Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и е


VІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“страница4/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

VІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Извършени са 2641 проверки, от които: 219 по утвърдените медицински стандарти, 481 проверки, във връзка с регистрацията и дейността на лечебни заведения за извънболнична помощ, 447 по дейността по експертиза на временната неработоспособност, 17–по сигнали, 126-по Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ, 254-на обекти за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), 129–по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и нормативните актове по прилагането му, 50 проверки по инвентаризация на имущество (медицинска апаратура), 582 по чл. 56 от Закона за здравето (ЗЗ) - за забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места и 9–по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и ОМП, 4 проверки–за дейност по Национална програма Подобряване на майчиното и детско здраве, 39 тематични проверки относно изпълнение на критериите по Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори(съвместно с РЗОК –гр. Кюстендил), 276- контрол върху дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и аппаратура, 8 проверки за избор на екип в лечебни заведения за болнична помощ.1.Дейности по регистрация на ЛЗ

През 2016 г. не са извършени проверки за издаване на удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Извършени са:

8 регистрации на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи.

9 пререгистрации на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи.

Заличени са 18 лечебни заведения за извънболнична помощ.

Издадени са 4 удостоверения и справки за актуално състояние на извършената регистрация .

Издадени са 126 становища за недостатъчност по чл.81 от ЗЛЗ.

Извършени са 481 проверки, във връзка с регистрацията и дейността на лечебни заведения за извънболнична помощ.
2.Контрол на лечебни заведения

Извършени са:

5 проверки-в МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил, СБР Кюстендил и СБР Сапарева баня – за обем дейности, съгласно утвърдените медицински стандарти

5 проверки- в МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупница, МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил, -СБР Кюстендил и СБР Сапарева баня – за брой специалисти, съгласно утвърдените медицински стандарти.

През 2016 г. във връзка с Методиката за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ, са приети и проверени документално и изпратени 110 отчети, като в 20 от тях са извършени корекции, последвано от извършване на 126 проверки на място в лечебните заведения, и проверяване на 1150 случаи.

Съгласно Указанията за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2016 г., проверки се извършиха в:

МБАЛ „Д-р Н. Василиев”АД гр.Кюстендил бяха проверени следните дейности и структури:

Спешно отделение - оказване на спешна помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспиталисирани-извършени са 13 проверки. Проверени е медицинската документация на 488 пациенти.

Отделение по психиатрия-дейности по стационарно лечение на болни с психични заболявания-извършени са 10 проверки в стационара. Проверена е медицинската документация на 81 пациенти, вкл. на всички болни в отделението с коефициент на тежест 1,15 - болни с психични и тежки соматични заболявания и с коефициент на тежест 1,5-болни под 18 год. възраст.

Отделение по пневмология и фтизиатрия-дейности по стационарно лечение на болни с активна туберкулоза-извършени са 10 проверки, проверена медицинската документация на 16 случаи.

Отделение по пневмология и фтизиатрия-дейности по амбулаторно проследявяне (диспансеризация) на болни с активна туберкулоза -извършени са 10 проверки, проверена медицинската документация на 32 случаи.

ТЕЛК-дейности по медицинска експертиза - извършени са 10 проверки. Налице е необходимата кадрова обезпеченост.

МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница са проверени следните дейности и структури:

Отделение по психиатрия–извършени са 10 проверки в стационара-дейности по стационарно лечение на болни с психични заболявания-проверена е медицинската документация на 86 болни, в т. ч. всички с коефициент на тежест 1,15 - болни с психомоторна възбуда; 1,10 -с тежки соматични заболявания и 1,5 – болни под 18 г. възраст.

Отделение по пневмология и фтизиатрия-дейности по стационарно лечение на болни с активна туберкулоза-извършени са 10 проверки, проверена е медицинската документация на 78 случаи.

Отделение по пневмология и фтизиатрия-дейности по амбулаторно проследявяне (диспансеризация) на болни с активна туберкулоза-извършени са 10 проверки, проверена е медицинската документация на 29 случаи.

ТЕЛК-дейности по медицинска експертиза Извършени са 10 проверки.

Дейности по консултации, изискани от ЦСМП. Извършени са 10 проверки. Проверена е медицинската документация на 289 болни.

Дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за болнична помощ в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната- извършени са 3 проверки, проверена медицинска документация на 51 пациенти

Извършени са 50 проверки, относно инвентаризация на медицинското оборудване, предоставено на ОПЛ в област Кюстендил, във връзка с годишната инвентаризация на РЗи-Кюстендил, съгласно заповед на директора на РЗИ – Кюстендил.

В отчетния период не са извършени нови вписвания в регистъра на лекарите, имащи право да предписват лекарствени продукти по Наредба 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Извършени са 4 проверки–за дейност по Национална програма подобряван на майчиното и детско здраве:

2 в МБАЛ „Д-р Н.Василиев” АД гр. Кюстендил- относно организацията на дейност по неонатален слухов скрининг и дейността на Здравно-консултативния център;

1 в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница- относно организацията на дейност по неонатален слухов скрининг

1 в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД гр. Дупницаотносно организацията на дейност по неонатален слухов скрининг; Тематични проверки относно изпълнение на изискванията регламентирани в Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори, съвместно с РЗОК–гр. Кюстендил са извършени в:


  • МБАЛ „Д-р Н.Василиев”АД гр. Кюстендил – 16;

  • МБАЛ „Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница- 11;

  • МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003”ООД гр. Дупница – 10;

  • СБР НК София АД филиал Кюстендил - 1;

  • СБР Сапарева баня ЕАД гр.Сапарева баня- 1;

Извършени са 209 проверки по спазването на медицинските стандарти в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ- в СИМП и МЦ-178, ГПСМП-10, МДЛ-9, МТЛ – 8, хосписи-1, кабинети за неотложна помощ-3.

Във връзка с осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и аппаратура, през 2016 г. са извършени са 276 проверки за спазване на изискванията на Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол, използвани в системата на здравеопазване в рамките на проверките на ЛЗ за първична индивидуална медицинска помощ.

Извършени са:

156 проверки на лекари по дентална медицина, във връзкка с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ.

114 проверки в лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ. В същите е извършена 1 проверка на по Наредба 5 от 2011г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снадбяването им с лекарствени продукти.

2 проверки на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве

582 проверки по чл. 56 от ЗЗ за забрана на тютюнопушенето в лечебни заведения и обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. В отчетния период не са установявени нарушения и не са издавани наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

Извършени са:

16 проверки по 17 сигнала. Един от сигналите е относно осъществена медицинската дейност на пациент, пребиваващ на място за лишаване от свобода, където РЗИ Кюстендил не е оторизирана да извършва проверки. Дадени са 17 отговора, от които три са върнати поради ненамиране на жалбоподавателя.

2 проверки по сигнал на САС и е изпратен отговор.

Изпратени 2 писма в отговор на въпроси относно оказана медицинска помощ.

Една препискапо сигнал е прехвърлена за 2017 г. - за отговор.

Извършени са 8 проверки за избор на екип в МБАЛ.

3.Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти

Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на ЗЛПХМ (складове, аптеки, дрогерии) – извършени са 133 проверки на аптеки. Няма издадени предписания.

В отчетния период са извършени 12 проверки на дрогерии.

ИзвършенИ:

1 проверка на склад на едро.

1 проверка във връзка с издадено разрешение на ИППМП за съхраняване и продажба на лекарствени продукти,в съответствие с разпоредбите на Наредба №5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Издадени са:

2 броя хигиенни заключения на аптеки.

заповд за закриване на 1 дрогерия;

хигиенно заключение за разкриване на 1 нова дрогерия.

1 становище за унищожаване на бракувани лекарствени продукти.

В отчетния период са извършвани 2 тематични проверки в 54 аптеки, във връзка с:

неразпространение на билков чай с установени токсични вещества в него.

разпространение на Еglonil в аптечната мрежа в Югозападна България.4.Дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му

В отчетния период е извършена 1 проверка на обект по повод издаване на разрешения (лицензии) за дейности с наркотични вещества.

Извършени са:

47 проверки на обекти, извършващи дейности с наркотични вещества;

81 проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

Предоставени са 715 специални– 30 жълти и 685 зелени- рецептурни бланки (кочани) за предписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества .

В отчетния период са продадени 19 броя специални формуляри (кочани) за поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл.3, т.2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - извършени са 105 процедури по вписване в регистъра на лекарите, имащи право да изписват наркотични и психотропни вещества .

Приети са 289 отчета от 26 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 3 от ЗКНВП.

Обработени са 289 протоколи от 26 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 3 от ЗКНВП.

Приети са 43 отчети от 12 аптеки за движението на наркотичните вещества по Приложение 2 от ЗКНВП.

Изготвени са 4 обобщени отчети за движението на наркотичните вещества по Приложение 2 от ЗКНВП за движението на наркотичните вещества.

Извършени са 378 проверки на наркотични вещества при оформяне на митнически формалности 349 за осъществяване на износ и 28 за осъществяване на внос и заверка на 4-ти, респ. 3-ти екземпляр на разрешителни.

Върнати в МЗ 21 броя на 4-ти, респ. 3-ти екземпляр на разрешителни за осъществяване на износ и внос на наркотични вещества, поради изтичане на валидността.

Изпратени са до МВР 4 броя съобщения за откраднати рецептурни бланки.

През 2016 г. не са извършвани съвместни проверки с МВР.

Извършени са 2 проверки по инвентаризация на наличните специални (жълти и зелени) рецептурни бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества.

5.Медикостатистическа дейност

През 2016 г. е изготвен годишен здравно-демографски анализ за обл. Кюстендил за 2015 г.

Събрани и обработени са 82 оперативни статистически отчети .

Събиране и анализиране на информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, съгласно методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването:

приети и проверени са 142 основни и коригирани отчети на 2 лечебни заведения за болнична помощ по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016г.

извършени са 86 проверки, съгласно Указанията за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2016г.

Получени са 24 броя справки форма 3-34 от лечебни заведения за болнична помощ и изпращани ежемесечно в министерство на здравеопазването (МЗ) и НЦОЗА-София.

Събиране, обработване и контрол на финансовите отчети на ЛЗБП –приети 3 тримесечни отчети и 4 едномесечни от 1 ЛЗБП.

Събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона- aктуализирани са досиетата на 3 лечебни заведения за болнична помощ на територията на областт - СБР-Сапарева баня, МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница и СБР Кюстендил.

Събиране, обработване и контрол на отчетите по разделно отчитане на разходите в лечебните заведения за болнична помощ - приети 3 отчета.

Извършени са 8 проверки за избор на екип/лекар, във връзка със спазване изискванията на чл. 25-31 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ в 2 лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, в които се осъществява процедура на избор на екип/лекар и се води електронен дневник.

В отчетния период е извършвана дейност по събиране, обработване, контрол и предоставяне в МЗ на справка за натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по здравеопазване- изпратени пo 2 отчета - за 2-те полугодия по 4 програми-„Намаляване търсенето на наркотици”, ”Контрол на медицинските дейности и здравна информация”, ”Психиатрична помощ” и „Медицинска експертиза на работоспособността”.

Подадена 1 справка за прогнозен брой проверки по Приложение 5 –Програма 4 -„Намаляване търсенето на наркотици”.

Кодиране и обработване на Съобщенията за смърт за събития на територията на областта - извьршена е проверка и кодиране на 2303 съобщения за смърт.

Изготвени 4 инфокарти (по една за всяко тримесечие), касаещи дейността на родилните отделения към трите МБАЛ на територията на област Кюстендил.

Изготвени 4 информации (по една за всяко тримесечие) за брой деца в детски ясли и брой деца,ползващи детска кухня.

Изпратени са 4 броя (по една за всяко тримесечие) справки за деца в риск.

Събиране и предоставяне на НЦООЗ на съобщения за суицидно действие - 22 броя.

Събиране, извършване на контрол и предоставяне за обработка на ТСБ/НСИ отчети за легловия фонд и персонала на лечебни заведения за болнична помощ, хосписи, лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, ЦСМП, РЗИ и други дейности в здравеопазването към деветте общини на област Кюстендил – подадени 43 броя справки.

Събиране, извършване на контрол и предоставяне на НСИ на отчети за дейността на детски ясли, яслени групи в Обединени детски заведения (ОДЗ) Кюстендил – 21 бр.отчети.

Приети, проверени, обработени 7 отчета на ЦСМП, 1 отчет на отделение по трансфузионна хематология и 3 отчета на отделенията по хемодиализа, обобщени и изпратени в НЦОЗА София.

Изготвен и изпратен в НЦОЗА 1 бр. отчет за лекуваните в лечебните заведения за болнична помощ през 2015 г. чуждестранни граждани.

Изпратени в НЦОЗА 12 броя специализирани годишни отчета за дейността през 2015г. на ПФО, КВО и психиатрично отделение към двата МБАЛ, както и на съответните кабинети към медицинските центрове и извънболничната специализирана медицинска помощ.

Приети, проверени, обработени 425 отчети на лечебни заведения за болнична (31) и извънболнична помощ( 394 ), обобщени и изпратени в НЦОЗА София. Приети, обработени и изпратени в НЦОЗА годишни статистически отчети на лечебните заведения за болнична помощ и хосписите, както следва: отчет 365Б-6бр., приложение 5Б- 5бр., приложение 6Б1- 5бр., приложение 6Б2-6бр., приложение 9-3бр. и приложение 11 – 3бр. Три броя отчети за изписани по заболявания и местоживеене.

Приети обработени и изпратени отчети за лечебните заведения за извънболнична помощ както следва: СМТЛ – отчет 365 и приложение 1А, СМДЛ - отчет 365, приложение 9 и приложение 11, ИППМП – отчет 365, приложение 3, приложение 4, приложение 5 и приложение 6- общо 394.

Получени и препратени са годишни отчети на дейността по диализно лечение –от трите структури по хемодиализа в трите МБАЛ на територията на Областта.

Изпратена информация в МЗ за трансплантирани пациенти, жители на област Кюстендил.

Изпратена информация по чл.54 от ПМС № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г., актуална към 01.06.2016 г. и към 01.01.2016 г.- общо 3 бр.

Приети 9 едномесечни и 3 тримесечни отчети за дейността по Национална программа подобряване на майчиното и детско здраве.

Изготвени информации, във връзка с регистрирани лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ на територията на община Дупница и по повод идейна концепция за приобщаване на уязвими групи.

Събиране и предоставяне на МЗ информация за свободния леглови фонд- ежедневно.

6.Дейности, свързани със следдипломното обучение

Получени са:

план-разписание за курсове, които ще се провеждат в Cити клиник през 2016 г. за СДО, който е препратен по електронен път в лечебните заведения за болнична помощ на територията на Областта;

уведомително писмо за публикуван на сайта на ВМА София План-разписание за продължаващо медицинско обучение във ВМА София, който също е препратен в лечебните заведения за болнична помощ- 4 бр;

програми за СДО в МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” гр.София и препратени в лечебните заведения за болнична помощ -4 бр;

Изпратена е информация до ОПЛ на територията на област Кюстендил за безплатно обучение на тема „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ”.Получено е и препратено писмо относно проект „Специализация в здравеопазването” до лечебните заведения, РК на БЛС и РК на ОПЛ.

Изпратено е писмо до МУ София с приложени към него 5 броя поименни списъци и 39 заявки от МБАЛ в Областта за СДО в учебното заведение.

Получените от МУ София 71 учебни карти-направления за курс за следдипломно обучение са препратени в лечебните заведения.

Извършен е анализ на състоянието на специалистите в област Кюстендил, който е обобщен в доклад с приложения към него.7.Дейности, свързани със социалното подпомагане в общините

През 2016 г служител от дирекцията е взел участие в 8 заседания на общинските комисии за детето:

Участие в обсъждане на Проект на Общинска програма за закрила на детето-2015 г. на общини Кюстендил, Дупница и Рила. Подаване на медицинска документация на дете в риск.

Участие в 51 заседания на общинските комисии по социална защита.

Подадена е информация на общините във връзка с изготвяне на планове за работа и интеграция на етническите малцинства.

Участие в Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. - ? заседания

Изготвени са и изпратени 9 броя писма до дирекции за социално подпомагане от страната, съдържащи информация за лечебни заведения ня територията на област Кюстендил, в които се извършва балнеолечение и рехабилитационни услуги, отговарящи на изискванията на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”, утвърден с Наредба № 30 от 2004 г. на МЗ.

8.Разработване и участие в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности


 • по НПППРМШ:

участие в Национална работна среща в гр. София;

проведени 4 заседания на Регионалния коопдинационен съвет по НПППРМШ;

участие в работна среща на медицински сестри, работещи в училищни кабинети, здравнния експерт в общ. Кюстендил и представител на GКS, дистрибутор на ваксина против РМШ;

проведени 11 родителски срещи и изнесени презентации по темата. • по Проект Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”. на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ в гр. Кюстендил:

участие в семинар;

участие в 2 работни срещи. • по Проект „Спри и се прегледай”:

активиран 1 договор;

изготвени 2 отчета; • По Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства: приет 1 брой мобилен медицински кабинет по гинекология от МЦ „Св. Иван Рилски – 2003” гр. Дупница, поради приключване на дейностите по договор между РЗИ и лечебното заведение.

 • По Национална стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020, приоритет „Здравеопазване”:

процедура по предаване на мобилен АГ кабинет на РЗИ Варна;

извършена приемо-предавателна процедура на мобилна клинична лаборатория и позиционирането ѝ на територията на РЗИ Кюстендил;

изготвен и изпратен до МЗ отчет за дейността на мобилна клинична лаборатория;

изготвена и изпратена до МЗ информация за резултатите от лабораторните изследвания, извършени в мобилната структура. • По Проект ”Правосъдие приятел на _обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” - участие в семинар на тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие” в гр. Кюстендил.

9.Дейности, свързани с медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и по ОМП

Получава се, изготвя се и се изпраща ежедневна справка за легловия фонд на

лечебните заведения за болнична помощ на територията на Областта до Министерство

на здравеопазването (МЗ) и ЦСМП-Кюстендил, съгласно изисквания,

регламентирани в Наредба към Закона за здравето(ЗЗ).

Събрани и обобщени са данни за комплектоваността на лечебни и здравни заведения на територията на област Кюстендил с: • с леглови фонд;

 • с личен състав (с висше образование с квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” и средно и средно специално и основно образование);

 • със специализирани медицински екипи – лечебни заведения за болнична помощ;

 • с автотранспортна техника;

Изготвени са справки за:

 • изпълнение на параметрите по кръводаряване;

 • лечебните заведения по видове;

 • за болничните легла по видове в лечебните заведения за болнична помощ;

 • осигуреност с медицински персонал – лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи и др. персонал;

 • разчет на екипи за спешна медицинска помощ и спешен медицински транспорт;

Информацията за комплектоваността и направените справки са изпратени в МЗ.

В изпълнение на т.8 от утвърдените от Министъра на здравеопазването «Методични указания за изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка» в МЗ е подадена и се подава (при промяна) актуална информация за комуникационните средства – телефонни и GSM номера на директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Кюстендил, на директора на ЦСМП-Кюстендил, на ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, на техните заместници, и на специалистите по ОМП.

Изготвен и изпратен в МЗ е отчет за дейността на РЗИ-Кюстендил по ОМП за 2015 г.

Във връзка с писмата на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението», на Министрество на регионалното развитие и благоустройство, относно настъпили бедствия в страната в периода 06.01.2016 г.-20.01.2016 г., и необходимостта от обощаване на информацията за нанесении щети с цел евентуално мобилизиране на фонд «Солидарност» на ЕС, подаване на информация за обявявано бедственно положение и нанесении щети на обществената инфраструктура, съоръжения, здравни и лечебни заведения, на територията на област Кюстендил;

8.6.във връзка с предоставяне на информация за нуждите на кризисното планиране е изискана, събрана, обощена и изпратена в МЗ информация, съгласно даднени приложения за :


  • многопрофилни болници за активно лечение с II или III ниво на компетентност: по клинични специалности очни болести, УНГ, АГ, кожно венерически, токсикология, неврология, специализирана хирургия, физиотерапия, магнитно резонанена томография и хипербарна терапия.

  • доставчици на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на област Кюстендил;

  • центрове за спешна медицинска помощ;

Сключен е протокол между Министерство на вътрешните работи (МВР) и РЗИ – Кюстендил за сътрудничество на основание чл.12, ал.3 от Закона за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 (ЕЕН 112), с който се урежда редът за осъществяване на сътрудничество при приемане на сигнали, получени на телефон 112, съдържащи информация, която се отнася до бедствия, терорстични актове, аварии и инциденти с радиоактивни и биологични вещества, аварии и инциденти в обекти, работещи с опасни промишлени вещества и материали, други събития, регистрирането на които е от функционалната компетентност на РЗи-Кюстендил и се отнасят за територията на Областт;

Във връзка с писмо на МЗ от 22.03.2016 г., относно привеждане на структурите от здравната мрежа в страната, в готовност „Жълта”, степен-Предупреждение, и с цел повишаване сигурността и безопасното функциониране на лечебните и здравни заведения на територията на област Кюстендил, РЗИ-Кюстендил, предприе следните действия: • с писмо № П-168 от 23.03.2016 г. на Директора на РЗИ-Кюстендил, визираните в гореупоменатото писмо допълнителни мерки за сигурност и разпореждане са сведени до знанието на ръководствата на лечебните и здравни заведения в Областта, за изпълнението на които се извършват проверки;

 • уведомени са общините, чиито служители отговарят за сигурността, пропускателния режим и охраната на общинските поликлиники и др. помещения, общинска собственост, в които са разположени лечебни заведения за извънболнична помощ, във връзка със състоянието на охраната и пропусквателния режим, както и засилване бдителността на охранителите и недопускане на посетители в сградите без проверена и потвърдена ангажираност;

 • на 23.03.2016 г. Директорът на РЗИ – Кюстендил взе участие в спешно заседание на Областния съвет при бедствия, аварии и катастрофи, на който се е обсъдило взаимодействието между различните институции, в т.ч. РЗИ, ЦСМП, др. лечебни и здравни заведения, общинска и областна администрация, органи на МВР, и предприемането на необходимите действия при евентуален терористичен акт и заплаха от използване на биологични агенти, токсични вещества и радиоактивни материали;

Във връзка с гореспоменатото в РЗИ-Кюстендил и всички лечебни и здравни заведения са предприети действия и въведени технически и физически мерки за охрана и контрол на достъпа и се поддържа актуален телефонен регистър;

Изготвяни са таблици за планиране, приложения към военновременния план на РЗИ-Кюстендил и лечебни заведения с военновременни задачи - ЦСМП-Кюстендил и МБАЛ Кюстендил;

Актуализиран за 2016 г. е състава на Съветът за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.116 от ЗЗ.

Съгласно дадени указания от МЗ са изготвени, утвърдени и съгласувани Военновреммените планове на МБАЛ «Д-р Н. Василиев» АД гр. Кюстендил и ЦСМП – Кюстендил;

Въз основа на изготвените планове по т.8.2. от настоящия отчет, е изготвен и Военновременния план на Регионална здравна инспекция - Кстендли (РЗИ - Кюстендил). В указаните от МЗ срокове, планът е съгласуван от областния управител на област Кюстендил и изпратен в МЗ за утвърждаване от министъра на здравеопазването.

В изпълнение на утвърдените от МЗ «Методични указания за изпълнение на дейстите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в министерство на здравеопазването, е актуализиран Телефонния регистър на лечебните и здравни заведения на територията на област Кюстендил, във връзка с настъпили промени в ръководния състав и комуникационните средства – телефонни и GSM номера на МБАЛ «Св.Ив.Рилски» ЕООД гр. Дупница, както и на специалиста по ОМП на същото лечебно заведение.

Във връзка със Заповед № РД-27-234 от 26.09.2016 г. на Областният управител на област Кюстендил и на основание чл.З, ал.1 от Закона за защита при бедствия, във връзка с подготовката на страната за зимния сезон 2016-2017 г., с цел предприемане на превантивни мерки за подготовка на лечебните и здравни заведения на територията на област Кюстендил, за работа при усложнена зимна обстановка, са дадени указания, да се актуализират и изпратят в РЗИ-Кюстендил, за съгласуване плановете за работа на лечебните и здравни заведения през зимния период и при усложнена зимна обстановка, т.е при бедствия в частта - снегонавявания, като се предвиди пълния обем от мероприятия за работа при усложнена зимна обстановка, което включва:

1.готовността на лечебните заведения за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост – бр. легла.

2.осигуряване на необходимото резервно количество гориво за отопление и електрозахранване, като при необходимост да се премине към неговото използване;

3.актуализиране съставите на специализираните медицински екипи и извършване на проверка за готовността на същите, за действия в условия на усложнена зимна обстановка (провеждане на лекции, събеседване и практическо занятие), както и проверка на системата за оповестяване на личния състав на лечебното заведение (актуализиране списъците с телефоните за връзка);

4.проверка на готовността на наличната техника за работа в зимни условия и поддържане на същата в изправно състояние;

5.поддържане на резерв от лекарствени средства и медицински консумативи за период не по-малко от 20 дни;

6.осигуряване на необходимите условия за работа на медицинската апаратура, както и резерв от кислород;

7.съвместно с директора на ЦСМП- Кюстендил подготвяне на разчети за своевременното транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки, болни нуждаещи се от хемодиадиза, както и тежко болни;

8.към актуализираните планове се прилагат актуални списъци на болните на хемодиализа в отделенията по хемодиализа към МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил” и МБАЛ „Св.Ив.Рилски-2003” ООД гр. Дупница.

9.дадени са указания при възникване на снегонавявания по пътищата, да се поддържа тясно взаимодействие с териториалните структури на МВР и МО, и органите по поддържане на пътната инфраструктура на територията на област Кюстендил;

10.изпращане на указания до филиалите за спешна медицинска помощ на територията на област Кюстендил, относно предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията по медицинското осигуряване на населението при усложнена зимна обстановка;

Указани са сроковете за изпълнение, както и същите за изпращане в РЗИ – Кюстендил на доклади за изпълнение на възложените задачи. За изпълнението на дадените указания са извършени проверки на място, обективирани в протоколи. Изиска се изготвянето на доклади от ръководителите на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, за предприетите от тях действия във връзка с подготовката и готовността на поверените им лечебни заведения за работа при зимни условия и при усложнена зимна обстановка. Докладите са предоставени в указания срок.

Дадени указания на лечебни и здравни заведения, на управителите на „Кюстендилска вода” ЕООД – Кюстендил, „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, „Водоснабдяване и канализация – Паничище” ЕООД, обекти за производство и търговия на едро с лекарствени продукти, на територията на област Кюстендил, за привеждане в готовност за реакция при терористичен акт. Извършени проверки и изготвен доклад за извършеното до МЗ. Отменяне на код „жълто”.

Актуализиран, утвърден и съгласуван от областния управител на област Кюстендил е Плана на РЗИ-Кюстендил за действие през зимния период и при усложнена зимна обстановка на Рeгионална здравна инспекция – Кюстендил, зима 2016-2017 г.

Актуализирана е системата за оповестяване на личния състав на Инспекцията, и спиъка за оповестяване на личния състав на Съвета за сигурност и управление при кризи при РЗИ – Кюстендил.

Съвместно с РЗОК гр. Кюстендил са подготвени актуални списъци на бременните с термин на раждане през периода м.12.2016 г. – м. 02.2017 г., които са неразделна част от Плана на РЗИ-Кюстендил.

Поддържат се актуални списъци на болни на хемодиализа в отделенията по хемодиализа към лечебните заведения за болнична помощ на територията на Областта, които се изпращат в Инспекцията.

Във връзка със създаването на организация и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка на територията на област Кюстендил, РЗИ-Кюстендил е предоставила на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” –Кюстендил актуални списъци на лица подлежащи на хемодиализа в лечебните заведения за болнична помощ на територията на Областта, с цел предприемане на мерки за тяхното транспортиране до центровете за хемодиализа в случай на бедствени ситуации, произтичащи от снеговалежи, снегонавявания и обледявания.

Копия на Планът на РЗИ - Кюстендил за работа през зимния период и при усложнена зимна обстановка за 2016 – 2017 г. и на ЦСМП – Кюстендил, ведно с неговите приложения, съгласно заповед №РД-234/26.09.2016 г. на Областният управител на област Кюстендил са входирани в деловодствата на общини Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, кочериново, Рила, Бобошево и Невестино и ОУ„Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил. Към тях са приложени и пълни, и актуални списъци на болни на хемодиализа и бременни с термин на раждане м.декември2016-м.февруари 2017 г.

В изпълнение на утвърдените от МЗ «Методични указания за изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в министерство на здравеопазването», е актуализиран Телефонния регистър на лечебните и здравни заведения на територията на област Кюстендил, във връзка с настъпили промени в ръководния състав и комуникационните средства – телефонни и GSM номера на МБАЛ «Св.Ив.Рилски» ЕООД гр. Дупница.

Във връзка с писмо на МЗ и указания на Междуведомствения съвет за отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет, за изпълнение на дейностите по отсрочване на запасни и техника-запас, от повикване във въоръжените сили при мобилизация, е изпратено писмо с информация за настъпили промени по отсрочването на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2016-2017 г. към МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил и РЗИ – Кюстендил..;

Актуализирани, утвърдени и съгласувани плановете за ОМП на РЗИ-Кюстендил, ЦСМП-Кюстендил, МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил и МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр. Дупница. Извършени проверки във връзка със Заповед № РД-11-327/01.12.2016 г. на директора на РЗИ-Кюстендил, във връзка с работата и готовността за действие при кризи от различен характер и изпълнението на задачите залегнали в плановете за работа по ОМП. Проверките са обективирани с протоколи;

Получени са указания за прилагане на Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време и за разработване на Плановете за привеждане в готовност за работа във военно време на РЗИ – Кюстендил и на юридическите лица с военновременни задачи – ЦСМП – Кюстендил и МБАЛ „Д-р Н. Василиев” Ад гр. Кюстендил.

Участие в работна среща в МЗ, във връзка с изработване образец на План за защита от бедствия, във връзка с измененията на Закона за защита от бедствия, и предстоящото му разработване.

Изготвена заявка за закупуване и закупени полумаски за дихателна защита с филтър към нея и формовани маски за защита с клапа, предназначени за защита на служители и посетители в Инспекцията, при настъпило евентуално бедствие, както и материали предназначен за регистратурата за класифицирана информация. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница