Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница41/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

41.4Краткосрочни задължения към свързани лица
2006

2005
‘000 лв.

‘000 лв.


Химимпорт Инвест АД

582

-

ПОАД Съгласие – асоциирано дружество

-

1 600

Други

455

345

 

1 037

1 945

Групата няма специфични условия по горепосочените задължения, няма получени или предоставени гаранции и не са налични извършени сделки със свързани лица за покупки и продажби през годината41.5Сделки с ключов управленски персонал

През 2006 г. изплатените възнаграждения на членовете на УС на дружеството и на Прокуриста са в размер на 54 хил.лева. През 2006 г. няма сключени други специални сделки с ръководството на дружеството.42Поети неотменими ангажименти, условни активи и условни пасиви

42.1Издадени гаранции


Формираната сума на гаранциите към края на годината е както следва:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Банкови гаранции-в лева

35 945

29 047

чуждестранна валута

31 256

14 927

 

67 201

43 97442.2Поети неотменими ангажименти


Към 31 декември 2006 и 2005 Групата има сключени договори за отпускане на револвиращи и други кредити и търговски акредитиви на клиенти за общата сума съответно от 20,779 хил. лв. и 2,017 хил. лв. Бъдещото усвояване на тази сума зависи от това дали кредитополучателите отговарят на определени критерии, включително дали не е регистрирано просрочие по предишни траншове на кредитите, предоставяне на обезпечение с определено качество и ликвидност и други.

42.3Други условни задължения


Групата е страна по различни договори за заеми, по които са предоставяни обезпечения. Детайлите за обезпеченията, предоставени от Групата са описани в Пояснения 22, 22.3, 24.2.

42.4Условни активи


Към 31 декември 2006 условните активи в Групата и оценката на техния финансов ефект са както следва:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Активи, предоставени като обезпечение в полза на Групата

1 152 456

820 274

Изискуеми обезпечения

7 216

8 022

Изписани непогасени вземания

3 362

4 494

Акции и облигации държани от името на клиенти

125 737

-

Вземания по гаранции и акредитиви без покритие

6 026

-

Вземания по регресии

2 380

712

Други

1 497

-

 

1 298 674

833 5021   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница