Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница21/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   43

13Отсрочени данъчни активи и пасиви


Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики, отразени по пасивния метод и използвайки данъчни ставки от 2007 10% ( 2006 15%), могат да бъдат представени като:

2006

2006

2005

2005
Отсрочени данъчни активи

Отсрочени данъчни пасиви

Отсрочени данъчни активи

Отсрочени данъчни пасиви
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Свързани с:

Провизии за неизползвани отпуски

223

-

193

-

Преоценка на финансови инструменти

-

539

-

825

Дълготрайни материални активи

-

720

-

1 000

Други

189

90

282

-

Общо

412

1 349

475

1 825

Виж пояснение 39 във връзка с разхода за данъци на Групата.
14Материални запаси
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Материали

15 971

7 081

Продукция

4 218

6 611

Стоки

5 064

8 076

Незавършено производство

1 687

65

Други

121

118

 

27 061

21 951

През 2006 г. не е признавано възстановяване на предишни обезценки на материални запаси.
15Краткосрочни финансови активи

Сумите, посочени в баланса, включват следните категории финансови активи:2006

2005
000 лв.

000 лв.


Кредити и вземания

263 041

195 141

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

36 443

26 107

Финансови активи държани до падеж

36 042

-

Финансови активи на разположение за продажба

23 435

9 936

 

358 961

231 1841   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница