Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница15/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   43

8Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти на Групата включват имоти, които са притежавани с цел получаване на приходи от наеми, както и с инвестиционна цел.Земя

Сгради

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

Към 1 януари 2005 г.


Отчетна стойност

725

9 118

9 843

Натрупана амортизация

-

(557)

(557)

Балансова стойност

725

8 561

9 286

За 2005 г.


Начално салдо балансова стойност

725

8 561

9 286

Новопридобити активи

962

1 011

1 973

Отписани активи - отчетна стойност

(718)

(895)

(1 613)

Отписани активи - амортизация

-

28

28

Начислена амортизация за периода

-

(370)

(370)

Крайно салдо балансова стойност

969

8 335

9 304

Към 31 декември 2005 г.


Отчетна стойност

969

9 234

10 203

Натрупана амортизация

-

(899)

(899)

Балансова стойност

969

8 335

9 304

За 2006 г.


Начално салдо балансова стойност

969

8 335

9 304

Новопридобити активи

1 325

226

1 551

Капитализирани последващи разходи

-

4

4

Отписани активи - отчетна стойност

-

(86)

(86)

Начислена амортизация за периода

(1)

(227)

(228)

Крайно салдо балансова стойност

2 293

8 252

10 545

Към 31 декември 2006 г.


Отчетна стойност

2 294

9 378

11 672

Натрупана амортизация

(1)

(1 126)

(1 127)

Балансова стойност

2 293

8 252

10 545

Инвестиционните имоти са отчетени във финансовите отчети на Групата по себестойностния метод. Към 31 Декември 2006 г. справедливата стойност на инвестиционните имоти възлиза на 44 385 хил. лв., като за инвестиционни имоти на стойност от 12 000 хил. лв. Групата е получила оценки от лицензирани оценители. Справедливата стойност на останалата част от инвестиционните имоти е определена от дружеството съгласно актуалните пазарни нива, като не е използвана оценка на независим оценител.


Към 31.12.2006 г. върху притежаван от Групата инвестиционен имот находящ се в гр. София, ул. „Стефан Караджа” 2 е учредена ипотека във връзка с ползвана револвираща кредитна линия в полза на банка ДСК АД.
По отношение на инвестиционните имоти в отчета за доходите са признати следните суми.

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Приходи от наеми

7 370

2 825

Преки оперативни разходи

(16)

(80)

Данък сгради

3

-

През 2006 г. преките оперативни разходите са за направен текущ ремонт - боядисване на хангари, които представляват инвестиционни имоти.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница