Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съдстраница9/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

2. Административен съд – Варна
През отчетния период Административен съд Варна осъществяваше своята дейност при численост на работещите в него по щат към края на годината 119 работни места, от които по щат 32-ма съдии, в това число 1 административен ръководител - председател и 2-ма заместници на административния ръководител – заместник-председатели, и 87 съдебни служители. Реално в съда обаче през отчетния период са работили по–малко съдии, а именно: считано от 02.09.2013 г. до 01.03.2014 г. - един съдия е командирован в съда на Европейския съюз в Люксембург; в периода 02.05.2012 г. – 16.08.2013 г. един съдия е командирован във Върховния административен съд, като считано от 16.08.2013 г. същият е напуснал и назначен във ВАС; считано от 17.06.2013 г. един съдия е напуснал и встъпил в длъжност „съдия” в Административен съд – София-град; през цялата 2013 г. един съдия е отсъствал поради ползване на отпуск за отглеждане на дете; в периода 09.07.2013 г. – 31.12.2013 г. един съдия е отсъствал поради ползване на продължителен отпуск за временна неработоспособност. С решение на Общо събрание на съдиите от Административен съд Варна от 25.03.2011 г., считано от 01.04.2011 г. в съда са обособени две отделения.

Първо отделение, в което работят 20 съдии, разглежда данъчни и други административни дела и дела от касационен характер.

Във второ отделение работят 12 съдии, които разглеждат дела по ЗУТ и ЗКИР, други административни дела и касационни дела.

В съда са обособени и 10 касационни състава.

През отчетния период в съда са работили и двама съдебни помощници. Съгласно заповед на председателя на съда същите са били разпределени по график в съответните отделения да подпомагат съдиите при изпълнение на техните функции. Същите са изпълнявали и други задачи, възложени им от председателя на съда и зам.-председателите.

В началото на отчетния период в Административен съд Варна са останали несвършени общо 1338 броя дела, като през 2012 г. броят на несвършените дела е бил 1083. Останали несвършени са 1119 първоинстанционни, 209 касационни и 10 частни административни дела.

През отчетния период в съда са постъпили общо 4549 броя дела, които са с 480 броя по-малко от постъпилите през 2012 г. - 5029 бр. дела или 9,5% по-малко от 2012 г. и със 127 броя по-малко от постъпилите през 2011 г. - 4676 броя дела или с близо 3% по-малко от 2011 г. В сравнение с предходните отчетни периоди броят на постъпващите в съда дела е намалял.

Постъпилите първоинстанционни дела са 2666 броя, а постъпилите касационни дела - 1883 броя. В сравнение с отчетен период 2012 г. в съда са постъпили 545 броя първоинстанционни дела по-малко и 65 броя касационни дела повече /през 2012 г. - 3211 бр. първоинстанционни и 1818 касационни дела/. В сравнение с отчетен период 2011 г. в съда са постъпили 412 бр. по-малко първоинстанционни дела /през 2011 г. този брой е 3078/ и 285 бр. повече касационни дела /през 2011 г. същите са 1598 бр./.

В първо отделение са постъпили общо 2861 бр. дела или в отделението са постъпили 63% от общо постъпилите дела в съда. Постъпилите първоинстанционни дела са 1706 бр. Постъпилите касационни дела са 1155 броя.

Във второ отделение са постъпили общо 1688 дела, което представлява 37% от общо постъпилите в съда дела. Постъпилите първоинстанционни дела са 960 бр., а постъпилите касационни дела са 728 броя.

Разликата в броя на постъпилите дела по отделения се дължи на разликата в броя на съдиите в двете отделения, тъй като в първо отделение работят 20 съдии, а във второ 12 съдии.

Постъпилите в първо отделение частни административни дела са 379 броя. Във второ отделение техният брой е 160.Разгледани през отчетния период са общо 5887 броя дела, които са с 225 броя по-малко от разгледаните през 2012 г. - 6112 дела и с 27 бр. по-малко от разгледаните през 2011 г. - 5914 бр. дела. През 2013 г. са разгледани с 3% по-малко дела от 2012 г. и с 0,5% по-малко от 2011 г. Разгледаните първоинстанционни дела са 3795 бр., които са с 259 броя по-малко от разгледаните през 2012 г. - 4054 първоинстанционни дела. Разгледаните 2092 броя касационни дела са с 34 броя повече от разгледаните 2058 броя касационни дела през 2012 г.

В първо отделение съдиите са разгледали общо 3630 бр. дела или 62% от общо разгледаните в съда дела. От тях 1962 бр. са първоинстанционни и 1279 бр. касационни. Разгледани са и 389 бр. частни дела.

Във второ отделение са разгледани общо 2257 броя дела или 38% от общо разгледаните в съда дела за 2013 г. От разгледаните през настоящия отчетен период дела 1284 броя са първоинстанционни, 813 броя са касационни, от които 765 са НАХД, и 160 броя частни дела.

От разгледаните през периода 5887 броя дела са свършени общо 4872 броя дела или близо 83% от делата, който показател е основание да се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по отношение броя на свършените дела.

Свършените през отчетния период 4872 дела в Административен съд Варна са с 98 бр. повече от свършените през 2012 г. – 4774 броя, или около 2% повече свършени дела. От тях свършени са 3035 бр. първоинстанционни дела, които са със 110 бр. повече от свършените през 2012 г. - 2925 първоинстанционни дела и 1837 броя касационни дела, които са с 12 по-малко от свършените през 2012 г. - 1849 касационни дела. В сравнение с отчетен период 2011 г. (4831 броя свършени дела), броят на свършените дела е увеличен с 41 дела или с близо 1% повече от 2011 г.

За отчетния период в съда са решени по същество общо 3942 броя дела, което представлява 81% от свършените 4872 дела, който показател е еднакъв в сравнение с отчетен период 2012 г., когато са решени по същество 3874 броя дела, което представлява също 81% от общо свършените през периода дела и е подобрен в сравнение с отчетен период 2011 г., когато решени по същество са 3822 дела, или 79% от общо свършените през периода дела.

Решени по същество са 1644 броя първоинстанционни дела, 1793 касационни дела и 505 частни административни дела.

От първоинстанционните дела най-голям е броят на решените по същество данъчни дела - 800 броя, след това на делата по ЗУТ и ЗКИР - 511 броя и други административни дела - 123 броя. От делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ решени по същество са 6 броя; делата по искови производства по АПК - 56 броя; делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАДм. - 33 броя; делата по ЗДСл., ЗМВР и др. са 56 броя; делата по КСО и ЗСП са 28 броя; делата по чл.304 АПК са 26 броя; 2 дела по Изборен кодекс и жалби срещу подзак. норм. актове 3 броя.

Следва да се обърне внимание, че от свършените общо 927 бр. дела по ДОПК и ЗМ, решени по същество са 800 бр. или 86% от делата, като останалата част - 127 бр. са прекратени.

От свършените общо 784 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР решени по същество са 511 бр. или 65% от делата, като останалите 273 бр. са прекратени.

От общо свършените за периода други административни дела - 304 броя решени по същество са 123 дела, което представлява 40,5% от общо свършените други административни дела, като останалата част - 181 броя са прекратени.

От общо свършените дела по ЗДСл., ЗМВР и др. 77 бр., решени по същество са 56 броя, което представлява близо 73% от общо свършените дела. 21 броя са прекратени.

От общо свършените дела по КСО и ЗСП – 41 броя, 28 са решени по същество или 68% и 13 броя са прекратени.

100% са решените по същество дела по чл.304 АПК.

Голям брой решени по същество са и частните административни дела - 505 бр. от свършените общо 541 броя или 93% от частните дела.

През отчетния период най-голям брой са решените по същество касационни дела - 1793 дела от общо свършените 1837 броя касационни дела, което представлява 97,5% от общо свършените касационни дела.

От разгледаните в съда през отчетния период 5887 дела в края на периода са останали несвършени 1015 дела, което представлява 17% от общо разгледаните дела. В сравнение с отчетен период 2012 г. процентът на останалите несвършени дела в края на периода е намалял с 5%. През 2012 г. от разгледаните в съда 6112 дела в края на периода са останали несвършени 1338 дела или 22% от общо разгледаните дела.

Несвършените първоинстанционни дела в края на периода са 760, а касационните дела 255 бр. През 2012 г. несвършените първоинстанционни дела са били 1129, а касационните 209 бр. дела.

Най-голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ - 450 бр. дела, които представляват 44% от общо несвършените в съда дела. Следват касационните дела - 255 броя несвършени дела или 25% от общо несвършените дела през периода. Високият процент на несвършените касационни дела се дължи на обстоятелството, че в края на отчетния период през м.ноември и м.декември 2013 г. са постъпили голям брой касационни дела, които са насрочени за разглеждане през следващия отчетен период през м.януари и февруари 2014 г. в рамките на двумесечен срок.

Следващите по брой несвършени дела са по ЗУТ и ЗКИР – 129 броя, или 13% от делата.

Останалите несвършени други административни дела са 67 бр., или 7% от делата. Делата по искове по АПК са 41 броя. Делата по ЗДСл. и ЗМВР са 28 бр. Делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм са 22 броя. Делата по КСО, ЗСП са 8 бр. Частните административни дела са също 8 броя. Останалите несвършени дела по жалби срещу подзак. нормативни актове са 7 броя.

Несвършените дела в края на периода в първо отделение са общо 717 броя, което представлява близо 71% от общо несвършените в съда дела, като най-голям е броят на несвършените данъчни дела - 450 броя, което представлява близо 63% от общо несвършените в отделението дела. Останалите несвършени касационни дела са 155 броя.

Във второ отделение останали несвършени в края на периода са общо 298 броя дела, или 29% от общо несвършените в съда дела. Несвършените първоинстанционни дела в отделението са 198 броя. Несвършените касационни дела са 100 броя.
Общо за отчетния период броят на върнатите обжалвани дела в съда, по които е било постановено решение, са 973 броя, като през 2012 г. същите са били 1158 бр.

От тях изцяло оставени в сила са общо 696 броя решения, или 71,5% от всички проверени решения. През 2012 г. потвърдени са били 817 броя съдебни решения, или 70,5% от всички проверени такива. През този отчетен период процентът на потвърдените съдебни решения е по-голям от този през предходния период, което е основание да се даде много добра оценка за качеството на работа на съдиите за постановените от тях съдебни актове. Отменените решения поради наличие на касационните основания по чл. 209, т.3 от АПК са общо 137 броя, частично отменени и обезсилени решения в същата хипотеза са общо 117 решения. Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т.3 АПК са 8 бр. решения. Обезсилените решения по чл. 221, ал.3 АПК са 12 бр., а 2 броя решения са частично отменени на основания извън тези по чл.209, т.3 АПК. Едно решение е обезсилено поради оттегляне на жалбата.

Общо за отчетния период броят на върнатите обжалвани дела в съда, по които е било постановено определение, са 379 броя при 468 бр. през 2012 г. От тях изцяло оставени в сила са общо 280 броя определения, или близо 74% от всички върнати определения. В сравнение с отчетен период 2012 г. процентът на потвърдените определения е намалял с 1%, тъй като през 2012 г. са били потвърдени 351 определения, или 75 % от всички върнати дела. Отменени изцяло поради наличие на касационните основания по чл. 209, т.3 от АПК са общо 81 определения, или 21% от всички върнати обжалвани определения. Обезсилени са 5 броя определения. 11 бр. определения са отменени частично. Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3 АПК са 2 бр. определения.

В първо отделение потвърдени изцяло са 449 броя съдебни решения от общо 696 броя потвърдени решения за съда или 64,5% от общо потвърдените решения и 66% от общо върнатите 674 броя обжалвани решения в отделението.

Във второ отделение изцяло потвърдени са 247 броя решения или 35,5% от общо потвърдените решения в съда и 82% от общо върнатите 299 броя обжалвани решения в отделението.

През 2013 г. решени по същество са 3942 дела. От тях изготвени в 1 м. срок са 3580 съдебни акта, или 91% от всички. Съдебните актове, написани в срок от 1 до 3 месеца, са 315 – 8% и в срок над 3 м. – 47 или 1%.

През периода от зам.-председателите са извършвани ежемесечни проверки относно срочността на изготвяне на съдебните актове от съдиите, резултатите от които са докладвани на председателя на съда и при констатирано просрочие на съдиите са издавани индивидуални заповеди с указания за изготвяне на съдебните актове в определен срок.

Помещенията в стопанисваната от Административен съд Варна сграда са разположени на три етажа. Съдът разполага с 4 заседателни зали, регистратура и деловодство, служба за връчване на призовки и съдебни книжа, адвокатска стая, съдебни секретари, архив, регистратура за класифицирана информация. Обособени са 18 съдийски кабинета, 7 помещения за общата администрация на съда, в това число и за съдебния администратор и административния секретар.

Въпреки че сградният фонд позволява нормалното функциониране на съда, добри условия на труд и извършването на качествено и ефективно обслужване на гражданите, има и редица проблеми, а именно:

Административен съд Варна разполага с две помещения за архив на влезлите в законна сила дела с обща площ 36,13 кв.м. За периода 2007 г. – 2013 г. са архивирани 15 904 броя дела, като през годините се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на броя им (през 2007 г. са архивирани 788 дела, докато през 2013 г. – 2805 броя дела).

Капацитетът на помещението на служба „Архив” в Административен съд Варна е запълнен и това поражда необходимостта от вземане на мерки за създаване на условия за нормална и ефективна работа на службата. Всички варианти за използване на алтернативни помещения в съда са изчерпани и няма други възможности за съхранение на тези дела в сградата на съда.

С оглед осигуряване съхраняването на всички архивни дела, деловодни книги и документи в служба „Архив” на Административен съд Варна и протичането на нормален работен процес, ръководството на съда потърси съдействие от община Варна за предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящ общински имот с площ 30-40 кв.м. Разрешение на въпроса очакваме в средата на 2014 г.

Три от заседателните зали са твърде малки като площ и препятстват нормалното провеждане на откритите съдебни заседания; служба „Деловодство и регистратура” се помещава в помещение, в което работят 30 съдебни служители; служителите от служба „Съдебни секретари” работят в две помещения – без пряк достъп на естествена светлина и приток на свеж въздух; в по– голямата част от съдийските кабинети, които са малки, работят по двама съдии, в някои и трима, което затруднява работата им; част от служителите от общата администрация се помещават в кабинети без прозорци.

В тази връзка Административен съд Варна се включи в учредения през 2013 г. Обществен съвет в подкрепа на изграждането на Съдебна палата в гр. Варна.

Намаленото постъпление на делата през този отчетен период и в частност на тези по ЗУТ се дължи на извършените промени в структурите на органите на местната власт в гр. Варна и проведените през 2013 г. местни избори за кмет, които от своя страна доведоха до постъпване на значително по-малък брой дела по ЗУТ.

През отчетния период съдиите при Административен съд гр. Варна са работили с нормална натовареност. Натовареността по щат е 15,33 дела за разглеждане от един съдия месечно, а действителната натовареност с оглед отработените човекомесеци е 16,04 дела за разглеждане от един съдия месечно. По отношение на свършените дела тази натовареност е 12,69 бр. дела месечно при щат 32 съдии, а действителната натовареност е 13,28 свършени дела месечно, съобразно отработените човекомесеци. Качеството на работата през отчетния период може да се оцени като много добро предвид високия процент на потвърдените съдебни решения на съдиите - общо 71,5% за периода, както и потвърдените определения 74%, като се има предвид противоречивата съдебна практика на Върховния административен съд по делата по ДОПК и ЗМ, ЗУТ и други специални закони.

Като висока оценка за работата на съдиите следва да се отчете и високият процент на свършените в тримесечен срок дела, а именно: 72% от общо свършените дела.

Следва да се отбележи, че делата са проучвани задълбочено и старателно, а съдебните актове - постановени при спазване изискванията на процесуалния и материалния закон.

За постигане на бързина в административното производство през 2013 г. в съда продължиха ефективно да се прилагат следните механизми:

1. Електронно призоваване на страните, в това число по всички дела със страна директора на дирекция “ОДОП” Варна при ЦУ на НАП.

2. Действия за своевременно изпращане от административния орган на административните преписки и представяне на списък на заинтересованите лица с посочване на адресите им за призоваване.

3. Осъществяване на електронен достъп до НБД “Население” с цел получаване на информация за лица, страни по делата /постоянен и настоящ адрес и наследници/ за изпращане на съобщения и призовки. Създаден е регистър.

През този отчетен период ръководството на съда не е допуснало отлагане и отсрочване на съдебни заседания поради отсъствие на съдия поради болест или друга причина. Всички съдии проявяваха изключителна отговорност и готовност за заместване на отсъстващ съдия, като със заповеди на председателя бяха разпределяни за участие в съдебно заседание на отсъстващ колега.

В заключение искам да обобщя, че в резултат на високата професионална квалификация на съдии и съдебни служители в Административен съд Варна, стриктно изпълнение на служебните задължения и взетите мерки от ръководството на Административен съд Варна за подобряване качеството на правораздавателната дейност в съда и административно обслужване на гражданите, съдът е гарантирал върховенството на закона и е достигнал европейски стандарти за независимост, ефективност и прозрачност на административното правораздаване.

Изказвам своята благодарност на всички съдии и съдебни служители за показания висок професионализъм, непрекъснат стремеж за подобряване на квалификацията и уменията си, довели до постигнатите през 2013 г. много добри резултати.

3.Административен съд – Бургас
Щатната численост на магистратите в Административен съд – Бургас за 2013 г. включва административен ръководител-председател, заместник на административния ръководител - заместник-председател – 1 щатна бройка и съдии – 13 щатни бройки, от които ефективно заети към края на 2013 г. и понастоящем са 8 бройки.

През 2012 г. и 2013 г. е сезиран ВСС за обявяване на конкурси и заемане на свободните бройки за длъжност „съдия”. С решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г. са обявени за заемане 4 свободни длъжности за съдия, от които 3 щ.бр. след провеждане конкурс за повишаване в длъжност и преместване и 1 щ.бр. след провеждане на конкурс за първоначално назначаване. Предстои приключване на конкурсните процедури и заемане на четирите свободни длъжности.

През първите шест месеца на 2013 г. реалната заетост на магистратите в Административен съд - Бургас е 10, в т.ч. административен ръководител - председател, заместник-председател и 8 съдии.

През месеците юли и август правораздават 9 магистрати. Едната щатна бройка за съдия е временно незаета за периода от 16.07.2013 г. до 16.07.2014 г., тъй като с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27 от 11.07.2013 г. съдия Чавдар Димитров е командирован за изпълнение на задълженията му като национален експерт в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на Европейската комисия в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

От 04.09.2013 г. до края на годината ефективно изпълняват функциите си 8 магистрати поради ползване на дългосрочен отпуск за временна неработоспособност от заместник-председателя на съда.

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание в Административен съд – Бургас са заети 32 щатни бройки за съдебни служители.

Делата за разглеждане от Административен съд – Бургас през 2013 г. са 4401 броя, от които първоинстанционни 2170 и касационни 2231 дела.

За 2012 г. общият брой на делата за разглеждане е бил 4253 при 3998 броя дела за 2011 г.

През 2013 г. броят на делата за разглеждане е нараснал с 148 спрямо 2012 г. и с 403 спрямо 2011 г.

Новообразуваните дела през отчетната 2013 г. са 3080. От тях 1470 първоинстанционни дела и 1610 са касационни.

За 2012 г. новообразуваните дела са били 2693, от които първоинстанционни 1383 и касационни 1310.

За 2011 г. новообразуваните са били 2772 броя дела, от които 1547 първоинстанционни и 1225 бр. касационни дела.

Броят на новообразуваните дела за 2013 г. е нараснал с 14 % (387бр.) спрямо 2012 г. Спрямо 2011 г. новообразуваните през 2013 г. дела са с 308 броя повече.

Видно е увеличение на броя на новообразуваните дела за 2013 г. при следните категории дела: касационни дела; ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ; други административни и ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАдм.

Общият брой на решените административни дела с акт по същество за 2013 г. е 2638, като за 2012 г. броят е 2591, а за 2011 г. - 2123.

В процентно съотношение нарастването на решените по същество дела е следното: 2013 г. – около 2 % повече спрямо 2012 г. и 24 % повече спрямо 2011 г.

През 2013 г. броят на решените по същество дела е 86% от общо свършените дела, при 88 % за 2012 г. От тук следва изводът, че процентът на решените по същество дела спрямо общо свършените дела се запазва в близки стойности.

От общо решени по същество 2638 дела за 2013 г. уважените изцяло жалби са 1015 бр., уважените частично - 141 бр., отхвърлените - 1476 бр., 6 акта са обявени за нищожни.

През предходния годишен отчетен период решените по същество дела са 2591, като от тях изцяло уважени жалби са 924 бр., уважените частично - 198 бр., а отхвърлените - 1462 бр. и 7 оспорени акта са обявени за нищожни.

За 2011 г. решените по същество дела са 2123, от тях изцяло уважени жалби са 820 бр., уважени частично – 135 бр., а отхвърлените 1159 бр. и 9 оспорени акта са обявени за нищожни.

Свършените дела за 2013 г. в срок до 1 месец, начиная от датата на разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до постановяването на съдебния акт са 512 броя, или 17 % от общия брой на свършените дела за отчетния период.

За 2012 г. свършените в едномесечен срок дела са 430 или 15 %, а за 2011 г. свършените в срок до 1 месец дела са 507 бр., които са 20 % от общия им брой.

Изготвените съдебни актове през 2013 г. в срок до 1 месец, считано от датата, на която делото е обявено за решаване до постановяване на съдебния акт, са 2602 броя или 85 % от общо 3069 изготвени съдебни акта.

За 2012 г. изготвените в едномесечен срок съдебни актове са 2257 или 76 %, а за 2011 г. изготвените в срок до 1 месец съдебни актове са 2954 бр., които са 78 % от общия им брой.

През отчетния период постановените в срок от 1 до 3 месеца съдебни актове са 365 или 12 % , а изготвените в срок над 3 месеца са 102 съдебни акта или 3 % .

Сравнявайки данните за трите отчетни периода, се наблюдава тенденция за запазване броя на изготвените съдебни актове в едномесечен срок независимо от нарасналия брой на делата за разглеждане.

Броят на несвършените дела в края на отчетния период е 1332, от които: 663 броя първоинстанционни и 669 броя касационни.

Общият брой на обжалваните съдебни дела през 2013 г. е 747, като през 2012 г. е бил 671, а през 2011 г. - 654 дела.

Сравнявайки данните за трите отчетни периода, през 2013 г. броят на обжалваните дела е нараснал спрямо 2011 и 2012 г. средно с 12 %.

През отчетния период най-голям е броят на касационните жалби по ДОПК и ЗМ; ЗУТ и ЗКИР.

През 2013 г. върнатите с резултат от Върховен административен съд съдебни дела са 674, като през 2012 г. техният брой е 600, а през 2011 г. – 722.

Общият брой на потвърдените от Върховен административен съд съдебни актове за 2013 г. е 524, при 463 за 2012 г. и 579 броя за 2011 г.

Процентът на потвърдените съдебни актове за трите отчетни години е около 80.

През отчетния период с резултат от Върховен административен съд са върнати 537 решения. От тях са потвърдени 391 бр., 94 решения са отменени изцяло, 1 бр. обезсилено по чл.221, ал.3 от АПК и 51 решения са отменени частично.

През 2013 г. 73 % от съдебните решения, постановени от Административен съд – Бургас, са потвърдени от Върховен административен съд. Тази стойност е показателна за високото качество на постановените съдебни актове от магистратите в Административен съд – Бургас. Основна причина за отмяна на съдебните актове е неправилно приложен материален закон, но в това отношение трябва да се отчете противоречивата практика на различните състави от ВАС по идентични или сходни казуси. Единични са случаите на отменени решения поради нарушения на процесуалните правила. Рядко се среща отмяна на съдебни актове поради представяне на нови доказателства пред касационната инстанция.

Действителната натовареност на Административен съд - Бургас за първото шестмесечие на 2013 г. е 50,40 към всички дела за разглеждане и 29,83 към общо свършените дела, която е една от най-високите за страната спрямо останалите административни съдилища.

За 2013 г. действителната натовареност на магистратите в Административен съд – Бургас към всички дела за разглеждане е 40,01 и 27,90 към свършените дела. Щатната натовареност на съда за 2013 г. към всички дела за разглеждане е 24,45 и 17,05 към свършените дела. През отчетните периоди високата натовареност на съда към всички дела за разглеждане и към свършените дела се запазва

Административен съд – Бургас се помещава в Съдебна палата – Бургас, в която се намират Районен, Окръжен и Апелативен съд. Съдът осъществява дейността си в помещения, пригодени и оборудвани за нормална работа на магистрати и съдебни служители. Съдиите в Административен съд – Бургас заседават в две съдебни зали. При необходимост се ползват и други съдебни зали, предоставени от Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас.

Направеният анализ на дейността на Административен съд – Бургас за 2013 г. налага извода, че въпреки утвърдилата се тенденция за нарастване броя на делата за разглеждане и прекомерната индивидуална натовареност на магистратите, качеството на правораздаване е на високо ниво.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница