимите мерки и действия. Разработени са и предприети необходимите мерки и действия във връзка с Приоритет № 5: Освобождаване на гражданите от „дребната корупция“ по изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 г. – 2020 г. и Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница