Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница27/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43

19.2Премии от емисии


Премията от емисии в размер на 32 925 хил. лв. е формирана от проведеното първично публично предлагане на акции на дружеството. Първичното публично предлагане на емисията е проведено чрез подписка от 07.09.2006 г. до 20.09.2006 г. Броят на подадените заявки, съответно на инвеститорите, надхвърля 2 100. Постъпленията по набирателната сметка на Химимпорт АД са 2.5 пъти повече от записаната емисия. Премията от емисии е намалена с разходите по емисията на акции в размер на 327 хил. лв.

19.3Други резерви


Другите резерви в са формирани на база изискванията на Търговския закон за формиране на законови резерви. През отчетния период са направени дарения на обща стойност 470 хил. лв.

20Специализирани резерви

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Застрахователни резерви

37 787

22 769

Резерви от пенсионни фондове

335

175

 

38 122

22 94420.1Застрахователни резерви
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Пренос – премиен резерв

20 761

14 236

Резерв за предстоящи плащания

11 602

7 761

Запасен фонд

125

58

Други резерви

7 677

3 245

Дял на презастрахователите в заделените застрахователи резерви

(2 378)

(2 531)

 

37 787

22 769

Застрахователните резерви са заделени в хода на застрахователната дейност на Групата, извършвана чрез ЗПАД Армеец.


Групата заделя пренос-премиен резерв на база начислени застрахователни премии. Начисляват се всички дължими вноски по полици за целия срок на договора. Приложен е метод с отчитане на точната дата. Пренос-премиен резерв не се заделя за абонаментни застраховки, тъй като при тях ЗПАД “Армеец” събира премията не авансово, а след изтичане на застрахователния период. Това са “Злополука на гости на хотели”, абонаментни “Карго” застраховки и “Отговорност на превозвача”. За еднократни “Карго” застраховки и “Отговорност на превозвача” пренос-премията се изчислява за срок на застраховката един месец.
Базата за изчисляване е за всяка полица поотделно. Пресмятанията се извършват от програма заложена в информационната система. Частта на презастрахователите в пренос-премията е изчислена пропорционално на цедираната премия по всяка полица. За презастрахователния договор „excess of loss” за застраховка „Зелена карта” дял на презастрахователя не се заделя.

Резерв за предстоящи плащания е резерв за възникнали и предявени претенции. Приложен е метод претенция по претенция. Базата за изчисляване е по предварителна оценка и опис на щети. Пресмятанията се извършват на база данните въведени в информационната система - INSIS.

Частта на презастрахователите в резерва за възникнали и предявени претенции е изчислена съгласно клаузите на презастрахователния договор за полицата, по която е възникнала щетата.


Резерв за възникнали, но непредявени претенции.

Приложен е верижно-стълбовидния метод. За изчисляването на резерва за възникналите, но непредявени щети е използван верижно-стълбовидния метод с акумулирани стойности за всеки от видовете застраховки, които ЗПАД „Армеец” предлага. Методът е приложен за периода 2001-2006г.

По-специално за застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” резерва за възникнали, но непредявени щети е изчислен общо за имуществени и неимуществени щети, както и за всички застраховки от вида т.е. включени са задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста” и застраховки „ГО на МПС с чуждестранна регистрация” и „Зелена карта”. Периодът, взет като база за изчисление на резерва е шест годишен (2001 – 2006г).
Верижно-стълбовиднияt метод е използван общо за вида застраховка, защото той най-добре моделира очакванията за непредявените претенции, предвид сравнително малката съвкупност на застраховките.
Не се заделя резерв за възникнали, но непредявени щети за застраховки „Каско на летателни средства”, „Каско на плавателни съдове”, „Гражданска отговорност, свързана с плавателни съдове”, „Гаранции”, „Разни финансови загуби” и „Правни разноски”, защото при използване на верижно-стълбовидния метод за изчисляване на резерва за възникнали, но непредявени щети по застраховки „Каско на летателни средства”, „Каско на плавателни съдове”, „Гражданска отговорност, свързана с плавателни съдове”, „Гаранции” и „Разни финансови загуби” се получава резултат със стойност нула, а по застраховка „Правни разноски” няма реализиран премиен приход.
За база за изчисляване е използвана статистика на заведените претенции в информационната система INSIS за периода 2001-2006 година.
Частта на презастрахователите в резерва за възникнали, но непредявени претенции е изчислена съгласно действащите презастрахователни договори през съответната година на възникване на щетата.

Запасен фонд се заделя само по застраховка „Кредити”. Вследствие на новозаделения размер на запасния фонд по застраховката общата му стойност към 31 декември 2006 г. е 125 703 лв.

Общият размер на заделените застрахователни резерви от ЗПАД “Армеец” към 31 декември 2006 г. възлиза на 40 165 хил. лв. Частта на презастрахователя в застрахователните резерви е 2 378 хил. лв. Спрямо 2005 г. общият размер на резервите се е увеличил с 14 866 хил. лв. или с 59%.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница