Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съдстраница8/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Титаник Превентинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна срещу чл. 5 от Наредба № 24 от 02.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 116 от 13.12.2002 г.

С Определение №17399/21.12.2013 г., постановено по адм.дело №16616/2013 г., образувано по жалба на Николай Йорданов Баташки против § 1, § 2, т. 1, § 3 и § 4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, против заповед № ЛС-И-800/ 02.11.2012 г. на министъра на правосъдието, с която са възложени правомощия по изпълнението на частни съдебни изпълнители в районите на Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Смолян и Окръжен съд – Ловеч и против протокол № 10/05.10.2012 г. на комисията за провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Йорданов Баташки против § 1, § 2, т. 1, § 3 и § 4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, против заповед № ЛС-И-800/ 02.11.2012 г. на министъра на правосъдието и против протокол № 10/05.10.2012 г. на комисията за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16616 / 2013 г. по описа на Върховния административен съд.

С Определение №8606/14.06.2013 г., постановено по адм.дело №2388/2013 г., образувано е по жалба на Калин Атанасов Гавраков от град Пловдив против Наредба №6 от 26 март 1999 г. на министъра на околната среда и водите за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ бр.31/1999 г., изм. Дв бр. 52/2000 г. и ДВ бр. 93/2003 г./

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Калин Атанасов Гавраков от град Пловдив срещу Наредба №6 от 26 март 1999 г. на министъра на околната среда и водите за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ бр.31/1999 г., изм. Дв бр. 52/2000 г. и ДВ бр. 93/2003 г./

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2383/2013 г. по описа на Върховния административен съд.ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ
С протокол но определение от 17.01.2013 г., постановено по адм.дело №13889/2012 г., образувано е по жалба на "Варимпекс" ООД срещу Решение № 775 на Министерския съвет от 01.08.1996 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Варимпекс" ООД, гр. Варна срещу Решение № 775 на Министерския съвет от 01.08.1996 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13889/2012 г. на Върховния административен съд, шесто отделение.

С Решение №8647/17.06.2013 г., постановено по адм.дело №4003/2013 г.,образувано е по жалба на "Марвена" ООД, гр. София срещу решение № РД-НС-04-108 от 21.11.2012 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), но с доводи за незаконосъобразност на чл. 7, т. 4 и на забележката към медицинско изделие "тест ленти за глюкомери" - пореден № 1 в спецификацията, приложение № 1 Б към Методиката за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, приета с това решение.

ОБЯВЯВА нищожността на чл. 7, т. 4 и на забележката към медицинско изделие "тест ленти за глюкомери" - пореден № 1 в спецификацията, приложение № 1 Б към Методиката за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, приета с решение № РД-НС-04-108 от 21.11.2012 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса по предложение на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

С Решение №16705/13.12.2013 г., постановено по адм.дело №12407/2013 г., образувано е по жалба на Страшимир Василев Козаров, военноинвалид от гр. София, срещу чл. 15, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно - почивното дело (издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г.), според която ветераните от войните, пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните семейства ползват военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в неактивния сезон според приложение № 1, т.е. от 11 септември до 19 юни за почивната база за летен отдих и от 01 април до 30 ноември за почивната база за зимен отдих.

ОТМЕНЯ чл. 15, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно - почивното дело, издадена от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г.), в частта, с която разпорежда, че лицата по чл. 3, т. 5 - военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните семейства - ползват военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в неактивния сезон според приложение № 1.
С Решение №340/13.01.2014 г., постановено по адм.дело №7954/2013 г., образувано по жалба на Хамди Керим Омер срещу чл. 21, ал.1, т.7 и т.8 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредбата), издадена от министъра на транспорта (обн. в ДВ, бр. 109/14.12.1999 г., изм. ДВ. бр.50 от 20.06.2000 г., изм. ДВ. бр.95 от 21.11.2000 г., изм. ДВ. бр.30 от 22.03.2002 г., изм. ДВ. бр.107 от 9.12.2003 г., изм. ДВ. бр.29 от 9.04.2004 г., изм. ДВ. бр.111 от 21.12.2004 г., изм. ДВ. бр.23 от 18.03.2005 г., изм. ДВ. бр.58 от 15.07.2005 г., изм. ДВ. бр.46 от 6.06.2006 г., изм. ДВ. бр.99 от 8 .12.2006 г., изм. ДВ. бр.103 от 7.12.2007 г., изм. ДВ. бр.73 от 20.09. 2011 г., изм. ДВ. бр.13 от 14.02.2012 г., доп. ДВ. бр.69 от 11.09.2012 г.). Твърди се, че оспорените текстове противоречат на разпоредбата на чл.105 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Хамди Керим Омер срещу чл. 21, ал.1, т.7 и т.8 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

С Определение №7864/07.06.2013 г., постановено по адм. дело №12384/2012 г., образувано по жалба на Български фармацевтичен съюз – гр. София, представляван от председателя на Управителния съвет Мирослав Йорданов Ненчев, против разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране /приета с ПМС № 340 от 14.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г., изм., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. и доп., бр. 68 от 4.09.2012 г./.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Български фармацевтичен съюз – гр. София, представляван от председателя на Управителния съвет Мирослав Йорданов Ненчев, против разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране /обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., отм. ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г./.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12384/2012 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.

С Решение №1986/11.02.2013 г., постановено по адм. дело №13280/2012 г., образувано по жалба на Олга Жоревна Полищук, от гр. Варна, срещу чл. 12, ал. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, в редакцията му, приета с Постановление № 67 на Министерския съвет от 29.03.2012 г., обн. в ДВ, бр. 27 от 03.04.2012 г., в сила от 03.04.2102 г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Олга Жоревна Полищук, от гр. Варна и на Сдружение за равни права на семействата между български и чуждестранни граждани, със седалище и адрес на управление в гр. София, срещу чл. 12, ал. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, в редакцията му, приета с Постановление № 67 на Министерския съвет от 29.03.2012 г., обн. в ДВ, бр. 27 от 03.04.2012 г., в сила от 03.04.2102 г.
С Решение №3901/20.03.2013 г., постановено по адм. дело №516/2013 г., образувано по жалба на Полина Златкова Златева – Хемпел,от гр. Варна с която се оспорва Инструкция № Із 1321 / 25.08.2006 г. на министъра на вътрешните работи за изплащане на еднократно обезщетение на държавни служители в МВР за претърпяна телесна повреда и за загинали държавни служители при или по повод изпълнение на служебни задължения, изменена с Инструкция № Із – 2809 / 24.11.2010 г. на министъра на вътрешните работи в частта за разпоредбите на чл.3 и чл.4, ал.1, т.3.

ОБЯВЯВА нищожността на Инструкция № Із 1321 / 25.08.2006 г. на министъра на вътрешните работи за изплащане на еднократно обезщетение на държавни служители в МВР за претърпяна телесна повреда и за загинали държавни служители при или по повод изпълнение на служебни задължения, изменена с Инструкция № Із – 2809 / 24.11.2010 г. на министъра на вътрешните работи в частта за разпоредбите на чл.3 и чл.4, ал.1, т.3.СЕДМО ОТДЕЛЕНИЕ
С Определение №440/11.01.2013 г., постановено по адм. дело №446/2013 г., образувано по жалба на "Българско сирене" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Харманли, против Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 48/2012 г.).

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 446/2013 г. към адм.дело № 12944/2012 г. - за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 48/2012 г.).

С Решение №8516/13.06.2013 г., постановено по адм. дело №12519/2012 г., образувано по жалба на Георги Веселинов Дяков против чл.13, ал. 7, т. 2 от Наредба №2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.14 от 19.02.2010 г., в сила от 19.02.2010 г., и чл. 16, ал. 6 от Наредба №2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане , издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., издадена съгласно пар.4 от ДР на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.ОТМЕНЯ чл. 13, ал. 7, т. 2 от Наредба №2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.14 от 19.02.2010 г., в сила от 19.02.2010 г.

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Георги Веселинов Дяков против чл. 16, ал. 6 от Наредба №2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане , издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г.
ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВАС ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

През 2013 г. във Върховния административен съд са образувани седем дела по искания за тълкувателни решения – две по искане от председателя на ВАС, едно по искане на главния прокурор на Република България, едно по искане на министъра на правосъдието и три по искане на омбудсмана на Република България.

Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло с три тълкувателни решения и две определения.
1. Тълкувателно решение № 1 от 25.01.2013 г. по т.д. № 3/2011 г.
Омбудсманът на Република България е направил искане до Общото събрание на колегиите във ВАС за приемане на тълкувателно решение по приложимостта на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) спрямо възстановени по реда на ЗСПЗЗ имоти в урбанизирани територии.

Общото събрание на колегиите във ВАС реши:

Административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ се прилага само в случаите, когато възстановените по реда на ЗСПЗЗ имоти представляват земеделска земя по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ.
2. Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г. по т.д. № 4/2011 г.
Главният прокурор на Република България е направил искане до Общото събрание на колегиите във ВАС за произнасяне с тълкувателно решение относно допустимостта на съдебен контрол на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Общото събрание на колегиите реши:

Съдебен контрол на решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА е допустим.
3. Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 година по т.д. № 1/2012 г.
Главният прокурор е направил искане до Общото събрание на колегиите във ВАС за произнасяне с тълкувателно решение по въпроса: „При оспорване на административни актове с обявяване на тяхната нищожност, към кой момент се преценява наличието на правен интерес за оспорващия – към момента на подаване на жалбата или към момента на издаване на оспорения акт?”

Общото събрание на колегиите реши:

При оспорване на административни актове с искане за обявяване на нищожност, правният интерес за оспорващия следва да се преценява към момента на подаване на жалбата.
С определение №1 от 25.03.2013 г. по т.д. № 2/2012 г. е прекратено производството по делото, образуване по искане от омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно характера на сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания и прилагането на института на погасителната давност по отношение на наказателното преследване по аналогия за административните нарушения.

С определение № 2 от 02.12.2013 г. по т.д. № 7/2013 г. е прекратено производството по делото, образувано по искане от председателя на ВАС за приемане на тълкувателно решение по въпросите: 1. Може ли НЗОК да налага санкции на аптеките? 2. Какъв е редът за налагане на санкции на собственици на аптеки за нарушения на договори, сключени между тях и здравната каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК?


ИЗВОДИ

От изложените по-горе цифри и данни и като цялостен анализ е видно, че съдиите и служителите са работили сериозно и отговорно през отчетната година, за което искам да изкажа благодарност на всички съдии и съдебни служители за извършената от тях работа през отчетната 2013 г. Осъществяването на качествено, бързо и достъпно административно правораздаване е основната цел в дейността на Върховния административен съд. Работата ни изцяло е подчинена на институционалното укрепване на съда като част от процеса за подобряване работата на съдебната система, повишаване на доверието в нея, гарантиране на правовия ред в страната и утвърждаване върховенството на закона. Статистическите данни от работата на съда през отчетната година, както и отчетът за цялостната му дейност са доказателство, че всички ние – съдии и служители, работим упорито, успешно и отговорно за постигане на поставените цели. Нека стремежът и усилията ни да бъдат съсредоточени към усъвършенстване на всички аспекти от дейността ни, с което да се гарантира, че ВАС ще продължи да изпълнява ефективно възложените му от закона функции и поставените ни цели и приоритети, като по този начин да отговорим на очакванията на обществото за срочно, справедливо, достъпно и прозрачно административно правосъдие.
Административни съдилища
За да бъде дадена по-точна представа за действителната натовареност на административните съдии в отделните съдилища, ще посочим систематизираните от специалната комисия към Висшия съдебен съвет брой дела за разглеждане от един административен съдия месечно.
1. Административен съд Бургас – 40,01

2. Административен съд София-град – 58,03

3. Административен съд Хасково – 18,58

4. Административен съд Благоевград – 24,60

5. Административен съд Пловдив – 26,94

6. Административен съд Велико Търново – 23,27

7. Административен съд Враца – 14,17

8. Административен съд Перник – 38,46

9. Административен съд Кюстендил – 19,72

10. Административен съд Варна – 16,04

11. Административен съд Смолян – 10.27

12. Административен съд Русе – 17,48

13. Административен съд София-област – 20,03

14. Административен съд Шумен – 13,51

15. Административен съд Монтана – 13,92

16. Административен съд Плевен – 18,54

17. Административен съд Пазарджик – 17,82

18. Административен съд Стара Загора – 15,74

19. Административен съд Ловеч – 11,32

20. Административен съд Кърджали – 13,10

21. Административен съд Сливен – 8,31

22. Административен съд Ямбол – 7,96

23. Административен съд Видин – 11,99

24. Административен съд Добрич – 8,84

25. Административен съд Габрово-8,72

26. Административен съд Търговище – 11,17

27. Административен съд Силистра- 9,92

28. Административен съд Разград- 08,67


Дейност на административните съдилища през 2013 година

1. Административен съд Благоевград
През отчетната 2013 г. дейността на Административен съд - Благоевград беше подчинена на това да бъдат максимално усъвършенствани управлението и организацията на работа, да се осигури ефективност на работните процеси, повишаване квалификацията на съдии и съдебни служители с цел постигне на справедливо и предвидимо правораздаване, ефективна и прозрачна правораздавателна дейност. С решение по протокол №28/15.06.2006 г. на Висшия съдебен съвет е утвърдена общата щатна численост за магистрати и служители в Административен съд – Благоевград, съгласно която числеността на съдии и служители към 2007 г. е 42 щатни бройки, от които 11 магистрати - председател, двама заместник-председатели, шест съдии и двама младши съдии. След извършени от 2007 г. до 2012 г. промени в щатната численост на съда, включително намаляване на щата с една щатна бройка за съдия и трансформиране на щатните бройки за младши съдии в щат за съдия и за съдебен помощник, към 01.01.2013 г. одобреният щат за магистрати е от 9 щатни бройки, в това число председател, заместник-председател и 7 съдии. Незаета е една щатна бройка за съдия, т.е реално в началото на годината в съда правораздават 8 съдии. На 07.10.2013 г., въз основа на заповед №1242/02.10.2013 г. на председателя на Върховния административен съд на Република България, председателят на Административен съд – Благоевград съдия Василка Шаламанова е командирована във Върховния административен съд и разпределена в VІІІ отделение на Първа колегия, след което функциите на председател са възложени на заместник-председателя на съда Мария Тодорова.С решение по протокол №42/31.10.2013 г. на Висшия съдебен съвет председателят на съда Василка Шаламанова е освободена от длъжност и е разкрита 1 щ.бр. за съдия, считано от 01.11.2013 г. С решение на Висшия съдебен съвет от същата дата за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград е определен заместник-председателят на съда Мария Тодорова. След описаните промени, към 31.12.2013 г. числеността на съда за магистрати включва 10 щата, като заети са 8 бр. - 1 заместник-председател, изпълняващ функциите на председател на съда и седем съдии. Свободни са щатните бройки за председател на съда и 1 щ.бр. за съдия, а реално в съда правораздават 7 съдии поради командироване на съдия Василка Шаламанова във Върховния административен съд.

2.На 01.03.2007 г. Административен съд – Благоевград стартира дейността си с утвърденото щатно разписание за 31 съдебни служители.

Към 01.01.2013 г., както и в края на отчетния период Административен съд – Благоевград разполага с 30 щатни бройки за съдебни служители, както следва:

През 2013 г. въз основа на решение по протокол №31/25.07.2013 г. на ВСС е увеличена щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжността „съдебен помощник”, считано от 01.04.2014 г.

В началото на отчетната година в съда са заети 29 щатни бройки за съдебни служители, като незаета е 1 щ.бр. - за съдебен помощник. За да бъде подобрено качеството на правораздавателната дейност, съдиите и съдебните служители ежегодно повишават своята квалификация. Всяко полугодие се изготвя план-програма за повишаване квалификацията на съдии и съдебни служители чрез участието им в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието. Като добра практика следва да бъде посочено организирането на ежегодни регионални семинари от Административен съд – Благоевград, Административен съд – Кюстендил, Административен съд – Перник и Административен съд – София област по предварително съгласувани актуални теми.

За постигане на по-добра професионална подготовка през 2013 г. съдиите от Административен съд - Благоевград участваха в обучения, организирани и финансирани от Националния институт на правосъдието, от Административен съд – Кюстендил, Административен съд – София област, Асоциацията на административните съдии, както и финансирани по проект ”Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”. Част от съдиите взеха участие и в чуждоезиково обучение по английски език, организирано по проект: „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Административен съд – Благоевград е пети по численост в страната сред всички 28 административни и след Административен съд – София град, Административен съд – Варна, Административен съд - Пловдив и Административен съд – Бургас.

Според данните, публикувани от ВСС в обобщените статистически таблици за дейността на административните съдилища, Административен съд – Благоевград е сред най-натоварените съдилища в страната, като натовареността се увеличава с всяка изминала година.

През отчетната 2013 г. натовареността на съда по щат е 19.07 към всичко дела за разглеждане и 16.51 към всичко свършени дела. В сравнение с предходните три години, налице е увеличение на натовареността по щат, която за 2010 г. е 15.50 към всичко дела за разглеждане и 13.16 към всичко свършени дела, за 2011 г. натовареността по щат е 16.18 към всичко дела за разглеждане и 14.14 към всичко свършени дела и за 2012 г. – 17.83 към всичко дела за разглеждане и 15.53 към всичко свършени дела.

С оглед на обстоятелството, че през отчетния период, както и през предходните три години Административен съд – Благоевград почти през цялото време е осъществявал дейността си при непълен съдийски състав, действителната натовареност е далеч по-висока от натовареността по щат.

За сравнение с останалите административни съдилища в страната, Административен съд – Благоевград е четвърти по критерия действителна натовареност за 2010 г. след административните съдилища в Бургас, София-град и Хасково, на шесто място за 2011 г. след административните съдилища в Бургас, София-град, Хасково, Велико Търново и Перник, на пето място за 2012 г. след административните съдилища София-град, Бургас, Велико Търново и Пловдив.

През отчетната година (от 01.01.2013 г. до 06.10.2013 г.) на съдия Василка Шаламанова са разпределени общо 122 дела и са останали висящи от 2012 година 23 бр. или общо за разглеждане - 145 бр. дела, от които 57 първоинстанционни и 88 касационни. От тях разгледани и приключени са всички 145 дела. От свършените с акт по същество са приключили 128 бр. дела, а прекратени с определение са 17 бр. дела.

На съдия Мария Тодорова през 2013 г. са разпределени общо 283 дела и са останали висящи от 2012 година 30 бр. или общо за разглеждане - 313 дела, от които 166 първоинстанционни и 147 касационни. От тях разгледани и приключени са 279 дела, от които 143 първоинстанционни дела и 136 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 214 дела, а прекратени с определение са 65 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 34 дела.

На съдия Серафимка Мадолева през 2013 г. са разпределени общо 266 дела и са останали висящи от 2012 година 31 бр. или общо за разглеждане - 297 бр. дела, от които 161 първоинстанционни и 136 касационни. От тях разгледани и приключени са 252 дела, от които 133 първоинстанционни дела и 119 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 206 дела, а прекратени с определение са 46 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 45 дела.

На съдия Илонка Рашкова през 2013 г. са разпределени общо 270 дела и са останали висящи от 2012 година 28 бр. или общо за разглеждане – 298 бр. дела, от които 163 първоинстанционни и 135 касационни. От тях разгледани и приключени са 258 дела, от които 136 първоинстанционни дела и 122 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 203 дела, а прекратени с определение са 55 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 40 дела.

На съдия Стоянка Пишиева-Сахатчива през 2013 г. са разпределени общо 277 дела и са останали висящи от 2012 г. 35 бр. или общо за разглеждане - 312 дела, от които 166 първоинстанционни и 146 касационни. От тях разгледани и приключени са 263 дела, от които 136 първоинстанционни дела и 127 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 208 дела, а прекратени са 55 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 49 дела.

На съдия Иван Шекерлийски през 2013 г. са разпределени общо 272 дела и са останали висящи от 2012 година 32 бр. или общо за разглеждане - 304 бр. дела, от които 162 първоинстанционни и 142 касационни. От тях разгледани и приключени са 259 дела, от които 136 първоинстанционни дела и 123 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 211 дела, а прекратени с определение са 48 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 45 дела.

На съдия Марияна Мицева през 2013 г. са разпределени общо 275 дела и са останали висящи от 2012 година 35 бр. или общо за разглеждане - 310 бр. дела, от които 170 първоинстанционни и 140 касационни. От тях разгледани и приключени са 264 дела, от които 136 първоинстанционни дела и 128 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 208 дела, а прекратени с определение са 56 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 46 дела.

На съдия Ваня Вълкадинова през 2013 г. са разпределени общо 274 дела и са останали висящи от 2012 година 35 бр. или общо за разглеждане – 309 бр. дела, от които 161 първоинстанционни и 148 касационни. От тях разгледани и приключени са 261 дела, от които 133 първоинстанционни дела и 128 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 218 дела, а прекратени с определение са 43 дела. Висящи в края на отчетната 2013 година са 48 дела.

Изложеното показва, че през отчетния период е постигнато равномерно разпределение на делата и равномерна натовареност между съдиите, като разликата в натовареността се дължи на обособените 18 групи за разпределение на делата, както и на различния брой останали несвършени дела от предходната година.

Програмата за разпределение на делата обаче не отчита тежестта на отделните видове дела, който проблем се надявам да се разреши след провеждане на емпиричното изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела съгласно одобрената от ВСС методология и въвеждане на показатели за тежест на делата. Прилаганата към настоящия момент обвързаност между броя на делата за разглеждане, свършените дела и натовареността на магистратите, работещи в тях, е показател за статистически цели и не може да бъде използван като единствен източник на информация за действителната натовареност на съдилищата, респ. на съдиите. Следва при определяне натовареността на съдилищата, респ. магистратите, да се отчита не само броят на делата за разглеждане или свършените дела, а и тяхната правна и фактическа сложност. Равномерната натовареност на магистратите с отчетена сложност на делата е задача, която следва да стои пред ръководството на съда като един от приоритетите в съдебната дейност.

Отделно от изложеното намирам, че следва да бъдат актуализирани групите дела, по които се извършва разпределение на постъпилите в съда дела. Това се отнася най-вече до т.нар. група „други административни дела”, по която за 2010 г. в съда са образувани 202 дела, през 2011 г. – 210 дела, през 2012 г. – 162 дела, а през отчетната 2013 г. – 197 дела. В този смисъл следва да се извърши анализ на видовете дела, образувани и разпределяни в тази група, като се обособят нови групи дела по законите, по които са налице най-много образувани дела.


Анализ на кадровата обезпеченост и предложения за промени в щата

Най-същественият критерий за изследване на необходимостта от промени в щатното разписание за съдии и служители е обемът на правораздавателната дейност в съда.

Съгласно Анализ на Висшия съдебен съвет по апелативни райони за съдебната администрация и оптимизиране на щатовете в съдилищата, натовареността по щат в Административен съд - Благоевград за 2012 г. е над средната - 17.83, при средна натовареност по щат за страната – 14.47. Действителната натовареност (месечно на 1 съдия) за 2012 г. е 20.06 при средна действителна натовареност за страната – 17.05, т.е. отново над средната за страната.

Отчетената висока натовареност и през 2013 г., очакваното увеличение на натовареността през 2014 г. с оглед изменението на местната подсъдност по чл.133 от АПК, в сила от 04.01.2014 г., както и невъзможността за образуване на три пълни касационни състава води до извод за необходимост от попълване на незаетите 2 щ.бр. за магистрати в съда. За една от щатните бройки от страна на Висшия съдебен съвет през 2013 г. бе обявен конкурс, който приключи през януари 2014 г., поради което очакваме назначаване и встъпване на класирания на първо място колега, както и провеждане на конкурс за попълване на втората свободна щатна бройка за съдия. Считам, че след като всички щатове на съда бъдат заети, натовареността на магистратите ще бъде регулирана и до извършване на следващ анализ с оглед изменението на местната подсъдност по АПК щатната численост не следва да се увеличава.

Одобрената щатна численост към 01.12.2013 г. за съдебни служители е 30 щатни бройки, а съотношението служители/магистрати е 3.00, което е под средното за страната от 3.47. С оглед увеличената натовареност на съда, през 2013 г. е увеличена и натовареността на съдебните служители. През отчетния период не са установени пропуски в дейността на съда, породени от недостиг на кадри или неправилно разпределение на функциите на съдебните служители, но с оглед нарастващото постъпление на дела, следва да се направи нов анализ на необходимостта от разкриване на нови щатни бройки или промяна в структурата на съда чрез вътрешно трансформиране на длъжности. В началото на 2013 г. в Административен съд – Благоевград са останали несвършени общо 249 дела, от които 163 първоинстанционни и 86 касационни дела. В сравнение с предходните три години налице е ежегодно намаляване на несвършените административни дела в началото на периода. През 2010 г. несвършените първоинстанционни дела са 240 бр., през 2011 г. – 223 бр., през 2012 г. – 166 бр. Несвършените касационни дела в началото на 2013 г. са 86 бр., при 63 бр. за 2010 г., 58 бр. за 2011 г. и 79 бр. за 2012 г. Общо несвършените дела в началото на отчетния период са 249, т.е. само с четири дела повече от началото на 2012 г., с 32 дела по-малко от 2011 г. и с 54 дела по-малко от началото на 2010 г.

Изложеното показва положителна тенденция на намаляване общия брой на стоящите за разглеждане дела в съда, дължаща се на по-бързото разглеждане и приключване на постъпилите в съда дела през предходната година, независимо от нарастване броя на делата през 2013 г. През отчетната 2013 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили общо 2039 броя дела, което е с 358 броя повече от постъпилите през 2012 г., 378 броя дела повече от 2011 г. и с 482 дела повече от постъпилите през 2010 г. В процентно съотношение увеличението на делата през 2013 г. е със 21.30% в сравнение с 2012 г., 22.76% в сравнение с 2011 г. и 30.96% увеличение спрямо 2010 г. Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда е 170 бр. дела при 140 бр. през 2012 г., 138 през 2011 г. и 130 през 2010 г.

Данните показват запазваща се през последните четири години тенденция за увеличение на общия брой на постъпващите в съда дела – първоинстанционни и административни. През 2013 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили общо 1043 първоинстанционни административни дела. За сравнение, през преходната 2012 г. в съда са постъпили 889 дела или през отчетната 2013 г. година увеличението на първоинстанционните дела е със 154 броя. През 2011 г. образуваните дела са били 988, или с 55 дела по-малко от 2013 г., а през 2010 г. постъпилите първоинстанционни дела са били с 28 броя повече от 2013 г. Данните за периода 2010 г. – 2013 г. показват различни тенденции относно броя на постъпващите в съда административни дела. Докато през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. се наблюдава намаляване броя на постъпилите първоинстанционни административни дела в сравнение с предходните години, през отчетната 2013 година първоинстанционните дела са със 17.32% повече от образуваните през 2012 година

В процентно съотношение през отчетната 2013 г. в Административен съд – Благоевград са образувани 25.76% повече касационни дела в сравнение с 2012 г., 47.99% в сравнение с 2011 г. и с 104.94% повече от образуваните през 2010 г. Увеличението е значително както при касационните дела с наказателно-административен характер, така и при касационните административни дела. Отчетената висока натовареност на Административен съд – Благоевград през 2013 г. не се отразява на ефективността на правораздавателната дейност.

В подкрепа на този извод са данните, че през 2010 г. свършените дела са 84.9% от стоящите за разглеждане през годината. През 2011 г. и 2012 г. в съда са свършени съответно 87.4% и 87.1% от първоинстанционните и касационните дела, а през отчетната 2013 г. въпреки значителното увеличение на делата свършените дела възлизат на 86.6% от общия брой стоящи за разглеждане дела.

През 2013 година в Административен съд - Благоевград са свършени общо 1981 дела, от които 1010 първоинстанционни и 971 касационни дела.

Продължителността на разглеждане на първоинстанционните и касационните дела през 2013 г. – от постъпването им до постановяване на съдебния акт е отразена в следващата таблица: От общо свършените през 2013 г. 971 касационни дела, в срок до три месеца от постъпването им в съда са свършени 913 дела, представляващи 94.0 % от делата, като само 58 дела са решени в срок над три месеца. За сравнение, през 2012 г. 95.2% от касационните дела са приключили до три месеца от образуването им, през 2011 г. – 95.4% , а през 2010 година – 93.5%. Анализът на данните показва, че трайната тенденция за приключване на голяма част от касационните дела в срок до три месеца от постъпването им в съда се запазва, като увеличението на касационните дела не се отразява на срока. От свършените през 2013 г. 919 броя касационни дела от наказателно-административен характер в срок до три месеца са приключили съдебните производства по 864 дела, като само 55 дела са свършени в срок над три месеца. През отчетния период са свършени 52 касационни административни дела, от които 49 дела са приключили със съдебен акт в срок до три месеца от образуването им, а само 3 дела са свършени в срок над три месеца.

Основната причина за приключване на по-голяма част от касационните дела в тримесечен срок, в сравнение с първоинстанционните се състои в това, че в повечето случаи касационното производство приключва в едно съдебно заседание с оглед ограничените доказателства, които се допускат в касационното производство и забраната за нови фактически установявания. Като основни причини за неприключване на малката част от касационните дела в тримесечен срок могат да се идентифицират случаи на нередовно призоваване на страните и постъпване на молби за отлагане на съдебното заседание. С оглед свеждане до минимум на касационните дела свършени в срок над три месеца следва да се продължи възприетата практика за насрочване на делата в кратки срокове.

За постигане на оптимална бързина на съдебното производство се прилагат различни механизми, сред които осъществяване на електронен достъп до Национална база данни „Население” с цел получаване на информация за родствени връзки, постоянен и настоящ адрес на страни по образуваните в съда дела за изпращане на призовки и съобщения. Информация за вписаните в Търговския регистър обстоятелства относно еднолични търговци и юридически лица се черпи от електронните услуги, предоставяни от Агенцията по вписванията. Справките в Имотния регистър ИКАР също позволяват да се повиши бързината по движение на делата.

През 2013 г. инстанционен контрол е осъществен върху 373 съдебни актове – 189 решения и 184 определения. От всички 373 съдебни актове 273 са потвърдени от касационната инстанция, 92 акта са отменени и 8 са частично отменени.

Оставени в сила през 2013 г. са общо 143 броя решения или 75.7% от проверените 189 решения. През 2012 г. потвърдени са били 191 броя съдебни решения от проверените 240 бр. решения или 79% от решенията, върху които е осъществен инстанционен контрол. През 2011 г. потвърдените решения са 243 от проверените 304 съдебни решения, а през 2010 г. са потвърдени 207 от проверените 279 съдебни решения – 74% от всички проверени решения.

Следователно през отчетния период процентът на потвърдените съдебни решения е по-малък от този през предходните два периода и по-голям в сравнение с 2010 г.

Отменените през 2013 г. решения са 34 броя, от които 17 са отменени и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, а 17 решения са отменени и спорът е решен по същество от касационната инстанция. Обезсилени са решенията по 4 дела, от които едно решение е обезсилено поради оттегляне на жалбата пред касационната инстанция. Осем са решенията, които са частично отменени от ВАС.

От проверените 184 броя определения, през 2013 г. оставени в сила са 130 бр. или 70.7% от всички проверени определения, а 54 са отменените изцяло определения. През 2012 г. оставените в сила определения са били 74.3% , през 2011 г. - 70.7%, а през 2010 г. – 72.5% от проверените актове. Т.е. през отчетния период се наблюдава намаляване на потвърдените от ВАС определения, в сравнение с 2012 г. и запазване броя на потвърдените актове в сравнение с 2011 г.

Следва да се отчете и обстоятелството, че от общо отменените 54 определения 11 бр. са постановени по искания за спиране изпълнението на оспорения акт или по искания за спиране на производството по делото, т.е. определения, с които не се слага край на съдебното производство; 7 определения са постановени в съответствие с мотиви на смесен петчленен състав по чл.135, ал.4 от АПК и впоследствие са отменени от касационната инстанция, а 4 от определенията са отменени от ВАС поради представяне на нови доказателства пред касационната инстанция, които не са били представени по първоинстанционното дело.

Резултатите от касационната проверка на съдебните актове, постановени от Административен съд - Благоевград, върнати през 2013 г., следва да се отчетат като добри с оглед високата натовареност на съдиите и намаления състав, в който осъществяват дейността си през цялата година. Въпреки натовареността, през отчетната година е запазен значителният брой на делата с потвърдени съдебни актове

От анализа на съдебната дейност в Административен съд – Благоевград през 2013 г. и предходните три години могат да се направят следните изводи :

По отношение на касационните дела от 2010 г. до 2013 г. се наблюдава трайна тенденция за увеличаване броя на постъпилите в съда касационни дела – 486 дела през 2010 г., 673 дела през 2011 г., 792 дела през 2012 г. и 996 дела през отчетната 2013 година. Или в процентно съотношение, през отчетната 2013 г. в Административен съд – Благоевград са образувани 25.76% повече касационни дела в сравнение с 2012 г., 47.99% повече в сравнение с 2011 г. и с 104.94% повече от образуваните през 2010 г.

С оглед завишеното постъпление на административни и касационни дела и непълния съдийски състав, през 2013 г. магистратите от Административен съд – Благоевград са осъществявали дейността си при висока действителна натовареност, каквато не е отчитана от създаването на съда – 24.60 дела за разглеждане месечно на един съдия, от които 21.30 дела месечно са свършени. Независимо от значителното увеличаване на натовареността през 2013 г. е запазена трайната положителна тенденция за приключване на голяма част от делата в срок до три месеца от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт. Като висока оценка за работата на съдиите следва да се отчете високият процент на свършените в тримесечен срок дела, а именно: 86% от общо свършените в съда дела. По този показател добрите резултати през 2012 г. са запазени, като е налице подобрение в сравнение 2010 г. и 2011 г. Увеличеното постъпление на делата през този отчетен период, както и по-големият брой разгледани и свършени дела през периода не се е отразило на срочността при постановяване на съдебните актове. Напротив, през 2013 г. е постигната максимална срочност при постановяване на съдебните актове, като всички 1981 акта са постановени в законоустановения едномесечен срок. 100% постановяване на съдебните актове в едномесечен срок не е отчитано до 2013 г. в дейността на Административен съд - Благоевград. Постигнатият резултат е значителен и отразява стремежа на всички магистрати за постигане на така необходимата за страните по административни дела бързина на правораздаване. Качеството на работата през отчетния период може да се оцени като много добро предвид високия процент на потвърдените съдебни актове, като се отчете, че потвърдените решения през 2013 г. са 75.7% от всички проверени от касационната инстанция актове по същество. Значителният брой разгледани и свършени през отчетния период дела, отчетената бързина на съдебните производства и доброто качество на постановените съдебни актове водят до извод, че магистратите от Административен съд – Благоевград разпределят прецизно и ефективно времето за подготовка, разглеждане и постановяване на съдебните актове по делата въпреки разнородния им характер. Постигнатите резултати водят до извод за добра професионална подготовка, мотивираност и отговорност. Тези резултати несъмнено не биха били постигнати без добре организираната административна и деловодна дейност, компетентността и стриктното изпълнение на задълженията от страна на съдебните служители. Анализирайки статистическите данни, може да се направи извод, че през отчетната 2013 година е постигната оптимална бързина за насрочване, разглеждане и приключване на първоинстанционни и касационни дела в Административен съд-Благоевград.

Относно бързината и качеството на съдебното производство следва да продължи практиката съобразно статистическите данни да се извършва проверка за срочното администриране, движение и приключване на делата в разумни срокове, спазване на законоустановените срокове за насрочване на делата и постановяване на съдебните актове. За положителен намирам контрола по отношение на всички ненасрочени, спрени, оставени без движение дела и дела с отменен ход по същество чрез извършване на проверки и доклад. Считам за полезно да се въведе мониторинг на причините, водещи до отлагане на делата, като при необходимост се предприемат мерки за преодоляването им. За подобряване качеството на съдебните актове следва да продължат усилията за усъвършенстване професионалната квалификация на съдиите чрез организиране и участие в обучения по теми, приложими за административното правораздаване.Административен съд – Благоевград функционира в съответствие с разпоредбата на §4, ал.3 от ПЗР на АПК, считано от 01.03.2007 г., като от същата година до настоящия момент съдът осъществява дейността си на трети етаж от сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул.”Тодор Александров “ № 47 вх.А. Имотът е предоставен на съда за временно и безвъзмездно ползване със заповед на областния управител на Област Благоевград. Сградата е многофункционална – състои се от жилищна част, банкови и други административни офиси, магазини, туристически обекти. Административният съд заема помещения на трети етаж от сградата, с обща площ 673 кв.м. Обособени са две съдебни зали, помещения за регистратура, деловодство и архив, две помещения за съдебните секретари, помещение за счетоводство, помещение за системния администратор, помещение за секретно деловодство, помещение за съдебния администратор, кабинет за председателя на съда и 4 кабинета за съдии. Горните помещения не отговарят на нуждите на съда, същите не са в състояние да задоволят нарастващите потребности на съдии, служители и страни по административни дела. Както бе посочено по-горе, в края на 2013 г. щатната численост на Административен съд – Благоевград включва 10 щатни бройки за съдии, в това число председател на съда, като за 9 от съдиите са осигурени 4 помещения. Към настоящия момент в съда са назначени 30 служители, които изпълняват функциите си в 7 помещения. Нито едно от помещенията, в които работят служителите, няма пряка слънчева светлина, което е предпоставка за намаляване на качеството на работа. Такова помещение е и деловодството на съда, в което се обслужват гражданите и юридическите лица – страни по административни дела. В съда са назначени двама съдебни помощници, които осъществяват дейността си в помещенията, в които са настанени съдебните секретари, като в едно от помещенията работят един съдебен помощник и петима съдебни секретари, а в другото – един съдебен помощник и трима съдебни секретари. С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол №31/25.07.2013 г. е увеличена щатната численост на Административен съд – Благоевград с 1 щ.бр. за съдебен служител за длъжността „съдебен помощник”, считано от 01.04.2014 г., за който служител също няма възможност да се обособи самостоятелно работно място. От изложената по-горе информация се налага изводът, че предоставените на Административен съд - Благоевград помещения не отговарят на нуждите на съда, недостатъчно са както по брой, така и по площ. Местоположението и вътрешното им разпределение също не съответства на нуждите на съда, респективно на нуждите на страните по административни дела. Ефективното разрешаването на битовия проблем на съда стартира през 2012 г. след проведени съвместни срещи между кмета на Община Благоевград, ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и ръководството на Административен съд – Благоевград, на които се постигна споразумение на Административен съд – Благоевград да бъдат предоставени 4 етажа (партер и три надземни етажа) от сграда публична общинска собственост, намираща се срещу Съдебната палата в Благоевград и ползвани понастоящем от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Считам, че през следващата година следва да се положат максимални усилия за популяризиране сред гражданите и административните органи на възможността за електронно призоваване и изпращане на книжа по дела, с което ще се създаде по-добра организация по движение на делата и бързина на съдебното производство.

Проблемите в материално-техническо отношение са свързани с необходимостта от подмяна на използвания в съда сървър, който не отговаря на нарастващите нужди в съда, същия е хардуерно остарял и при възникване на повреда не могат да се намерят резервни части за ремонтирането му. Това създава несигурност и затруднения при ежедневната работа в съда и обуславя нуждата от подмяната му. За проблема е уведомена Комисията по „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и Комисията по “Бюджет и финанси” към ВСС, като през месец октомври 2013 г., както и през месец януари 2014 г. Висшият съдебен съвет е сезиран и с необходимостта от средства за поетапна подмяна на работните станции на служителите в съда, които се използват повече от шест години, а слабият хардуер на компютрите не позволява максимално ефективна и бърза работа. От 2007 г. до 2013 г. в Административен съд - Благоевград са обособени три постоянни тричленни състава, заседаващи като касационни състави по ЗАНН, ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, както и като първоинстанционни състави по делата, образувани по оспорване на подзаконови нормативни актове и други случаи, предвидени в закон. Касационните състави се председателстват от председателя на съда, заместник-председателя и най-старшия измежду съдиите. С оглед разнородния характер на оспорванията и през 2013 г. в съда не се създадоха отделения, като разпределението на делата се осъществяваше между всички съдии. През този отчетен период не е допускано отлагане и отсрочване на съдебни заседания поради отсъствие на съдия, поради болест или друга причина. Всички съдии проявяваха изключителна отговорност и готовност за заместване на отсъстващ съдия и бяха разпределяни за участие в съдебно заседание на отсъстващ колега.И през 2013 г. образуваните дела се разпределяха на принципа на случайния подбор чрез програмата Law Сhois, предоставена от Висшия съдебен съвет. Спазваше се въведеният в чл.9 от ЗСВ и чл.157, ал.2 от АПК принцип на случайния подбор чрез електронно разпределение на делата съобразно поредността им на постъпване, като стриктно се определяха категориите дела и статистическите шифри при образуването им. Правилата, по които се извършва дейността по разпределението на делата, са утвърдени от председателя на съда и са публикувани на интернет страницата на съда. С правилата са определени статистическите шифри на делата, индивидуално определеният процент на натовареност на всеки съдия. В изпълнение правилата на ВСС за постигане на максимална прозрачност при разпределение на делата към всяко дело се прилага протокол за разпределението му, съдържащо разпределящия, дата и час на разпределение на делото, номер и тип на делото, измежду кои съдии се разпределя, определения съдия-докладчик и др. Оправомощеното да разпределя делата лице ежедневно разпечатва на хартиен носител натрупаната информация за разпределението на делата за деня, за което съставя протокол, който се подписва и се съхранява при съдебния администратор. В първия работен ден на всяка седмица се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределението на делата от предходната седмица. Изминалата 2013 г. е седма година от създаването и функционирането на административните съдилища като първите специализирани съдилища в Република България. В заключение следва да се обобщи, че независимо от високата натовареност през 2013 г. и проблемите от битов характер, в съда е постигнато срочно, качествено и достъпно административно правораздаване. За тези резултати всеки един съдия и съдебен служител заслужава признание за проявената отговорност и стремеж за утвърждаване на институцията като прозрачна, ефективна, отговаряща на очакванията и потребностите на обществото.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница