Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница6/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6

7Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 149 999 984 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.31 декември

31 декември
2008

2007
000 лв

000 лв


Издадени и напълно платени акции:- в началото на периода

149 999 984

130 000 000

- издадени през периода

-

19 999 984

Акции, издадени и напълно платени към

31 декември 2008

149 999 984

149 999 984

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:31 Декември

31 Декември

31 Декември

31 Декември
2008

2008

2007

2007
Брой акции

%

Брой акции

%
Химимпорт Инвест АД

114 855 426

76.57%

114 808 367

76.54%

Джулиус Беър Инвестмънт Мениджмънт ЛЛС-САЩ

11 621 202

7.75%

11 278 610

7.52%

Други юридически и физически лица

23 523 356

15.68%

23 913 007

15.94%100.00%
100.00%8Заеми
31 декември

31 декември
2008

2007
000 лв

000 лв


Дългосрочни заеми

661 480

915 864

Краткосрочни заеми

1 107 269

518 613
1 768 749

1 434 477

Промените в заемите през периода на Групата, извън банковата дейност, са представени както следва:

000 лвЗа периода, приключващ на 31 декември 2008 г.
Начално салдо към 1 Януари 2008 г.

126 881

Получени през периода

296 998

Платени през периода

(20 368)

Крайно салдо към 31 декември 2008 г.

403 5119Разходи за данъци

Признатите разходи за данъци са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството на очакваната ставка за разходите за данъци на годишна база. Ставката, валидна за 2008 г., е 10% за корпоративен данък.10Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение, са както следва:

31 декември

31 декември
2008

2007
лв

Лв


Нетна печалба, подлежаща на разпределение

127 729 000

119 109 680


Среднопретеглен брой акции

150 000 000

133 890 408


Основен доход на акция (лева за акция)

0.8515

0.889611Бизнескомбинации

11.1Придобиване на 56.90 % от акционерния капитал на Силекс Банк АД, Македония

През 2008 г. Групата е придобила 56.90 % участие в капитала на Силекс Банк АД, Македония. В резултат на придобиването е призната репутация в размер на 7 140 хил. лв.


Придобитото дружество е увеличило приходите на Групата с 2 801 хил. лева и нетна печалба съответно с 115 хил. лева за периода от придобиването до 31 декември 2008 г.
Придобиването е извършено както следва:

 

2008

 

000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

20 391Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

(13 251)

 

 

Репутация

7 140

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се различава от балансовата стойност на придобитите нетни активи. Корекциите до справедлива стойност са свързани основно с признаването на нематериални активи, идентифицирани при първоначалното признаване на бизнес комбинацията.


Справедливата стойност на придобитите нетни активи е както следва:

 

Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество

 

2008

2008

 

000 лв.

000 лв.


Пари и парични еквиваленти

43 128

43 128

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

9 282

10 291

Нематериални и други активи

8 630

1 651

Инвестиционни имоти

4 006

2 993

Вземания

351

351

Задължения

(42 109)

(40 531)

Нетни активи

23 288

17 883

Малцинствено участие

(10 037)
Придобити нетни активи

13 251


12Сделки със свързани лица


Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

12.1Сделки със свързани лица


Сделки с асоциирани дружества

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв

000 лв

Продажбипродажба на продукцияКаварна Газ ООД

1 382

988

продажба на услугиФрапорт ТСЕМ АД

207

-

приходи от лихви и услугиХолдинг Нов век АД

560

-

Холдинг Варна А АД

93

-

Луфтханза Техник ООД

59

-

Каварна Газ ООД

8

-

Фрапорт ТСЕМ АД

480

-
2 789

988
Сделки със собственици

31.12.2008

31.12.2008

 

000 лв

000 лв


приходи от лихвиХимимпорт Инвест АД

1 409

-


покупки на услугиХимимпорт Инвест АД

(15)

(28)

 

(15)

(28)12.2Сделки с ключов управленски персонал

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

31 декември

2008 г.

31 декември

2007 г.
000 лв

000 лвКраткосрочни възнаграждения- заплати

168

144

- разходи за социални осигуровки

14

13

- служебни автомобили

26

20
13Събития след датата на балансаНа 23.01.2009 г. е представена покана за свикване на общо събрание на акционерите на Химимпорт АД за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-03-2009г. от 12:00 часа в г. София 1080, ул. Ст. Караджа № 2, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството

2. Промени в Надзорния съвет на дружеството

3. Избор на Одитен комитет

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 1611.

Материали за общо събрание на акционерите можете да изтеглите от сайтаhttp://www.x3news.com/index.jsp?action=news

В края на 2008 г. са финализирани преговорите за покупка на ЕР Бан ЕООД и в началото на 2009 г. Групата придобива 100.00% контрол върху Дружеството.

На 22.01.2009 г. Химимпорт АД продава 439 107 бр. акции от капитала на Холдинг Нов век АД.


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница