Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница19/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

12Дългосрочни финансови активи

Сумите, посочени в баланса включват следните категории финансови активи:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Кредити и вземания

310 439

218 379

Финансови активи, държани до падеж

16 142

38 382

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

42 526

21 692

Финансови активи на разположение за продажба

110 078

111 681

 

479 185

390 13412.1Кредити и вземания

2006

2005
000 лв.

000 лв.Дългосрочни банкови кредити и аванси на клиенти

298 696

207 016

Договори за други дългосрочни заеми

11 743

11 363

 

310 439

218 37912.1.1Дългосрочни банкови кредити и аванси на клиенти


Дългосрочни банкови кредити и аванси на клиенти представляват заеми и аванси към клиенти, възникнали във връзка с банковата дейност на Групата.


Анализ по видове клиенти:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Физически лица-в лева

85 320

60 911

чуждестранна валута

12 464

14 241

Предприятия-в лева

124 213

69 703

-в чуждестранна валута

82 405

63 698
304 402

208 553


Обезценка за несъбираемост

(5 706)

(1 537)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

298 696

207 016
Анализ по икономически отрасли:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Селско и горско стопанство

15 061

15 381

Промишленост

22 864

17 348

Строителство

29 167

12 855

Търговия и финанси

115 557

50 140

Транспорт и комуникации

13 425

10 429

Граждани

97 784

75 152

Други

10 544

27 248
304 402

208 553


Обезценка за несъбираемост

(5 706)

(1 537)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

298 696

207 016

Лихвени проценти
Кредитите отпуснати в български лева и чуждестранна валута се олихвяват с променлив лихвен процент. Според условията по тези кредити, лихвеният процент се изчислява на база на базисен лихвен процент на банката, плюс надбавка. Надбавката по редовните кредити е в границите от 5 до 10 процента, в зависимост от кредитния риск, отнасящ се за съответния кредитополучател, а по просрочените кредити се начислява лихва, съответстваща на олихвяването на неразрешения овърдрафт, чиито размер е 35%.

12.1.2Договори за други дългосрочни заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Франчайз Дивелопмънт ООД

5 682

-

Пиеро 97 МА АД

4 000

-

ПОК Съгласие - цедирано вземане

739

-

Нефтена Търговска Компания ЕООД

421

-

Слънчеви Лъчи Провадя АД

397

-

Млечен Път

294

687

Интерлийз АД

88

88

Интер Рабър Хеми ЕООД

70

-

Булгаргеомин

-

10 002

Енергопроект

-

500

Други

52

86

 

11 743

11 363

Предоставеният заем на Франчайз Дивелопмънт ООД е петгодишен с краен срок на издължаване 20.10.2013 г. и годишна лихва в размер на 2%. Инвестицията е предоставена за създаване и развитие на магазини тип бърза продажба на консумативи за офиса. По предоставения кредит няма обезпечения.

Дългосрочният заем на Млечен път АД е във връзка с поетия дълг на дружеството към Хеброс банк АД, като издължаването на заема е на 35 равни месечни вноски до 20.07.2008 г.
Вземането от „Пиеро 97 МА” АД е по силата на Договор за цесия от 06.07.2006 г. възникнал във връзка с вземане на „Химимпорт” АД от „Техностийл” ЕООД по споразумение за поръчка за разработване на търговски марки. Съгласно договора цесионерът се задължава да предостави на Химимпорт АД рекламно време в национална телевизия bTV или други съгласувани между страните медии. Падежът по дългосрочната част на настоящата цесия е 2 000 хил. лв. през 2008 г. и 2 000 хил. лв. през 2009 г.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница