Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)


Промени в счетоводната политикастраница3/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Промени в счетоводната политика

При годишния консолидиран финансов отчет се следва същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последния годишен консолидиран финансов отчет. През 2007 г. няма промяна в счетоводната политика.
  1. Основни принципи при осъществяването на отчетността

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 1 от Закона за счетоводството при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:


 • текущо начисляване

 • действащо предприятие

 • предпазливост

 • съпоставимост между приходите и разходите

 • предимство на съдържанието пред формата

 • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

 • независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.
  1. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените консолидирани финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.
  1. База за консолидиранеДъщерни дружества
Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Групата. Контролът върху дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. Консолидираните финансови отчети на Дружеството включват финансовите отчети на предприятието майка така както и тези на дружествата под контрола на Групата чрез пълна консолидация. Дъщерните фирми са консолидирани от датата, на която ефективно е започнало упражняването на контрол. Консолидацията се преустановява при загуба на ефективен контрол върху дъщерното предприятие.
В самостоятелните финансови отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия, са включени по метода на покупката. При отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на покупката. Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на придобиване плюс разходите, директно свързани с придобиването.
Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват първоначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера на малцинствено участие.
Към 31 декември 2007 г. „Бианор” АД има инвестиции в следните дъщерни дружества:
 • „Бианор Сървисиз” ЕООД – 20 000 дяла по 10 лева

 • „Некстборн” ООД – 1 600 дяла по 10 лв.

 • „Най-Маг” ООД – 5 000 дяла по 10 лв.

 • Bianor Inc. – 15 000 акции по 1 щатски долар.
Асоциирани предприятия
Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани дружества. В консолидирания финансов отчет инвестициите в асоциирани дружества се отразяват първоначално по себестойност, а в последствие се отразяват по метода на собствения капитал. На 15.02.2007 г. „Бианор” АД намалява инвестицията си в асоциираното дружество „Ол Телекомс” АД от 50 % на 15 %.
Операции елиминирани при консолидацията
Всички вътрешно групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със сделки между компании от Групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализираните загуби са също елиминирани, освен ако съответната стопанска операция не дава основание за обезценката на прехвърлените активи.


  1. Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на Консолидираните финансови отчети на Групата са изготвени в български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Групата.


В Групата има дружество с функционална валута, различна от български лев и това е Bianor Inc., чиито отчети са във валута Щатски долар. Резултатите и финансовото състояние на предприятие, чиято функционална валута е различна се преизчисляват в български лева. Активите и пасивите се преизчисляват по заключителен курс към датата на баланса.
Заключителните курсове към датата на баланса, използвани за преизчисление на финансовите отчети на Bianor Inc., чиято функционална валута е различна от български лев са както следва:


31 декември 2007
Щатски долар

1 USD = 1.33122 BGN
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Групата по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Консолидирания Отчет за дохода.


Паричните позиции, които са част от нетната инвестиция на Групата в Bianor Inc. са деноминирани във функционалната валута на Групата. Възникналите курсови разлики са прекласифицирани в отделен компонент на капитала в консолидирания финансов отчет.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1EUR = 1.95583 лв.

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница