Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: ПЪРВА КОЛЕГИЯстраница2/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: ПЪРВА КОЛЕГИЯ:


Общо висящи към 01. 01. - дела

Образувани дела

Свършени дела

2013 г.

3359

8102

8351

2012 г.

3222

8061

7924

2011 г.

3174

9027

8991

2010 г.

3498

8671

8995

Отново броят на делата с предмет на обжалване на ревизионни актове, мита и акцизи (разглеждани от първо и осмо отделение) е висок – образувани са 3391 дела, сравнено с 3016 дела за 2012 г. От посочените данни става ясно, че повече от 1/3 от постъплението на дела в Първа колегия на Върховния административен съд са именно от тази материя.

В трето отделение през изтеклия период отново най-висок е броят на делата, образувани във връзка с оспорвания на АУПДВ, като заедно с касационните производства, отнасящи се до прилагането на ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗОДОВ И ЗУБ, определят преобладаващата обща материя, разглеждана от трето отделение. През месец септември към материята, разглеждана от трето отделение, беше прибавен и Законът за подпомагане на земеделските производители, като следва да се отбележи, че разглеждането по същество предстои през 2014 г.

В четвърто отделение и през тази година най-голям е броят на споровете по Закона за обществените поръчки, според който са предвидени кратки срокове при разглеждането на делата - едномесечен срок от постъпването им в съда до тяхното приключване, а по отношение на частните производства срокът е седемдневен. Към бързите производства в четвърто отделение следва да се отбележат и делата по Изборния кодекс, съгласно който са предвидени 24-часови и 3-дневни срокове за разглеждане при оспорване на решения на Централната избирателна комисия и 14-дневен срок за касационното производство. Значителен брой от делата в отделението през 2013 г. са били образувани по Закона за енергетиката, следвани от делата по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, където се наблюдава тенденция към намаляване във връзка с промяната на подсъдността, въведена със ЗИД на АПК. Следват делата по Закона за защита на конкуренцията, Закона за подпомагане на земеделските производители, които от месец септември вече не са част от материята на четвърто отделение, делата, свързани с търговете, и делата по Закона за концесиите.

През 2013 г. в колегията са образувани общо 30 броя дела по оспорвания против подзаконови нормативни актове. Това са дела с висок обществен интерес, които се разпределят на случаен принцип между всички съдии във Върховния административен съд.


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСПОРВАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ПЪРВА КОЛЕГИЯ:

Образувани дела

2013 г.

30

2012 г.

35

2011 г.

14

2010 г.

26

През годината в изпълнение на една от основните функции на ВАС, съгласно чл. 125, ал. 1 от Конституцията на Република България, за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване, в Първа колегия бяха образувани 4 броя тълкувателни дела, а свършени - 3 броя. Докладчици по свършените през 2013 г. дела са били съдия Татяна Хинова – Тълкувателно дело № 3/2011 г., съдия Бисерка Коцева - Тълкувателно дело № 4/2011 г., и съдия Емилия Миткова - Тълкувателно дело № 2/2012 г.
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА - ПЪРВА КОЛЕГИЯ:


Общо висящи към 01. 01. - дела

Образувани дела

Свършени дела

2013 г.

2

4

3

2012 г.

4

1

3

2011 г.

4

4

4

2010 г.

1

8

5НАТОВАРЕНОСТ
През отчетния период се наблюдава завишаване на средната натовареност на съдиите в колегията - 189 бр. дела, съответно 180 броя за 2012 г., което говори за високо напрежение в работата на съда, като се има предвид сложната и разнообразна материя, с която се работи, както и кратките срокове за разглеждане на някои видове дела. Тук следва да се обърне внимание на усилията, които бяха положени и продължават да се полагат за облекчаване работата на съда чрез промяна в подсъдността на ВАС, която да доведе до разтоварване на съдиите.

Годишната натовареност по брой свършени дела на съдия от колегията през годината възлиза между 161 и 220 дела, като средната натовареност е различна в зависимост от конкретното отделение, в което работи. За първо отделение средната натовареност на съдия от отделението е 198 броя свършени дела; трето отделение – 168 броя; четвърто отделение – 199 броя, и осмо отделение – 198 броя.

Най-голям брой дела в Първа колегия на Върховния административен съд са свършили Здравка Шуменска – 220; Емилия Миткова – 217; Бисер Цветков – 216; Светлозара Анчева и Татяна Хинова – 214; Мира Райчева - 212; Благовеста Липчева – 211; Милена Златкова – 209, и др.СРОКОВЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
От свършените дела в колегията - 8351 броя, написани в едномесечния срок са 7537 броя; написани след едномесечния, но в рамките на тримесечния срок – 679 броя; написани след тримесечния срок – 135 броя дела.

Следва да се отбележи, че наличието на просрочени дела се дължи на големия обем дела за разглеждане, изключителната натовареност на съдиите, значителния брой първоинстанционни дела и дела, характеризиращи се с фактическа и правна сложност. В част от производствата са предвидени изключително кратки срокове за разглеждане (ИК, ЗОП, ЗДС и др. ), което понякога води до прекомерно натоварване на графика на съдиите и съответно до известно забавяне на останалите дела.

Едновременно с изпълнението на основните си служебни задължение – подготовка и разглеждане на тълкувателни дела, участие в съдебни заседания и постановяване на съдебни актове в срок, съдиите от Първа колегия осъществяваха и редица други допълнителни дейности - участие в държавните изпитни комисии по публичноправни науки към юридическите факултети, за придобиване на висше образование по специалността „Право“; в изпитни комисии към Министерството на правосъдието, за придобиване на юридическа правоспособност; в изпитна комисия в обявения от Висшия съдебен съвет през 2013 г. конкурс за повишаване в длъжност и за преместване в административните съдилища.

През 2013 г. съдии от Първа колегия участваха като лектори в организираните от Националния институт по правосъдие семинари, свързани с повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници. Колегията беше представлявана и в международни семинари, организирани от европейски институции, целящи постигането на успешно прилагане на европейското законодателство.

Като допълнителна дейност повечето съдии от Първа колегия участваха и в помощните атестационни комисии, които са помощни органи на Комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет. Атестирането е свързано с внимателно проучване на работата на конкретния съдия, посещение на съдебни заседания, както и провеждане на събеседване, следвани от съставяне на обобщен доклад за резултатите от проверката и предложение за комплексна оценка. Усилията, които бяха положени за постигане на прозрачно, ефективно и бързо правораздаване, продължават. Работи се за изготвянето на предложения за изменение на Правилника за администрацията на Върховния административен съд, чрез които да се отговори на нарасналия обем от работа и да се осигури бързо и качествено приключване на съдебните спорове. Извършва се и пълен анализ на необходимите промени в законодателството, касаещи подсъдността на делата, разглеждани от ВАС, с цел привеждане на натоварването на съдиите до допустими норми.

Оптимизиране работата на съдиите, осигуряването на относителен комфорт при осъществяване на конкретната им пряка дейност, както и запазване на здравето им остава основна цел при ръководството и организацията на работата в Първа колегия на ВАС.


ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд

В първо отделение на Върховния административен съд работят 9 съдии - Йордан Константинов, Фани Найденова, Здравка Шуменска, Светлозара Анчева, Маруся Димитрова, Милена Златкова, Бисер Цветков и Благовеста Липчева. До м. септември 2013 г. в отделението е работила съдия Искра Александрова, а след преместването й в трето отделение на ВАС в отделението е разпределена съдия Мадлен Петрова.

През отчетния период председател на отделението е съдия Йордан Константинов.

През 2013 г. отделението е разглеждало основно дела по Закона за данък добавена стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за митниците и други нормативни актове, разпределени съгласно заповедите на председателя на ВАС. Отделението участва и в петчленни и седемчленни състави при разглеждане на касационни жалби и протести, както и молби за отмяна срещу решение на тричленни състави на Върховния административен съд.

През м. септември на отчетния период съдиите работят разпределени в три състава:


  1. Йордан Константинов, Милена Златкова и Благовеста Липчева;

  2. Здравка Шуменска, Маруся Димитрова и Бисер Цветков;

  3. Фани Найденова, Светлозара Анчева и Искра Александрова, а след преместването й съдия Мадлен Петрова.

Към 01.01.2013 г. в отделението има висящи 656 дела, а през 2013 г. в отделението са образувани общо 1690 дела.

Броят на свършените дела през годината /без петчленни и смесени състави/ е, както следва: 1612 броя дела, от които в открито заседание са свършени 1176 бр. дела, а в закрито са свършени 436. Съдиите от отделението са разгледали и приключили 152 бр. дела на петчленни състави, 6 бр. дела на седемчленни състави и 13 бр. дела на смесени състави.

Анализът на статистическите данни налага извода, че преобладаващата част от съдебните актове са написани в рамките на един месец – 1263 броя. Немалка част от съдебните актове са написани за период от един до три месеца – 248 бр., като всички съдии попадат в тази категория, разпределени, както следва: Бисер Цветков 1 бр., Благовеста Липчева – 15 бр., Здравка Шуменска 86 бр., Искра Александрова – 66 бр., Мадлен Петрова – 8 бр., Маруся Димитрова – 14 бр., Милена Златкова – 37 бр.,

Светлозара Анчева – 11 бр., и Фани Найденова – 10 бр. Броят на изготвените в над тримесечен срок е 26, като с такива дела е единствено съдия Здравка Шуменска - 53 бр.

Анализът на свършените дела налага извода, че за разлика от предходната 2012 г. е увеличен броят на написаните дела в едномесечен срок, като в същото време е намалял броят на написаните дела в рамките на един до три месеца.

Както и през предходната 2012 г., обяснението за немалкия брой дела, написани извън законоустановения месечен срок, е сложността и обемът на разглежданите от отделението данъчни и митнически дела, необходимостта от познаване на европейското право, в това число и отправяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз. Продължава да бъде актуално и разпределяните на отделението частни жалби от материята на други отделения, което налага отделяне на повече време поради непознаване на материята и с цел избягване на противоречива практика по тези дела.

Общият брой на свършени дела от отделението е 1783 броя, като от тях 1612 бр. на тричленни състави, на петчленен състав 152 бр.; 7 бр. на седемчленни състави, 13 дела на смесени състави.

Средният брой на свършените дела на съдия от отделението е 198 бр. на съдия. С най-много свършени дела е Здравка Шуменска – 220 бр., следвана от Бисер Цветков - 216, и Светлозара Анчева - 214 бр. дела, като останалите съдии са в рамките на 200 - 207 бр. свършени дела.

Анализът на посочените по-горе данни води до извода, че през 2013 г. се е увеличил броят на свършените дела, както глобално за цялото отделение, така и на отделните съдии.

Съпоставяне с гореизложеното относно сроковете на написването на делата води до констатации, че обемът на свършената работа в отделението през отчетната година е нараснал, като в същото време преобладаващата част от делата са написани в законоустановения едномесечен срок и е намален броят на делата, написани в рамките на един до три и над три месеца. Зад всички тези числа стоят положен сериозен труд и внимание от страна на всички съдии от отделението, в това число работа в и празничните дни, за което следва да им се изкаже благодарност.

Средният срок за насрочване на новопостъпилите дела в отделението се движи в рамките на 6 до 8 месеца, с тенденция за увеличение до 10-12 месеца. Посочените срокове с оглед вида на разглежданите дела не са малки и това налага да бъдат предприети стъпки за намаляване на тези срокове.

Както и през предходната година като реална мярка за разрешаването на този проблем може да се приеме увеличаване броя на съдиите в отделението поне с една бройка, което ще даде възможност да бъдат създадени три постоянни състава, а председателят на отделението да може да участва в разглеждането на делата на всеки от съставите.

В отделението съществува добра колегиална атмосфера, има чести събирания, като при произнасянето на делата на петчленните състави се поставят на обсъждане и въпроси по казуси, които касаят цялото отделение. По много от спорните въпроси е постигнат консенсус, което води до подобряване на единната практика за разрешаването на сходни или аналогични казуси. Има и редица въпроси, по които не може да бъде постигнат консенсус или да бъде постигнато мнозинство, като например за разноските по данъчни дела, за присъждането или не на ДДС на регистрирани по ЗДДС адвокати или адвокатски дружества. Възможен вариант за разрешаването на тези спорове е изготвяне на искане до председателя на Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения.

С оглед характера на материята, предмет на отделението, от процесуалноправна гледна точка разглеждането на делата не поражда някакви особени трудности. Съдебните заседания започват навреме и приключват в кратки срокове, за което спомага и много добрата подготовка на секретар-протоколистите, улеснена от съществуващата система за запис на съдебните заседания. Проблемите възникват впоследствие, при произнасянето и написването на делата. Както и през предходната година, това се обуславя от обстоятелствата, че немалка част от разглежданите дела имат голяма по обем и сложна фактическа обстановка, други пораждат редица правни въпроси, по които няма формирана национална съдебна практика и се пораждат спорове при създаване на същата. По немалка част от данъчните и митническите дела възниква необходимостта от прилагане на европейското законодателство, като в някои от случаите се налага и отправяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз. Изготвянето на подобно запитване налага сериозна подготовка и отделяне на време, в резултат на което се забавя написването на другите дела на съдията докладчик. До произнасянето на Европейския съд тези дела се спират, а след това се насрочват като допълнителни дела към графика на делата, което също води до нарушаване ритъма на работа.

Като определен резерв за решаване на гореизложените проблеми може да бъде ползвана дейността на съдебните помощници, които не винаги се използват достатъчно ефективно. С оглед дадените указания от ръководството на съда е направено разпределение на съдебните помощници по съдебни състави и се иска изготвяне на отчети за свършената работа през седмицата. По тези въпроси следва да бъдат положени повече усилия от председателя на отделението и председателите на съдебните състави.

Като проблем в работата на отделението може да се посочи и предоставената от Висшия съдебен съвет програма за случайното разпределение на делата. Програмата не позволява да бъде отчитани сложността и обемът на разпределяните на случаен принцип дела, респективно разпределянето на еднотипни или сходни по предмет дела.


ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд

През изминалата 2013 г. към отделението са правораздавали общо 15 съдии, формиращи четири постоянно действащи тричленни съдебни състава. В този период към състава на отделението се присъединиха съдиите Анелия Ананиева, Искра Александрова и Петър Стоянов. Анелия Ананиева участва в състава на отделението в периода от края на месец април до месец юни 2013 г., когато бе преразпределена към V отделение на ВАС, а считано от месец септември към състава на отделението бе разпределена Искра Александрова. Петър Стоянов е част от състава на отделението, считано от месец март 2013 г.

През месец април досегашният председател на отделението - Бисерка Коцева, бе освободена поради пенсиониране, като за ръководител на отделението, считано от 19.04.2013 г., бе назначена Ваня Пунева.

След установяването на постоянния състав на отделението към месец септември в същото се формираха и следните съдебни състави:  1. Николай Урумов – председател, и членове: Панайот Генков и Албена Радославова;

  2. Йорданка Костова – председател, и членове: Жанета Петрова и Искра Александрова;

  3. Пенка Гетова – председател, и членове: Сребрина Христова и Петър Стоянов;

  4. Галина Христова – председател, и членове: Таня Куцарова и Светлана Борисова.

В отделението през 2013 г. са образувани общо 1624 нови дела, като от общо стоящите за разглеждане 2829 дела отделението успя да приключи 1937 дела, от които в срок 1789, или близо 90 % от свършените дела. Въпреки високата натовареност на съдиите в отделението през годината бе преодоляно натрупването на висящи дела от предходни години, като към 31.12.2013 г. висящите дела на отделението са намалени от 1205 на 892.

Важно е да се отбележи, че разглеждането като първа инстанция на голяма част от делата (актове по ЗДС на Министерския съвет на Република България, АУПДВ от органи по чл. 132, ал. 2, т. 2 и т. 8 от АПК, заповеди на министъра на околната среда и водите по ЗБР и ЗВ, решения на ДКЕВР по ЗРВКУ и др.), предполагащо и установяване на спорна фактическа обстановка, е съществен фактор за отлагането на същите. Отлагането на делата по повод събиране на доказателства, заедно с високата обща натовареност на съставите, са двата определящи фактора, водещи до продължително съдебно производство по дела, разглеждани от отделението като първа инстанция, респ. превръщането на тези производства във висящи към края на 2013 г.

Видно от приложената към доклада служебно изготвена статистика, през 2013 г. на всеки от съдиите в отделението са разпределени средно по над 150 новообразувани дела, а свършените такива за съдиите с пълна натовареност в системата за случаен избор е около 180 дела. Може да се даде като пример съдия Пенка Гетова, която като докладчик има образувани 154 дела, а свършените дела, докладвани от нея, са 193. Почти при еднакво натоварване са работили и съдиите Галина Христова и Николай Урумов – съответно за нея 153 образувани и 190 свършени, а за него – 158 образувани и 187 свършени.

Забавянето при решаването на делата от съставите на отделението в срок от 1 до 3 месеца е под 10 % спрямо решените 1789 дела, като преобладаващата част от забавените дела се преодолява непосредствено след изтичането на срока по чл. 172 от АПК.

Касационните производства, свързани с проверка на решения, разглеждащи законосъобразността на АУПДВ, продължават да формират и през 2013 г. най-висок дял от натовареността на отделението, като заедно с касационните производства, касаещи прилагането на ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗОДОВ и ЗУБ определят и преобладаващата (около 80%) обща материална натовареност на отделението през годината. Запазва се тенденцията исковите производства да заемат все по- важен дял от натовареността на отделението, за сметка на касационните спорове по ЗУБ, чийто брой има ясна насока към намаление. Производствата по ЗОДОВ се отличават като дела с висока правна и фактическа сложност, засягащи практически всяка една от областите на материалното административно право. Особено внимание изискват онези дела, по които искът за обезвреда е съединен от оспорване на актове, чийто контрол за законосъобразност иначе не е обхванат от материалната компетентност на отделението – например вреди от актове, уредени в Закона за здравето, Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за защита от дискриминация, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и др. Дотук изложеното и фактът, че в исковите производства намират пряко приложение и процесуалните правила на ГПК, както и нестабилната практика, идваща от административните съдилища, са все фактори, изискващи сериозни професионални и времеви усилия за правилното решаване на споровете. Не може да бъде пропуснато, че решението за преразпределение на частните жалби на отделението към отделенията от Първа колегия продължава да има своя благоприятен ефект за общата натовареност на ІІІ отд., предпазвайки съставите му от свръхнатовареност. Натовареността на отделението за поредна година остава най–високата в съда на база брой разгледани по същество дела, което го поставя преди другите две най–натоварени отделения VІ и ІV, чиято натовареност, макар и като брой образувани дела да е превъзхождаща натовареността на ІІІ отд., е условна, доколкото е основана на множество образувани и впоследствие прекратени като недопустими дела (обезщетенията по ЗЗБ при VІ отд. и разделянето на решение Ц-33 на ДКЕВР при ІV отд. )

По силата на заповед № 1218/24.09.2013 г. на председателя на ВАС, считано от 01.10.2013 г., към компетентността на отделението бяха прибавени и делата по Закона за подпомагане на земеделските производители, чието разглеждане по същество предстои през 2014 г.

През 2013 г. съдиите Галина Христова и Светлана Борисова бяха допълнително ангажирани с участието си в работна група по изготвянето на проект на ЗИД на ЗУБ, отразяващ необходимите изменения в националното ни законодателство, следващи се от задълженията ни на страна - член на ЕС, и промените в правото на ЕС. Също така съдия Ваня Пунева и съдия Таня Куцарова участваха като лектори в редица семинари, чийто предмет бе свързан с правоприлагането на ЗОДОВ, ЗДС, ЗОС и ЗМСМА.

Следва да се отбележи, че успешната работа на съдиите в отделението бе ефективно подпомагана от съдебните помощници, разпределени към отделението, чрез изготвените от тях проекти на съдебни актове и доклади по поставени им за разрешаване въпроси. Също така следва да се отчете усърдната и професионално извършена работа от страна на секретарите и деловодителите от отделението, чиято дейност е основа за безпроблемното движение и решаване на делата.

Може да се обобщи, че основен проблем за решаване пред отделението е справянето с високата натовареност и своевременното решаване на делата в разумен срок. Може да се предположи, че при запазване на материалната компетентност на отделението и като се отчете, че в близко бъдеще се очаква запазване темпа на постъпления в съда на дела по ЗДС (отчуждителни производства) и ЗПЗП (уведомителни писма и АУПДВ), както и постепенно, но сигурно увеличаване на касационните производства по ЗОДОВ (трайна тенденция, свързана с повишената правна култура и знания на адресатите на административни актове) и ЗУБ (сирийската бежанска вълна и свързаните с нея административни спорове се очаква да се пренесат във ВАС от административните съдилища пред 2014 г.), то може да се приеме, че са налице предпоставки за съществено бъдещо увеличение на натовареността на съдебните състави в отделението.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница