Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница14/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

7Имоти, машини и съоръжения

Земя

Сгради

Машини и съоръжения

Оборудване

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Към 1 януари 2005 г.

Отчетна стойност

9 168

43 196

22 040

16 335

10 607

31 177

24 227

156 750

Натрупана амортизация

-

(8 944)

(12 867)

(7 408)

(5 060)

(29 030)
(63 309)

Балансова стойност

9 168

34 252

9 173

8 927

5 547

2 147

24 227

93 441
За 2005 г.

Начално салдо балансова стойност

9 168

34 252

9 173

8 927

5 547

2 147

24 227

93 441

Бизнес комбинации - отчетна стойност

505

-

14

-

-

11

-

530

Бизнес комбинации - амортизация

-

-

(6)

-

-

(5)

-

(11)

Новопридобити активи

14 158

6 455

13 114

22 593

3 934

303

13 601

74 158

Отписани активи - отчетна стойност

(251)

(2 521)

(3 670)

(1 554)

(1 284)

(11 098)

(27 906)

(48 284)

Отписани активи - амортизация

-

773

1 636

447

837

9 507

229

13 429

Начислена амортизация за периода

-

(1 855)

(2 910)

(3 574)

(1 416)

(168)

-

(9 923)

Крайно салдо балансова стойност

23 580

37 104

17 351

26 839

7 618

697

10 151

123 340Към 31 декември 2005 г.

Отчетна стойност

23 580

47 130

31 498

37 374

13 257

20 393

9 922

183 154

Натрупана амортизация

-

(10 026)

(14 147)

(10 535)

(5 639)

(19 696)

229

(59 814)

Балансова стойност

23 580

37 104

17 351

26 839

7 618

697

10 151

123 340
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

23 580

37 104

17 351

26 839

7 618

697

10 151

123 340

Бизнес комбинации - отчетна стойност

190

1 650

401

182

52 784

275

2 363

57 845

Бизнес комбинации - амортизация

-

(265)

(310)

(58)

(11 301)

(200)

-

(12 134)

Новопридобити активи

6 238

11 030

8 406

15 076

2 665

2 778

34 726

80 919

Отписани активи - отчетна стойност

(1 340)

(966)

(2 505)

(229)

(3 759)

(43)

(30 010)

(38 852)

Отписани активи - амортизация

-

23

2 021

220

1 587

21

-

3 872

Начислена амортизация за периода

-

(1 551)

(5 120)

(4 369)

(2 340)

(156)

-

(13 536)

Крайно салдо балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454
Към 31 декември 2006 г.

Отчетна стойност

28 668

58 844

37 800

52 403

64 947

23 403

17 001

283 066

Натрупана амортизация

-

(11 819)

(17 556)

(14 742)

(17 693)

(20 031)

229

(81 612)

Балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454


Обезпечения по задължения
Земя

Сгради

Машини и съоръжения

Оборудване

Транспортни средства

Други

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Балансова стойност към 31 декември 2006

2 763

5 705

5 475

4

12 913

16

26 876

Балансова стойност към 31 декември 2005

3 156

7 204

7 663

473

201

19

18 716

Към 31.12.2006 г. е учреден залог на 3 от самолетите на Групата (British Aerospace BAЕ/Модел 146-300), придобити по договор за финансов лизинг, като е вписан особен залог в Държавния регистър за особените залози. Балансовата стойност на тези активи към 31.12.2006 е 8 347 хил. лв. Заложени по договор за овърдрафт на Групата са и следните самолети: самолет ВАЕ-146-200- LZ-HBC, самолет Як-40 – LZ – DOS, самолет Як-40- LZ- DOM,самолет ТУ – 134 - LZ-TUL, самолет ТУ – 134 - LZ-TUN.


Във връзка с банкови заеми между Булбанк АД и ЦКБ АД от една страна и Слънчеви Лъчи България - от друга са заложени като обезпечение следните имоти, машини и оборудване:

Земя

Сгради

Машини, съоръжения

Общо’000 лв

’000 лв

’000 лв

‘000 лв
Балансова стойност към 31.12.2006

962

3 626

4 078

8 666

Балансова стойност към 31.12.2005

1 105

2 790

3 780

7 675

С решение №1 от 27.05.2004 г. на Софийски градски съд по партидата на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София се вписва договор за особен залог върху търговското предприятие – “Проучване и добив на нефт и газ” АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в това число и върху описаните активи съгласно Приложения №1 и №2 към него, сключен между “Българска пощенска банка” АД и – “Проучване и добив на нефт и газ” АД, във връзка с договор за банков кредит № 532-1464/30.09.2003 г., сключен между “Химимпорт” АД, гр.София и “Българска пощенска банка” АД в размер на 4 807 хил. евро.


С решение №2 от 15.06.2004 г. на Софийски градски съд по партидата на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, се вписва договор за особен залог върху цялото търговско предприятие – “Проучване и добив на нефт и газ” АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в това число и върху описаните активи и Приложения №1 и №2 към него, сключен между “Българска пощенска банка” АД и “Проучване и добив на нефт и газ” АД, във връзка с договор за банкова гаранция № 532-019/19.05.2004 г. и Анекс №1/04.06.2004 г. в размер на 269 хил. лв. и договор за банкова гаранция №532-024/04.06.2004 г. в размер на 1 611 хил. лв.
С решение № 3 от 27.05.2004 г. на Софийски градски съд по партидата на “Българска петролна рафинерия” ЕООД, гр. София се вписва договор за залог на търговското предприятие- “Българска петролна рафинерия” ЕООД, гр. София, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в това число и върху описаните в договора за особен залог активи включени в търговското предприятие на “Българска петролна рафинерия” ЕООД и “Българска пощенска банка” АД, от дата 25.05.2004 г., във връзка с договор за банков кредит № 532-1464/30.09.2003 г., сключен между “Химимпорт” АД, гр. София и “Българска пощенска банка” АД.
С решение № 4 от 15.06.2004 г. на Софийски градски съд по партидата на “Българска петролна рафинерия” ЕООД, гр. София се вписва договор за залог на търговското предприятие- “Българска петролна рафинерия” ЕООД, гр. София, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в това число и върху описаните в договора за особен залог активи включени в търговското предприятие на “Българска петролна рафинерия” ЕООД, София и “Българска пощенска банка” АД, с дата 07.06.2004 г., във връзка с договори за банкова гаранция № 532-019/19.05.2004 г. и № 532-024/04.06.2004 г., сключен между “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София и “Българска пощенска банка”.
Към 31 декември 2006г. по договор за концесия Групата има право през 2007 г. за придобиване на активи, собственост на Леспорт ЕАД по оценка на независим оценител

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница