Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)


Провизии, условни активи и условни пасивистраница6/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Провизии, условни активи и условни пасиви

Към 31 декември 2007 г. няма начислени провизии за задължения в баланса на дружеството. Провизии се признават при наличие на правно и конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяването към датата на финансовия отчет. Към същият период няма признати условни активи и условни пасиви.
  1. Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Групата.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:

 • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

 • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

 • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени, на базата на степен на изпълнение.


Оперативните разходи се признават в Консолидирания Отчет за дохода в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Приход от дивиденти се признава когато е установено правото да се получи плащането.
  1. Финансирания

Клиент #1 на едно от дъщерните дружества на Бианор АД предоставя комуникационно оборудване с цел тестване на разработения за клиента софтуер. Това оборудване се предоставя безвъзмездно, и се осчетоводява като финансиране. Финансиранията се разсрочват и системно признават в Отчета за доходите с цел съпоставянето им със съответните разходи.
 1. Бележки

Стр.
  1. Приходи 21

  2. Разходи за материали 21

  3. Разходи за външни услуги 21

  1. Разходи за персонал 22

  2. Други разходи за дейността 22

  3. Нетни финансови приходи/ (разходи) 22

  4. Разходи за данъци 22

  5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 23

  6. Нематериални активи 23

  7. Търговски и други вземания 24

  8. Разходи за бъдещи периоди 24

  9. Пари и парични еквиваленти 24

  10. Акционерен капитал и резерви 24-25

  11. Доход на акция 25

  12. Лихвени кредити и заеми 26

  13. Задължения по финансов лизинг 26

  14. Свързани лица 27

  15. Събития след датата на баланса 28


1ПриходиХил. лева
2007

2006

Приходи от софтуерни услуги

3,230

2,311

Приходи от продажба на стоки

14

0

Други приходи

3

7

ОБЩО

3,247

2,318

2Разходи за материалиХил. лева
2007

2006

Разходи за компютърни компоненти

29

18

Разходи за други офис материали

96

59

ОБЩО

125

77

В разходите за компютърни компоненти се включват разходи за твърд диск, памет, монитори и други консумативи.

В разходите за други офис материали са включени разходите за канцеларски материали, офис консумативи и обзавеждане, литература и др.


3Разходи за външни услугиХил. лева
2007

2006

Подизпълнители на проекти

342

232

Разходи за юридически, одиторски и консултантски услуги

89

36

Разходи за комуникации

60

41

Разходи за наем и поддръжка на офис

52

25

Разходи за комисионни към партньори

90

18

Разходи за маркетинг

21

33

Разходи за HR

57

43

Разходи за други външни услуги

145

152

ОБЩО

856

580

В разходите за комуникации са включени разходи за интернет, наети линии, телефонни услуги, вкл. мобилни. В разходите за други външни услуги са включени застраховки, куриерски и пощенски услуги, транспортни услуги, разходи за поддръжка на автомобили и др.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница