Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница5/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Дейности, свързани с детското здравеопазване

Събиране на информация и изготвяне на информационни карти - 4 бр.(на тримесечни периоди) за починалите деца на територията на бласт Кюстендил:

няма мъртвородени деца през годината;

3(три) починали новородени през месец януари.

В изпълнение на „Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на информация за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати от лица с чуждо или двойно гражданство – подадени справка, че за 2016 г. Едно дете е припознато от родител, небългарски гражданин.

Поддържане на актуална информация за броя на децата, ползващи детски ясли и детски кухни на територията на региона. Подаване на информация в МЗ за броя на децата в детските ясли и броя на децата, ползващи детски кухни–изпратени 6 бр. справки.

Участие в:

Съвета по осиновяване към ОД „СП междуведомствени мултидисплинарни екипи на деца в риск към общините - участие в 51 заседания в Съвета по осиновяване;

6 заседания на ЕКПО за оценка на деца със СОП– 4 в гр. Кюстендил и 2 в гр. Дупница;

Комисия за насочване на деца с хронични заболявания по Наредба №11/2005 г. към РИО– 2 заседания;

Участие в 1 работна среща с представители на РУО;

Участие в ДАЗД на съвместна среща за обсъждане здравния статус на дете от ЦНСТ Кюстендил;

Проведена среща с представител на GSK и обсъдена тенденцията за намаляване на децата, имунизирани по НПППРМШ.

В отчетния период не са осъществявани зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата.

Изисква се от лечебните заведения с родилни отделения информация относно: • - броя на извършените превенции на изоставяне на дете на ниво родилен дом съгласно Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на ниво родилен дом и Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция-- извършени са 3 (три) неуспешни превенции, като децата са настанени в приемни семейства. Изпратени 4 /на тримесечни периоди/ информации в МЗ.

 • - информация за броя на родените деца с увреждания- няма през отчетния период.Изпратени 4 /на тримесечни периоди/ информации в МЗ.

Изискана е от РДСП- отдел «Закрила на детето» ежемесечна информация за деца в риск –м.януари-7, февруари-5, март-4, м.април-4, май-4, юни-5, м.юли-5, август-5, септември-5, м.октомври-7, ноември-7, декември -8.

10.Дейности в Регионанална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)

През годината са проведени 31 заседания на Регионалния съвет по чл.111 от ЗЗ.

Издадени са 12 заповеди за състав на 40 ЛКК и 15 заповеди за промени в ЛКК.

Извършени са служебни проверки на 1034 издадени решения за временна неработоспособност и са подадени за ТЕЛК, вкл. 326 за продължаване на временна неработоспособност.

Извършени са 447 проверки на дейността по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари и ЛКК:


 • лечелни заведения за първична медицинска помощ и дентални кабинети -239;

 • лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ и медицинска помощ -167;

 • ЛКК в лечебни заведения за болнична помощ-41.

Проведени две работни срещи по медицинската експертиза с лечебните заведения.

Организация по експертизата на трайната неработоспособност и преосвидетелстване:

проверени и заверени 5591 експертни решения;

приети и обработени 9 974 документа за освидетелстване, преосвидетелстване и служебно преосвидетелстване за ТЕЛК;

създадени и/ или обработени 794 МЕД по обжалвани болнични листа (от тях-84 пред НЕЛК);

изпратени 16 774 експертни решения на заинтересованите страни;

архивиране на МЕД- 6 387 бр.(5 591 ЕР + 796 обж.).
VІІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

А. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИЯ КОНТРОЛ В ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Контролна и организационно-методична дейност:

През годината се работеше по годишен, тримесечен, седмични и дневни планове, съобразени с годишния план на РЗИ – Кюстендил през 2016 г.

При 835 обекти, подлежащи на контрол в началото на отчетния период, обектите подлежащи на контрол в края на годината са 823.

Обектите за контрол средно на 1 служител са 82,30, спрямо 83,50 през 2015 г.

Изпълнението на плана за проверки е следното:


Проверки
План

Изпълнение

%

Общо

2919

3262

112,87

По епидемиология

2615

2758

105,47

По паразитология

304

504

165,79

Бяха извършени 3262 проверки, спрямо 3776 проверки през предходната година. От извършените проверки 1125 са текущи, 1779 са тематични, 23 са проверки по епидемични показания, 14 са проверки във връзка с регистрацията на лечебни заведения, 319 са проверки по изпълнение на предписания и 2 са проверки във връзка със сигнали. От главни инспектори са извършени 648 проверки или 19,87 %, от инспектори са извършени 2614 проверки или 80,13 %.

При текущите проверки са спазени изискванията за минимална кратност при рисковите и нерисковите обекти.

С цел осигуряване необходимото качество и обем при извършване на текущите и тематичните проверки се използваха разработени типови протоколи.

Среднодневната натовареност с проверки в дирекцияята е 1,51, спрямо 1,62 през 2015 г.

Извършените проверки на 1 служител са 326,20, спрямо 377,60 през 2015 г.

Бяха извършени 2758 проверки по епидемиология, спрямо 3203 проверки през 2015 г. От извършените проверки 826 са текущи, 1774 са тематични, 23 са по епидемични показания, 14 са проверки във връзка с регистрацията на лечебни заведения, 119 са проверки по изпълнение на предписания и 2 са проверки във връзка със сигнали. От главни инспектори са извършени 578 проверки или 20,96 %, от инспектори са извършени 2180 проверки или 79,04 %.

През отчетния период бяха извършени 10 тематични проверки по епидемиология, спрямо 16 през 2015 г.:


 • активен надзор на острите вяли парализи (детски, неврологични, инфекциозни отделения);

 • дейност на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика с Изониазид;

 • съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в специализирана електронна информационна система данни за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни в пневмо-фтизиатрични отделения (ПФО) на МБАЛ;

 • спазване на изискванията при провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент на новородените в неонатологично и АГО на МБАЛ;

 • спазване на здравните изисквания за хигиена на ръцете в лечебните заведения и в здравните кабинети, разкрити в детските заведения, в училищата и в заведенията за социални услуги;

 • регистрация и отчитане на ВБИ в рисковите отделения на лечебните заведения за болнична помощ;

 • налични и използвани биоцидни препарати (за дезинфекция, дезинсекция и дератизация). Срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара, време на експозиция и концентрация;

 • спазване на здравните изисквания при приема на деца в детските заведения;

 • активно издирване и обхващане на неимунизираните деца на 16-месечна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с петкомпонентна ваксина и на 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г. и 2015 г.;

 • спазване на изискванията за ваксинация и тестуване на пациентите на хемодиализа и медицинския персонал на диализните структури.

Обобщени резултати от извършените тематични проверки:

1.Обобщени резултати от извършената тематична проверка във връзка с активния епидемиологичен надзор на остра вяла парализа (ОВП) и дейност по програмата на СЗО за ерадикация на полиомиелита:

В началото на 2016 г. е актуализиран списъкът на отделенията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил за активен надзор на ОВП и е изпратено в МЗ Приложение № 2 към Инструкция за надзор на ОВП и полиомиелит.

Осъществен е ежемесечен активен епидемиологичен надзор над острите вяли парализи в 9 отделения – детско, инфекциозно и неврологично отделение при МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, детско, инфекциозно и неврологично отделение при МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, детско, инфекциозно и неврологично отделение при МБАЛ „Св. Иван Рилски - 2003” ООД – Дупница.

Отделения, в които РЗИ – Кюстендил осъществява активен епидемиологичен надзор на ОВП

БОЛНИЦА

ОТДЕЛЕНИЕ

АДРЕС

БРОЙ ЛЕГЛА

ВИД

ИНФЕКЦИОЗНО

ДЕТСКО

НЕВРОЛ.

МБАЛ

“Д-р Н.Василиев”Кюстендил

пл.”17 януари”172

1

/10 легла/1

/35 легла/1

/27 легла/МБАЛ

“Св.Иван Рилски”Дупница

ул.”Св.Георги”238

1

/7 легла/1

/16 легла/1

/15 легла/МБАЛ “Св. Иван Рилски-2003”

Дупница

ул.”Ив.Вазов”2641

1

/10 легла/1

/10 легла/1

/21 легла/Брой на населението от 0 – 14 години вкл., включено в надзора и регистрирани случаи през периода:

Брой население до 15 годишна възраст

Регистрирани случаи на:

Индекс на 100000 население до 15 години

ОВП

Paresis n.facialis

14935

-

4

26,78

Ежеседмично всеки понеделник бяха регистрирани в уеб-базираната система за надзор на ОВП съобщените случаи на ОВП за изминалата седмица (от понеделник до неделя включително) с попълване на Форма № 1 - Сигнална седмична информация за съобщаване на случай на остра вяла парализа (ОВП), респективно „нулево“ съобщение.

Регистрирани 4 вероятни случаи на пареза на н. фациалис. Заболелите са хоспитализирани и открити в: • Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Дупница - 1

 • Лечебни заведения в гр. София - 3

Случаят, хоспитализиран на територията на област Кюстендил, е съобщен своевременно в РЗИ - Кюстендил. Въведени са своевременно данни в уеб-базираната Информационна система за надзор на остра вяла парализа (ОВП) в България с попълване на Форма 2 „Карта за незабавно проучване на случай на ОВП”. Въвеждането на данните в уеб-базираната Информационна система за надзор на остра вяла парализа (ОВП) в България с попълване на Форма 2 „Карта за незабавно проучване на случай на ОВП” за 3 случая с пареза на н. фациалис, открити в лечебни заведения в гр. София, беше извършено от СРЗИ.

Сканираните епикризи са прикачени като файлове в информационната система. Сканираната История на заболяването на открития в област Кюстендил случай беше прикачена като файл в системата. Не бяха прикачени като файлове в системата от СРЗИ История на заболяването на случаите, хоспитализирани в гр. София.

Епидемиологичното проучване е извършено в рамките на 48 часа от съобщаването при 100 % от случаите.

Бяха взети и транспортирани своевременно в НРЛ по Ентеровируси по 2 адекватни фекални проби за всеки от случаите при спазване на хладилните условия, придружени от Направление за изпращане на фекални проби до Националната лаборатория по Ентеровируси по образец. Проблеми по отношение пробонабирането и изпращането на фекалните проби нямаше. Не се доказаха ентеровируси при извършените изследвания.

Извършени са 108 проверки в контролираните отделения. При извършените проверки на журналите за постъпване и изписване в отделенията не бяха открити необявени в РЗИ-Кюстендл случаи. В отделенията са поставени на видно място указанията за задълженията на лечебните заведения при случай на ОВП. Данните от проведените тематични проверки (брой проверени отделения и открити несъобщени случаи) се попълваха ежемесечно във Форма № 5 „Месечна тематична проверка на съобщените случаи на ОВП“ в уеб-базираната система за надзор на ОВП. Сканираните протоколи от тематичните проверки са прикачени като файлове в системата.

Проведени са проследяващи клинични прегледи след 60-тия ден на 75 % от регистрираните случаи. При един от случаите не беше проведен проследяващ клиничен преглед след 60-тия ден, поради заминаване на лицето в чужбина, където живее.

Попълнена е Форма 3 в уеб-базираната система за надзор на ОВП и сканирани и прикачени като файлове в системата амбулаторните листове от извършените контролни прегледи след 60-тия ден.

Форма № 2 и екземпляр от медицинската документация на хартиен носител се съхранява в досие на всеки от случаите.

Показатели на ефективност на надзорната система за ОВП в област Кюстендил:

Чувствителност на системата – 96,15 % от седмичните сигнални информации за съобщаване на случай на ОВП са навременни, вкл. „нулево” съобщаване при липсата на регистрирани ОВП случаи.

Пълнота на съобщаването (1 случай на ОВП на 100 000 население на възраст до 15 г. на година) – 26,78 %000.

Пълнота на проучване на случаите - всички случаи на ОВП са проучени. От случаите 100 % са проучени до 48 часа от тяхното съобщаване.

Адекватни фекални проби:

100 % от ОВП случаите са с 2 фекални проби, взети в количество, достатъчно за провеждане на лабораторен анализ, в два последователни дни до 14-тия ден от началото на парализата, съхранявани и транспортирани до НРЛ при температура <80С от момента на вземане от пациента до момента да получаване в НРЛ, заедно с необходимата информация.

100 % от фекалните проби са пристигнали в добро състояние в НРЛ.

75 % от фекалните проби са получени в НРЛ до 3 дни от тяхното набиране.Пълнота на проследяването (провеждане на контролен преглед) – проведени са своевременно проследяващи клинични прегледи за наличие на остатъчни явления след 60-тия ден на 75 % от регистрираните случаи.

2. Обобщени резултати от извършената тематична проверка на дейноста на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика с Изониазид:

Бяха проверени по веднъж на тримесечие ПФО при МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - Кюстендил и ПФО при МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница (всичко 8 проверки).

За периода са профилактирани с Изониазид 113 лица. Наличните количества Изониазид в началото на периода са 654 опаковки. Изразходени са 353 опаковки. Наличните количества от медикамента в края на периода са 301 опаковки.

Не са установени нарушения относно използването на предоставените количества Изониазид само за химиопрофилактика срещу туберкулоза на инфектирани и контактни лица. Не са установени нарушения по отношение обхвата и проведените мерки спрямо контактните на туберкулоза.3. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в специализирана електронна информационна система данни за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни в пневмо-фтизиатрични отделения (ПФО) на МБАЛ:

Извършени са 12 проверки в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил. Има съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в системата данни по отношение регистрираните пациенти с туберкулоза, контактните лица и предприетите мерки спрямо тях – изследвания, резултати, профилактика с Изониазид. Не са констатирани нарушения.4. Обобщени резултати от извършената тематична проверка по спазване на установените с нормативен акт изисквания за провеждане на имунизациите с БЦЖ на новородените в АГО (неонатологично отделение):

През 2016 г. са проверени по веднъж на тримесечие (12 проверки) АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД – Дупница и Неонатологично отделение на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил. Проверено е спазването на изискванията за: транспортиране на биопродуктите, съхранение, срок на годност, спазване на изискванията за ресуспендиране, дозировка, начин/ техника и място на приложение, спазване на сроковете за извършване, спазване на интервали и съвместимости, спазване на медицинските противопоказания, спазване на изискванията за отлагане по медицински противопоказания, спазване на изискванията за разделно събиране в контейнери за еднократна употреба на употребените игли и спринцовки, спазване на изискванията за регистрация на извършените имунизации с отразяване на сериен номер и срок на годност на биопродуктите, спазване на изискванията за отчитане на извършените имунизации в РЗИ. Не бяха констатирани нарушения.5. Обобщени резултати от извършената тематична проверка по спазване на здравните изисквания за хигиена на ръцете в лечебните заведения и в здравните кабинети, разкрити в детските заведения, в училищата и в заведенията за социални услуги:

Извършени са 674 проверки в лечебните заведения и здравните кабинети, разкрити в детските заведения, в училищата и в заведенията за социални услуги.

Проверено е спазването на здравните изисквания за хигиена на ръцете в лечебните заведения и намаляване на риска от възникване и разпространение на инфекции, свързани с медицинското обслужване чрез адекванто приложение отделно или в комбинация на четирите елемента на хигиената на ръцете (миене на ръце, дезинфекция на ръце, защита на ръцете от контаминация чрез ръкавици, грижи за кожата на ръцете), като част от стандартните предпазни мерки, според определеното ниво на риска. Не бяха констатирани нарушения.

6.Обобщени резултати от извършената тематична проверка по регистрация и отчитане на ВБИ в рисковите отделения на лечебните заведения за болнична помощ:

През годината са проверени 18 рискови отделения в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил (АГО, Неонатологично отделение, Хирургично отделение, Травматологично отделение, Очно отделение, ОАИЛ, УНГ, Хемодиализно отделение), в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница (АГО, Хирургично отделение, Хемодиализно отделение, Отделение по ортопедия и травматология, ОАИЛ) и в МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД – Дупница (Отделение по ортопедия и травматология, Хирургично отделение, ОАИЛ, АГО, Хемодиализно отделение): • брой и вид регистрирани случаи на ВБИ за първо тримесечие на 2016 г. в уч. форма № 11:

МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД - Кюстендил – 6 (Неонатология – 4, Детско отделение - 2).

МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД - Дупница – 7 (Хирургично отделение – 2, ОАИЛ – 3, АГО – 1, Неврология - 1).

МБАЛ „Св. Ив. Рилски 2003” ООД – 2 (Отделение по травматология и ортопедия – 2).


 • наличие на взрив от ВБИ – няма;

 • съответствие на регистрираните случаи на ВБИ с посочените в Списък на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет (Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 21/ 2005 г. за реда за съобщаване, регистрация и отчет за заразните болести) – има съответствие;

 • съответствие на регистрираните случаи на ВБИ с дефинициите и критериите за случаи представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, посочени в Приложение № 3а към чл. 3, ал. 4 на Наредба № 21 / 2005 г. за реда за съобщаване, регистрация и отчет за заразните болести – има съответствие;

 • спазване на указанията във връзка с докладването, посочени в Приложение № 3а към чл. 3, ал. 4 на Наредба № 21 / 2005 г. за реда за съобщаване, регистрация и отчет за заразните болести – спазват се указанията;

 • спазване на указанията за попълване на електронните формуляри „Сведение за инфекции, свързани с медицинско обслужване“ (Формуляр „3“-05 А) – спазват се указанията;

 • спазване на срока за изпращане в РЗИ на попълнените електронни формуляри „Сведение за инфекции, свързани с медицинско обслужване“ (Формуляр „3“-05 А) – спазва се срокът;

 • брой съобщени случаи на ВБИ за първо тримесечие на 2016 г. – 15;

 • брой проверени История на заболяването (ИЗ) за наличие на данни за инфекции свързани с медицинското обслужване – 210;

 • брой открити нерегистрирани, несъобщени и неотчетени случаи на инфекции свързани с медицинското обслужване в проверените ИЗ – няма;

 • предприети профилактични и противоепидемични мерки при случаи на инфекции свързани с медицинското обслужване - предприети са необходимите мерки.

Проверките са съчетани с извършването на ретроспективни проучвания за откриване на нерегистрирани и несъобщени в РЗИ вътреболнични инфекции и беше извършен сравнителен анализ на съобщените и регистрирани случаи на ВБИ през периода 01.01. – 31.03. на настоящата и предходната година и съпоставяне на резултатите с данните от „Сведение за инфекции, свързани с медицинско обслужване“ (Формуляр „3“-05 А).

Във всички отделения се води Учетна форма № 11.

В МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил от общ брой 6 ВБИ при 6 е доказан етиологичен причинител – 100 %.

В МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница от общ брой 7 ВБИ при 7 е доказан етиологичен причинител – 100 %.

В МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД - Дупница от общ брой 2 ВБИ при 2 е доказан етиологичен причинител – 100 %.

Най-честите изолати при ВБИ са Стафилококус коагулаза негативни – 40 %, Ентеробактер клоаце – 20 %, Стафилококус ауреус – 13,33 %, Клебсиела окситока – 13,33 %, Ротавирус – 13,33%.

Не са установени груби нарушения по спазване на правилата при манипулиране с постоянен периферен венозен източник. Във всички болници се извършваха изследвания на персонала в необходимите срокове и обем. Материали и консумативи за еднократна употреба бяха осигурени в достатъчни количества във всички болници. Снабдяването с миещи средства и дезинфектанти беше ритмично и в достатъчни количества. Беше осигурено навсякъде достатъчно постелъчно бельо. Осигурени са дозатори за дезинфекция на ръце.

7. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно налични и използвани биоцидни препарати (за дезинфекция, дезинсекция и дератизация). Срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара, време на експозиция и концентрация:

Проверени са 782 обекта (лечебни заведения, здравни кабинети в детски заведения, училища, институции за социални услуги за деца и за възрастни).

В проверените обекти всички налични биоцидни препарати имат Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати от МЗ по образец и са в срок на годност. Биоцидните препарати се употребяват при спазване условията на издаденото разрешение по отношение на областта на приложение, категория на потребителите (масова или професионална), начин на употреба (работни разтвори, разходна норма, условия за безопасно обезвреждане на биоцидния препарат и опаковката му, както и при необходимост - забрана за повторно използване на опаковката), условия на съхраняване, време на въздействие и интервала от време, който трябва да се спазва между отделните приложения на биоцидния препарат, приложението на биоцидния препарат и употребата на третираните продукти, употребата на биоцидния препарат и достъпа на хора или животни до третираните зони, вкл. средства и мерки за обезвреждане, продължителността на проветряване на тези зони и почистване на оборудването, предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване. Във всички обекти имаше в наличност предпазни средства и се спазват изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Не бяха констатирани нарушения.

8. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно спазване на здравните изисквания при приема на деца в детските заведения:

Извършени са 56 броя проверки в 56 детски градини. Проверена е документацията на приетите в детското заведение деца по следните показатели: • наличие на еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

 • наличие на изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслена група;

 • наличие на изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслена група;

 • наличие на данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

 • наличие на медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

 • наличие на еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии при отсъствие на детето от детското заведение за повече от 30 дни по епидемични показания;

 • наличие на еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози при отсъствие за повече от 2 месеца;

 • наличие на медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие на детето от детското заведение за повече от 10 дни.

Не са констатирани нарушения.

9. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно активно издирване и обхващане на неимунизираните деца на 16-месечна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с петкомпонентна ваксина и на 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г. и 2015 г.:

Проверени са 102 абулатории за първична медицинска помощ (74 индивидуални и 28 групови практики). Брой извършени проверки – 102.

Проверката е извършена по следните показатели:


 • обхват на подлежащите деца на 16-месечна възраст с реимунизация с петкомпонентна ваксина и обхвата на подлежащите деца на 6-годишна възраст с реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г. и през 2015 г.;

 • причини за необхващане (поради временни и трайни медицински противопоказания, поради липса на ваксина, миграция, отказ на родителите, религиозни съображения и др.);

 • спазване на медицинските противопоказания и на сроковете за извършване на горепосочените реимунизации, при липса на обективни причини за необхващането им.

Не са констатирани нарушения.

10. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно спазване на изискванията за ваксинация и тестуване на пациентите на хемодиализа и медицинския персонал на диализните структури:

Проверени са хемодиализните отделения на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница (2 броя проверки).

Проверката е извършена по следните показатели:


 • скринингово изследване на пациентите на хемодиализно лечение (изследване на всички пациенти на хемодиализно лечение на всеки 6 месеца за хепатит В (HВsAg); изследване на всички пациенти на хемодиализно лечение на всеки 6 месеца за хепатит С (НСV антитела); изследване ежегодно на HВsAg при пациентите, развили имунитет срещу НВV; изследване на пациентите на хемодиализно лечение за ежегодно за ХИВ; изследване на пациентите на хемодиализно лечение за хепатит В и хепатит С и/ или за ХИВ при клинични индикации; провеждане на изследването след информирано съгласие от пациента; налична документация, удостоверяваща информираното съгласие/ отказ на пациента от изследване; третиране на отказалите изследване пациенти като инфектирани);

 • ваксинация срещу хепатит В на пациентите на диализно лечение (ваксинация срещу хепатит В на всички пациенти на диализно лечение; реваксинация на всеки 5 години на развилите имунитет; реваксинация след 1 и на всеки 5 години на пациентите с лош отговор на ваксинацията; повторна ваксинация при неотговарящите);

 • диализно лечение при носители на трансмисивни инфекции (диализиране на носителите на хепатит В на отделни апарати/ в отделни помещения; диализиране на носителите на хепатит С на отделни апарати, които след всяка процедура се дезинфекцират, включително и повърхността им; диализиране на HIV положителните пациенти в отделни помещения и дезинфекция на апаратите, включително и повърхността им, след всяка процедура);

 • ваксинация срещу хепатит В и изследване на персонала (ваксинация на персонала, работещ в контакт с пациенти, апарати и материали, използвани при диализа, срещу хепатит В; информиране на персонала от отделенията по хемодиализа, че може да се изследва безплатно в РЗИ – Кюстендил за хепатит В, хепатит С и ХИВ при клинични индикации и по желание; изследване на медицинския персонал, претърпял рискова професионална експозиция с кръв и други телесни течности за ХИВ след експозицията и отново след 1 месец, 3 месеца и 6 месеца след експозицията).

Не са констатирани нарушения.

Извършени са:23 проверки по епидемични показания във връзка със случаи на заразни болести в организирани колективи.

2 проверки по сигнали. Постъпили сигнали за периода - 2. От тях основателни – 2, неоснователни – 0; изпратен отговор в срок – 2, приключени сигнали за периода – 2.

504 проверки по паразитология, спрямо 573 проверки през 2015 г. От тях 299 са текущи, 5 са тематични, 200 са проверки по изпълнение на предписания. От главни инспектори са извършени 70 проверки или 13,89 %, от инспектори са извършени 434 проверки или 86,11 %.

Проверени са 265 обекта подлежащи на контрол – 100 %.

Текущи проверки бяха извършени ежемесечно в хирургичните отделения в лечебните заведения за болнична помощ по регистрацията и съобщаването на оперирани от ехинококоза (36 проверки) в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД - Дупница. Бяха извършени 167 текущи проверки в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ и в медицинските центрове по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и внасяни паразитози. В 56 детски заведения и в 8 специализирани институции за медико-социални и социални услуги за деца и за възрастни (1 ДДЛРГ, 1 ДЦДМУФУ, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ, 2 ЦСИР, 1 ОЦЗСР) бяха извършени текущи проверки по спазване на здравно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози. В 32 здравни кабинети, разкрити в детски заведения и в институции за медико-социални и социални услуги за деца и възрастни бяха извършени текущи проверки по отношение на документацията по приема, изследването и лечението на опаразитените лица.

В 64 обекта (56 детски заведения, 1 ДДЛРГ, 1 ДЦДМУФУ, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ, 2 ЦСИР, 1 ОЦЗСР) беше организирано пълно паразитологично изследване.

Поради установено опаразитяване над 5 % бяха извършени 5 тематични проверки и бяха взети смивове от битова среда в 5 детски заведения (ДГ „Райна княгиня“ – Невестино, ДГ „Д-р Т. Миладинова” – Рила, Детска ясла „Пролет“ – Дупница, ДГ - Бараково и ДГ № 11 – Дупница), спрямо 3 извършени тематични проверки и взети смивове от битовата среда в 3 обекта през 2015 г.

Беше организирано изследване за аскаридоза на 10 % от населението на ендемичните за аскаридоза населени места Пелатиково, Згурово, Кочериново за втора година.Взети са:

24 проби почва и пясък, спрямо 24 проби през 2015 г. От тях 8 проби са от ендемичните за аскаридоза населени места (от Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета година; от Кочериново, Пелатиково, Згурово – за втора година), 6 проби от институции за социални услуги за деца и за възрастни (ДЦДМУФУ – Кюстендил, ДДЛРГ „Олга Стоянова”- Дупница, ЦСРИ, Дупница, ДВФУ - Кюстендил, ДВХУИ - Преколница, ДСХ – Кочериново) и 10 проби от пясъчници в Кюстендил и в Дупница.

12 проби зеленчуци, спрямо 12 проби през 2015 г. От тях 8 проби са от ендемичните за аскаридоза населени места (Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета година; Кочериново, Пелатиково, Згурово – за втора година) и 4 проби от търговската мрежа, вкл. пазари в Кюстендил и Дупница.

4 проби отпадъчни води от пречиствателни станции за отпадъчни води в Кюстендил и Джерман, спрямо 4 проби през 2015 г.

10 проби питейни води, спрямо 10 проби питейни води през 2015 г. От тях 2 проби са от пречиствателна станция за питейни води в Жиленци и 8 проби са от водоизточници за питейна вода в ендемичните за аскаридоза населени места Соволяно, Шишковци, Стоб, Падала и Пороминово – за пета година и от Кочериново, Пелатиково, Згурово – за втора година.

Извършени са следните дейности по профилактиката и надзора на маларията и другите внасяни паразитози: • връчени 158 предписания и проверено изпълнението им в лечебните заведения за болнична помощ, в медицинските центрове и в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ (вътрешни болести и детски болести) на територията на област Кюстендил, относно извършването на комплекс от профилактични и противоепидемични мероприятия (ранно откриване на болни и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони и своевременно диагностициране, вземане на материали за изследване, хоспитализация, лечение и провеждане на противоепидемични мерки в огнището) относно малария;

 • при извършените 169 броя текущи проверки в амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана медицинска помощ и в медицинските центрове беше проверено спазването на изискванията на Наредба № 17/ 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести и на Наредба № 21/ 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести;

 • оказана 155 броя организационно-методична помощ (ОМП) по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и внасяни паразитни болести в амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана медицинска помощ, вътрешните и детските отделения и в медицинските центрове;

 • проведени 4 броя колегиуми, на които бяха разгледани клиничните и диагностичните особености на маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена малария и за химиопрофилактика, профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане на местно разпространение на малария и други тропически паразитози и беше предоставена информация от СЗО за страните с разпространена местна малария и класификация на риска от малария;

 • в 3 МБАЛ са определени със заповед на изпълнителните директори екипите от специалисти, за оказване на консултации и провеждане на лечение на съмнително болни и болни от малария. Определен е специалист по инфекциозни болести, включен в състава на областен екип за изпълнението на противоепидемични и лечебни мероприятия в огнище на малария;

Организационно – методична помощ (ОМП)

През годината са оказани 924 броя ОМП при план 898 (102,90 % изпълнение на плана), спрямо 901 броя ОМП през 2015 г.

Бяха оказани:

668 броя ОМП при план 642 (104,05 % изпълнение на плана) по: прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на заразните болести в АПМП; имунопрофилактика в АПМП; по профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции; профилактика, контрол и регистрация на ВБИ в лечебните заведения за болнична помощ; по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ; по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ.

256 броя ОМП при план 256 (100 % изпълнение на плана) по спазване на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози в детски заведения и в специализирани институции за медико-социални и социални услуги и по отношение на здравната документация по приема, изследването и лечението на опаразитените лица - в здравните кабинети, разкрити в тези обекти; по регистрация, съобщаване и диспансеризация на местните и внасяни паразитни болести в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ, вътрешните и детските отделения и в медицинските центрове.

Мерки за административна принуда

Бяха връчени 418 предписания (обхванати обекти 418), спрямо 466 предписания (обхванати обекти 460) през предходната година.

Издадените предписания на 1 служител са 41,80, спрямо 46,60 за предходната година.

Във връзка с дейността по епидемиология бяха връчени 115 предписания (обхванати обекти 115), спрямо 162 предписания (обхванати обекти 162) през предходната година.

Във връзка с дейността по паразитология бяха връчени 303 предписания (обхванати обекти 303), спрямо 304 предписания (обхванати обекти 298) през предходната година.

За констатирани нарушения бяха съставени 5 АУАН (5 наказателни постановления) на обща сума 250 лева, спрямо 5 АУАН (5 наказателни постановления) на обща сума 700 лева за предходната година. От тях съставени актове по имуществени санкции няма.Средна сума на едно постановление – 50 лв. Съставените АУАН бяха за отказ от имунизации на новородено (5 броя).

Съставените актове на 1 служител са 0,50, спрямо 0,50 за предходната година. Издадените наказателни постановления на 1 служител са 0,50, спрямо 0,50 за предходната година.

Спрени временно от експлоатация обекти няма, както и през предходната година.

Издадени заповеди за възстановяване експлоатацията на обекти няма, както и през предходната година.

Отстранени бяха от колектив 60 лица, спрямо 85 за предходната година.

Унищожени или преработени стоки няма.

Анализ на резултатите от контрола по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците и на Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения:

Няма издадени Становища за класификация на отпадъци от подгрупа 18.01.

Няма издадени Хигиенни заключения за спазване на изискванията за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

Бяха извършени 640 текущи проверки в обектите по спазване на изискванията за управление на отпадъците на място и по документи.

Нарушения не са констатирани.

Всички лечебни заведения имат Становища за класификация на отпадъците от подгрупа 18.01., заверени работни листове за класификация на отпадъците, сключени договори за транспортиране на опасните отпадъци, транспортни карти и отчетна документация.Анализ на резултатите от микробиологичния и химичен контрол на дезинфекционния и стерилизационен режим:

Изпълнението на плана за контрол върху дезинфекциите, стерилизациите и въздуха в обектите, подлежащи на контрол е следното:


План

Изпълнение

%

Нестандартни

%

Контрол върху дезинфекция

1440

1440

100,00

-

-

Контрол върху стерилизация

945

945

100,00

-

-

Контрол върху въздух

18

18

100,00

-

-

При извършения контрол върху дезинфекцията проби с неудовлетворителен резултат няма, както и през 2015 г.

Разпределението на пробите по групи обекти е следното: • Лечебни заведения за болнична помощ – от 330 контроли на дезинфекция - няма нестандартни;

 • Медицински центрове – от 385 контроли на дезинфекция - няма нестандартни;

 • АИПСМП - от 145 контроли на дезинфекция – няма нестандартни;

 • АГПСМП - от 25 контроли на дезинфекция – няма нестандартни;

 • АИППДМП - от 490 контроли на дезинфекция – няма нестандартни;

 • АГППДМП - от 30 контроли на дезинфекция – няма нестандартни;

 • Хосписи - от 10 контроли на дезинфекция – няма нестандартни;

 • Заведения за социални услуги за възрастни – от 10 контроли на дезинфекция - няма нестандартни;

 • ЦСМП – от 15 контроли на дезинфекция - няма нестандартни.

Поддържа се добро качеството на дезинфекциите в лечебните заведения на територията на областта. В обектите се използват разрешени за употреба биоциди, има писмени указания за приложението им и за приготвяне на работните разтвори.

При извършените химични анализи на 6 броя дезинфекционни разтвори (план 6, изпълнение – 100 %) с неудовлетворителен резултат няма, спрямо 6 броя взети проби, от които няма нестандартни през предходната година.

При извършения микробиологичен контрол на 5 проби диализна течност (план 5, изпълнение – 100 %) няма проби с неудовлетворителен резултат, спрямо 5 броя взети проби, от които няма проби с неудовлетворителен резултат, през предходната година.

Разпределението на пробите за контрол върху стерилизацията по групи обекти е следното: • Лечебни заведения за болнична помощ – 160, няма с растеж;

 • Медицински центрове – 160, няма с растеж;

 • АИПСМП – 90, няма с растеж;

 • АГПСМП – 10, няма с растеж;

 • АИППДМП – 490, няма с растеж;

 • АГППДМП - 30, няма с растеж ;

 • ЦСМП – 5, няма с растеж.

Качеството на стерилизациите в лечебните заведения е добро - няма нито една нестандартна проба от контрола на стерилизация, както и през 2015 г.

От 18 броя контроли на въздух (план – 18, изпълнение – 100 %) от операционни, родилни зали, хирургични, АГ отделения – няма с неудовлетворителен резултат, както и през предходната година.Контрол на стерилизационна техника

Бяха извършени 215 проверки на стерилизационна апаратура, при план - 214 (изпълнение – 100,47 %). Неизправни апарати нямаше, както и през предходната година.Анализ на резултатите от контрола по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене:

Контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене беше осъществен в 831 обекта (лечебни и здравни заведения - 725, детски и учебни заведения – 56, други закрити обществени места - 50). Извършени бяха 831 проверки, от които в лечебни и здравни заведения са 725, в детски и учебни заведения – 56, в други закрити обществени места - 50 (транспортни средства – 35, пералня – 2, институции за социални услуги – 8, ДДД фирми – 4, кабинет за използване на неконвенционални функционални методи - 1).

Не бяха констатирани нарушения.


Б.ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Отчет за извършените дейности по Националния план на Р. България за готовност за грипна пандемия:

През годината се извършваше ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) проследяване динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ и регистрираните след преболедуване усложнения. Ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) се въвеждаха данни в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ.

Беше издадена актуална заповед на директора на РЗИ – Кюстендил за определяне на практиките, включени в системата за сентинелно наблюдение на грип и ОРЗ.

Актуализиран е Оперативен план за надзор и контрол на грипа и ОРЗ в област Кюстендил и доведен до знанието на отговорните за изпълнението му лечебни заведения, областна и общински администрации и др.

Своевременно са предприети и се извършваше контрол върху прилагането на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на грип на територията на областта и спазването на алгоритмите за поведение на медицинските специалисти при случай, съмнителен за грип.

Извършени са 31 имунизации срещу грип в Имунизационен кабинет на РЗИ – Кюстендил, както и извършени здравно-промотивни мероприятия.Отчет за извършените дейности по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Република България 2012 – 2016 г.:

Проведени са 4 заседания на Регионалния координационен съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка. Основните теми, засегнати в рамките на заседанията бяха: • извършени дейности и постигнати резултати по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р България 2012 – 2016 г. (НПППРМШ) на територията на област Кюстендил;

 • планиране на дейности за увеличаване имунизационния обхват с ваксина срещу РМШ.

Бяха организирани и проведени дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението (целевата група) и изпълнителите на програмата:

Бяха проведени:

11 родителски срещи в училищата на територията на областта с представяне на презентации и предоставяне на брошури. На срещите присъстваха 81 родители. Бяха предоставени 76 бр. брошури „За родители“. Осъществяваше се предварително връзка с директорите на училищата, в които предстои провеждане на родителски срещи по план-график, с оглед изпращане на покани на родителите на подлежащите деца.

5 беседи, организирани съвместно със сдружение ЛАРГО и здравни медиатори, за значението на имунизацията срещу РМШ с 67 майки от труднодостъпните групи в кв. „Изток“ – гр. Кюстендил и в 4 квартала с ромско население в гр. Дупница.

На срещите се разясняваха и се предоставяше информация за сериозността на рака на маточната шийка в национален и европейски мащаб и методите за първична и вторична профилактика; безопасност, ефикасност, дългосрочност и имуногенност на ваксините срещу заболяването; успешни модели за прилагане на ваксината в държави от Европейския съюз; ролята на регионалния координационен съвет, общопрактикуващите лекари и здравните медиатори в осигуряването на ваксина срещу рак на маточната шийка за всяко 12 и 13-годишно момиче и основните задачи по изпълнението на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Представяни бяха презентации, както и актуална информация за обхвата с ваксина срещу РМШ в областта.

С цел повишаване на заинтересоваността на родителите и респективно - броя на имунизираните момичетата на възраст 12-13 години бяха предоставени на родителите писма с информация за имунизацията по програмата и информационна брошура за родители. Към писмата бяха приложени анкети (анонимни), на които, за да се отговори, се изисква по-голяма информираност от страна на родителите относно значимостта и възможностите за профилактика на РМШ. Инициативата беше организирана и проведена със съдействието на кметовете на общините в област Кюстендил.

Организирана беше със съдействието на „Глаксо Смит Клайн” работна среща с медицинските специалисти в здравните кабинети в училищата.

Изисквахме регулярно предоставяне от РЗОК – Кюстендил на ежемесечна информация за ваксинираните срещу РМШ от всеки ОПЛ.

През 2016 г. са приложени общо 36 приема ваксина срещу РМШ:

От тях:


1-ви прием на 12-годишни – 24;

1-ви прием на 13-годишни – 0;

2-ри прием на 12-годишни – 7;

2-ри прием на 13-годишни - 3;

3-ти прием на 12-годишни – 2;

От наличните данни за обхвата на подлежащите с ваксина срещу РМШ и общите впечатления за нагласите към имунизацията могат да се направят следните изводи: • посещаемостта на проведените родителските срещи е незадоволителна. Налице е недостатъчна заинтересованост и пасивност от страна на родителите;

 • основната причина за ниския имунизационен обхват е отрицателната нагласа към имунизацията при част от общопрактикуващите лекари, които дори да не изразяват пряко неодобрение на ваксинацията, с поведението или бездействието си разколебават родителите, които още не са взели категорично решение да имунизират детето си;

 • наблюдава се понижение на имунизационния обхват спрямо предходната година;

Извършените дейности бяха документирани с попълване на протоколи от проведените срещи и обучения.

Отчет за извършените дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБ за периода 2016 – 2020 година:

Бяха проведени 4 срещи на представители на РЗИ–Кюстендил с началника на отделение и с 2 патронажни сестри в ПФО при МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил.

На проведените срещи се извършваше обмен на информация за извършените дейности и постигнатите резултати от всички изпълнители и планиране на съвместни дейности. Извършваше се ежемесечно сравняване на данните за регистрираните случаи на туберкулоза, контактни и суспектни в специализираната информационна система в ПФО със съобщените и регистрирани в РЗИ случаи, с данните в електронните журнали и картите за епидемиологични проучвания. Представяха се и се обсъждаха данни за изследваните за ХИВ болни с туберкулоза във всички лаборатории на територията на областта. Бяха обсъдени извършените през 2016 г. съвместни дейности с НПО по превенцията и контрола на туберкулозата.

Провеждаше се активен епидемиологичен надзор над туберкулозата:

Извършваше се ежедневен контрол върху събирането, пълнотата и качеството, съобщаването, регистрацията, обобщаването, отчета и анализа на информацията относно туберкулоза. Беше изготвяна, съгласувана и изпращана в определения срок по предназначение ежедневна справка за заразните болести.

Всички съобщени с Бързи известия случаи на туберкулоза (38 бр.) бяха регистрирани в журнал в съответствие с изискванията. Поддържаме и електронен вариант на журнал за регистрация на заразните болести с индивидуални записи за всеки случай, включващи и допълнителни данни от епидемиологичните проучвания.

Бяха извършени епидемиологични проучвания на всички съобщени случаи на туберкулоза - 38 бр., с активно проследяване обхвата на контактните лица и предприетите мерки от ПФО в огнищата. Насочваха се контактните на болни от туберкулоза към ПФО за скрининг и провеждане на химиопрофилактика, извършваше се контрол върху профилактичните и противоепидемичните мероприятия в огнищата.

Провеждаше се ефективен здравен контрол:

Извършени бяха тематични проверки (8 броя) за използването на Изониазид за химиопрофилактика в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - Кюстендил и МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница (обобщените резултати са в раздел „Обобщени резултати от извършените тематични проверки“, т.2, стр. 5).

Извършени бяха тематични проверки (12 броя) в ПФО на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил относно съответствие на данните в РЗИ-Кюстендил и въведените в специализирана електронна информационна система данни за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни (обобщените резултати са в раздел „Обобщени резултати от извършените тематични проверки“, т. 3, стр. 6).

Извършени бяха тематични проверки (12 броя) в АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница и Неонатологично отделение на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил по спазване на изискванията при провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент на новородените (обобщените резултати са в раздел „Обобщени резултати от извършените тематични проверки“, т. 4, стр. 6).

Бе осигурено ритмично снабдяване на лечебните заведения с БЦЖ ваксина и ППД за обхващане на контингента, съгласно Имунизационния календар и беше извършен контрол върху своевременното и качествено извършване и пълното обхващане на подлежащите с имунизации и реимунизации срещу туберкулоза при плановите текущи проверки в АПМП и по имунизациите с БЦЖ на новородените в Отделение по неонатология на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Дупница и АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница.

При извършените текущи проверки в лечебните заведения се извършваше контрол върху съобщаването, регистрацията на болните и контактните лица и предприетите мерки спрямо тях, спазването на противоепидемичен режим на работа и предпазване на медицинския персонал от заразяване.

Извършваше се контрол на личната здравна документация на персонала в подконтролните обекти, в които се изисква такава, при текущите проверки.

Оказана е организационно-методична помощ (ОМП):


 • 99 броя ОМП по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ в амбулаториите за първична медицинска помощ (АПМП);

 • 99 броя ОМП по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП;

 • 99 броя ОМП по имунопрофилактиката, вкл. туберкулоза в АПМП;

 • 48 броя организационно-методична помощ (ОМП) по профилактиката, контрола и регистрацията на ВБИ, вкл. за туберкулоза, в лечебните заведения за болнична помощ (МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница).

Епидемиологичните проучвания, проверките и оказването на ОМП в обектите се извършваха в съответствие с утвърдени процедури.

Бяха изготвени: ежедневни справки, 4 бр. аналитични доклади (тримесечни), анализи на заболяемостта (месечни – 12, тримесечни - 4, шестмесечни - 1 и годишни - 1); текстуални тримесечни отчети за дейността – 4 бр.; тримесечни справки за броя на изследваните за ХИВ пациенти, насочени от лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза – 4 бр.; месечен бюлетин за заразните болести – 12 бр.; месечни и годишни цифрови отчети за заразните болести – 40 бр.

В резултат на извършените дейности беше постигнато подобряване на разкриваемостта на заболяването, по-пълен обхват на контактните в огнищата, по-пълен обхват с изследване за ХИВ в РЗИ на случаите с туберкулоза, добро взаимодействие и координация между изпълнителите на Програмата.

Отчет за извършените дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р. България 2016-2020 г.:

Проведен е активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на СПИН и СПИ: • извършваше се ежедневен контрол върху събирането, пълнотата и качеството, съобщаването, регистрацията, обобщаването, отчета и анализа на информацията относно СПИН и СПИ. Беше изготвяна, съгласувана и изпращана в определения срок по предназначение ежедневна справка за заразните болести;

 • всички съобщени с Бързи известия случаи на СПИ и ХИВ/ СПИН (сифилис – 16 бр., ХИВ/ СПИН – 3 бр.) бяха регистрирани в журнал в съответствие с изискванията, вкл. в електронен журнал за регистрация на заразните болести с индивидуални записи;

 • всички съобщени с Бързи известия случаи на СПИ бяха въведени своевременно в Електронна индивидуална база данни за случаите на СПИ, съгласно Приложение 2 към Наредба 3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция;

 • при извършените текущи проверки в лечебните заведения се извършваше контрол върху съобщаването и регистрацията на заболяванията, спазването на противоепидемичен режим на работа, на изискванията за предпазване на медицинския персонал от заразяване с ХИВ, хепатит В и С и за постекспозиционна профилактика - не бяха констатирани нарушения;

 • извършени са тематични проверки (2 броя) в хемодиализните отделения в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил и в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница относно спазване на изискванията за ваксинация и тестуване на пациентите на хемодиализа и на медицинския персонал на диализните структури (обобщените резултати са в раздел „Обобщени резултати от извършените тематични проверки“, т. 10, стр. 9).

Постигнато е 100 % изпълнение на плана за ОМП:

 • оказана беше 99 бр. ОМП по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора, профилактиката и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП;

 • оказана беше 99 бр. ОМП по профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ в АПМП;

 • оказана беше 48 броя ОМП по профилактиката, контрола и регистрацията на ВБИ в лечебни заведения за болнична медицинска помощ (МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница).

Във връзка с инициативата на СЗО за елиминиране на трансмисията от майка към дете на ХИВ и сифилис като приоритет на общественото здраве, както и във връзка с укрепване на единната Национална система за мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по проблемите на ХИВ/ СПИН и сексуално предавани инфекции, през периода от 15.03.2016 г. до 30.09.2016 г. беше организирано и проведено на територията на област Кюстендил анонимно несвързано епидемиологично проучване за моментната болестност от ХИВ и сифилис сред постъпващите за раждане бременни жени от общата популация.

В РЗИ – Кюстендил бяха изследвани 439 серума, предварително използвани за други клинични изследвания, от всички бременни жени, постъпили за раждане през горепосочения период. Пробите бяха събрани от родилните отделения (АГО) в 3 лечебни заведения на територията на областта - МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - гр. Кюстендил, МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД - гр. Дупница и МБАЛ „Св. Ив. Рилски 2003” ЕООД – гр. Дупница.

След извършване в лечебните заведения на всички назначени изследвания, пробите бяха събрани от служителите в дирекция НЗБ, като беше заличена личната информация върху тях и остатъците бяха изследвани в РЗИ-Кюстендил за ХИВ с бързи тестове и за сифилис по метода Елайза, с диагностикумите предоставени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България. Пробите бяха събрани, регистрирани в отделен журнал и изследвани в РЗИ-Кюстендил при спазване указанията на МЗ.

Отчет за извършените дейности през 2016 г. по Национален план за действие за периода 2015 – 2020 г. към Националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „здравеопазване“, приет с решение № 355 на министерския съвет от 2016 г.:

На теми „Имунизации - задължителни и препоръчителни. Профилактика при грип и ОРЗ и чревни инфекции” и „Необходимост от ваксиниране на населението по Националния имунизационен календар” бяха проведени 5 обучения сред ромското население в кв. Изток, гр. Кюстендил, махала ”Гиздова”, махала „Ценеви”, „Горна махала” и махала „Каваклия” гр. Дупница. Със здравно-образователните дейности бяха достигнати всичко 67 лица.

Извършените дейности бяха документирани с попълване на протоколи от проведените обучения.

Отчет за извършените дейности през 2016 г. по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г., приета с Решение № 173 от 28 март 2014 г. на МС:

Проблемите по отношение на векторно-предаваните трансмисивни инфекции регулярно се обсъждаха на съвещанията на областната комисия за контрол на зоонозите.Контрол върху извършените ДДД обработки на територията на област Кюстендил:

Проконтролирани бяха извършените от общините Кюстендил, Бобов дол, Невестино, Трекляно, Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево дезинсекционни мероприятия през пролетния и есенния сезон. През годината беше извършено своевременно окосяване на тревните площи. Бяха извършени дезинсекции срещу кърлежи и частични обработки срещу комари, които включваха една или две обработки (в рисковите обекти). При всяка обработка се оставят в третираните обекти указателни табели с дата на извършената дезинсекция и карантинен срок. При всяка една обработка се съставя протокол в присъствието на представител на общината. Извършените обработки са ефективни.

В общините функционират приюти за кучета, където се извършва и външно обезпаразитяване на животните.

Предприети профилактични и противоепидемични мерки и изпълнение на разпоредените дейности с писма на МЗ:

Във връзка с писма на НЦЗПБ относно безвъзмездно предадени медикаменти от НЦЗПБ на РЗИ Кюстендил:

На 18.01.2016 г. в РЗИ - Кюстендил бяха получени по разпределение чрез приемо-предавателен протокол тестове за лабораторна диагностика на Лаймска борелиоза - 192 броя ELISA IgM и 96 броя ELISA IgG.

На 07.12.2016 г. в РЗИ - Кюстендил бяха получени по разпределение чрез приемо-предавателен протокол тестове за лабораторна диагностика на Лаймска борелиоза - 96 броя ELISA IgM и 96 броя ELISA IgG.

Всички МБАЛ, АПМП и АСМП на територията на област Кюстендил са уведомени за възможността да изпращат серуми или да насочват пациенти за изследване на Лаймска борелиоза в Микробиологична лаборатория на РЗИ - Кюстендил.

В Микробиологична лаборатория към РЗИ - Кюстендил се води отделен журнал, в който се вписват трите имена на изследваното лице, години, адрес, резултат от изследването и подпис на изследвания.

През 2016 г. бяха изследвани общо 6 лица, насочени за изследване от лечебните заведения, от които 1 е с положителен резултат и 1 е с гранични стойности (за IgM са изследвани 6 лица, от които 5 са с отрицателен резултат и 1 е с гранични стойности и за IgG са изследвани 6 лица, от които 5 са с отрицателен резултат и 1 е с положителен резултат).Във връзка с писмо на МЗ с Рег. № 16-00-7/ 03.02.2016 г. относно предприемане на мерки за недопускане разпространение на вируса Зика в страната:

Всички лечебни заведения на територията на област Кюстендил бяха запознати с епидемичната ситуация, предизвикана от вируса Зика в Южна Америка и регистрираните внесени случаи на заболяването в някои страни от Европа.

Беше оказана 198 броя организационно-методична помощ на АПМП и специализираните практики по вътрешни болести, детски болести, кожни болести и очни болести - за своевременно посрещане на съмнителни случаи при лица с клинични симптоми и епидемиологична анамнеза за престой в засегнатите страни.

Изпратени бяха уведомителни писма до МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - Кюстендил, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД - Дупница за запознаване с епидемичната ситуация, предизвикана от вируса Зика и за предприемане на превантивни мерки за недопускане разпространението на вируса Зика.

Беше организирано разпространение чрез информационните канали на РЗИ на информация за причинителя, клиничната картина на заболяването, конкретни препоръки за начините на предпазване и оценка на риска.

Във връзка с писмо на МЗ с Рег. № 33-08-20/ 15.04.2016 г. за засилване на мерките за недопускане възникването на автохтонни случаи на малария и местно предаване на неговия причинител:

Упражнява се постоянен контрол на всички лечебни заведения на територията на област Кюстендил по изпълнение на действащата нормативна уредба за ранно откриване на болни от малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони и за недопускане местното разпространение на маларията.

Всички ОПЛ на територията да област Кюстендил са запознати с клиничните и диагностични особености на маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена малария, препоръките на СЗО за химиопрофилактика, като и профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане на местно разпространение на малария и други тропически паразитози.

Бяха връчени 158 предписания и проверено изпълнението им в медицинските центрове и в амбулаториите за първична и за специализирана медицинска помощ (вътрешни болести и детски болести) на територията на област Кюстендил, относно извършването на комплекс от профилактични и противоепидемични мероприятия (ранно откриване на болни и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони и своевременно диагностициране, вземане на материали за изследване, хоспитализация, лечение и провеждане на противоепидемични мерки в огнището) относно малария.

При извършените 169 броя текущи проверки в амбулаториите за първична медицинска помощ и в медицинските центрове беше проверено спазването на изискванията на Наредба № 17/ 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести и на Наредба № 21 / 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Беше оказана 155 броя ОМП по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и внасяни паразитни болести в амбулаториите за първична медицинска помощ, вътрешните и детските отделения и в медицинските центрове.

В лечебните заведения бяха проведени 4 броя колегиуми, на който бяха разгледани клиничните и диагностичните особености на маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена малария и за химиопрофилактика, профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане на местно разпространение на малария и други тропически паразитози.

В лечебните заведения за болнична помощ (3 МБАЛ) са определени със заповед на изпълнителните директори екипите от специалисти, за оказване на консултации и провеждане на лечение на съмнително болни и болни от малария. Определен е специалист по инфекциозни болести, включен в състава на областен екип за изпълнението на противоепидемични и лечебни мероприятия в огнище на малария.Епидемиологични проучвания:

През отчетния период са извършени всичко 1649 епидемиологични проучвания, спрямо 1289 през предходната година.

Бяха извършени 1645 епидемиологични проучвания на заразни болести, спрямо 1285 през предходната година. Съгласно плана бяха проучени всички случаи на инфекции на дихателната система, чревни инфекции, вирусни хепатити, невроинфекции и векторно-предавани трансмисивни инфекции.

Бяха извършени 4 епидемиологични проучвания на паразитни заболявания (ехинококоза - 4), спрямо 4 епидемиологични проучвания (ехинококоза – 4) през предходната година. Картите за епидемиологично проучване бяха своевременно изпратени по предназначение.Съвместна дейност с други дирекции в РЗИ - Кюстендил, с други организации и ведомства:

Извършихме съвместни дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 – 2015 г. с пневмофтизиатричните отделения и сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО”.

Извършихме съвместни дейности с БЧК и с дирекция „Обществено здраве“ по превенцията и контрола на ХИВ/ СПИН“.

По Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка извършихме съвместни дейности с дирекция „Медицински дейности”, Регионалния инспекторат по образование – Кюстендил, представители на общинските администрации, медицинските специалисти в детските заведения и училищата, директорите на училищата, здравни медиатори към община Кюстендил и община Дупница, РЗОК, Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Кюстендил, РК на Българския лекарски съюз – Кюстендил и ОС на БЧК.

Извършихме съвместни дейности със сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО” и с дирекция „Обществено здраве“ във връзка с проведените обучителни дейности в изпълнение на Национален план за действие за периода 2015 – 2020 г. към Националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Извършихме съвместни дейности с ОДБХ - Кюстендил във връзка с извършването на изследване за серопревалентност за бруцелоза при хората на територията на областта и във връзка с дейността на Областната комисия за контрол на зоонозите.С РЗОК – Кюстендил осъществявахме регулярно обмен на информация по имунопрофилактиката и във връзка с дейността по поддържане картотека на новородените.

АНАЛИЗ

НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 Г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница