Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоци


Пари и парични еквивалентистраница6/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

4.16Пари и парични еквиваленти


Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.

4.17Капитал


Акционерният капитал се определя чрез номиналната стойност на емитираните акции.
Не са налице курсови разлики, които да са признати в собствения капитал.
Не са налице суми, заделени за банков риск от общ характер, в хода на банковата дейност на групата.

4.18Специализирани резерви


Пенсионноосигурителното дружество на Групата е задължено да формира специализирани резерви със собствени средства съгласно чл. 213 ал. 2 и чл. 193 ал. 8 от Кодекса за социалното осигуряване.
Съгласно чл. 213 ал. 2 от Кодекса за социалното осигуряване е формиран пенсионен резерв за ДПФ ЦКБ-СИЛА за изплащане на пожизнени пенсии.

Съгласно чл. 193 ал. 8 от Кодекса за социалното осигуряване са формирани резерви за гарантиране на минимална доходност за задължителните пенсионни фондове ППФ ЦКБ-СИЛА и УПФ ЦКБ-СИЛА.


Резервите за гарантиране на минимална доходност могат да се инвестират само във в строго дефинирани видове активи и при спазване на инвестиционните ограничения определени в чл. 175-180 от Кодекса за социалното осигуряване.
Оценката на активите, които представляват инвестиции на специализираните резерви се извършва при спазване на НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди , приложимите счетоводни стандарти и приетите правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-СИЛА” и управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

4.19Пенсионни и други задължения към персонала


Групата не е разработвала и не прилага планове за възнаграждения на служителите след напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане или под формата на компенсации с акции, или с дялове от собствения капитал.
Групата отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква отпуските да възникват в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и социални осигуровки.


4.20Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.


Финансовите пасиви се признават тогава, когато Групата стане страна на договорно споразумение за финансовия инструмент. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчета за доходите.
Банковите заеми са взети с цел дългосрочно подпомагане дейността на Групата. Те са отразени в баланса на Групата, нетно от разходите по получаването на кредита. Финансови разходи като премия, платима при уреждане на дълга или обратното му изкупуване, и преки разходи по сделката се отнасят в Отчета за доходите на принципа на начислението, при използване на метода на ефективната лихва и се прибавят към преносната стойност на финансовия пасив до степента, в която те не се уреждат към края на периода, в който са възникнали.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се оценяват по амортизируема стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.
Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на Събрание на акционерите.

4.21Други провизии, условни активи и условни пасиви

Провизиите, представляващи текущи задължения на Групата, произтичащи от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ паричен поток от ресурси, се признават като задължения на Групата. Провизиите се признават тогава, когато са изпълнени следните условия:  • Групата има сегашно задължения в резултат от минали събития

  • има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток ресурси за да бъде уредено задължението

  • може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението

Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна оценка на изходящите парични потоци от ресурси, необходими за уреждането на настоящото задължение към датата на баланса. При определянето на тази най-добра приблизителна оценка Групата взима под внимание рисковете и степента на несигурност, съпътстваща много от събитията и обстоятелства, както и ефекта от промяната на стойността на паричните средства във времето, когато те имат значителен ефект.


Провизиите се преглеждат към всяка балансова дата и стойността им се коригира, така че да отрази най-добрата приблизителна оценка към датата на баланса. Ако вече не е вероятно, че ще е необходим изходящ поток ресурс за уреждане на задължението, то провизията следва да се отпише.
Групата не признава условни активи в консолидираните си финансови отчети, тъй като признаването им може да има за резултат признаването на доход, който може никога да не бъде реализиран.

4.22Провизии за кредитни ангажименти

Размерът на провизии за гаранции и други задбалансови кредитни ангажименти се признава за разход и пасив, когато Банката има текущи правни или конструктивни задължения, които са възникнали в резултат на минало събитие и когато е вероятно определен поток, включващ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължението и може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението. Всички загуби в резултат от признаване на провизии за задължения се отнасят в отчета за приходите и разходите за съответния период.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница