Отчет за дейността за 2016 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на "ихб електрик" адДата13.10.2018
Размер10.15 Kb.
ТипОтчет

Д Е К Л А Р А Ц И Я


на основание чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал.1, т.6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Подписаният, Венелин Николаев Петков, ЕГН: 8508196382, в качеството ми на Изпълнителен директор на ИХБ Електрик ” АД - град София,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доколкото ми е известно

1. Финансовият отчет към годишен финансов отчет за дейността за 2016 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на “ИХБ Електрик” АД

2. Докладът за дейността към годишен финансов отчет за дейността за 2016 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „ИХБ Електрик” АД, състоянието на дружеството заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

29.03.2017 година Декларатор: ___________________________

/Венелин Петков/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница