Отчет за дейността за периода от 28. 05. 2018г до 01. 06. 2018 година дирекция „


*Показател с натрупване; на Ред 1 се вписват само новопроверените за 2018. през периода обектистраница3/5
Дата04.08.2018
Размер399.68 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

*Показател с натрупване; на Ред 1 се вписват само новопроверените за 2018. през периода обекти

ІІ. Извършени дейности по здравен контрол:


 • Извършени са 173 проверки на обекти в гр.Русе - ООП на територията на град Русе и общините Русе е Сливо поле - детски и учебни заведения, магазини за съхраняване и търговия с козметични продукти, магазини за дрехи втора употреба, читалища и концертни зали, фризьорски и козметични салони, спортни обекти, хотели, ЗОХ, обекти за търговия с ОХВС и др.

 • Издадени са 5 бр. Предписания, от които 1 бр.за задължителни хигиенни мерки и 4 бр.за спиране реализацията на стоки и продукти.

 • Издадена е една заповед за спиране реализацията на стоки и продукти, опасни за човешкото здраве (химична смес, по Регл.98/2013 за прекурсорите на ВВ).

 • Съставени са 4бр.АУАН на Ф.Л., за нарушения по Наредба № 27 за дрехите втора употреба.

 • Извършена е оценка на седмичното учебно разписание на едно училище (проф.гимназия) в гр.Русе.

 • Извършени са и проверки по чл. 56 от ЗЗ – за спазването на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Извършени са общо 63 бр. проверки, от които 7бр.в ЗОХ, 5 бр.в детски и учебни заведения и 51бр. в други закрити обществени места и ООП (фризьорски и козметични салони, хотели, масажни и козмет. студия, игрални и фитнес зали, учебни центрове, и др.).

 • Разгледана е постъпила по ел.поща жалба от граждани, относно лоша дезинсекция и наличие на хлебарки в училище СУ „Възраждане“; изготвен е писмен отговор.

 • Изготвен е график за проверките по ДЗК в общините на Русенска област през м.юни 2018г.

 • Изготвен е график за съвместни проверки с ВиК на СОЗ на централните водоизточници за населените места в четири от общините на област Русе.

 • Изготвен е график за съвместни проверки на плувните басейни в Община Русе, с представители на Община Русе, БЧК Русе и ОДМВР Русе.

 • Изготвени са, ежедневно, писмени електронни поименни отчети за дневното присъствие на служителите и поименни дневни графици за проверките по държ.здравен контрол.Отдел „здравно техническа експертиза” 

ВИДОВЕ

бр.

проверки на място

пров. по док-ти

1

 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

0

 

 

2

 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

0

 

 

3

 

ХИГИЕННО СТАНОВИЩЕ ЗА ДПК

0

 

 

4

 

СТАНОВИЩЕ ДО РДНСК ЗА ДПК

1

1

1

5

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА С ДР.ИНСТ.

0

 

 

6

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ЛЗ

2

2

2

7

 

СТАНОВИЩА РИОСВ

2

 

2

8

 

ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК

0

 

 

9

 

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ООП

2

2

2

10

 

ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ

1

 

1

11

 

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ / БРОЙ АКТОВЕ

0

 

 

12

 

ПИСМА ДО ДРУГИ ИНСТАНЦИИ И ГРАЖДАНИ

1

 

1

13

 

СТАНОВИЩА /ПРИЕМАТЕЛНИ КОМИСИИ ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

0

 

 

14

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ООП

0

 

 

15

 

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

43

43

 

16

 

ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

0

 

 

17

 

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЗ, ЧЛ.54 ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ

18

18

 

18

 

ПРОВЕРКИ НА БУТ. ВОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

18

18

 


ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”


І Цифрови показатели за извършен общ радиационен контрол в ОИИЙЛ
1

Разгледани проекти
2

Издадени становища
3

Регистрирани обекти
4

Закрити обекти
5

Проверки ПСК (текущи, регистър, архив)

2

6

Проверки по ТРК (текущ радиационен контрол):

4
- проверки в обекти ИИЙЛ

4
- проверки по документация в досиета
7

Специализиран контрол

5
- общ дозиметричен контрол

5
- контрол на качеството
8

Проверки по спазване ЗИД на ЗЗ ( забрана на тютюнопушенето)
9

Мерки за административна принуда- издадени предписания- съставени актове/заповед за спиране
ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на околната среда

1

Брой проби

8
- по Заповед на МЗ- мониторинг питейни води

8
- други
2

Брой работни протоколи за извършени анализи

8

3

Брой анализи

24

4

Радиохимични анализи

16

5

Радиометрични измервания

10

6

Пробонабиране
ІІІ Мониторинг на лицата работещи в йонизираща среда:


ІV Административна дейност :

1. Подготовка на правилник за дейността на ОКС

2. Във връзка с подаден сигнал по телефона от служители на ГКПП Дунав мост – Русе и ПБЗН за завишен радиационе гама фон и евентуално радиоактевно замъсяване на преминаващи камиони са извършени проверки и измервания на място от началник отдела, гл. 3. Инспектор и ст. инспектор от отдела.

4. Попълване на декларация за имуществото от всички служители на отдела.5. Подготвено писмо до Идеал Стандарт -Видима – Севлиево.


ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”


 1. Контрол на качеството на водите.

Данните от изпитванията са представени в таблицата:
Физико-химичен анализ

Микробиологичен анализ

Вид проби

Брой проби

Брой изследвания

Брой нестандартни проби

Брой нестандартни изследвания

Брой проби

Брой изследвания

Брой нестандартни проби

Брой нестандартни изследвания

Води - всичко

10

109

1

1

18

47

1

1

Централни водоизточници - постоянен мониторинг

5

50

1

2

5

15

0

0

Централни водоизточници - периодичен мониторинг

3

87

2

2

3

12

0

0

Ведомствени водоизточници - постоянен мониторинг

3

10

0

0

3

9р. Дунав

1

9

-

-

1

2

-

-
 1. Контрол на физичните фактори на жизнената среда.

През периода по заявки от физически и юридически лица са извършени следните измервания на физичните фактори, посочени в таблицата:

Физични фактори

Брой измервания

Брой измервания с отклонение от нормите

Микроклимат

36

0

Осветление

15

0

Мониторинг ЕМП

92

0

Мониторинг шум

Извършени измервания в 2 пункта

 1. Контрол на химичните фактори.

Измерванията по показатели общ прах, азотен диоксид, във връзка с целогодишен мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе.

Замърсител

Брой проби

Бр.проби над ПДК

Общ прах

4

1

Азотен диоксид

32

0Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница