Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница42/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

43Събития след датата на баланса

"Балкан Хемус Груп" ЕАД, еднолична собственост на "Химимпорт" АД, е подписал на 04 януари 2007 г. Договора за покупка на 30 159 акции, представляващи 99.99% от капитала на Авиокомпания "България Ер" ЕАД. Като част от следприватизационните задължения на купувача за срок от 5 години Групата трябва да инвестира в България Ер ЕАД 82 100 хил. евро, съгласно приложения инвестиционен план.На 14 февруари 2007 г. акциите са прехвърлени в собственост на "Балкан Хемус Груп" ЕАД. До датата на изготвяне на отчета е изпълнено следприватизационното задължение за внасяне на 20 000 хил.лв. капитал.
  1. Политика на ръководството по отношение управление на риска

Дейността на Групата създава предпоставки за излагането на ликвиден и лихвен, валутен, кредитен, пазарен и застрахователен риск.43.1Ликвиден и лихвен риск


Лихвеният риск е риска от промяна в стойността на лихвоносните заеми на Групата в следствие на промени в пазарните лихвени равнища.
Групата поддържа необходимата ликвидност във валутите, с които оперира. Ежедневно от наличните парични средства на Групата се предоставят “overnight” депозити. Това мениджърско решение е с цел увеличаване на приходите от лихви, тъй като този тип операции носят значително по-висока лихва, отколкото лихвите по ностро сметките при кореспондентите, без да влошават ликвидността на Групата.
Падежите на активите и пасивите и възможността да бъдат заменени на приемлива цена лихвоносните пасиви при настъпването на падежа им, са взети под внимание от ръководството при оценката на ликвидността на Групата и нейната изложеност на риска от промени в лихвените проценти и валутните курсове.
Групата използва следните техники при управление на активите и пасивите:

  • При управление на активите Групата се стреми да поддържа балансирано портфолио от крsедити и ценни книжа от гледна точка активи с фиксирана и активи с плаваща лихва. С малки изключения, всички кредити отпуснати от Групата са с плаваща лихва. Доколкото има незначителен брой кредити с фиксирана лихва, срокът им до падеж е под 1 година и лихвените нива превишават пазарните към момента. Активното управление на портфейла от ценни книжа допълнително способства за избягване на риска от неблагоприятно движение на лихвените проценти.

  • При управлението на привлечените средства Групата се съобразява с условията, предлагани от конкуренцията, но включва в договорите за депозит клауза за промяна на лихвените проценти при изменение на Тарифата за лихвената си политика. Това позволява цената на привлечения ресурс да се управлява динамично, въпреки че реално договорите за депозит се сключват с фиксирана лихва.

Към 31 декември 2006 активите и задълженията на Групата имат следната срочна структура на основата на остатъчните срокове:
До 1 месец

От 1 до 3 месеца

От 3 месеца до 1 година

От 1 до 5 години

Над 5 години

Без определен падеж

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

-

-

-

-

-

201 454

201 454

Инвестиционни имоти

-

-

-

-

-

10 545

10 545

Репутация

-

-

-

-

-

11 403

11 403

Нематериални активи

-

-

-

-

-

6 910

6 910

Инвестиции в асоциирани предприятия

-

-

-

-

-

26 445

26 445

Дългосрочни финансови активи

-

-

-

429 759

43 238

6 188

479 185

Дългосрочни вземания от свързани лица

-

-

-

94

-

-

94

Активи по отсрочени данъци

-

-

-

-

-

412

412
-

-

-

429 853

43 238

263 357

736 448

Краткотрайни активи


Материални запаси

-

-

-

-

-

27 061

27 061

Краткосрочни финансови активи

16 793

29 209

283 350

6 867

522

22 220

358 961

Вземания от свързани предприятия

-

-

6 210

-

-

-

6 210

Търговски вземания

74 032

-

-

-

-

-

74 032

Други вземания

7 014

-

45 194

-

-

10 002

62 210

Парични средства

366 548

-

-

-

-

-

366 548

 

464 387

29 209

334 754

6 867

522

59 283

895 022

Общо активи

464 387

29 209

334 754

436 720

43 760

322 640

1 631 470

До 1 месец

От 1 до 3 месеца

От 3 месеца до 1 година

От 1 до 5 години

Над 5 години

Без определен падеж

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Задължения към осигурени лица

-

-

-

-

40 061

-

40 061

Дългосрочни финансови задължения

-

-

-

333 417

4 250

-

337 667

Дългосрочни задължения към свързани лица

-

-

-

7 760

-

-

7 760

Други дългосрочни задължения

-

-

-

-

-

1 024

1 024

Отсрочени данъчни пасиви

-

-

-

-

-

1 349

1 349
-

-

-

341 177

44 311

2 373

387 861

Краткосрочни пасиви-

Краткосрочни финансови задължения

421 251

77 020

273 298

-

-

-

771 569

Задължения към свързани предприятия

-

-

1 037

-

-

-

1 037

Търговски и други задължения

7 177

5 839

68 761

-

-

-

81 777

 

428 428

82 859

343 096

-

-

-

854 383

Общо пасиви

428 428

82 859

343 096

341 177

44 311

2 373

1 242 244
Несъответствие в срочните структури, нето

35 959

(53 650)

(8 342)

95 543

(551)

320 267

389 226

С натрупване

35 959

(17 691)

(26 033)

69 510

68 959

389 226

-

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница