Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница3/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

4.3Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на консолидираните финансови отчети на Групата се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си (функционална валута). Финансовите отчети на Групата са изготвени в български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Групата.


Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Отчета за доходите.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1 евро = 1.95583 лв.

4.4Доходите

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени работи, направени от Групата. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена, размяната не се разглежда като сделка, която генерира приходи.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия::

  • Групата е прехвърлила значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките върху купувача;

  • Групата не е запазила продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

  • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

  • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

  • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.


Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване. Разходите по гаранции се признават и се отразяват срещу направената провизия при признаване на съответния приход. Доходите за лихви се отчитат на принципа на начислението. Получените дивиденти, с изключение на тези от инвестиции в асоциирани дружества, се признават в момента на тяхното разпределение.


4.5Получени заеми

Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им. При първоначалното им признаване заемите се отразяват по справедлива стойност, нетно от разходите по сделката. Последващото оценяване на заемите се извършва по амортизируема стойност. Разликите между сумата на получените заеми, нетно от разходите по сделката, и стойността на изплащане се признават в Отчета за доходите за периода на заема, като се използва методът на ефективната лихва.
4.6Репутация

Превишението на стойността на придобиване над справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви към датата на разменната операция, представлява репутация и се завежда като актив.


Превишението на справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над стойността на придобиване към датата на разменната операция, представлява отрицателна репутация.
В съответствие с МСФО 3 Бизнескомбинации положителната репутация е обект на годишни тестове за обезценка и се завежда по себестойност минус натрупаните загуби от обезценка. Отрицателната репутация се признава като приход.


4.7Нематериални дълготрайни активи и разходи за научно изследователска и развойна дейност

Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на покупната цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация. При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му стойност в деня на придобиването.


Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за доходите за съответния период.
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за доходите в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се добавят към себестойността на актива.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи.
Разходите, свързани с научна дейност, се отразяват в Отчета за доходите към момента на възникването им.
Разходи, които са директно свързани с фазата на разработването на продукти от развойна дейност се признават като нематериални дълготрайни активи, при условие че отговарят на следните условия::


  • наличие на техническа възможност за ползването на разработвания продукт или евентуална продажба

  • вероятно е нематериалния дълготраен актив да доведе до икономически ползи посредством използването му или чрез продажба

  • необходимите технически, финансови и други ресурси, необходими за завършването на нематериалния дълготраен актив са налични

  • стойността на нематериалния дълготраен актив може да бъде надеждно измерена.

Директните разходи свързани с разработването на нематериалния дълготраен актив включват преките разходи за персонал, както и съответната част от режийните разноски. До приключването на проекта по разработването на нематериален дълготраен актив, към акумулираните разходи се прилага тест за необходимост от обезценка. Амортизация започва да се начислява от момента на използването на актива.


Всички останали разходи по разработването се отразяват в Отчета за доходите в момента на възникването им..
Дружеството извършва внимателна преценка, когато определя дали критериите за първоначално признаване като актив на разходите по разработването са били спазени. Преценката на ръководството е базирана на цялата налична информация към датата на баланса. В допълнение всички дейности, свързани с разработването на нематериален дълготраен актив, се наблюдават и контролират текущо от ръководството.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница