Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница1/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 23.7.2007

COM(2007) 458 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА


ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2006 ЗА 6-и, 7-и, 8-и И 9-и ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 4

1.1. СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА 4

1.2. КОНСОЛИДИРАНЕ 5

1.3. ВАЛУТА И БАЗА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ 6

1.4. БАЛАНСОВИ СМЕТКИ 6

1.5. ОТЧЕТИ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ 7

1.6. ЗАПИСВАНЕ на операции 8

1.7. Използване на прогнози 8

1.8. ЗАКРИВАНЕ НА ШЕСТИ ЕФР 8

1.9. ФИНАНСОВи отчети 9

1.10. БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТИТЕ 25

1.11. ИЗЛАГАНЕ ПО НОВ НАЧИН НА НЯКОИ ЦИФРИ ЗА 2005 г. 41

1.12. ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ 43

2. ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 44

2.1. БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ 31.12.2006 г. 50

2.2. КонсолидиранИ ОТЧЕТИ 61

2.3. СИТУАЦИЯ ПО СТРАНИ И ПО ИНСТРУМЕНТИ 69

2.4. ДРУГИ ДАННИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 73

3. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЕИБ 82

3.1. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ 83

3.2. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ 84

3.3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ 84

3.4. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ 86

Бележки към финансовите отчети 87

4. ДОПЪЛНЕНИЕ – СЪСТОЯНИЕ ПО ДЪРЖАВИ И ПО ИНСТРУМЕНТИ 105

1.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

1.1.СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА

1.1.1.Финансови регламенти


Финансовите отчети се изготвят в съответствие с Финансовия регламент, приложим за деветия Европейския фонд за развитие1 (ЕФР).

Съответните документи трябва да бъдат представени на Сметната палата съгласно членове 66, 67 и 68 от Финансовия регламент, приложим за шестия ЕФР2, членове 69, 70 и 71 от Финансовия регламент, приложим за седмия ЕФР3, членове 66, 67 и 68 от Финансовия регламент, приложим за осмия ЕФР4, и членове 102 и 103 от Финансовия регламент, приложим за деветия ЕФР. Член 102 (9-и ЕФР) посочва, че Комисията изпраща предварителните отчети на Сметната палата до 31 март на следващата година. От своя страна Сметната палата съобщава на Комисията забележките си по отчетите до 15 юни (член 103). Въз основа на тези забележки Комисията одобрява окончателните отчети до 31 юли и ги изпраща на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата. Отчетите се публикуват в Официален вестник до 31 октомври заедно със становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, дадено от Сметната палата по отношение на частта от ресурсите на ЕФР, за чието финансово управление Комисията носи отговорност.


1.1.2.Отчети на базата на текущо начисляване


В съответствие с разпоредбите на член 99 от Финансовия регламент за 9-ия ЕФР финансовите отчети се изготвят съобразно с принципа за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване.

Счетоводната информация, предоставена от настоящата компютърна счетоводна програма (OLAS), бе коригирана, където е необходимо, за да съдържа данни, които са в съответствие с принципа на текущо начисляване. Разпоредителят с бюджетни кредити предостави също така допълнителна информация по отношение на приходните и разходните позиции.

Тези финансови отчети са съставени в съответствие със счетоводните правила и методи за ЕФР, изготвени въз основа на международните счетоводни стандарти (IPSAS/IAS) и общоприетите счетоводни принципи (GAAPs). Формата на финансовите отчети бе променена след изменение на счетоводните правила за Комисията, одобрени от Комитета по счетоводни стандарти през юли 2006 г. Правилата за оценка и счетоводните методи, приети от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския фонд за развитие, бяха приложени по отношение на частта от ресурсите на ЕФР, за чието финансово управление Комисията носи отговорност.

Годишните отчети за 2006 г. са представени, както следва:

- Финансови отчети

- Отчети за финансовото изпълнение

- Финансови отчети и информация, предоставени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

1.1.3.Счетоводни принципи


Целта на финансовите отчети е да се предостави информация относно финансовото състояние, резултатите и паричните потоци на даден субект, която е от полза за широк кръг от потребители. За субекти от публичния сектор целта е по-конкретно да се предостави информация, която е от полза за процеса на вземане на решения, както и да се покаже отчетността на субекта по отношение на поверените му средства.

За да дават вярна и точна представа, финансовите отчети трябва не само да предоставят съответната информация за естеството и кръга от дейности, да обясняват как те се финансират и да дават окончателни сведения за тяхното функциониране, но и да го правят по ясен и разбираем начин, който позволява да се прави съпоставка между финансовите години. Именно с оглед на това е съставен настоящият документ.

Счетоводната система на Европейския фонд за развитие обхваща общи сметки и финансови сметки. И двата вида сметки се водят в еуро на база календарна година. Общите сметки позволяват да се изготвят финансовите отчети, тъй като те показват всички разходи и приходи за финансовата година и са предназначени за установяване на финансовото състояние под формата на счетоводен баланс към 31 декември. Финансовите сметки дават подробна картина на усвояването на ресурсите за ЕФР. Те се основават на принципа за касова отчетност.

Член 98 от Финансовия регламент за 9-ия ЕФР определя счетоводните принципи, които се прилагат при съставяне на финансовите отчети, както следва:  • принцип на действащото предприятие;

  • предпазливост;

  • последователност на счетоводните методи;

  • съпоставимост на информацията;

  • същественост;

  • компенсиране;

  • предимство на съдържанието пред формата; и

  • счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница