Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., съдържащ: 1 Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2016 г., докладва председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцовастраница3/8
Дата01.02.2018
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Благодаря на адвокатските колегии – Ловеч, Пловдив, Смолян, Търговище, Хасково и Шумен, които се включиха с безплатни правни консултации и съвети на граждани, среща със студенти и други прояви, които те бяха преценили, че трябва да бъдат осъществени.

Международна дейност.

През отчетния период Висшият адвокатски съвет продължи членството си в международните адвокатски организации – Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел, това е ССВЕ, Международния адвокатски съюз със седалище Париж – UIA, Международния адвокатски съюз със седалище Лондон и Федерацията на европейските адвокатури със седалище Страсбург.

Българската адвокатура има свой представител и в европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела – това е колегата Мигуела Григорова.

Висшият адвокатски съвет поддържа активни контакти с адвокатурите на всички съседни и много други държави. Чрез свои представители участваме в редица международни мероприятия, които са подробно посочени в пълния текст на отчетния доклад.

Адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ, към 31.12.2016 г. са 5588. Адвокатите, предоставили правна помощ за 2016 г. са 3874, а сумите, които са изплатени по адвокатските отчети, са в общ размер на 7 879 770 лв.

Тук е мястото да обърнем внимание, че от администриране на правна помощ адвокатските колегии са получили общо 787 977 лв., представляващи 10-те процента от тази обща сума, която се предоставя.

Проведени бяха работни срещи с представители на адвокатските съвети в присъствието на служебни адвокати в Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Силистра, Добрич по проблемите на правната помощ.

Взаимодействието между Висшия адвокатски съвет и Националното бюро за правна помощ се изразява в съвместни обсъждания на проблемите, в размяна на становища и кореспонденция във връзка с постъпили сигнали за нарушения в областта на правна помощ, както и в съвместни инвестиции.

Бих искала да изкажа благодарност на председателя на Националното бюро за правна помощ г-жа Елена Чернева и на нашите представители Албена Пискова, Милен Ралчев и Нели Виодорова за всеотдайната им работа.

Висшият адвокатски съвет и неправителствените организации, участие в обществени инициативи.

Висшият адвокатски съвет поддържа отлични взаимоотношения със Съюза на юристите в България. На 18.04.2016 г. в СЮБ се състоя тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста. На Висшия адвокатски съвет бе връчен призът за 2015 г. за партньор на годината и даден почетният плакет. Наградени бяха и двама адвокати – Митко Минев от Велико Търново и Стефан Ботев, досегашен член на Централния съвет на СЮБ.

Като цяло, в резултат на добрите ни контакти с неправителствените организации, получаваме много благородни жестове, включително ценна литература за библиотеките на адвокатските колегии. Това е една традиция, която продължава и понастоящем.

Сп. "Адвокатски преглед".

Сп. "Адвокатски преглед" се ползва със заслужен авторитет и признание, поради високото си научно и информационно равнище. То представлява читателски интерес както за адвокатите, така и за останалите правници – научни работници, съдии, прокурори, следователи, нотариуси, съдебни изпълнители, стажанти, студенти и т. н.

Висшият адвокатски съвет изказва благодарност на Редакционната колегия – главен редактор Даниела Доковска, и членове Васил Начков, Ели Христова и Ина Лулчева, и на авторите на сп. "Адвокатски преглед", които поднасяха на нашите читатели стойностни и високопрофесионални материали.

Благодарим на колегите, които поддържаха през 2016 г. високото научно равнище на списанието, а именно Албена Драганова, доц. д-р Александър Корнезов, Ангелина Лазарова, Андреан Славчев, Валентин Бенатов, Валентин Брайков, проф. д-р на ю. н. Васил Мръчков, д-р Васил Петров, Виктор Симеонов, Виктория Русинова, Веселин Георгиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, Димитър Димитров, Евгения Кало, Емил Лукаев, Иван Георгиев, Иво Хинов, доц. д-р Маргарит Ганев, Мария Шаркова, Мартин Захариев, Радослава Йорданова, Валентина Ангелова, Яна Кузманова.

Относно дейността на библиотека „Петко Добчев” и филиала към нея.

Само ще изброя дарителите на библиотеката, на които изказваме нашата благодарност – адвокатите Даниела Доковска, Валентин Бенатов, проф. Крюгер Милованов, Стефан Тихолов, Ели Христова, Живко Драганов, доц. Ивайло Стайков, Румяна Гунева, Петър Бончовски, Огнян Велев, Александър Александров, Хари Хараламбиев, Пенчо Иванов, нотариус Красимир Спасов, БИПИ, издателки комплекс „Земя”, Мувибг, фондация „Щросмайер”, Център за изследване на демокрацията, Европейска правна мрежа, Адвокатски съвет – Благоевград, Адвокатска колегия – Велико Търново, Адвокатска колегия – Варна.

Благодарим и на дарителите, допринесли за обогатяване на фонда на филиала на библиотеката ни – Даниела Доковска, Ели Христова, Хари Хараламбиев, Огнян Велев, Петър Бончовски, Комисия за разкриване на документи за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби, БИПИ, Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Варненската адвокатска колегия.

Уважаеми колеги, през отчетния период Висшият адвокатски съвет имаше за задача реализиране на поставените цели, тези, които Вие ни поставихте, и тези, които Вие ни препоръчахте да извършим.

Има обаче и още задачи за изпълнение. Работа по надграждащо обучение, законодателна дейност, синхронизиране между адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет на медийната политика.

От името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име искам да благодаря още веднъж на всички адвокатски съвети за ползотворното ни съвместно сътрудничество. Надявам се, че Висшият адвокатски съвет и отделните адвокатски колегии ще доусъвършенстват това сътрудничество в името на общата цел – утвърждаване и доразвиване образа на българската адвокатура.

Желая на всички Вас, на първо място, много здраве, професионални успехи и много сили през следващата година, за да постигнем целите, за които работихме и ще продължаваме да работим!

Благодаря Ви, колеги! (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Съгласно дневния ред, давам думата на главния секретар на Висшия адвокатски съвет г-н Валентин Бенатов да изнесе пред Вас финансовия отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г.

Заповядайте, г-н Бенатов.

ВАЛЕНТИН БЕНАТОВ: Уважаема госпожо Председател на Висшия адвокатски съвет,

Уважаеми г-н Председател на Висшия контролен съвет,

Уважаеми членове на висшите органи на адвокатурата,

Уважаеми гости,

Госпожо Председател на Националното бюро за правна помощ,

Г-н Председателю Марковски,

Уважаеми госпожи и господа председатели на адвокатски колегии, секретари на адвокатски съвети,

Уважаеми делегати,

Уважаеми кандидати за членове на висшите органи на адвокатурата,

Годишният финансов отчет за финансовата 2016 г. обхваща периода 1.01.2016 .- 31.12.2016 г. Той е публикуван в цялостното си съдържание в новинарската част на сайта на Висшия адвокатски съвет – vas.bg – преди десетина дни. Тоест всяко лице, което се интересува от него, е могло да го види и да формира своите въпроси или преценки.

Както вече беше изтъкнато в доклада на председателя, годишният финансов отчет е неразделна част от отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет.

По традиция той се представя отделно, за да може да се направи анализ и на финансово-икономическата дейност на Висшия адвокатски съвет с оглед да се илюстрира и да се даде публичност на начина, по който Висшият адвокатски съвет финансира, осъществяването на всички свои дейности и всички свои програми.

В стремежа си да съкратя изказването, аз няма да чета отчета така както е публикуван на сайта на Висшия адвокатски съвет, защото всеки един от Вас може да го прочете. Аз ще прочета едновременно данните за приходната и разходната част и данните за предвиждането и изпълнението, за да може по-лесно всеки един от Вас да прецени дали правилно са разходвани средствата на Висшия адвокатски съвет.

Както винаги бюджетът на Висшия адвокатски съвет се състои от три основни раздела – раздел „Обща финансова рамка на паричните средства”, раздел „Разходна част” и раздел „Планиран остатък”. Този подход за три отделни, така наименувани части, е възприет в настоящия мандат на Висшия адвокатски съвет.

Какво означава Общата финансова рамка?

Тя включва три раздела, а именно парична сума, която е взета от наличностите към предходната финансова година, които в случая са 700 000 лв.

На второ място, следващата група, са т. нар. очаквани приходи. Сред тях планирането, на първо място, е за дължимите месечни вноски от адвокатите, които следва да заплащат в полза на Висшия адвокатски съвет. Предвиждането бе 1 561 560 лв., изпълнението е 1 486 716 лв., което означава 95%.

Уважаеми колеги, не мога да се въздържа да не коментирам, че откакто имам честта да изпълнявам тази функция във Висшия адвокатски съвет, за първи път през 2016 г. се стигна до такова добро високо ниво на изпълнение на събираемостта на дължимия за Висшия адвокатски съвет, както ние жаргонно го наричаме, членски внос, и се надявам това да остане тенденция и за в бъдеще. Има едно решително преодоляване на оформилото се така през годините задържане на събрания в полза на Висшия адвокатски съвет членски внос от страна на адвокатските съвети. През 2016 г., благодарение на активността на членовете на Висшия адвокатски съвет, които отговарят за съответните адвокатски колегии, благодарение на изключителната активност на Висшия контролен съвет, благодарение на активността на председателите и секретарите на адвокатските съвети ние постигнахме това високо ниво на изпълнение, въпреки че събираемостта не беше равномерна.

Това е, да приемем с оглед крайния резултат, един не чак толкова неприятен повод за коментар, но той пък в рамките на годините създава известно смущение, известно затруднение в осъществяването на разходи, поради липсата на ритмичност.

Тук не мога да не отбележа изключителната финансова дисциплина, която демонстрира през 2016 г. Софийският адвокатски съвет и ползвам присъствието на председателя да изкажа личната си благодарност, защото Софийската адвокатска колегия осигурява 40% от приходите от дължими месечни вноски. Въпреки това, както знаете, от предишните години имаме неизпълнение, поради което всяка година в бюджета поставяме като приходно перо „дължими месечни вноски за миналата година”. През 2016 г. предвиждането беше за 140 000, изпълнението е 111 608 лв., или 80%.

Встъпителни вноски от новопостъпили адвокати – 350 000 е предвиждането, изпълнението – 292 367, или 84%.

Лихви по банкови сметки – 10 000 лв., изпълнението е 4259 лв., или 43%, тоест отново можем да изтъкнем, че приключи времето на лихвоносните депозити.

Вие ще видите, по-нататък ще Ви информирам, вече не е въпрос за това паричните средства в банковите сметки да носят допълнителен приход, въпросът е паричните средства в банковите сметки да се съхраняват така, че да не надскачат гарантирания от закона максимум при евентуални сътресения в някоя банка, която би могла да бъде обявена в несъстоятелност.

Такси за изпитите – предвиждането е 70 000, изпълнението е 65 065 лв., или 93%.

Други приходи – каквито е имало в други години, бяхме предвидили 5000 лв., но нищо не сме получили, така че – 0%.

Тоест цялата тази група на очаквани приходи е изпълнена в размер на 1 960 015 лв. или 92% от предвиждането.

И третата група постъпления в общата финансова рамка са т. нар. възстановителни постъпления. Това са погасителните вноски от безлихвени заеми, като нашето предвиждане беше 111 864 лв., но получихме повече, а именно – 123 032 лв., или 110%, което е в резултат на предварително погасяване на заемите от някои адвокатски колегии.

Тук, разбира се, отново искам да припомня, че тази дейност за предоставяне безлихвени заеми на адвокатските колегии имаше предназначението да се даде възможност всеки адвокатски съвет, всяка адвокатска колегия да разполага със свой недвижим имот и тази дългогодишна, последователна програма на всички състави на Висшия адвокатски съвет вече е изпълнена. Оттук насетне политиката за предоставяне на безлихвени заеми е насочена към облагородяване и подобряване имущественото състояние по отношение на недвижими имоти на отделните адвокатски колегии, вече за разширяване на тяхната материална база, което ще даде възможност те както да изпълняват рутинните си задачи, така да изпълняват и други важни за адвокатурата обществени функции в надграждащото обучение, в семинарната дейност, в провеждането на конференции и т. н.

Общият размер на общата финансова рамка на паричните средства по предвиждане бе 2 978 424 лв., а изпълнението е 2 814 354 лв., или 94% от предвиденото. Общата финансова рамка в този реален размер показва числото на паричните средства, които Висшият адвокатски съвет е разрешил да се харчат в изпълнение на разходната част.

Разходната част се състои от следните раздели.

Първият раздел е т. нар. „Чисти разходи”. Това понятие създава много спорове, но то означава, че като се направи този разход, няма възвръщаемост в икономически аспект. Това са на първо място, разходите по трудови договори, други плащания на служители по Кодекса на труда.

Предвиждането ни беше 240 000, изпълнението е 206 834, тоест 86% от предвиденото.

Разбира се, разход за ДОО, здравно осигуряване, осигурителни вноски за служителите. Предвиждането е 42 000, изпълнението – 36 665 лв. или 87% от предвиденото.

Социални разходи за нашите служители – общо 15 000 лв. предвиждане, 12 374 е изпълнението, или 82% от предвиденото.

Възнаграждения за труд по граждански договори. Предвиждането е 150 000, изпълнението е 126 000 лв., или 84% от предвиденото.

След публикацията на бюджета в сайта на Висшия адвокатски съвет лично аз получих телефонни обаждания от някои делегати, а така също и от колеги адвокати, които са се запознали с тази информация. Поискаха обяснения и по-скоро информация какво означава това – възнаграждение на труд по граждански договори.

Ние привличаме сътрудници или изпълнители по различни наши поръчки.

Така например авторското възнаграждение, което сме заплатили за създаването на тази книга, с която вече всички Вие разполагате, се отчита именно в това разходно перо. Там са и други подобни разходи, свързани примерно със списването на сп. "Адвокатски преглед", разходи за единични услуги, за ремонти, трудът, който се полага, и т. н. Натрупват се, има аналитична справка, ако някой по-подробно се интересува, би могло да му се предостави такава информация.

Командировъчни разходи в страната – предвиждането е 80 000 лв., изпълнението – 63 746 лв., или 80% от предвиденото.

Командировъчни разходи в чужбина. Предвиждането е 80 000 лв., изпълнението е 80 000 лв., или това перо е изхарчено 100%, включително има надплащане в размер на 10 656 лв., при което този преразход премина, бюджетирано, в т. нар. Резервен фонд, чието предназначение, искам да припомня, е именно такова. Да осигурява покритието на свръхразходите в някои други разходни периода. Това е първото преизпълнение, а именно 10 656 лв., които бяха отнесени в Резервния фонд.

Заседателни възнаграждения – 90 000 лв., изпълнението е 68 200 лв., или 76% от предвиденото.

Възнаграждение на председателя и главния секретар. Предвиждането е 110 000 лв., изпълнението е 108 000 лв., или 98% от предвиденото.

Разходи за поддръжка на електронните регистри на адвокатурата. Предвиждането е 36 000 лв., изпълнението е 36 000 лв., или 100%. Тук сме били абсолютно точни, тъй като разходът е договориран с администратора, който поддържа сайта за регистрите на българската адвокатура.

Разходи за провеждане на общото събрание на адвокатите от страната, национални конференции, семинари и др. п. форуми. Предвиждането е 150 000 лв., изпълнение – 125 345 лв., или 84% от предвиденото.

Дарения - социална помощи, 200 000 лв., 149 850 лв. изпълнение, 75%. За разлика от други години тук имаме намаление на изпълнението, което обаче според мен не означава, че колегите са спрели да боледуват.

Аз съм много изненадан от някои коментари, които се появиха, когато публикувахме отчета за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет в сайта, включително въпроси от рода – какви са тези дарения - социална помощи? Вероятно колегите, които задават този въпрос, нито са били друг път делегати, нито пък са се интересували от подробните отчети на Висшия адвокатски съвет, давани през годините. Това е едно изключително важно перо, уважаеми колеги, защото с него ние осигуряваме скромна финансова помощ на мнозина, които са изпаднали в изключително тежко здравословно състояние, в резултат на което са намалели и приходите им, тоест са и в тежко материално състояние. И към кого да се обърне един такъв адвокат освен към общността, към семейството на адвокатурата, което да му даде помощта. Даже във Висшия адвокатски съвет се възприе възгледът, че този начин, по който ние помагаме на тези нуждаещи се, изпаднали в беда колеги, вече не е съвършен. Би трябвало да се намери друг начин. Би трябвало да се създаде един социален фонд, който да се управлява от Висшия адвокатски съвет, който да има собствено управление, който да набира средства може би и по друг начин, за да може един по-голям кръг от нуждаещи се колеги да бъдат обхванати в подпомагането им.

Тук искам да припомня някои исторически данни. Преди извършването на национализация на имущества и парични фондове българската адвокатура е притежавала такъв фонд. Той е бил одържавен и, както всички знаете, изключително несъвършения режим на реституция в България забрави да върне фондовете.

Висшият адвокатски съвет в периода, когато председател е бил г-н Марковски, е направил опит да реституира този фонд в полза на българската адвокатура, но, за съжаление, нито Министерството на финансите е решило да погледне благосклонно на този въпрос, нито Върховния административен съд, който в крайна сметка е оставил без уважение това наше искане, изтъквайки, че няма закон, въз основа на който тези парични средства да бъдат върнати. Но ние имаме исторически опит в създаването на такъв фонд и е редно да се върнем към този опит. Всичкият опит, който има българската адвокатура от създаването си до ден днешен – 140-годишен, трябва да бъде използван. В една консервативна институция, каквато е адвокатурата, всяко ценно нещо трябва да бъде използвано именно от възможността да се осигуряват по-добри условия и за живот, и за работа на българските адвокати.

Толкова за даренията - социална помощи.

Дарения на фондация Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Предвиждането беше 200 000 лв., изпълнението е 200 000 лв., или 100%.

Искам да изтъкна, че това е едно от най-малките годишни дарения, които са предоставяни на нашия Център за обучение. Имало е години, в които не е предоставяно дарение, поради обстоятелството, че тогава се направиха разходи за закупуване на сградата, в която е настанено адвокатското училище. Така също преценихме, че за 2016 г. дарението ще бъде по-малко, защото предишният Управителен съвет добре управляваше паричните средства и създаде един добър резерв, който беше използван много разумно от новия Управителен съвет в 2016 г.

Други спомоществователства. Бяхме предвидили 100 000 лв., разходът по това перо е 100 000 лв., или точно 100%, но имаме надплащане с 27 514 лв., които бяха отнесени във Фонд „Резервен”. Това е вторият по ред преразход, който отиде във Фонд „Резервен”.

Също такива въпроси се зададоха – какви са тези „други спомоществователства” и отговарят ли те на предмета на дейност на българската адвокатура, респективно на Висшия адвокатски съвет, и отговорът е "да". Дейността на адвокатурата е интелектуална. Ние подпомагаме издаването на редица научни издания, които се списват под „Адвокати”. Има множество книги от адвокати, които са хабилитирани преподаватели, научни работници по право и ние подпомагаме тези издания. Подпомагаме ги, в резултат на това от благодарност получаваме част от тиража, който разпространяваме във всички адвокатски съвети с цел всички адвокатски колегии в библиотеките си да имат тези издания, доставяме такива издания и във Висшия адвокатски съвет.

Разбира се, има и други спомоществователства. Помогнали сме на всички обърнали се към нас студентски отбори за състезания по право. И следва да изтъкна, че те отбелязаха изключително големи постижения на международна основа, включително сега предстои да спонсорираме едно от финалните състезания по право, което ще се проведе в София, за първи път ще се проведе в България. Защо подпомагаме тези студенти? Подпомагаме ги не само защото са се обърнали за помощ към нас и ние се включваме сред спонсорите, но по-голямата част от тях стават след това адвокати. Ние сме им дали възможността за един тренинг още по време на тяхното образование, след това те идват при нас, някои от тях също впоследствие стават треньори на тези отбори и Висшият адвокатски съвет досега счита, че е целесъобразно и много разумно да подкрепя тази дейност.

Разходи за представителни цели. Една твърде висока сума беше предвидена от 20 000 лв., но се изхарчиха само 7173 лв., или 36%. И тук имаше въпроси. Не е нужно да Ви казвам, почитането на покойните колеги не става само със ставане на крака, за съжаление, много хора си отиват, купуваме цветя, изпращаме венци. Това са разходи и именно там ги осчетоводяваме. Разбира се, купуваме цветя и за радостни поводи. Пак там осчетоводяваме тези разходи.

Консумативни разходи – 210 000 лв. е предвиждането, 169 656 лв., или 81% от предвиденото. Въпреки значителната икономия от 19%, това разходно перо някакси също създава известно напрежение сред някои колеги. Забелязал съм, че подобно напрежение има и на общите събрания на адвокатските колегии. Всеки път се задава въпроса на четящия финансовия отчет какво включват консумативните разходи. Всеки път се дава един и същи отговор, защото те не могат да включват друго освен разходите за топлоенергия, разходите за електроенергия, за вода, за консумативни разходи за размножителната техника, за печатащите устройства и т. н.

Може би като число изглеждат високи тези суми, но това са реални разходи. Ако някой има по-конкретен въпрос, би могъл да види аналитичната справка.

Разходи за издателска дейност и сп. "Адвокатски преглед". Предвиждането е 110 000 лв., похарчени са 110 000 лв. по това бюджетно перо, или 100%. Както сте видели от публикацията в сайта, и в това разходно перо има преразход от 7266 лв., които автоматично бяха отнесени във Фонд „Резервен”.

Ще попитате защо се е получил този преразход, след като по принцип би следвало да е планиран разходът за изданието "Адвокатски преглед" и това действително е така. Всичко, което е предвидено за "Адвокатски преглед", е платено така, както е предвидено. За "Адвокатски преглед" нямаме преразход. Има преразход за другата издателска дейност, и то най-вече за разходите, които се направиха за отпечатването на тази книга, с която всички Вие разполагате. Там групите разходи за една книга, уважаеми колеги, може би знаете, са две. Едно е да се платят авторските възнаграждения, които отиват в гражданските договори, друго е да се платят техническите разходи по отпечатването на книгата, за да се получи това добро издание, и те имат съвсем друг характер. И именно тук те малко превишиха нашето бюджетно предвиждане.

Разходи за ремонти – 40 000 лв. Слава Богу, само 14 938 лв., или 37% е изпълнението, въпреки че председателят на Висшия адвокатски съвет иска да извършим още ремонти. Но засега сградата стои.

Разходи за местни данъци и такси – 20 000 лв., похарчени 12 484 лв., или 62%. Ще питате защо пък тук има такава огромна икономия. Ние не смеем да предвидим по-малко от това, което се полага по закон, ако плащаме по общия ред. Но благодарение на добрата експертиза на зам.-председателя Юрий Бошнаков, от няколко години намаляваме таксата за смет на недвижимите имоти, които притежаваме с обявяването на т. нар. контейнер.

Сега, аз лично не знам къде е контейнерът, но важното е да се подаде през ноември декларация, че ще се ползва контейнер и законът дава възможност за по-ниско плащане на таксата смет.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница