Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., съдържащ: 1 Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2016 г., докладва председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцовастраница2/8
Дата01.02.2018
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Дейност на Висшия адвокатски съвет в подготовка на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

На 23.01.2015 г. бе внесен за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. За периода от внасяне на законопроекта и до днес много неща бяха свършени както по внасянето, така и по неговата защита срещу манипулациите, некоректните внушения и откровените лъжи. Нееднократно законът бе вкарван повече в политическа фаза и дебат, отколкото в професионален план. Доказателство за това са субектите, които вземат отношение – КНСБ, КТ "Подкрепа", БСК, КРИБ. Тези субекти ни упрекват в лобизъм.

Да, колеги, лобисти сме, когато защитаваме интересите на гражданите, на съдебната система, на съдебната реформа и на обществото като цяло. Ето защо могат да ни упрекват в лобизъм, но ние не го правим за себе си, ние го правим за нашите клиенти, за всички граждани, които търсят правосъдие.

В качеството на председател на Висшия адвокатски съвет участвах в множество телевизионни и радиопредавания, дадени бяха десетки интервюта, множество бяха медийните изяви на членовете на работната група, на председателите на адвокатските колегии, на членове на адвокатски съвети от страната.

При обсъждането на 22.06.2016 г. на законопроекта в Комисията по правни въпроси на 43-ото Народно събрание имаше нова атака от страна на нашите опоненти. Направено беше подробно изложение на мотивите за предлаганите промени, като бе подчертано, че тези промени са за защита на интересите на гражданите, а не за търсене на доходи на адвокатите.

Получихме изключителната подкрепа на членовете на Комисията, които дадоха зелена светлина на законопроекта за внасянето му в пленарна зала, като не ни бяха недостатъците, които те виждат в предлаганите промени и които според тях трябва да се преработят, като голяма част от атаките идват и от недостатъчно ясната редакция на съответните текстове.

Така на 22 юни законопроектът премина през Правна комисия, като имахме уверението, че след парламентарната лятна ваканция ще влезе в пленарна зала за първо четене.

Подкрепа получихме и от международните организации – UIA, ССВЕ, имаше среща на председателите им с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Изпратени бяха писма до Народното събрание във връзка с подкрепата, която се изказа от тяхна страна. Състоя се и среща с председателя на Нотариалната камара колегата Димитър Танев и други нотариуси с цел обсъждане на възможностите за взаимодействие на двете правни професии, като бяха обсъдени и промените.

Колеги, ще кажа още веднъж – ние не желаем унищожаване на чужди интереси. Ние желаем защита интересите на гражданите и юридическите лица, а по този начин защита и на нашите интереси.

С много упорита работа успяхме да съдействаме за преминаване на 28 септември на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и през другите две съпътстващи комисии – тази по вътрешна сигурност и обществен ред и регионална политика и благоустройство и местно самоуправление.

На есенната национална конференция една от разглежданите точки беше именно усъвършенстване на редакцията на тези разпоредби с цел предлагане на промени, които да бъдат направени между първо и второ четене. На конференцията беше приета и декларация, че законът, който ние предлагаме, е съществена част от съдебната реформа.

Ето защо апелирахме до Народното събрание да го разгледа в сроковете, които се предвижда в Правилника за организация на дейността му, като декларирахме готовност за приемане на ефективни протестни действия.

Въпреки множеството опити, явно нямаше политическа воля законопроектът да влезе в пленарна зала. Оправданието бе предизборната кампания за президентски избори. Политическата обстановка се яви като добро извинение на депутатите за липсата на каквото и да било политическо решение и политическа воля за внасяне на законопроекта в пленарна зала.

Участие в законодателния процес.

Наши представители в работни групи към Министерството на правосъдието бяха Юрий Бошнаков, Йордан Цветанов, зам.-председатели, Любомир Денев, Боряна Мусева, Динко Кънчев, Емилия Недева, Милен Ралчев, Биляна Гяурова, Албена Пенова, Георги Бакалов, Стефка Въжарова, Емил Ядков, Ели Христова, Петър Петров – председател на Контролния съвет. Адвокат Любомир Владикин бе член на работната група към Министерството на финансите. Адвокат Десислава Кръстева участва при обсъждане на въпроси в Държавната агенция за национална сигурност.

Висшият адвокатски съвет участва в законодателни обсъждания и даде становище по 13 законопроекта и проекти за постановления на Министерския съвет.

Бих искал да изкажа благодарност на колегите Албена Пенова, Боряна Мусева, Биляна Гяурова, Валя Гигова, Георги Бакалов, Динко Кънчев, Десислава Кръстева, Емилия Недева, Ирен Константинова, Любомир Денев, Милен Ралчев, Стефка Въжарова за изключително задълбоченото им и професионално участие в дейността на българската адвокатура в областта на законодателството.

Редовните заседания на Висшия адвокатски съвет се провеждаха веднъж месечно, без ограничение във времето за дебати.

За отчетния период са проведени общо 20 заседания, от които 11 редовни и 9 извънредни.

През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа жалби срещу откази за вписване или отписване в регистъра на адвокатските колегии, жалби срещу решения за промяна статута от младши адвокат в адвокат, жалби срещу откази за определяне на възнаграждение, молби за вписване и отписване на чуждестранни адвокати и за промени в регистъра на чуждестранните адвокати, жалби срещу откази на адвокатските съвети да образуват дисциплинарни производства, молби за финансово подпомагане, жалби срещу решения на избирателни комисии в отделните адвокатски колегии.

Висшият адвокатски съвет изпълнява задължението си да определя представители на адвокатурата за държавните институции. Наш постоянен представител в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е колегата Атанас Железчев. През целия период Висшият адвокатски съвет изпълняваше и задълженията си да изпраща свои представители за членове на комисиите в провежданите в Министерството на правосъдието изпити за юридическа правоспособност.

Както е отбелязано и през предходните години, общата оценка на колегите е, че изпитът се провежда формално и недостатъчно професионално.

Бих искала да изкажа благодарност на колегите Александър Попчев, Ангел Ангелов, Бойко Ботев, Валентин Бенатов, Велислав Лъжев, Гаврил Благоев, Грета Пенчева, Емануил Георгиев, Емил Ядков, Иван Апостолов, Красимир Аврамов, Любомир Денев, Милчо Бенгарски, Момчил Савов, Нели Виодорова, Нина Седефова, Петър Зафиров, Румен Кирилов, Станислав Тонов, Таня Градинарова, Хари Хараламбиев, Цветана Чуклева за отделеното време и за това, че защитават идеята изпитът за придобиване на правоспособност да отговаря на влаганото съдържание, а не да се превръща в едно формално явяване.

От важно значение е не само въпросът за придобиване на правоспособност, но и образованието по специалността „Право” в различните юридически факултети на акредитираните учебни заведения. Няма да се спирам по-подробно. Мисля, че колегата Владислав Славов беше много подробен в своето изказване.

Водени са 13 дела по жалби срещу решения на Висшия адвокатски съвет, както и по други дела, по които Висшият адвокатски съвет е страна.

Съветът е бил представляван от колегите Валентин Бенатов, Петър Божков, Нели Виодорова, Тодор Табаков, на които изказвам сърдечна благодарност за отговорността, с която защитават пред съда каузите на Висшия адвокатски съвет.

Във връзка с осъществяване дейността на Съвета бяха определени нови и продължиха действието си следните работни групи: Връзки с международни организации; Електронно правосъдие; Комисия по правни въпроси; Работна група за промени в Наредба №1 в Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата; Промени в процесуални закони; Работна група, която да работи по общи условия, професионална отговорност на всички застрахователни дружества; Група за разработка предложение за създаване на социален фонд за здравно и социално подпомагане на адвокатите; за промени в конспекта за изпити на адвокати и младши адвокати; за промени в Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита; Работна група за изработване на счетоводна политика на Висшия адвокатски съвет.

Благодаря от името на Висшия адвокатски съвет на участниците в тези работни групи – Юрий Бошнаков и Йордан Цветанов, Атанас Железчев, Ели Христова, Емилия Недева, Красимир Аврамов, Любомир Денев, Марио Топчийски, Милен Ралчев, Петър Божков, Стоян Желев, Петър Зафиров, Петър Петров – председателят на Висшия контролен съвет, както и на колегите Атанас Стоянов, Атанас Сивков, Боряна Мусева, Васил Иванов, Веселка Коева, Владислав Янев, Емил Ядков, Михаил Екимджиев, Стефка Въжарова, Таня Градинарова, Тодор Костов, д-р Сибила Игнатова Филко Розов.

Работна група, която бе натоварена със задачата да издири и установи случаите на нелоялна конкуренция от страната, на асоциации и други юридически лица, извършващи незаконна адвокатска дейност по защита правата и интересите на българските граждани, не можа да реализира приетата концепция за борба с лицата, бракониерствали. Единствената информация, с която разполагаме, това е за извършени действия в Адвокатска колегия – Варна, както и действия, предприемани от колегата Милен Ралчев.

Колеги, нека уточним. Никой не може да работи самостоятелно без активното съдействие на адвокатските съвети и на адвокатите по места. Много Ви моля, бъдете активни. Това са едни от въпросите, които стоят на дневен ред не само на днешното отчетно събрание. От години говорим за тези неща и, за жалост, трудно можем да се преборим с тях.

Мерки за подпомагане на адвокатските съвети за професионална защита.

Непрестанно в дейността си Висшият адвокатски съвет е стоял на позицията за разрешаване проблема, свързан с допуска на адвокати в съдебните сгради. С оглед различната практика, прилагана от адвокатските съвети, Висшият адвокатски съвет прие няколко решения.

На първо място, относно изясняване на съдържанието и начина на изпълнение на дисциплинарно наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия” за определен от Дисциплинарния съд период.

Второ, за разясняване задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата и за разходване на средствата по нея.

Трето, с тълкуване за възможността как да бъдат защитени професионалните права, честта и достойнството на адвокатите и че това е в правомощията на адвокатските съвети по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата.

Във връзка с двете преюдициални запитвания, образувани в Съда в Люксембург по повод Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения Висшият адвокатски съвет поиска да бъде конституиран от съда като страна. Трябва да Ви кажа, че предприехме редица действия, тъй като нашите представители, които са с възможността да осъществяват представителство в Съда в Люксембург, бяха приели, че тези преюдициални запитвания не представляват интерес за тях. Направихме среща и със заместник-министър на правосъдието, водеше се усилена кореспонденция с Министерството на външните работи. Стигнахме дотам, че ги уверихме, че ние сме готови про боно да работим, само и само да бъде конституирани. Направихме опит да бъдем конституирани в производствата, по които са поискани тези преюдициални запитвания.

Искам да благодаря на колегите Иван Стойнев и Христо Христев за задълбочените анализи на възможностите ни за защита и на професионално изготвените становища.

Връзки и взаимодействия с адвокатските колегии.

През отчетния период продължава да действа приетото в началото на мандата разпределение на членовете на Висшия адвокатски съвет за осъществяване на връзка с адвокатски колегии от страната и изготвяне на доклади по жалби срещу решения на тези съвети по дисциплинарни преписки и др.

Продължи участието и на определените ротационни председатели в заседанията на Висшия адвокатски съвет.

Продължиха и срещите с адвокатските съвети по места.

За периода от 1 януари до 31 януари миналата година Висшият адвокатски съвет отпусна дарения - социална помощи на 63-ма адвокати и бяха направени 36 дарения.

Финансовото изражение е дадено във финансовия отчет на главния секретар, който отчет е част от отчета на Висшия адвокатски съвет и подробно всичките неща може да видите в докладите, които са качени на сайта.

Дейност на Висшия адвокатски съвет в областта на конституционното правосъдие.

И през отчетния период Висшият адвокатски съвет беше конституиран като заинтересувана страна по 9 конституционни дела, по които дадохме становище. Искам да благодаря на колегите Анна Гаврилова, Валя Гигова, Динко Кънчев, Екатерина Михайлова, Любомир Денев, Милен Ралчев, Румяна Сидерова, Светлана Нейкова, Снежана Василева, Сибила Игнатова за високия им професионализъм при изготвянето на становищата, давани от Висшия адвокатски съвет по конституционни дела.

Така през отчетния период Висшият адвокатски съвет взе участие в общо 21 тълкувателни дела – 11 на Върховния касационен съд, 7 на Върховния административен съд и по 3 съвместни – на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Направени бяха две искания за приемане на тълкувателно решение.

Становищата ни се качват в сайта на Висшия адвокатски съвет с линк към съответното тълкувателно решение.

Благодаря на колегите Анели Чобанова, Валя Гигова, Георги Атанасов, Димитринка Герганова, проф. Дончо Хрусанов, Кина Чутуркова, Красимира Иванова, Любомир Владикин, Любомир Денев, Милен Ралчев, Михаил Екимджиев, Тодор Табаков, Явор Нотев, както и на колегите от Адвокатска колегия – Хасково за задълбочената им и безкористна работа за изключително високото професионално ниво на даваните становища пред двата върховни съда.

Обучение и квалификация.

По отношение на продължаващата квалификация на адвокатите изминалата година беше изключително полезна. Обучителната дейност се провежда чрез Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", който не само изпълни своята програма, но предложи и нови форми и теми на обучение. Центърът осъществява дейността си главно в две направления: семинари, които се провеждат съвместно с адвокатските съвети, и семинари, които се провеждат тук, в София, в сградата, където се помещава Центърът.

През 2016 г. са проведени общо 145 семинара с 5953-ма участници, от които в страната 75 семинара с 4455 участници, а в залите на Центъра – 70 семинара, с 1498 участници.

През годината всички адвокатски колегии се включиха в квалификационната дейност, като най-активни в тази насока бяха адвокатските колегии: във Варна, с 10 семинара; Благоевград и Хасково 8; Стара Загора 7; Велико Търново, Пловдив и Русе по 6 и Кърджали 5.

Продължаването на квалификационните семинари се осъществява при пълно съгласуване на темите, лекторите, времето и мястото на провеждането им между Центъра и адвокатските съвети.

Проведени бяха и два курса за придобиване на правоспособност медиатор с 53-ма участници и курс по правен английски език.

Бяха проведени два съвместни семинара, организирани от Международния съюз на адвокатите съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет. това са „Лекарската (медицинската) грешка – две години по-късно” и „Емиграцията в Европейския съюз, регламентация и съдебна практика. Ролята на адвоката.”

Участие взеха и председателите на двете най-големи международни адвокатски организации – UIA и ССВЕ. Темите бяха много интересни, много актуални и всички участници в семинарите изразиха задоволството от изнесените доклади, които бяха полезни не само от обучителна гледна точка, но и от практическа гледна точка.

Позволете ми да изкажа благодарност на членовете на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати – председателя Йордан Цветанов, изпълнителния директор Ели Христова, научният секретар проф. Дончо Хрусанов, и членовете Емилия Недева и Любомир Денев, както и на колегите, които организираха съвместните семинари – Катерина Граматикова, Гроздан Добрев, Константин Димитров, за подготовката и провеждането на тези семинари и важните теми, които бяха обсъждани.

Състоя се и семинар на Висшия адвокатски съвет с помощта на Международния съюз на адвокатите за дейността на Съда на Европейския съюз и среща с председателя на съда. Участие взеха 45 адвокати, председатели на адвокатски колегии или техни представители, членове на висши органи на адвокатурата и председателите на Международния адвокатски съюз.

И тази година, след проведени изпити по юридически френски и немски език изпратихме наши адвокати на международни стажове за млади адвокати, организирани както от Парижката адвокатска колегия, така също и в Германия, организиран със сътрудничеството на Германската фондация за международно правно сътрудничество Дойче Щифтунг.

Висшият адвокатски съвет счита, че работата по продължаващото обучение и повишаване квалификацията на българските адвокати следва да продължи и да бъде основен приоритет в дейността му. Целта е квалификационната дейност да се развива така, че да се работи за повишаване на качеството и ефективността на защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Награди на Висшия адвокатски съвет.

Първо, годишната награда за студенти – юристи.

През 2011 г. Висшият адвокатски съвет учредява такава годишна награда за написване на реферат на правна тема, като наградата се връчва ежегодно на 22 ноември – Деня на българската адвокатура. Темата за тази година беше „Призванието да си адвокат”.

Представени бяха 17 материала от студенти от 6 висши учебни заведения. Тази награда свързва действащите юристи с техните бъдещи колеги и е символ на приемственост в професията.

Учредена бе и еднократна награда на името на адвокат Тодор Бурилков, финансирана от адвокатско дружество „Денева и Арсениев”.

И третата награда, която беше учредена, беше на името на адвокат Тодор Бурилков, която днес, по решение на Висшия адвокатски съвет беше за първи път връчена на г-жа Даниела Доковска.

Изпити и прием на адвокати и младши адвокати.

През настоящата година, в съответствие с изискванията на Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати бяха проведени две изпитни сесии – пролетна и есенна. На пролетната сесия се явиха 624 кандидати, като общата успеваемост беше 28,70%. На есенната сесия се явиха 623-ма кандидати, с успеваемост 39%.

Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет да изкажа благодарност на колегите, участвали в изпитните комисии – Валентин Бенатов, Ели Христова, Любомир Денев, Румен Кирилов, Стефка Въжарова, Хари Хараламбиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Пламен Панайотов, доц. д-р Георги Митов и доц. д-р Таня Градинарова, както и на квесторите – Ана Искрова, Борислав Ганчев, Божидар Харизанов, Весела Савова, Ваня Лазарова, Владимир Бакалов, Гергана Каравелова, Данчо Йорданов, Дарина Георгиева, Димитър Долапчиев, Дора Райчинова, Кристиян Мирчев, Майкъл Елтал, Невена Личева, Полина Станчева, Ралица Топузова, Светослав Атанасов, Стоян Кожухаров, Христо Ненков, Цанка Тороманова, Цанко Славчов, Цветомир Ангелов, Яна Даскалова за съвестното, коректно и отговорно изпълнение на задълженията им.

И през отчетния период изпити се провеждат при пълно спазване на нормативната уредба и на много добра организационна подготовка и висок професионализъм на изпитващите.

Тези изпити са една гаранция, че в адвокатурата влизат достойни млади колеги, добре подготвени, отговарящи на съвременните европейски изисквания.

Дисциплинарна дейност.

През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа 222 дисциплинарни преписки. Образувани са 199 дисциплинарни преписки по жалби срещу решения на адвокатските съвети, без уважение останаха 141, без разглеждане 25, 33 бяха уважени и отменени решенията и върнати на адвокатските съвети, бяха внесени дисциплинарни обвинения по 5 от тях.

Жалбите, образувани срещу адвокати, членове на органи на българската адвокатура, бяха разгледани от Висшия адвокатски съвет като първа инстанция. За 24 случая беше отказано образуване на дисциплинарно производство, а за един беше внесено дисциплинарно обвинение, разгледано от Висшия дисциплинарен съд срещу адвокат, член на адвокатска колегия.

Благодаря на колегите Добринка Гърневска, Ели Христова, Любомир Денев, Нели Виодорова, Красимир Аврамов и Иван Апостолов, които принципно и професионално участват в заседанията на Висшия дисциплинарен съд.

Национални конференции.

По наложила се традиция Висшият адвокатски съвет провежда по две национални конференции годишно – пролетна, тази година беше във Варна, с теми – „За работата на адвокатурата по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България” с лектор проф. Снежана Начева, и втората тема – „Данъчните въпроси във връзка с дейността на адвокатите и адвокатските дружества”, с лектор колегата Тодор Табаков.

Есенната национална конференция се проведе в Стара Загора, а темите, които бяха обсъждани, бяха „Съдебната реформа - проблеми, оценка за смисъла и целите на промените в Закона за адвокатурата, в Закона за съдебната власт и свързаните с тях закони” и „Продължаващо обучение на адвокатите – актуално състояние и предизвикателства”.

Тези теми бяха представени от председателя на Съвета, зам.-председателя Юрий Бошнаков и членът Любомир Денев. По втората тема лектори бяха колегите Ели Христова, изпълнителен директор на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", и Марио Топчийски, член на Съвета.

Позволете ми да изкажа благодарност на колегите Йордан Цветанов, Милен Ралчев, Атанас Стоянов, както и на членовете на Съвета във Варна Юлиян Георгиев и Мария Димитрова в Стара Загора и да благодаря на всички, които се включиха от двата адвокатски съвета и на колегите от двете адвокатски колегии, за организацията на конференциите и културната програма след това.

Висшият адвокатски съвет е на мнение, че националните конференции, които ежегодно се провеждат, са изключително важни за дейността на адвокатурата, за вземане на решения, важни за по-нататъшната работа и за издигане и утвърждаване на престижа на българската адвокатура, както в страната, така и в чужбина.

Честване на важни за адвокатурата събития.

По случай 22 ноември – Деня на българската адвокатура, Висшият адвокатски съвет отправи поздравления чрез основни печатни издания, електронни сайтове, бяха излъчвани банери, имаше специално поздравление на председателя на Висшия адвокатски съвет до българските адвокати, което беше излъчено по редица централни медии.

На 22 ноември празникът бе честван в Софийския университет, като организацията на честването беше съвместна от Висшия адвокатски съвет, Центъра за обучение на адвокати и Юридическия факултет на Софийския университет. Имаше поздравления на двамата президенти на международните организации – Мишел Бенешу на ССВЕ, и Жан Жак Уетвилер на UIA, както и на зам.-председателя на Германската федерална адвокатура Дорт Тур Улрих Меселс.

Приветствие имаше на омбудсмана на Република България, председателя на СЮБ, писмени приветствия имаше от президента на Република България, председателя на Народното събрание, главният прокурор, представляващия Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието, Инспектората на Висшия съдебен съвет, Агенцията за закрила на детето.

Приветствие бе изнесено и от председателя на Висшия адвокатски съвет, и от декана на Софийския университет.

Един от акцентите на празника беше книгата на проф. д-р на ю. н. Милко Палангурски – Адвокати, политика, управление. Тази книга, с която разполагате Вие днес в пликчетата, които Ви бяха раздадени. Празникът беше отразен в над 30 национални и регионални медии, беше излъчен и филмът, който тези от Вас, които бяха дошли по-рано, можаха да видят на екрана днес в залата.

Във връзка с честването на 22 ноември – Деня на българската адвокатура, Висшият адвокатски съвет поде инициатива за провеждане на Ден на отворените врати, като всяка една адвокатска колегия да прецени как да реализира тази инициатива.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница