Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница13/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43

5.9Придобиване на 76,81 % от акционерния капитал на Параходство БРП АД


През 2006 г. е придобито 76,81 % от акционерния капитал на Параходство БРП АД. В резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 9025 хил. лв

2 006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

27 989

Общо стойност на придобиване

27 989Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

37 014Репутация

(9 025)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.

Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:


2 006

Корекции до справедлива стойност000 лв.Пари и парични еквиваленти

730

-

730

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

36 968

8 155

45 123

Нематериални активи

1

-

1

Материални запаси

1 463

-

1 463

Вземания

3 108

-

3 108

Други активи

1 522

-

1 522

Задължения

(11 619)

-

(11 619)

Нетни активи

32 173

8 155

40 328

Малцинствено участие

3 314

-

3 314

Придобити нетни активи

28 859

8 155

37 014


5.10Придобиване на акции на други предприятия


През 2006 г. са придобити нови 49.00 % участие в капитала на Химимпорт Агрохимикали ООД и 33.33 % участие в капитала на Химснаб АД, в резултат на което е призната репутация в размер на общо 7 хил.лв.

6Отчитане по сектори

За отчитане на дейността на дружеството по сектори е направено следното деление:  • Производство

  • Търговия

  • Транспорт

  • Застраховане

  • Банкиране

  • Финанси

  • Пенсионни фондове

Всички трансфери между сегментите се оценяват и признават по пазарни цени и условия.
Бизнес Сегменти

Производство

Търговия

Транспорт

Застраховане

Банкиране

Финанси

Пенсионни фондове

Консолидация

Група

31.12.2006
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност

82 943

29 924

135 562

-

2 561

16 285

14

(11 107)

256 182

Разходи за нефинансова дейност

(76 721)

(29 181)

(130 405)

-

-

-

-

9 142

(227 165)

Нетен резултат от нефинансова дейност

6 222

743

5 157

-

2 561

16 285

14

(1 965)

29 017

Приходи от застраховане

-

-

-

87 790

-

-

-

(2 315)

85 475

Разходи по застраховане

-

-

-

(77 892)

-

-

-

102

(77 790)

Нетен резултат от застраховане

-

-

-

9 898

-

-

-

(2 213)

7 685

Приходи от лихви

782

500

24

23

63 822

3 728

205

(2 146)

66 938

Разходи за лихви

(1 746)

(1 427)

(1 796)

(39)

(26 224)

(3 472)

-

2 146

(32 558)

Нетни приходи от лихви

(964)

(927)

(1 772)

(16)

37 598

256

205

-

34 380

Положителни разлики от операции с финансови инструменти

3 754

945

9

28 747

16 225

18 725

32 994

(32 506)

68 893

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

(16)

-

-

(4 497)

(6 006)

(119)

(23 569)

2 764

(31 443)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти

3 738

945

9

24 250

10 219

18 606

9 425

(29 742)

37 450

Административни разходи

-

-

-

(14 095)

(61 446)

(5 569)

(1 026)

5 350

(76 786)Други финансови приходи/(разходи)

(376)

(26)

(1 092)

(92)

23 843

1 227

1 045

(891)

23 638

Резултат от инвестиции в асоц.дружества по метода на собствения капитал

17

-

-

-

-

-

-

502

519

Отрицателна репутация

-

-

-

-

-

-

-

17 119

17 119

Приходи за разпределяне по застрахователни партиди

-

-

-

-

-

-

(6 034)

-

(6 034)

Резултат за периода преди данъци

8 637

735

2 302

19 945

12 775

30 805

3 629

(11 840)

66 988

Разходи за данъци

(988)

(158)

(98)

(2 448)

(762)

(1 611)

-

(153)

(6 218)

Нетен резултат за периода

7 649

577

2 204

17 497

12 013

29 194

3 629

(11 993)

60 770Бизнес Сегменти

Производство

Търговия

Транспорт

Застраховане

Банкиране

Финанси

Пенсионни фондове

Консолидация

Група

31 Декември 2006
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Активи на сегмента

135 740

92 891

147 484

80 127

1 131 987

439 570

49 856

(446 185)

1 631 470

Общо консолидирани активи

135 740

92 891

147 484

80 127

1 131 987

439 570

49 856

(446 185)

1 631 470Специализирани резерви

-

-

-

37 787

-

-

335

-

38 122Пасиви на сегмента

74 094

47 636

48 053

8 862

1 015 347

82 065

40 157

(73 970)

1 242 244

Общо консолидирани пасиви

74 094

47 636

48 053

8 862

1 015 347

82 065

40 157

(73 970)

1 242 244


Бизнес Сегменти

Производство

Търговия

Транспорт

Застраховане

Банкиране

Финанси

Пенсионни фондове

Консолидация

Група

31 Декември 2005
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност

55 160

39 858

65 824

17

3 016

17 465
(4 447)

176 893

Разходи за нефинансова дейност

(53 041)

(41 945)

(63 570)

-

-

-12397

-

5 804

(165 149)

Нетен резултат от нефинансова дейност

2 119

(2 087)

2 254

17

3 016

5 068

-

1 357

11 744

Приходи от застраховане

-

-

-

64 605

-

-

-

(1 607)

62 998

Разходи по застраховане

(86)

(22)

(1 159)

(53 282)

-

-1

(2)

1 254

(53 298)

Нетен резултат от застраховане

(86)

(22)

(1 159)

11 323

-

(1)

(2)

(353)

9 700

Приходи от лихви

880

345

101

399

47 779

4 512

174

(1 715)

52 475

Разходи за лихви

(1 562)

(651)

(1 156)

(47)

(18 235)

-6 371

-

1 733

(26 289)

Нетни приходи от лихви

(682)

(306)

(1 055)

352

29 544

(1 859)

174

18

26 186

Положителни разлики от операции с финансови инструменти

2109 247

4 831

28 945

7 167

(10 601)

39 799

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

(30)

 

 

(4 880)

(3 388)

-7 367

(3 908)

-

(19 573)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти

180

-

-

4 367

1 443

21 578

3 259

(10 601)

20 226

Административни разходи

-

-

-

(8 454)

(47 602)

-714

(1 406)

2 250

(55 926)
-

Други финансови приходи / разходи

(264)

(18)

(116)

(85)

20 933

(1 047)

764

(113)

20 054

Резултат от инвестиции в асоц.дружества по метода на собствения капитал

-

-

-

-

-

-

-

562

562

Отрицателна репутация

-

-

-

-

-

-

-

1 919

1 919

Приходи за разпределяне по застрахователни партиди

-

 

-

-

-

0

(1 435)

-

(1 435)

Резултат за периода преди данъци

1 267

(2 433)

(76)

7 520

7 334

23 025

1 354

(4 961)

33 030

Разходи за данъци

(861)

249

(33)

(823)

(947)

-607

-

-

(3 022)

Нетен резултат за периода

406

(2 184)

(109)

6 697

6 387

22 418

1 354

(4 961)

30 008
Бизнес Сегменти

Производство

Търговия

Транспорт

Застраховане

Банкиране

Финанси

Пенсионни фондове

Консолидация

Група

31 Декември 2005
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Активи на сегмента

102 184

59 416

82 734

43 744

809 023

337 592

30 315

(346 953)

1 118 055

Общо консолидирани активи

102 184

59 416

82 734

43 744

809 023

337 592

30 315

(346 953)

1 118 055Специализирани резерви

-

-

-

22 769

-

-

175

-

22 944Пасиви на сегмента

48 741

22 482

20 099

4 994

728 095

74 987

24 692

(64 980)

859 110

Общо консолидирани пасиви

48 741

22 482

20 099

4 994

728 095

74 987

24 692

(64 980)

859 110


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница