Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница28/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   43

20.2Резерви от пенсионни фондове
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Резерви на доброволен пенсионен фонд

10

10

Резерви на професионален пенсионен фонд

66

40

Резерви на универсален пенсионен фонд

259

125

 

335

175

21Задължения към осигурени лица


Сумите, признати в баланса се отнасят за задължения към лица, осигурени от следните пенсионни фондове:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Плащания от доброволен пенсионен фонд

7 596

5 617

Плащания от професионален пенсионен фонд

6 584

4 637

Плащания от универсален пенсионен фонд

25 881

14 271

 

40 061

24 525


22Дългосрочни финансови задължения
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Банкови заеми - дългосрочна част

30 455

6 713

Други заеми - дългосрочна част

10 785

2 397

Задължения по лизингови договори - дългосрочна част

6 755

-

Дългосрочни търговски задължения

2 597

7 265

Задължения към депозанти (виж пояснение 25)

266 428

-

Други привлечени средства

20 647

9 152

 

337 667

25 52722.1Дългосрочни банкови заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Банка ДСК АД - инвестиционен кредит

21 316

-

Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит

3 500
ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит

1 815

-

Пощенска банка – инвестиционен кредит

1 428

3 374

Хипоферайзенбанк АД

1 254

1 332

Bank Gesellshaft Berlin

618

-

Хеброс БАНК

295

688

Булбанк АД - инвестиционен кредит

229

-

Други

-

1 319

 

30 455

6 713


Банка ДСК АД

По силата на Договор за кредит 114 от 06.06.2006г. Групата е получила заем в размер на 11 000 хил. евро, с цел закупуване на 626 783 бр. акции от капитала на Параходство БРП АД. Лихвата е формирана на база тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка 4.5%. Крайният срок за погасяване на Договора е 06.06.2016г. Заемът е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот – „ Дом на Геолога” находящ се в гр. Варна и с пазарна стойност – 6 293 хил.лв..


Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит

Договорът за банков кредит за сумата 3 500 000.00лв. е с номер 100-341/10.08.2006г. и с падеж 10.08.2011г, при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 4.5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита.
Пощенска Банка АД
Инвестиционният кредит от Пощенска Банка АД е с падеж 30 Септември 2008. Сумата по договора е в размер на 4 807 хил. евро и плащанията по заема са дължими в евро. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR плюс 6%. Заемът е обезпечен със залог върху акции на ПДНГ, гр. Плевен на стойност 297 хил. лв. към 30 Септември 2003 г.


Лихвен процент – EURIBOR плюс 4 пункта надбавка

  • Падеж – 31.12.2010 г.

  • Погасителен план

  • до 30.12.2007 – 105 349 EUR

  • до 31.12.2008 – 105 349 EUR

  • до 31.12.2009 – 105 349 EUR

  • до 31.12.2010 – 105 349 EUR

Валута, в която се извършват плащанията – EUR
ТБ "Алианц България"
Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” е сключен на 25.10.2005 г. с падеж 25.10.2010г., при лихвени равнища - 3.20% 12 месечен либор; лихва годишна 7.7%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д.

ХЕБРОС БАНК
Общият размер на задължението е на стойност 1 297 хил.лв. по Споразумение за встъпване в дълг от 19.09.2005г. Датата на падеж по Споразумението настъпва на 20.07.2008г. Плащанията се извършват на 35 равни месечни вноски от по 33 хил.лв.
ХИПОФЕРАЙЗЕН БАНК АД
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 107 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 295 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 2 е в сила до 31 декември 2006 г. Сумата на заема е в размер на 279 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Ханау.


Булбанк АД - инвестиционен кредит

Лихвен процент – EURIBOR плюс 6 пункта надбавка

Падеж – 20.06.2009 г.

Погасителен план

до 31.12.2007 – 84 000 EUR

до 31.12.2008 – 84 000 EUR

до 20.06.2009 – 40 000 EUR

Обезпечение – ипотека на недвижими имоти,

Валута, в която се извършват плащанията – EUR


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница