Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 годинаДата01.05.2018
Размер40.64 Kb.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ


ДО....................................................


..........................................................

БЯЛА
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 31 юли 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Докладна записка относно обявяване дни на траур на територията на Община Бяла, област Русе.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно приемане на информация за финансово-икономическото състояние на: “БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла, МБАЛ “Ю. Вревска” ЕООД – гр. Бяла и “Медицински център I - Бяла” ЕООД – гр. Бяла през първото шестмесечие на 2017 год.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно отчет за финансово-икономическото състояние на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”- с.П.Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година.

Докладва: Ев. Цанкова –

директор на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”- с.П.Косово 1. Докладна записка относно отчет за финансово-икономическото състояние на ОУ”Н.Й.Вапцаров” – гр. Бяла за второто тримесечие на финансовата 2017 година.

Докладва: К. Георгиева –

Директор на ОУ„Н.Й.Вапцаров” - гр. Бяла 1. Докладна записка относно отчет за финансово-икономическото състояние на ОУ”Неофит Рилски” - с.Копривец за второто тримесечие на финансовата 2017 година.

Павлина Христова-Дянкова –

директор на ОУ"Неофит Рилски" - с. Копривец 1. Докладна записка относно функциониране на маломерни паралелки в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”- с.П.Косово през учебната 2017/2018 година.

Докладва: Ев. Цанкова –

директор на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”- с.П.Косово 1. Докладна записка относно функциониране на маломерни паралелки в ОУ”Неофит Рилски” - с.Копривец през учебната 2017/2018 година.

Докладва: Павлина Христова-Дянкова –

директор на ОУ"Неофит Рилски" - с. Копривец 1. Предложение за запазване статута на СУ „П. Волов” - гр. Бяла, ОУ „Неофит Рилски” - с. Копривец, ОУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Бяла и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Бяла в списъка на средищните училища в Република България и ДГ „Пролет” в списъка на средищните детски градини в Република България.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно изменение на бюджета на Община Бяла за 2017 година.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 30.06.2017 година

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отчет за извършените разходи за командировки на кмета на Община Бяла и председателя на Общински съвет Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет Бяла и неговите постоянни комисии за периода от 01 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.

Докладва: М.Антонов –

председател на ОбС Бяла 1. Докладна записка относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 07603.501.2891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ на имота 840 кв. м., АЧОС №3341/12.07.2017 г.; поземлен имот с идентификатор 07603.501.2892 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ на имота 823 кв. м., АЧОС №3342/12.07.2017 г., допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно продажба на имот - частна общинска собственост – УПИ II-общ., в кв. 58 по регулационния план на с. Бистренци, община Бяла, област Русе с площ 1400,00 кв. м., при граници на имота: север – улица; изток – УПИ III; юг – улица; запад - УПИ I, съгласно скица №212/18.07.2017 г. и АЧОС №1690/27.01.2009 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост - поземлен имот (ПИ) №000035 в землището на с. Бистренци с ЕКАТТЕ 04162, общ. Бяла, с площ на имота 17,432 дка, начин на трайно ползване: друга селищна територия, местност „Вардашлъка“, АЧОС №1621/17.07.2008 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост - Поземлен имот 07603.901.61, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. „КРАЙ ГРАДА“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 304 кв.м., стар номер 901061, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, АЧОС №3054/13.04.2016 г. и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 г.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Докладна записка относно отпускане на финансова помощ за възстановителни строителни дейности на жилищна сграда в гр. Бяла.

Докладва: Д.Славов –

кмет на Община Бяла 1. Молби на граждани.

 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИАН АНТОНОВ
Председател на Общински съвет Бяла


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница