Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., съдържащ: 1 Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2016 г., докладва председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцовастраница4/8
Дата01.02.2018
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Разходи за членски внос в международни организации – предвиждането е 65 000 лв., изпълнението – 61 474 лв., или 95%.

За Висшия дисциплинарен съд бяхме предвидили 70 000 лв., те изхарчиха 42 046 лв., или 60%.

За Висшия контролен съвет предвиждането беше 30 000 лв., изхарчени – 18 748 лв., или 62%, и др. п.

Така наречените, чисти разходи.

Обнародване в "Държавен вестник" на списъка на адвокатите, други публикации в медиите – 35 000 лв., похарчени 23 485 лв., или 67%.

Общо чистите разходи въпреки преразходите в някои отделни разходни пера, но пък със значителни икономии в „други” бяха в размер на 1 773 019 лв., или 85% от предвиденото.

Предпоследната група са разходите, подлежащи на възстановяване. Това са безлихвени заеми за адвокатски колегии. Много се изсилихме миналата година, предвидихме 500 000 лв. и никой не пожелае заем, поради което изпълнението е нула.

Авансово плащане на изработените адвокатски карти и годишни стикери за заверката им. Предвиждането е 25 000 лв., изразходвали сме 20 917 лв., или 84%. Това са разходи, подлежащи на възстановяване. Когато отделен адвокат, младши адвокат, адвокатски сътрудник си поръча карта, той я заплаща, при което тези плащания пристигат във Висшия адвокатски съвет в приходната му част.

Разходи, водещи до трансформация на парично имущество за закупуване на материални активи и оборудване – 40 000 лв. предвиждане, изразходени са 40 000 лв., или 100%. Вие сте видели, че и тук има едно надплащане от 6255 лв. над предвиденото, които автоматично се поеха във Фонд „Резервен”.

За попълване на библиотечния фонд и абонамент за библиотеките – 15 000 лв., изразходвани – 8976 лв., или 67%.

Други абонаменти – 10 000 лв., изразходвани 4574 лв., или 46%.

Общо разходи за трансформация на парично имущество – 54 550 лв. и 84 от предвиденото.

И последната група в разходната част е т. нар. Резервен фонд, в който са предвидени общо 70 000 лв., а бяха похарчени 51 691 лв., тоест 74%. Вече Ви споменах от кои 4 разходни периода надплащане, поради преразход, се наложи да се поемат тези разходи от Резервния фонд, въпреки това и в него бе направена икономия.

Общият размер на разходната част е – предвиждане 2 753 000 лв., изпълнението е 1 900 177 лв., или 69%. Икономията е значителна, при което раздел ІІІ не в проценти, а в пъти е по-висок от предвижданото.

Както знаете, ние се отрекохме от т. нар. равнение на бюджета, при което приходната и разходната част от предвиждането си трябва да бъдат едно и също число. Точно обратното, разходната част се планира като по-ниско число, за да има задължително да остане планиран остатък, който по план беше 225 424 лв., но изпълнението е 914 177 лв.

При осъществяване на действието изваждане между реалните приходи и реалните разходи точно това е сумата, която остава от изпълнението на бюджета.

Какъв е анализът?

Като цяло приходната част е изпълнена 94%, а разходната – 69%. Планираният остатък е изпълнен над 4 пъти повече от планираното и през 2016 г. е налице проявено ограничение на много от разходите, в резултат на което е направена значителна икономия, осигуряваща добър остатък от средствата в размер на 914 177 лв.

Уважаеми колеги, както винаги следва да Ви запозная и каква е общата финансова наличност към 31.12.206 г. по банковите сметки на Висшия адвокатски съвет в лева и валута, защото бюджетът показва движението само на една част от паричните средства на Висшия адвокатски съвет, другата част е неприкосновен запас.

По разплащателни сметки в лева към 31.12.2016 г. Висшият адвокатски съвет е притежавал 946 119 лв.

По разплащателни сметки в евро – 50 891 евро.

По разплащателни сметки в щатски долари – 103 786 щ. дол. Тук даже и във Висшия адвокатски съвет беше зададен въпрос защо държим доларите в разплащателна сметка, а не в депозитна. Но този въпрос е зададен с остатъчното мислене, че депозитът ще донесе по-висока лихва. Обратното ще стане, ще загубим пари, ако прехвърлим средствата – ние сме проверили – в депозитна сметка. Защото банките изискват депозитната сметка да се обслужва от разплащателна такава, което означава заплащането на два вида такси – за поддържане на два различни вида сметки и съответно плащане на банкови такси при прехвърляне на средствата от разплащателната в депозитната сметка. И ние стигнахме до прагматичния извод, че ако продължим да съхраняваме щатските долари от разплащателна сметка, лихвите, разликата не е съществена, ще направим икономия от липса на разходи.

По депозитни срочни сметки в лева – 165 348 лв.

По депозитни срочни сметки в евро – 504 572 евро.

Разбира се, има заварена депозитна срочна сметка в щатски долари в размер на 350 525 щ. дол.

Изчислена в лева общата наличност на банковите сметки е 2 558 528, 09 лв.

При този финансов резултат отново е налице завишаване на паричното имущество в банковите сметки на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., тъй като към 31 декември, предишната финансова година, наличността, изчислена изцяло в лева, е била 2 313 917 лв., а още по-предишната – 2 128 280 лв.

Виждате, че в резултат на тази – силно казано е да определим рестриктивна политика за харчене на средства, по-скоро едно старание към икономии и един опит за грижливо управление на средствата – имаме едно постъпателно увеличение на паричното имущество, което вече надскача сумата 2 500 000 лв.

Когато станах член на Висшия адвокатски съвет и ми беше възложено да изпълнявам функциите на главен секретар, паричното имущество беше около 4 000 000 лв. С неприкосновения запас през 2011 г. закупихме сградата, която се използва за нуждите преди всичко на адвокатското училище и на Висшия дисциплинарен съд, след което имуществото ни спадна под 2 000 000 лв. Полека-лека в резултат на икономиките, но не можем да отречем, и в резултат на постъпателното повишение на курса на долара, се увеличи паричното имущество на Висшия адвокатски съвет, за да надскочи сумата 2 500 000 лв. към 31.12.2016 г.

Както знаете, бюджетът не предвижда цялото парично имущество да се поставя в приходната част и това вече е една утвърдена традиция. Благодарение на този подход Висшият адвокатски съвет винаги има неприкосновен резерв, гарантиращ финансовата независимост на адвокатурата и потенциалната възможност да предприема финансиране на стратегически важни за институцията проекти.

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Да оповести отчета на Висшия контролен съвет пред Вас давам думата на неговия председател адвокат Петър Петров.

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Уважаеми колеги, в изпълнение на правомощията си по чл. 127, ал. 2 от Закона за адвокатурата Висшият контролен съвет предлага на Вашето внимание следния доклад за периода 1.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

…………


(Докладът се прилага към стенографския протокол.)

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Сега давам думата на дисциплинарния съдия Нина Седефова да изнесе пред Вас отчета на Висшия дисциплинарен съд.

Заповядайте, г-жо Седефова.

НИНА СЕДЕФОВА: Уважаеми колеги, отчетният доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 г. – 25.02.2017 г. е качен на сайта на Висшия адвокатски съвет в началото на този месец.

…………….

(Докладът се прилага към стенографския протокол.)

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Седефова.

Уважаеми колеги, предстои ни кафе - пауза, след което втората част. Трябва да изберем преброители, да изберем Комисия по проекторешенията, да изберем и двама неангажирани адвокати към избора, които да наблюдават изборния процес. След това предстои дискусия, изказвания, предложения, становища и т .н. Последната част от нашето събрание е избори. В тази част кандидатите за председатели ще имат възможност да изложат своите платформи. И отсега Ви призовавам да не поставяме въпроса за времетраене на изказванията, тъй като от опит, губим между 30 и 60 минути да спорим колко минути да е времетраенето и т. н., а първите трима изказващи се обикновено засягат по-голямата част от проблемите и на следващите изказващи се времетраенето им е много по-малко. Само Ви моля да сте по-кратки и точни, и прецизни в изказванията си.

Желаещите да се изкажат, да се запишат при мен или в списъка, който ще стои на това бюро тук, вляво.

Обявявам кафе – пауза до 12,20 часа. Благодаря Ви.
(Кафе пауза – от 11,43 до 12,30…)
ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Часът е 12,30, 10 минути сме просрочили почивката.

Започваме втората част от нашето общо събрание.

Предстои ни да изберем преброители, поради което предлагам в двата сектора да изберем по трима или общо да направим 6 секции, 1-ва, 2-ра и 3-та – отляво, 4-та, 5-а, 6-а – отдясно, с преброители, като, ако считате, че са много, да са 4 преброителите, моля да ми помогнете.

Няма желаещи да ми помогнат. В такъв случай има ли предложения за преброители? Не виждам да има предложения.

Започвам от десния на мен сектор, виждам колежката Дочка Хрусанова. Колежке Хрусанова, може да броите, нали?

Оттеглям си предложението за 6 сектора, по-скоро 4 сектора – по двама преброители от двете страни. Колегата Иванов от Стара Загора.

Колега Иванов, Вие да броите напред, а колежката Хрусанова – до Вас.

Срещу колегата Иванов е колежката Валя Гигова. И Колегата Пламен Стефанов – виждам, че е отзад, равностоен на колежката Хрусанова.

Има ли други предложения?

Който е съгласен Иван Иванов от Стара Загора, Дочка Хрусанова от София, Пламен Стефанов от Видин и Валя Гигова от София да са преброители, моля да гласува.

Благодаря Ви.

Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Единодушно се приема. Да им е честито и ги моля да констатират кворума, който е в момента в залата.

Колегата Иванов от Стара Загора ще брои и гласовете от президиума.

Колеги, констатирахте ли кворума?

ИВАН ИВАНОВ: 63.

ДОЧКА ХРУСАНОВА: 44.

ВАЛЯ ГИГОВА:18

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ: 54

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, към настоящия момент кворумът е 180 делегати.

ДОЧКА ХРУСАНОВА: При мен вече са 50.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Ще се наложи отново да се констатира кворумът.

Уважаеми колеги, докато се констатира отново кворумът, трябва да изберем Комисия по проектопредложенията. Ако имате предложения за членове на тази комисия, моля да ги направите.

След като не виждам желаещи да направят предложения, аз съм се подготвил и предлагам на Вашето внимание за членове на Комисията по проекторешенията да изберем колегите Жулиета Калчева – председателя на Монтанската адвокатска колегия, Катя Иванова – секретар на Адвокатска колегия – Перник, и Недялко Младенов от Старозагорската адвокатска колегия.

Има ли други предложения? Няма. Или поне аз не виждам.

Който е съгласен предложените от мен колеги Жулиета Калчева, Катя Иванова и Недялко Младенов да бъдат избрани за членове на Комисията по проекторешенията, моля да гласува.

Благодаря Ви.

Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Единодушно се приема.

От този момент предавам ръководството на събранието на г-жа Ели Христова.

Благодаря Ви.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, аз искам да поканя новоизбраната Комисия по проекторешенията да заеме първия ред, за да може по-удобно да следи изказванията, в които, както по традиция знаем, се правят освен оценки, и предложения.

Моля Комисията да заповяда.

Колеги, трябва да направим също така и избор на адвокати, които не са ангажирани с изборния процес, които да присъстват на отварянето на урните, след като приключи изборният процес. До момента е постъпило едно предложение, за колегата Пламен Илиев Джуров от София. Моля да направите и други предложения. Двама души трябва да бъдат поне. Минимум двама, може и повече, няма ограничение за максимален брой.

Може би колега от София, за да бъде по-удобно, защото искам да напомня, че тези наблюдатели ще бъдат ангажирани докрая на работата на Избирателната комисия и затова може би за тях ще бъде неудобно да пътуват далече. А също така и на балотажа трябва да присъстват.

Има ли доброволец?

Колеги, подканям Ви, моля за още едно предложение за неангажиран с изборния процес адвокат.

Колега Денев, Вие?

ЛЮБОМИР ДЕНЕВ: Трябва да има резерва, защото…

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: То хубаво би било резерва, но аз Ви приканвам още веднъж, нека някой колега да се ангажира.

ДЕЛЕГАТКА: Предлагам Добромира Полименова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз се самопредлагам.

Колеги, тези предложения, всъщност мога да обобщя, това са имената, които постъпиха до момента: Пламен Илиев Джуров от София, Добромира Полименова от Бургас и Румяна Сидерова от София.

Постъпи процедурно предложение от колегата Катя Иванова от Перник да гласуваме едновременно трите кандидатури общо.

Има ли други предложения?

Моля който е съгласен колегите Пламен Джуров, Добромира Полименова и Румяна Сидерова да бъдат избрани като неангажирани с изборния процес адвокати, да гласуват.

Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Единодушно са избрани.

Колеги, искам да Ви попитам дали имате предложения за избор на други помощни органи на общото събрание, извън тези, които са изрично уредени в закона? Няма такива предложения.

Тогава пристъпваме към изказванията. Но преди това искам да Ви съобщя, че след направените изказвания по отчетите и доклада ще дадем думата за платформи на кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет и приканвам в това време Комисията по проекторешенията да обобщи направените предложения, за да може без почивка, след като изслушаме платформите, да пристъпим към гласуване на решенията.

Има ли друго предложение в това отношение? Няма. Приема се.

Към настоящия момент са се записали четирима колеги за изказване. Моля тези, които желаят да се изкажат, да съобщят на президиума. Това са колегите, които са се записали до момента: Станислав Станев от Пловдив, Владимир Дончев от Пловдив, Йосиф Герон от София и Атанас Железчев от София.

Дава думата на колегата Станислав Станев от Пловдив, заповядайте колега.

СТАНИСЛАВ СТАНЕВ: Здравейте, колеги. Както вече бях обявен, аз съм адвокат Станислав Станев от Пловдив и от този микрофон, освен личното си мнение, ще изкажа и това на хората от Пловдив, които са ми делегирали правото да говоря от тяхно име.

Аз лично слушах изключително внимателно докладите, всички, освен този с финансовата част, защото не съм добър финансист, и честно да Ви кажа, намирам се под впечатлението, че в нашата държава има две адвокатски съсловия. Едното адвокатско съсловие е това, което управлява, а пък другото сме всички ние. (Частични ръкопляскания.) Защото тези доклади, които аз лично чух, нямат нищо общо с това, което аз лично усещам като практикуващ адвокат, както се казва, адвокат на терен.

Какво накратко представляваше състоянието на нашето съсловие през този мандат, който изтича след часове може би?

На първо място, под давлението на държавното обвинение, както се шегува един мой клиент, на върховния тиранин – два пъти Висшият адвокатски съвет ми зашлеви шамари за тарифата. После Конституционният съд реши, че е целесъобразно да отмени един, така или иначе, мъртъв текст. После, ако някой от Вас ей сега си направи труда да въведе в Гугъл „Закон за адвокатурата”, на първите три страници ще прочете такива работи, че аз лично почвам да се чудя как хората ни мислят, че ядем деца.

За мен лично, съжалявам, че съм толкова категоричен, но за мен лично и за хората, които са ме помолили да изразя и тяхното мнение, мандатът, който изтече, не е повод за гордост нито на тези, които го управляваха, нито на тези, които бяха управлявани.

Ще Ви кажа какво според мен означава уважението на обществото. Днес беше премиерът тук – чудесно. Ами, къде са хората от Конституционния съд, някой нещо, поканихме ли ги, не ги ли поканихме? Те дойдоха ли? Ами Върховният касационен, Върховният административен съд къде са? Главният прокурор? Нали разбирате? Ами, нотариусите? Ами, частните съдебни изпълнители? Никой не ни обръща внимание за нищо. Репутацията на съсловието е изключително ниска. И аз, честно Ви казвам, се чудя, съжалявам, че сигурно ще засегна някои хора, които се намират от лявата ми страна, ама аз честно се учудвам на тяхната смелост да се изправят тук и втори път да поискат доверието ни.

Ако аз бях член на орган, който е управлявал по такъв начин, първото нещо, което щях да направя като взема микрофона, е да се извиня, защото просто не съм се справил. (Частични ръкопляскания.)

Ако се върна на докладите, като прескоча медийната кампания и т. н., какво стана със Закона за адвокатурата, знаете ли? Аз лично, биологичната единица Станислав Станев, съм загубил хиляди часове да дискутирам с всякакви хора по всякакви форуми какво се случва с нашата адвокатура. Висшият адвокатски съвет прави някакви изявления, които никой не ги чува. Което знаете ли какво означава? Огромен дефицит в подбора на начините на популяризиране.

Сигурно всички тук знаете, че имаше един протест от страна на адвокатите, които поискаха да бъдат видени и чути. Аз лично си направих труда, качих се на колата и дойдох от Пловдив до София да подкрепя колегите. (Ръкопляскания.) Благодаря за ръкоплясканията, не го казвам с тази цел.

Колко хора от Висшия адвокатски съвет бяха там? Аз лично забелязах адвокат Стоян Желев, адвокат Марио Топчийски и адвокат Атанас Железчев. Другите къде бяха? Нямаше ги. Да, адвокат Негенцова беше горе, в комисиите. Разбирате ли?

Значи за мен, ако искаме да направим нещо със себе си, ако искаме да направим нещо с обществото, съдебна реформа, трябва да направим някаква промяна и, за съжаление, ще кажа, че тази промяна трябва да е революционна. Не да ходим да вдигаме въстание. Просто трябва да си променим изцяло мнението.

Аз не съм идиот и съзнавам, голяма част от нас и от Вас как са получили качеството си на делегати тук. Осъзнавам, че в голяма част от хората се очаква да гласуват по определен начин. Но въпреки че не съм идиот, както казах, съм мечтател. Мечтая тук всички, които сме в залата, да си спомним, че ние сме свободни, свободолюбиви и мислещи и когато дойде време, самостоятелно да си отбелязваме кои са ни кандидатите, да отбележим хора, които ще свършат работа, а не хора, които ще направят така, че на следващото общо събрание ще чуем същите работи, а пък ситуацията отвън ще е различна.

Благодаря. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Станев за краткото изказване.

Колеги, аз искам да напомня това, което председателстващият събранието колегата Йордан Цветанов съобщи в първата част, че за да избегнем ненужни дебати, които продължават понякога с часове, за това дали да има лимит на изказванията или не, че този път нашето събрание няма да губи време за това, и че ще се опитаме всички да се придържаме към едно нормално време в порядъка на около 5 минути.

Давам думата на колегата Владимир Дончев от Пловдив. (Частични ръкопляскания.)

ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, и аз ще бъда кратък. Защото ако бъда дълъг, ще останем до обяд.

Ако бях си представял през 90-те години, когато за първи път присъствах като млад адвокат на общото събрание на адвокатурата, че сега, след 25 години, нашето общо събрание ще прилича толкова на първото, на което съм присъствал, може би щях да направя други изводи за своята професионална кариера.

За съжаление, нещата при нас хич не са се променили. Нашата адвокатура до голяма степен е по-разделена и по-маргинализирана, отколкото през 90-те години. Тогава бяхме доста по-малко. Сега в момента адвокатурата е разделена на няколко основни групи, за съжаление, колеги. Едните са благоденстващи. Това са големите кантори в София и в големите градове, и адвокатската върхушка и хората около тях, които се хранят с нашите пари, от нашия бюджет. Има и хора, които работят, това са бачкащите адвокати. И това сме повечето от тях. Но има и бедстващи. Има и бандитстващи. Един от тях се намира тук, отвън, и се опитва да влезе в залата. (Ръкопляскания.) И Висшият адвокатски съвет не взима отношение по този въпрос, за което аз искам да му отправя упрек. Това, което се случва във Варна, е недопустимо. Това, да се организират обществени вълнения и община Варна да ги разрешава, да се насъскват маргиналите срещу адвокатурата, срещу една адвокатска колегия, при положение, че има висящо дисциплинарно производство – това е недопустимо! Не трябва да го допускаме и затова го поставям тук, пред общото събрание на адвокатурата. Защото ако ние не пазим своята чест и достойнство, хората почват не да ни уважават, почват да ни презират.

Колеги, аз бях кандидат за Висшия адвокатски съвет. Пред Вас искам да си оттегля кандидатурата, защото не искам да вкарвам Пловдивската адвокатска колегия и пловдивските делегати в пазарлъци и в търговия, която не им е присъща. Пловдивската адвокатска колегия трябва да се яви на тези избори единна. И заради това няма да участвам в никакви списъци, защото предполагам, че между Вас има и хора, които държат списъци в джоба си, а някои от тях, ако бъдат сравнени след изборите, може би ще бъдат еднакви с резултатите от изборите. Почти съм сигурен в това. За съжаление твърде дълго това се случва и твърде дълго това продължава.

Има изход. Изходът е електронната адвокатура. Идеята на колегата Боби Вълчев, когото аз подкрепям. Той ще Ви развие тази идея. Но ако ние днес гласувахме по електронен път, ако всеки адвокат от всичките 13 500 адвокати имаше възможност да се запознае с концепциите, с идеите на всеки, който се кандидатира, тогава резултатите щяха да бъдат съвсем различни. Защото при нас възникна и проблем за така нареченото стриймване на това събрание, което аз си позволих да направя. И дружески от Висшия адвокатски съвет ми беше препоръчано да не продължавам да го правя, защото някои хора щели да се притеснят, това били адвокатски работи и т. н.

Това събрание е публично. Ние сме адвокати, няма от какво да се срамуваме. Няма от какво да се страхуваме. Затова ние ще го стриймваме това събрание, за да могат да го видят всички адвокати, които се интересуват. И аз се надявам, ако не на следващо общо събрание на адвокатурата, на по-следващо или някое от следващите, действително ние да минем от аналоговата в действително цифровата епоха и да станем едни действително модерни адвокати. Тогава ще бъдем действително и демократични.

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Дончев.

Само искам да отбележа, че той кавалерски не спомена моето име. Аз съм тази, която го помолих да не стриймва, наистина считам, че тук бихме могли да говорим за въпроси, които засягат толкова сериозно нашата професия, че не са за уши навън, преди ние да решим какво да правим със себе си.

Давам думата на колегата Йосиф Герон от Софийска адвокатска колегия.

ЙОСИФ ГЕРОН: Уважаеми колеги, много се чудих дали да се изказвам на това събрание, защото, ако си спомняте, на предишното отчетно-изборно събрание аз се изказах и оттеглих кандидатурата си за председател на Висшия адвокатски съвет в полза на колегата Негенцова, за което не съжалявам. И аз отчитам по достойнство, всичко, което е свършил Висшият адвокатски съвет през този мандат. Но има много неща от предишното ми изказване, които трябва, за съжаление, да повторя.

Продължава адвокатурата, вече не в ъгъла, а да бъде натикана в миша дупка. Всичката възможна медийна атака, политическа и каква ли не друга атака, се изсипва върху главата на адвокатурата. А ние продължаваме да мълчим като гузни. Защо?

И в предишното си изказване казах, че нито тогавашният председател, уважаваната от всички ни Даниела Доковска, нито сегашният Ралица Негенцова, е по-нефотогенична, да не кажа друга дума, от председателя на Нотариалната камара Митьо Танев. Ама, Митко Танев е през ден във всички възможни телевизии. Подлистници цели по вестниците – „Нотариусът, Ваш приятел, брат, другар, майка, баща, всичко”. Ние мълчим! „Ама, то не било редно да се прави такава реклама” – ми се отговаря. Ама, какво значи редно – нередно, колеги, виждаме какво става. Да не говорим, че си позволихме главният прокурор вкарва искане за отмяна на текстове от Закона за адвокатурата и ние си замълчахме. Пуснахме становище в Конституционния съд, защото той ни го поиска. Ама, той поиска и от Съюза на юристите, аз лично го писах това от Съюза на юристите, прието, разбира се, от Изпълнителното бюро на Съюза на юристите. Каква обществена реакция получи това нещо? И дали Конституционният съд щеше да отмени поне текста, че на адвоката се дължи уважение, защото такова понятие нямало в Конституцията? Дали щеше да си позволи такова пре-пре-разширително тълкуване на Конституцията, ако имаше един широк обществен отглас?Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница