Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и е


Сексуално предавани инфекции (СПИ)страница9/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Сексуално предавани инфекции (СПИ)


Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година

Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Сифилис

16

12,70

100,00

1

0,78

3

2,30

Сифилис, вроден и на кърмачето

-

-

-

-

-

-

-

Гонорея

-

-

-

-

-

-

-

Хламидийна инфекция

-

-

-

1

0,78

2

1,53

Всичко

16

12,70

100,00

2

1,56

5

3,84

Заболяемостта от СПИ е 12,70 %000 и е силно увеличена над 8 пъти спрямо предходната година. В структурата на заболяемостта от СПИ сифилисът е с относителен дял 100 %. Не са съобщени в РЗИ – Кюстендил с Бързи известия и не са регистрирани заболели от сифилис, вроден и на кърмачето, гонорея и хламидийна инфекция.

Сифилис

Заболяемостта от сифилис е силно увеличена над 8 пъти в сравнение с предходната година. Регистрирани бяха 16 заболели (12,70 %000), спрямо 1 заболял (0,78 %000) през 2015 година.

Случаите са потвърдени. Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 20 - 24 години (88,44 %000), следвана от възрастови групи от 25 - 29 години (84,56 %000), от 30 - 34 години (55,78 %000) и от 35 - 39 години (11,87 %000). В останалите възрастови групи не са регистрирани заболявания. Преобладават заболелите от мъжки пол – 62,50 %, от женски пол са 37,50 %. Случаите са в Кюстендилска община (16,16 %000), в Дупнишка община (14,44 %000) и в Бобовдолска община (12,28 %000). В градове са 93,75 %. Заболяванията са регистрирани през месеците септември – 10, октомври – 3, август – 2 и ноември – 1. Хоспитализирани са 25 %.

Хламидийна инфекция

Не бяха регистрирани случаи на хламидийна инфекция, спрямо 1 заболял (0,78 %000) през предходната година.Г. ЕПИДЕМИИ И ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ не бяха регистрирани.

Д. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основните особености, характеризиращи в епидемиологично отношение заразната заболяемост през 2016 г. са: • съществено увеличение с 31,09 % на общата заразна заболяемост (1320,49 %000), повлияно главно от силното повишение на заболяемостта от инфекции на дихателната система (предимно варицела);

 • липса на смъртни случаи от заразни болести;

 • липса на регистрирани епидемични взривове;

 • силно увеличение с 240,55 % на заболяемостта от инфекции на дихателната система, повлияно предимно от силното увеличение на заболяемостта от варицела (618,19 %000) с 376,56 % и в по-малка степен от увеличението на заболяемостта от скарлатина (59,52 %000) с 38,48 %; Липса на регистрирани заболявания от инфекции на дихателната система с масова имунопрофилактика; Снижение на заболяемостта от туберкулоза с 12,28 %;

 • снижение на заболяемостта от чревни инфекции с 26,57 %, повлияно главно от понижената заболяемост от ентероколити (снижение с 24,52 %) и в по-ниска степен на понижената заболяемост от ротавирусен гастроентерит и салмонелоза. Заболяемостта от ентероколити (569,78 %000) е с много високи стойности. Относителният дял на етиологично доказаните ентероколити е много нисък – 0,95 %; Силно снижение на заболяемостта от ротавирусни гастроентерити с 43,43 % и от салмонелоза с 26,65 %; Силно увеличение на заболяемостта от дизентерия със 166,56 % и от колиентерити с 52,24 %;

 • снижение на заболяемостта от вирусни хепатити с 11,20 %, повлияно главно от от снижението на заболяемостта от хепатит В с 18,93 % и липсата на регистрирани случаи на хепатит С; Ниски стойности на заболяемостта от хепатит В (3,17 %000) и липса на случаи в имунизационна възраст; Регистрирани 2 случая на хепатит А (1,59 %000), спрямо липса на заболявания през предходната година; Несъществено увеличение на заболяемостта от хепатит неопределен с 1,28 %;

 • силно увеличение на заболяемостта от векторно-предавани трансмисивни инфекции със 114,51 %, повлияно предимно от повишението на заболяемостта от Марсилска треска със 146,62 % и в по-малка степен от повишението на заболяемостта Лаймска борелиоза със 103,85 %. Липса на регистрирани заболели от от Ку треска, туларемия ККХТ, ХТБС, кърлежов енцефалит, Западно-Нилска треска, малария и висцерална лайшманиоза;

 • увеличение на заболяемостта от невроинфекции с 14,24 %, в резултат предимно на увеличената заболяемост от ОВП (увеличение с 35,47 %); Несъществено увеличение на заболяемостта от БММЕ с 1,92 % и от вирусни менингити и менингоенцефалити с 1,71 % в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите;

 • силно увеличение над 8 пъти на заболяемостта от СПИ (12,70 %000), в резултат на увеличението на заболяемостта от сифилис;

 • несъществено увеличение на заболяемостта от СПИН/ ХИВ+ (2,38 %000) с 1,71 %, в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите.

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ (ВБИ)

Взривове от вътреболнични инфекции не бяха регистрирани.

Единични случаи на ВБИ бяха регистрирани, както следва:

Лечебно заведение

Регистрирани ВБИ през 2016 г.

Регистрирани ВБИ през 2015 г.

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил

22

20

МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница

20

10

МБАЛ “Св. Иван Рилски - 2003” ООД – Дупница

2

5

СБР - Кюстендил

-

-

СБР - Сапарева баня

-

-

ВСИЧКО

44

35

Броят на съобщените ВБИ в лечебните заведения за болнична помощ е увеличен спрямо предходната година и като цяло е незадоволителен. Броят на регистрираните ВБИ е увеличен спрямо предходната година в МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил”, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, а в МБАЛ „Св. Иван Рилски - 2003” ООД – Дупница е намален. В СБР - Кюстендил и в СБР - Сапарева баня няма регистрирани случаи.Структура на вътреболничните инфекции в лечебните заведения на територията на област Кюстендил:

В структурата на ВБИ с най-голям относителен дял са инфекции на окото, различни от конюнктивит (36,99 %) и дълбоки инфекции на хирургичното място (19,57 %).Спрямо предходната година е подобрена дейността по отношение откриваемостта на етиологичния причинител на възникналите ВБИ. От регистрираните инфекции няма неизследвани, 4,54 % от ВБИ са микробиологично недоказани, спрямо 5,71 % неизследвани и микробиологично недоказани през 2015 г. Микробиологично недоказани са 100 % от инфекциите на ГДП, фарингит, ларингит, докато през 2015 г. неизследвани и микробиологично недоказани бяха 100 % от ендометритите и от „други“ инфекции.


Вътреболнични инфекции

Брой регистрирани

Неизследвани

Микробиол.

недоказани

% неизследвани и микробиол. недоказани

Повърхностни инф. на хир. място

2

-

-

-

Дълбоки инф. на хир. място

9

-

-

-

Интраабдоминална инфекция, непосочена другаде, вкл. на жлъчния мехур, жлъчните пътища, черния дроб (с изключение на вирусен хепатит), далака, панкреаса, перитонеума или субдиафрагмалното пространство или друга интраабдоминална тъкан или област, непосочена другаде

1

-

-

-

Гастроентерит

5

-

-

-

Потвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните пътища

1

-

-

-

Инф. на окото, различни от конюнктивит

17

-

-

-

Лабораторно потвърдени инф. на кръвта

4

-

-

-

Клинично установен сепсис при възрастни и деца

1

-

-

-

Инфекция на става или синовиална бурса

2

-

-

-

Инфекция на ГДП, фарингит, ларингит

2

-

2

100,00

Всичко

44

-

2

4,54

В МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил от общ брой 22 ВБИ са изследвани 100 %, при 22 е доказан етиологичен причинител – 100 %. В МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница от общ брой 20 ВБИ са изследвани 100 %, при 18 е доказан етиологичен причинител – 90 %. В МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД – Дупница от общ брой 2 ВБИ са изследвани 100 %, при 2 е доказан етиологичен причинител – 100 %.

С доказан етиологичен причинител са общо 42 вътреболнични инфекции или 95,45 %, спрямо 33 или 94,29 % от всички регистрирани през 2015 г. Най-честите изолати са Стафилококи коагулазанегативни – 42,86 % от доказаните, следвани от Клебсиела окситока и Ентеробактер клоаце - по 14,28 % и ротавирусите - 11,90 %. С. ауреус, Ацинетобактер баумани и Псевдомонас еругиноза заемат по 4,76 %, Е.коли заема 2,38 %.

Процентът на болните получили антибиотици е 34,71 % средно за областта, спрямо 36,27 % през 2015 г. Най-висок е процентът на третираните с антибиотици пациенти в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Дупница – 57,96 %, следвана от МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил – 46,86 % и МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003” ООД – Дупница – 42,13 %. В СБР – Кюстендил и СБР – Сапарева баня няма пациенти третирани с антибиотици.

Дейноста по откриването, съобщаването и регистрацията на вътреболничните инфекции в лечебните заведения не е на необходимото ниво. Подобрена спрямо предходната година е дейността по доказването на етиологичните причинители и по приложението на антибиотиците. Всички лечебни заведения за болнична помощ имат програми за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции и за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност.

АНАЛИЗ

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЛАНОВИ, ЦЕЛЕВИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

І.Осигуряване на имунизационната програма с ваксини и гама-глобулини

Снабдяването с биопродуктите не беше равномерно и в достатъчни количества през I-во полугодие на 2016 г., предимно за ваксините Тетраксим, Хексацима и Енжерикс.ІІ.Осигуряване на хладилната верига

Транспортирането на биопродукти от РЗИ до звената, извършващи имунизации се извършва с хладилни чанти.

Във всички обекти е осигурено съхранение на биопродуктите при хладилни условия и се извършва ежедневно двукратно отчитане на температурата в хладилниците, което се документира. Нарушения на изискванията за хладилно съхранение на ваксините не бяха установени.

РЗИ-Кюстендил разполага с хладилна техника с достатъчен обем за съхранение на биопродуктите и с дигитални термометри за контрол на температурата в хладилниците. Хладилната техника е обособена в самостоятелно помещение с климатик и се поддържа от специализирана фирма по договор.ІІІ.Мониторинг на имунизациите и реимунизациите

Изпълнението на имунизациите и реимунизациите е следното:Против туберкулоза

 • имунизирани новородени – обхванати са 97,65 % от подлежащите, спрямо 96,46 % от подлежащите за 2015 г. Неимунизирани по трайни медицински противопоказания няма. Необхванати са 18 деца по временни противопоказания (6 недоносени; 4 с респираторен дистрес синдром (РДС); 1 с ателектаза на бял дроб; 1 с ретардирал плод; 2 с дихателна недостатъчност и 4 с майчино-фетална инфекция).

 • проверени за белег на 7 – 10 месечна възраст са 97,57 % от подлежащите за годината, спрямо 97,23 % от подлежащите за 2015 г. От тях без белег са 76, от тях проверени с Манту са 71 (93,42 %), 1 е с временни противопоказания, 4 са неиздирени. С отрицателно Манту са 31. От тях обхванати с БЦЖ са 31 (100 %).

 • проверени с Манту на 7 години са 95,37 % от подлежащите за годината, спрямо 94,83 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 24 с временни противопоказания, 18 - миграция и 7 - неиздирени). С отрицателно Манту са 212 (21,01 %). Обхванати с БЦЖ са 211 (99,53 %), 1 е с времени противопоказания.

 • проверени с Манту на 11 години са 96,70 % от подлежащите за годината, спрямо 96,25 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са 6 с временни противопоказания, 21 - миграция и 8 - неиздирени. С отрицателно Манту са 119 (11,60 %). Обхванати с БЦЖ са 119 (100 %).

 • проверени с Манту на 17 години са 95,81 % от подлежащите за годината, спрямо 94,90 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 1 с трайни противопоказания - с автоимунно заболяване, 20 с временни противопоказания, 17 - миграция, 4 - неиздирени). С отрицателно Манту са 67 (6,97 %). Обхванати с БЦЖ са 67 (100 %).

Против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, ХИБ с шесткомпонентна ваксина (ДТКаХепБПиХИБ)

 • І-ви прием – обхванати са 95,75 % от подлежащите за годината. Необхванати са: 9 деца с временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ и 11 са неиздирени.

 • ІI-ри прием – обхванати са 93,73 % от подлежащите за годината. Необхванати са: 18 деца с временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ и 12 са неиздирени.

 • ІII-ти прием – обхванати са 92,60 % от подлежащите за годината. Необхванати са: 20 деца с временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ и 15 са неиздирени.

Против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит с четирикомпонентна ваксина (ДТКаПи)

 • обхванати са 8 деца с І-ви прием, 8 деца с ІI-ри прием, 11 деца с ІII-ти прием и 21 деца с ІV-ти прием (реимунизация).

 • на 6 години – обхванати са 95,80 % от подлежащите за годината, спрямо 83,14 % от подлежащите за 2015 г. (2 са с трайни противопоказания – 1 с полиалергия и 1 с епилепсия, 16 са с временни противопоказания, 15 - миграция, 2 - отказ, останалите са неиздирени).

 • на 7 години: подлежащи за 2015 г. – обхванати са 79 деца.

 • на 8 години: подлежащи за 2014 г. – обхванати са 65 деца.

Против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина (ДТКаПиХИБ)

 • І-ви прием – обхванати са 96,77 % от подлежащите за годината, спрямо 93,61 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 2 деца с временни противопоказания, 1 - миграция и 5 са неиздирени.

 • ІІ-ри прием – обхванати са 95,65 % от подлежащите за годината, спрямо 90,32 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 2 деца с временни противопоказания, 1 - миграция и 11 са неиздирени.

 • ІІІ-ти прием – обхванати са 93,71 % от подлежащите за годината, спрямо 91,24 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 5 деца с временни противопоказания, 2 – миграция и 14 са неиздирени.

 • ІV-ти прием – обхванати са 95,30 % от подлежащите за годината, спрямо 36,00 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 23 деца с временни противопоказания, 5 – миграция, 1 - отказ, 21 - неиздирени.

Общо против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, независимо от вида на ваксината:

 • І-ви прием – обхванати са 96,10 % от подлежащите за годината, спрямо 96,99 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІ-ри прием – обхванати са 94,50 % от подлежащите за годината, спрямо 95,44 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІІ-ти прием – обхванати са 93,12 % от подлежащите за годината, спрямо 95,49 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІV-ти прием – обхванати са 95,39 % от подлежащите за годината, спрямо 36,82 % от подлежащите за 2015 г.

Общо против ХИБ, независимо от вида на ваксината:

 • І-ви прием – обхванати са 96,06 % от подлежащите за годината, спрямо 96,96 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІ-ри прием – обхванати са 94,44 % от подлежащите за годината, спрямо 95,38 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІІ-ти прием – обхванати са 93,03 % от подлежащите за годината, спрямо 95,39 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІV-ти прием – обхванати са 95,30 % от подлежащите за годината, спрямо 36,00 % от подлежащите за 2015 г.

Против тетанус, дифтерия – ТД

 • на 12 години - обхванати са 93,55 % от подлежащите за годината, спрямо 92,98 % от подлежащите за 2015 г. Не са обхванати: 2 с трайни противопоказания (1 с полиалергия и 1 с нефротичен синдром), по временни противопоказания 14 деца. По причини от немедицински характер не са обхванати 20 - миграция и 29 - неиздирени.

 • на 17 години - обхванати са 93,82 % от подлежащите за годината, спрямо 91,46 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 1 с трайни противопоказания (с автоимунно заболяване), по временни противопоказания са 20, миграция - 17, неиздирени - 24.

 • 25 годишни - обхванати са 75,28 % от подлежащите за годината, спрямо 72,61 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 3 с трайни противопоказания – 1 с ДЦП и 2 с епилепсия, 56 с временни противопоказания, 92 - миграция, 113 - неиздирени).

 • 35 годишни - обхванати са 70,83 % от подлежащите за годината, спрямо 72,54 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 7 с трайни противопоказания - 3 с епилепсия, 3 с диабет в стадий на декомпенсация и 1 с полиалергия, 62 с временни противопоказания, 1 - отказ, 131 - миграция, 212 - неиздирени).

 • 45 годишни - обхванати са 65,55 % от подлежащите за годината, спрямо 65,37 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 12 с трайни пртивопоказания - 4 с карцином, 2 с епилепсия, 2 с диабет в стадий на декомпенсация, 2 с бъбречна недостатъчност, 1 с тиреотоксиказа в стадий на декомпенсация и 1 с гломерулонефрит; 87 с временни противопоказания; 189 - миграция; 2 - отказа и 296 - неиздирени).

 • 55 годишни - обхванати са 72,95 % от подлежащите за годината, спрямо 79,53 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 13 с трайни противопоказания: 2 с диабет в стадий на декомпенсация, 3 с карцином, 1 с епилепсия, 2 с чернодробна недостатъчност, 3 с тиреотоксиказа в стадий на декомпенсация и 2 с бъбречна недостатъчност; необхванати по временни противопоказания са 43, 118 - миграция, 1 – отказ, 293 - неиздирени).

 • 65 годишни - обхванати са 71,17 % от подлежащите за годината, спрямо 68,95 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 24 с трайни противопоказания: 6 с карцином, 6 с инсулт и мозъчно-съдова болест, 7 с диабет в стадий на декомпенсация, 1 с чернодробна недостатъчност и 4 със сърдечен порок и декомпенсирано сърце; необхванати по временни противопоказания са 69, миграция - 103, неиздирени - 301).

 • 75 годишни - обхванати са 79,40 % от подлежащите за годината, спрямо 70,55 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 34 с трайни противопоказания: 9 с инсулт и мозъчно-съдова болест, 6 с карцином, 13 със сърдечен порок и декомпенсирано сърце, 3 с бъбречна недостатъчност, 2 с диабет в стадий на декомпенсация и 1 с цироза; необхванати по временни противопоказания са 43, миграция - 11, неиздирени - 139).

 • 85 годишни и над 85 годишни - обхванати са 40,14 % от подлежащите за годината, спрямо 54,24 % от подлежащите за 2015 г. (необхванати са 28 с трайни противопоказания: 6 с карцином, 12 със сърдечен порок и декомпенсирано сърце, 8 с инсулт и мозъчно-съдова болест и 2 с диабет в стадий на декомпенсация; необхванати по временни противопоказания са 63, неиздирени - 76).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница