Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд


Повишаване експертността и административния капацитет на служителите във Върховния административен съдстраница6/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3. Повишаване експертността и административния капацитет на служителите във Върховния административен съд

В тази насока на първо място е необходимо осигуряване и създаване на възможности за повишаване квалификацията на съдебните служители, особено необходимо предвид големия брой международни актове, по които България е страна, в това число конвенциите на ООН, ЕКПЧ, и постоянно развиващото се право на ЕС. Форми за това са участие в обучителни програми или проекти, в това число и квалификационни курсове и семинари за повишаване компетентността на служителите от администрацията на съда. Специализираните курсове по голяма част от обученията се водят от специалисти на правото на ЕС от водещи европейски университети, магистрати от Съда на ЕС и върховните съдилища на държавите членки. Част от придобитите знания вече дават категоричен резултат в дейността на съда.

На следващо място, необходимо е доразвиване института на съдебния помощник. През изтеклата 2013 г. бе реализирана заложената в стратегията на председателя на ВАС цел - към всеки съдебен състав на ВАС да работи по един постоянен съдебен помощник. На помощниците във ВАС се обръща специално внимание във връзка с гарантирането на пълния ефект от правото на Европейския съюз и очакванията към тях за повишено изучаване и опознаване на интеграционния правопорядък. За в бъдеще е необходимо организирането на профилирано обучение с цел запознаването на част от помощниците в детайли със спецификите на дейността и практиката на Съда на Европейския съюз, ползата от което следва да намери своето категорично приложение както в пълноценно съдействие на съдиите във връзка с отправяните от тях преюдициални запитвания, така и с оглед точното спазване на практиката на СЕС при решаване на делата във ВАС.

През отчетната година се доразви институтът на процесуалното представителство на Върховния административен съд във връзка с реализиране отговорността на държавата за вреди от правораздавателна, административна и законодателна дейност, в рамките на производство пред национален съд. За процесуален представител на съда във връзка с горните дела със заповед на председателя на Върховния административен съд бе определен съдебният помощник от Втора колегия Младен Семов. През изминалата 2013 г. бе заведено и понастоящем е във фазата на въззивното обжалване първото дело срещу български съд за вреди от нарушение на правото на ЕС, произтичащи от влязъл в сила съдебен акт. Впоследствие в рамките на календарната година бяха заведени и други подобни дела, в голямата си част предявени като искове, в условията на солидарност – срещу Върховния административен съд и други държавни институции - Народното събрание и Националната агенция за приходите. Особеното в тези случаи е, че понастоящем сезираните с подобен иск юрисдикции нямат отправна нормативна точка относно приложимия процесуален ред за разглеждане на подобен род искове, което неминуемо ще доведе до последващи проблеми във връзка със законосъобразността на съдебните им актове, което налага законодателни промени в националното законодателство в тази насока.НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

2013 година

ПЪРВА КОЛЕГИЯ
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

С Определение №8622/14.06.2013 г., постановено по адм.дело №7964/2013 г., образувано по жалба на Красимир Димитров Канев против разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Правилника за организацията на учебната дейност в Бургаския свободен университет.ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по делото.

С Решение №10993/19.07.2013 г., постановено по адм.дело №3327/2012 г.,образувано по жалба на „Софиягаз”ЕАД срещу чл.6, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката, приета с ПМС №266 от 04.10.2004 г.ОТМЕНЯ чл.6, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката, одобрена с Постановление на Министерски съвет № 266 от 4 октомври 2004 година

С Решение №10580/12.07.2013 г., постановено по адм.дело №1856/2013 г., образувано по жалба на д-р Рали Петров Димитров, действащ като ЕТ”Д-р Рали Димитров – Амбулатория за индивидуална практика за извънболнична специализирана психиатрична помощ” – гр.София и д-р Гергана Костадинова Прокопиева, действаща като ЕТ”Хела – Д-р Гергана Прокопиева – АИИСПП” – гр.София срещу :

1. Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията, обн., ДВ, бр.106 от 2004 г., изменена с §13,т.1 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.100/15.12.2012 г. в частта на разпоредбата на чл.2,ал.5 – нова, обн.,ДВ бр.100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г. и

2. Наредба № 40 от 24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването, за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК,обн., ДВ, бр.112/2004 г. в частта : на т.5 от Приложение № 8а към разпоредбата на член единствен /Нова, приета с §8 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.99/2012 г., в сила от 01.01.2013 г. и в частта на точка 5 от Приложение № 9а/нова, приета с § 10 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.99/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.ОТМЕНЯ чл.2,ал.5 – нова, обн.,ДВ бр.100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013г от Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията, обн., ДВ, бр.106 от 2004 г., изменена с §13,т.1 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.100/15.12.2012 г. и Наредба № 40 от 24.11.2004 г. на министъра на здравеопазването, за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК,обн., ДВ, бр.112/2004 г. в частта : на т.5 от Приложение № 8а към разпоредбата на член единствен /Нова, приета с §8 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.99/2012 г., в сила от 01.01.2013 г. и в частта на точка 5 от Приложение № 9а/нова, приета с § 10 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр.99/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.
С Решение №15622/26.11.2013 г., постановено по адм.дело №6981/2013 г., образувано по жалба на „ТЮФ инженеринг”ЕООД против чл. 9, ал. 4, чл. 11, ал. 5, чл. 12, ал. 5 чл. 18, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 10, чл. 50, ал. 4 и част II, раздел I, т. 1.1.2 от методиката от Наредба №Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, с твърдения, че текстовете противоречат съответно на: чл. 5, чл. 23, ал. 1 и 2 и чл.43 ал.1 от Закона за измерванията; чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за националната стандартизация; чл. 111, чл. 121, ал. 1 и чл.242 от Кодекса на труда и чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 6, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация; чл. 177, ал. 3 от ЗУТ; т.1.2.2 от приложение ІІ към Директива 2010/48/ЕС на Комисията за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и §6 т.35 от Закона за движението по пътищата. Подробни съображения излага в жалбата и в писмени бележки. Моли оспорените разпоредби от наредбата да бъдат отменени като незаконосъобразни.

ОТХВЪРЛЯ оспорването от „Тюф инженеринг” ЕООД, против чл. 9, ал. 4, чл. 11, ал. 5, чл. 12, ал. 5 чл. 18, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 10, чл. 50, ал. 4 и част II, раздел I, т. 1.1.2 от методиката към Наредба №Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

С Решение №458/14.01.2014 г., постановено по адм.дело №6860/2013 г., образувано по жалба на Тодор Димитров Кочев и „Актив Глобъл Консулт” ЕООД, против разпоредбите на чл. 20, т. 2, б. „б”, чл. 21, ал. 4, т. 6 , чл. 123, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, а с втората жалба се оспорва цялата Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена от министъра на правосъдието.ОТХВЪРЛЯ оспорването от Тодор Димитров Кочев на чл. 123, ал. 1 (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена от министъра на правосъдието.

ОТХВЪРЛЯ оспорването от „Актив Глобъл Консулт” ЕООД на цялата Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена от министъра на правосъдието.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Димитров Кочев в частта й, в която са оспорени разпоредбите на чл. 20, т. 2, б. „б” и чл. 21, ал. 4, т. 6 /изм. ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., и доп. ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г./.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 6860/2012 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение, в посочената част.

С Решение №5079/10.04.2012 г., постановено по адм.дело №9787/2013 г., образувано по три жалби на: първата на „Зфон Импекс” ЕООД – Варна, „Барон” ООД – Хасково, „Белин” ЕООД – София, „Браян Комерс” ООД – Бургас, „В.М.В. Деневи” ЕООД – София, „Вендинг Уизардс” ЕООД – София, ЕТ „Картен – Огнян Аврамов” – София, ЕТ „Петков – ГВ – Генчо Василев” – София, „ИГА Груп” ООД – Пловдив, „Империум 2000” ЕООД – Пловдив, „Ифо Геймс” ООД – Бургас, „М.К. – КО” ООД – София, „Мега Фън” ООД – София, „Микроинтелект” ООД – София, „Нова Венд” ООД – Русе, „Прекс” ООД – София, „Реал Билярд” ЕООД – София, „Такт Зона” ЕООД – София, „Фреспо” ЕООД – София, „Химера” ЕООД – Харманли и „Хрисимир Попов Ко” ЕООД – Плевен, подадена чрез процесуалния им представител адв. Валя Георгиева Крумова–Кючукова, съдебен адрес : гр. София, ул. „Казбек” № 51; втората на „ММ Кафее Клуб” ЕООД – Добрич, ЕТ „Гиби-Станислав Станков” – Варна, „Централ МГ” ООД – гр. Генерал Тошево, „Вендинг Сървис” ЕООД - Варна, „Рейн 2006” ООД – Варна, „Йо-Ко Вендинг” ЕООД – Варна, „Вили Вендинг Експрес” ЕООД – Варна, ЕТ „Рони-97-Божидар Божилов” – гр. Долни чифлик, „Георгиев Груп” ЕООД – Варна, подадена чрез процесуалния им представител адв. Донка Иванова Асенова с адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 13, и третата на Българска Вендинг Асоциация – Сдружение с нестопанска цел със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 52, подадена чрез представляващия го Тодор Крумов Каназирев, срещу всички текстове от §1 до §18 /вкл./ от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., и съответно изменените и допълнени с нея текстове на чл. 2, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 5 и 6, чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а, чл. 18, ал. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36, ал. 1, чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1 и ал. 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42, ал. 4, т. 10 и т. 11 от § 1 от допълнителните разпоредби /ДР/, Приложение 1, 2, 17, 20 и 21 от Наредба № Н – 18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /ДВ, бр. 106 от 2006 г/.

В жалбите се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорените текстове, съставляващи основания за оспорване по чл. 146, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 196 от АПК поради: 1. съществени нарушения на съдопроизводствените правила и по-конкретно – несъответствие на мотивите към проекта с изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/; 2. нищожност поради липса на материална компетентност на органа, който е издал оспорената наредба за изменение и допълнение и по-конкретно: въвеждането на ново фискално устройство, което не е посочено в закона, допускане неиздаването на фискална касова бележка на хартиен носител; автоматите на самообслужване сами по себе си не представляват търговски обекти и е възможно да не бъдат поставени в търговски обекти, а на обществени места; 3. нарушаване на принципа на съразмерност, регламентиран в чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от АПК, тъй като не е съобразено, че са налице технически възможности за отчитане на продажбите без конструктивно изменение на автоматите; 4. противоречие с чл. 19 от Конституцията на Република България, тъй като разпоредбите ограничават стопанската инициатива, предвиждайки блокиране на автомата; 5. противоречие със законови правни норми:

-Закон за защита на потребителите, тъй като вграждането на ФУВАК /фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване/ в корпуса на автомата води до отпадане на търговската гаранция, издадена от производителя, и до невъзможност за предявяване на рекламации;

-чл. 2, пар. 2.2. от Споразумение за техническите пречки пред търговията, тъй като въведеното изискване за монтиране на ФУВАК се явява пречка и ограничава свободната търговия;

-нормативните актове, свързани с техническата безопасност на развлекателните машини и съоръжения /Закон за техническите изисквания към продуктите; Закон за защита на потребителите; Закон за измерванията; Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г./, тъй като липсва утвърден стандарт и методика за изпитване на устройството; монтирането изисква нарушаване целостта на автомата, с което се нарушават авторските права на производителя; променят се функционалните и конструктивни характеристики на машината;

-чл. 3, ал. 5 от Наредба Н-18 противоречи на чл. 118 и чл. 25, ал. 3, т. 5 от ЗДДС, тъй като при продажбите чрез жетони ще се наложи двойно отчитане – веднъж чрез ФУВАК и втори път – чрез ЕКАФП;

-чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а противоречат на чл. 6, пар. 1 и чл. 13 от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г.; чл. 8, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, чл. 2 и чл. 5, пар. 1 от Споразумение за техническите пречки пред търговията, тъй като липсва предварително изработена методика;

-чл. 25, ал. 3, изр. 2 от Наредба Н-18 нарушава чл. 7, пар. 2 от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., чл. 23 от Закона за техническите изисквания към продуктите, тъй като изисква нарушаване целостта на автомата.

-чл. 31, ал. 5, която не допуска сторно операции, противоречи на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС; на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за защита на конкуренцията, чл. 123, ал. 1 и чл. 124, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, тъй като води до отказ да бъдат приемани рекламации и до ощетяване на крайния потребител;

-чл. 33, ал. 3 противоречи на чл. 25, ал. 3, т. 5 от ЗДДС;

-чл. 36, ал. 1, изр. второ е дискриминационен по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България; чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за защита на конкуренцията и е в разрез с техническите изисквания за безопасност по смисъла на чл. 1, пар. 3, чл. 7, пар. 1 от Директива 98/34/ЕО от 22 юни 1998 г.; нарушава чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, тъй като предвижда блокиране на автомата;

-чл. 39, ал. 1 и ал. 5 и чл. 41, ал. 3 е в разрез с чл. 6 от Закона за счетоводството.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „Микроинтелект” ООД, „Нова Венд” ООД, „Браян Комерс” ООД, „Империум 2000” ЕООД, „Хрисимир Попов – КО” ЕООД, „Барон” ООД, „В.М.В. Деневи” ЕООД, „Ифо Геймс” ООД, „Зфон Импекс” ЕООД, „Белин” ЕООД, „Вендинг Уизардс” ЕООД, „Ига Груп” ООД, „Прекс” ООД и „Химера” ЕООД чрез процесуалния им представител адв. Валя Георгиева Крумова–Кючукова, съдебен адрес : гр. София, ул. „Казбек” № 51, срещу § 2, §3, §6, §7, §8, §9, §11, §12, §14, §15, §16, т. 2, §17, т. 3 и §18 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., и съответно изменените и допълнени с нея текстове на чл. 3, ал. 5 , чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а, чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и ал. 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42, ал. 4, т. 10 и т. 11 от § 1 от ДР, Приложение 1, раздел ІІ, т. 3, раздел ІІІа, т. 2, раздел VІ, приложение 2, VІІ, приложение 17, 20 и 21 от Наредба № Н – 18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /ДВ, бр. 106 от 2006 г./

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на § 1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17 и §18 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г. и съответно изменените и допълнени с нея текстове на чл. 2, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 5 и 6, чл. 10, ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а, чл. 18, ал. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36, ал. 1, чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1 и ал. 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42, ал. 4, т. 10 и т. 11 от § 1 от ДР, Приложение 1, 2, 17, 20 и 21 от Наредба № Н – 18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /ДВ, бр. 106 от 2006 г./

С Определение №3443/12.03.2013 г., постановено по адм.дело №1911/2013 г., образувано по жалба на Иво Лазаров Кунчев и Елена Иванова Кунчева срещу отделни разпоредби на ППЗСПЗЗ.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1911/2013 г. по описа на Върховния административен съд, І отделение.
С Решение №10995/19.07.2013 г., постановено по адм.дело №5964/2013 г., образувано по жалба на "Лукойл-България"ЕООД срещу

чл.35а (нов-ДВ, бр.76 от 05.10.2012 г., в сила от 31.03.2013 г.) от Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 26.03.2010 г.ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването по жалба на "Лукойл-България"ЕООД, на чл.35а (нов-ДВ, бр.76 от 05.10.2012 г., в сила от 31.03.2013 г.) от Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 26.03.2010 г.

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

С Решение №15612/26.11.2013 г., постановено по адм.дело №12716/2013 г., образувано по жалба на Сдружение "Български лекари за европейски стандарт на специализация", представлявано от председателя на Управителния съвет - Даниела Петрова, с която се оспорва Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в частта й по чл. 3, в частта му „и ежегодно определя броя на местата за специализанти”, чл. 11а, чл. 18г, ал. 5, чл. 20 и чл. 20а .ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН чл. 3, в частта му „и ежегодно определя броя на местата за специализанти”, и чл. 18г, ал. 5 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

ОТМЕНЯ чл.20 и чл. 20а от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, оспорването по жалба на сдружение „Български лекари за европейски стандарт на специализация” на чл. 11а от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

С Определение №6480/13.05.2013 г., постановено по адм.дело №5533/2013 г.,образувано по жалба на Сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България " представлявано от председателя на сдружението Кристина Христова, против Постановление №72/21.03.2013 г. на МС.

Жалбата е оставена без движение като нередовна поради невнасяне на ДТ и такса за обнародване в ДВ. Указанията за внасяне на същата са изпратени с обратна разписка и получени от Христова като пълномощник на отразената дата 09.04.2013 г.,видно от отбелязването срещу подпис на обратната разписка.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №5533/2013 година по описа на Върховния административен съд,трето отделение.

С Решение №2610/25.02.20123 г., постановено по адм.дело №1162/2012 г., образувано по жалба на Иван Тодоров Груйкин, действащ лично за себе си и в качеството си на Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост", със седалище и адрес на управление в гр. София, срещу чл. 32, т. 1, т. 2 и т. 3; чл. 35, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11; чл. 39, т. 1 и т. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г. (обн. ДВ, бр.27 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 05.03.2010 г.).

ОТМЕНЯ, по жалбата на Иван Тодоров Груйкин и на Юлиан Атанасов Чолаков чл. 32, т. 1, т. 2 и т. 3; чл. 35, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11; чл. 39, т. 1 и т. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г. (обн. ДВ, бр.27 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 05.03.2010 г.).


С Определение №6558/14.05.2013 г., постановено по адм. дело №1821/2013 г., образувано по жалба на Калин Атанасов Гавраков от гр. Пловдив против Наредба № 3 от 01 април 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 44 от 25.05-2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 23 от 20.03.2012 г.).

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Калин Атанасов Гавраков от гр. Пловдив против Наредба № 3 от 01 април 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 44 от 25.05-2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 23 от 20.03.2012 г.) и

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1821/2013 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.


С Определение №1998/12.02.2013 г., постановено по адм.дело №15442/2012 г., образувано по жалба на дружеството "Клаас - 2006 " ООД със седалище и адрес на управление село Братаница, община Пазарджик, срещу разпоредбата на чл.2, предл.2 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие", приет с Постановление на Министерския съвет № 151 от 16.07.2012 г., обнародван в Държавен вестник, брой 55 от 20 юли 2012 г. Направено е искане за обявяване на разпоредбата за нищожна или за отмяната й като незаконосъобразна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на " Клаас - 2006 " ООД със седалище и адрес на управление село Братаница, община Пазарджик, срещу разпоредбата на чл.2, предл.2 от Устройствения правилник на Държавен фонд " Земеделие ", приет с Постановление на Министерския съвет № 151 от 16.07.2012 г., обнародван в Държавен вестник, брой 55 от 20 юли 2012 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

С Решение №1527/04.02.2014 г., постановено по адм.дело №1819/2013 г., образувано по жалба на Димитър Ставрев Ставрев, Данче Христова Димитрова и Иван Кузмов Иванов срещу параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет на Република България ( в сила от 1 юли 2012 г., обн. ДВ, бр.49 от 29 юни 2012 г., попр. ДВ, бр.75 от 2 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр.80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2012 г), както и срещу точка 297 от Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет на Република България ( в сила от 1 юли 2012 г., обн. ДВ, бр.49 от 29 юни 2012 г., доп. ДВ,. бр.80 от 19 октомври 2012 г.).

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Ставрев Ставрев, Данче Христова Димитрова и Иван Кузмов Иванов срещу параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет на Република България ( в сила от 1 юли 2012 г., обн. ДВ, бр.49 от 29 юни 2012 г., попр. ДВ, бр.75 от 2 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр.80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2012 г), както и срещу точка 297 от Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 от 26.06.2012 г. на Министерския съвет на Република България ( в сила от 1 юли 2012 г., обн. ДВ, бр.49 от 29 юни 2012 г., доп. ДВ, бр.80 от 19 октомври 2012 г.).

С Решение №7357/30.05.2013 г., постановено по адм. дело №2445/2013 г., образувано по жалба на Българския лекарски съюз (БЛС), представляван от председателя на Управителния съвет - д-р Цветан Райчинов против Постановление № 5 на Министерския съвет от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 година).

ОТМЕНЯ Постановление № 5 на Министерския съвет на Република България от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 година).

С Определение №11822/18.09.2013 г., постановено по адм.дело №12298/2013 г., образувано по жалба на Алберто Стоицов Йорданов-изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в затвора гр. Пазарджик срещу чл. 82, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража / обн. ДВ бр. 9 от 2010 г./.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Алберто Стоицов Йорданов срещу чл. 82, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража / обн. ДВ бр.9 от 2010 г./.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12298/2013 г. по описа на Върховния административен съд.

С Решение №9814/28.06.2013 г., постановено по адм.дело №10117/2012 г., образувано по жалби на "Декс Ексчейндж" ООД - гр. София, представлявано от Мария Стефанова Александрова, и на "Интернешънъл Карънси Иксчейнч България" ЕООД - гр. София, представлявано от Мариян Маринов, с които се оспорва разпоредбата на чл. 4, изречение второ от Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2003 година.

ОТХВЪРЛЯ жалбите на "Декс Ексчейндж" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Витоша" № 18, и на "Интернешънъл Карънси Иксчейнч България" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Царибродска" 70, ет. 2, офис 3, с които се оспорва изречение второ на чл. 4 от Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2003 г., попр., бр. 86 от 30.09.2003 г., изм. и доп., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.02.2005 г., доп., бр. 57 от 12.07.2005 г., в сила от 16.07.2005 г., изм., бр. 29 от 18.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2012 г., изм., бр. 59 от 3.08.2012 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница