Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоциДата22.07.2016
Размер196.82 Kb.
ТипОтчетХИМИМПОРТ АД

Междинен финансов отчет

31 март 2007 г.

Съдържание

Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

7


Междинен баланс
Пояснение

31 март

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване
19 505

20 074

Нематериални активи
438

495

Инвестиционни имоти
1 234

1 253

Инвестиции в дъщерни дружества
175 343

151 995

Инвестиции асоциирани предприятия
27 935

27 935

Дългосрочни финансови активи
26 622

30 072

Дългосрочни вземания

 

12 761

11 691263 838

243 515

Краткотрайни активи


Материални запаси
302

302

Вземания от свързани лица
27 387

17 492

Краткосрочни финансови активи
2 364

1 864

Предоставени заеми
12 791

11 348

Търговски вземания
3 539

4 315

Съдебни и присъдени вземания
145

145

Други вземания
10 246

8 282

Парични средства
33 074

26 392

 

 

89 848

70 140

 
 

 

Общо активи

 

353 686

313 655Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 24 Април 2007 г.

Междинен баланс
31 март

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Капитал


Основен капитал
130 000

130 000

Премии от емисии
32 925

32 925

Други резерви
7 125

7 125

Натрупана печалба
65 945

36 709

Текущ финансов резултат
11 066

29 236

Общо капитал

 

247 061

235 995

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни банкови заеми
1 722

1 723

Дългосрочни търговски задължения
9 328

8 502

Дългосрочни задължения към свързани лица
17 475

7 760

Други дългосрочни задължения
168

-

Пасиви по отсрочени данъци
539

539

 

 

29 232

18 524

Краткосрочни пасиви


Краткорочни задължения към свързани лица
23 996

21 860

Краткосрочни банкови заеми
9 821

10 339

Търговски задължения
6 027

7 773

Данъчни задължения
1 893

1 895

Задължения към персонала и осигурителни институции
531

524

Други задължения
35 125

16 745

 

 

77 393

59 136 
Общо пасиви

 

106 625

77 660

Общо капитал и пасиви

 

353 686

313 655
Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 24 Април 2007 г.Междинен отчет за доходите

Пояснение

31 март 2007

31 март 2006000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
19 422

-

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(6 588)

-

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
12 834

-

Приходи от лихви
2

35

Разходи за лихви

 

(292)

(241)

Нетни разходи за лихви
(290)

(206)

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
11

-

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

-

(2)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
11

(2)

Други финансови приходи/(разходи), нетно
(6)

(5)

Приходи от оперативна дейност
334

1 144

Разходи за оперативна дейност

 

(1 817)

(885)

Нетен резултат от оперативна дейност
(1 483)

259

Резултат за периода преди данъци

 

11 066

46

Разходи за данъци, нетно

 Нетен резултат за периода

 

11 066

4631 март 2007

31 март 2006лв

лв

Доход на акция

5

0.09

0.00
Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 24 Април 2007 г.
Междинен отчет за паричните потоци

Пояснение

31.3.2007

31.3.2006000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми
39 334

8 655

Плащания по краткосрочни заеми
(32 347)

(11 410)

Постъпления от клиенти
4 903

10 753

Плащания към доставчици
(1 847)

(387)

Парични потоци от промени във валутните курсове
11

(2)

Постъпления от лихви
2

35

Плащания към персонал и осигурителни институции
(75)

(54)

Платени данъци
(33)

(149)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 

9 948

7 441

Инвестиционна дейност


Придобиване на дълготрайни активи
(571)

(10 896)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи
29 488

11

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
(30 400)

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(1 483)

(10 885)

Финансова дейност


Плащания по получени банкови заеми
(958)

(2 901)

Плащания по финансов лизинг
(536)

-

Плащания на лихви
(289)

(240)

Нетен паричен поток от финансова дейност

 

(1 783)

(3 141)

Парични средства в началото на периода
26 392

10 583

Нетно увеличение на парични средства

 

6 682

(6 585)

Парични средства в края на периода
33 074

3 998


Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 24 Април 2007 г.
Междинен отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв.

Основен капитал

Невнесен

капитал


Премии от емисия

Премиен резерв

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

 

 
 
 

 

 

Салдо към 01 Януари 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

7 596

36 708

161 138

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

46

46

Други промени в капитала

-

-

-

-

(11)

1

(10)

Салдо към 31 март 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

7 585

36 755

161 174

Салдо към 1 януари 2007

130 000

-

32 925

-

7 125

65 945

235 995

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

11 066

11 066

 


Салдо към 31 март 2007

130 000

-

32 925

-

7 125

77 011

247 061Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 24 Април 2007 г.

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Дружеството се състои в:

  • Внос, износ, ре-експорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти;

  • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

  • Търговско представителство и посредничество;

  • Продажба на стоки собствено производство;

  • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

  • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

  • Туристическа дейност.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Ст. Караджа 2, София.


Междинният финансов отчет към 31 март 2007 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 24 Април 2007 г.

2Основа за изготвяне на междинните финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.
Основните счетоводни политики на дружеството съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.

3Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Земи

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други дълготрайни активи

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна стойност

200

654

1 030

13 255

193

606

100

16 038

Натрупана амортизация

-

(100)

(962)

(1 326)

(192)

(433)

-

(3 013)

Балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025

Отписани активи

-

-

(11)

-

-

-

-

(11)

Отписана амортизация

-

-

11

-

-

-

-

11

Начислена амортизация за периода

-

(9)

(40)

(313)

(1)

(6)

-

(369)

Крайно салдо балансова стойност

200

545

28

11 616

-

167

100

12 656
Към 31 март 2006 г.

Отчетна стойност

200

654

1 019

13 255

193

606

100

16 027

Натрупана амортизация

-

(109)

(991)

(1 639)

(193)

(439)

-

(3 371)

Балансова стойност

200

545

28

11 616

-

167

100

12 656Земи

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други дълготрайни активи

Разходи за придобиване на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Към 1 януари 2007 г.

Отчетна стойност

401

654

1 047

22 042

179

607

-

24 930

Натрупана амортизация

-

(126)

(1 002)

(3 091)

(179)

(458)

-

(4 856)

Балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

Начислена амортизация за периода

-

(9)

(3)

(551)

-

(6)

-

(569)

Крайно салдо балансова стойност

401

519

42

18 400

-

143

-

19 505
Към 31 март 2007 г.

Отчетна или преоценена стойност

401

654

1 047

22 042

179

607

-

24 930

Натрупана амортизация

-

(135)

(1 005)

(3 642)

(179)

(464)

-

(5 425)

Балансова стойност

401

519

42

18 400

-

143

-

19 505


4Основен капитал

На 15.02.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 60 000 000 лв. на 118 916 086 лв. и за започване на процедура по преобразуване на дружеството в публично. Това увеличение на капитала влиза в сила със съдебно решение №24 от 10.04.2006 година на Софийски Градски Съд. На 31.03.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 118 916 086 лв. на 130 000 000 лв, чрез издаване на 11 083 914 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 4 лева всяка. Увеличението на капитала чрез издаване на акциите от тази емисия е извършено, чрез първично публично предлагане на акциите на неопределен кръг лица. Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 618-Е от 09.08.2006 г., което увеличение на капитала на Дружеството влиза в сила със съдебно решение № 25 от 29.09.2006 г. на Софийски Градски Съд.5Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за знаменател е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:

31 март 2007

31 март 2006


Нетен резултат за периода в лв.

11 066 000

46 000


Средно-претеглен брой на емитираните обикновени акции

128 555 55659 333 333


Основен доход на акция (лева за акция)

0,0861

0,0008
Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
statements -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница