Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница18/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

3.4.3.Управление на риска


    1) Кредитен риск

Този раздел представя финансова информация за направените от механизма инвестиции.

Таблицата по-долу прави анализ на отпуснатото от механизма финансиране по вид заемополучатели.Отпуснато финансиране (хил. EUR)


2006 г.

2005 г.

Частни заемополучатели

378 428

225 174

Държавни и публични заемополучатели

23 234

-

Общо

401 662

225 174

Таблицата по-долу прави анализ на отпуснатото от механизма финансиране по вид използвани инвестиционни инструменти.

Отпуснато финансиране (хил. EUR)


2006 г.

2005 г.

Главни заеми (отпуснато финансиране)

226 392

111 671

от които общи заеми

96 841

50 314

Подчинени заеми и почти собствен капитал

108 821

82 617

Собствен капитал

66 449

30 886

Общо

401 662

225 174

Таблицата по-долу прави анализ на отпуснатото от механизма финансиране по сектори.

Отпуснато финансиране (хил. EUR)


2006 г.

2005 г.

Инфраструктура

1 693

3 683

Промишленост

182 783

140 597

Енергетика

38 291

-

Услуги

33 618

11 548

Селско стопанство

9 349

6 500

Услуги (финансови дейности)

39 087

12 532

Общи заеми

96 841

50 314

Общо

401 662

225 174    2) Лихвен риск

Таблицата по-долу обобщава лихвения риск за механизма във връзка с неговите инвестиции.

Отпуснато финансиране (хил. EUR)


2006 г.

2005 г.

Фиксиран лихвен процент

170 790

92 150

Плаващ лихвен процент

164 423

102 138

Нелихвоносни инвестиции

66 449

30 886

Общо

401 662

225 174    3) Ликвиден риск

Таблицата по-долу показва активите и пасивите на механизма по периоди на падеж, като се основава на оставащия срок до договорната дата на падеж.

Ликвиден риск (хил. EUR)

До 3 месеца

3-12
месеца


1-5
години


Над 5
години


ОбщоАКТИВИ
Пари и парични еквиваленти

190 780

-

-

-

190 780

Дериватни финансови инструменти

-

-

1 558

6 915

8 473

Заеми и капиталови инвестиции
Заеми

1 945

1 518

15 714

319 820

338 997

Капиталови инвестиции

-

-

-

66 449

66 449

Вземания от вносителите

103 913

-

-

-

103 913

Други активи

1 365

-

-

-

1 365Общо активи

298 003

1 518

17 272

393 184

709 977ПАСИВИ
Дължими суми на държавите-членки

(134 425)

-

-

-

(134 425)

Отложени приходи

-

-

-

(7 908)

(7 908)

Други пасиви

(1 463)

-

-

-

(1 463)Общо пасиви

(135 888)

-

-

(7 908)

(143 796)Нетно ликвидно състояние към 31 декември 2006 г.

162 115

1 518

17 272

385 276

566 181

Нетно ликвидно състояние към 31 декември 2005 г.

174 110

397

2 192

217 215

393 914

    4) Валутен риск

Таблицата по-долу прави анализ на активите и пасивите на механизма по валути.

Валутен риск (хил. EUR)

EUR

USD

CAD

Валути на страните от АКТБ/ОСТ

ОбщоАКТИВИ
Пари и парични еквиваленти

190 549

231

-

-

190 780

Дериватен финансов инструмент

8 473

-

-

-

8 473

Заеми и капиталови инвестиции
Заеми

141 075

176 214

-

21 708

338 997

Капиталови инвестиции

18 541

32 427

3 356

12 125

66 449

Вземания от вносителите

103 913

-

-

-

103 913

Други активи

-

965

-

400

1 365Общо активи

462 551

209 837

3 356

34 233

709 977ПАСИВИ
Дължими суми на трети страни

(134 425)

-

-

-

(134 425)

Отложени приходи

(7 908)

-

-

-

(7 908)

Други пасиви

(1 463)

-

-

-

(1 463)Общо пасиви

(143 796)

-

-

-

(143 796)Валутно състояние към 31 декември 2006 г.

318 755

209 837

3 356

34 233

566 181

Валутно състояние към 31 декември 2005 г.

273 874

100 367

-

19 673

393 914ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Непредоставени заеми и капиталови инвестиции

717 974

149 820

-

-

867 794

Изтеглени гаранции

-

-

-

7 925

7 925

Неизтеглени гаранции

63 875

-

-

-

63 875
781 849

149 8207 925

939 594

В съответствие със Споразумението от Котону механизмът може да осъществява финансови операции във валути, различни от еуро, и да поема валутния риск. Въпреки това, когато съществува адекватен пазар на суапови операции, механизмът може да сключва суап споразумения, за да се предпази от евентуални колебания на валутния курс.

3.4.4.Информация за сегментите


В съответствие със стандарт IAS 14 основният сегмент на механизма е бизнес операцията, а второстепенният сегмент е географски.

Дейността на механизма обхваща основни банкови и касови операции.

Банковите операции представляват инвестиции в проекти, които се правят с цел подпомагане на инвестиции на частни субекти и публични субекти с търговска насоченост. Основните инвестиционни продукти са заеми, капиталови инвестиции и гаранции.

Касовите дейности включват инвестиране на излишните ликвидни средства и управление на валутния риск на механизма.

За целите на вътрешното управление дейностите на механизма са разделени на пет региона.

Формат на първично отчитане – бизнес сегмент (хил. EUR):Към 31 декември 2006 г.

Касови операции

Банкови операции

Общо

Приходи от сегменти

2 098

26 084

28 182

Разходи и такси от сегменти

(2 646)

(1 823)

(4 469)

Печалба за годината23 713

Активи на сегмента

200 067

405 997

606 064

Неразпределени активи103 913

Общо активи709 977

Пасиви на сегмента

1 128

8 243

9 371

Неразпределени пасиви134 425

Общо пасиви143 796

Поети задължения
939 594

939 594

Формат на вторично отчитане – географски сегмент (хил. EUR):

Към 31 декември 2006 г.

Приходи (*)

Общо активи

Общо пасиви

Поети задължения
Кариби и Тихоокеански басейн

4 217

42 558

-

69 801

Централна и Източна Африка

2 216

56 713

7 707

296 819

Регионална Африка и държави от АКТБ

2 536

54 944

-

192 882

Южна Африка и Индийски океан

12 990

161 006

51

124 241

Западна Африка и Сахел

2 502

75 509

150

255 851

Други (**)

-

319 247

135 888

-
Общо

24 461

709 977

143 796

939 594

(*) Приходите представляват нетната печалба от операциите на механизма (т.е. лихви и подобни приходи от заеми и лихвени субсидии, чисти приходи от такси и комисиони, като се добави или извади реализираната печалба или загуба от обезценка на заеми и капиталови инвестиции).

(**) В географски сегмент „Други“ се включват сумата, платима или за получаване от държавите-членки или Европейската инвестиционна банка, и парите и паричните еквиваленти на механизма.


3.4.5.Нетни приходи от такси и комисиони (хил. EUR)


Основните компоненти на нетните приходи от такси и комисиони са, както следва:
2006 г.

2005 г.

Такси и комисиони от заеми и капиталови инвестиции

4 168

684

Гаранционна такса

198

24
4 366

708

3.4.6.Нетен резултат от финансовите операции (хил. EUR)


Основните компоненти на нетната печалба от търговски дейности и валутни операции са, както следва:
2006 г.

2005 г.

Нетен резултат от колебанията на валутния курс

(14 210)

6 449

Движения на деривати по справедлива стойност

14 057

(5 441)
(153)

1 0083.4.7.Общи административни разходи (хил. EUR)


Общите административни разходи представляват реалните разходи, направени от Европейската инвестиционна банка („Банката“) за управление на механизма, намалени с приходите, получени от такси за оценка, пряко начислявани от Банката на клиентите на механизма.
2006 г.

2005 г.

Реални разходи, направени от Европейската инвестиционна банка

35 413

33 364

Приходи от такси за оценка, начислявани на клиентите на механизма

(1 500)

( 909)

Нетни общи административни разходи

33 913

32 455

Съгласно Решение на Съвета от 8 април 2003 г. държавите-членки се договориха да покрият пълния размер на разходите, направени от Банката за управление на механизма през първите 5 години от 9-ия Европейски фонд за развитие.

3.4.8.Пари и парични еквиваленти (хил. EUR)


За целите на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти обхващат следните салда с падеж по-кратък от три месеца от датата на придобиване.

Парите и паричните еквиваленти могат да се разпределят между средствата, получени от държавите-членки и още непредоставени, и средствата от оперативните и финансови дейности на механизма.


2006 г.

2005 г.

Вноски на държавите-членки, получени и още непредоставени

69 720

155 523

Средства от оперативните и финансови дейности на механизма

121 060

39 393
190 780

194 916

3.4.9.Заеми и капиталови инвестиции (хил. EUR)

Заеми

Капиталови инвестиции

Общо

Към 1 януари 2006 г.

194 009

30 886

224 895

Движение на преоценка по справедлива стойност

-

3 554

3 554

Обезценка

(1 693)

(130)

(1 823)

Промяна в амортизираната стойност

(316)

-

(316)

Отпускания на суми

157 004

31 965

188 969

Капитализирана лихва

4 303

-

4 303

Възстановявания

(3 585)

(25)

(3 610)

Движение на валутния курс

(14 509)

199 

(14 310)

Към 31 декември 2006 г.

335 213

66 449

401 662

Към 31 декември 2006 г. са обезценени две операции на обща стойност 1,8 млн. EUR. Една от тези операции се отнася за заем в Мавритания с размер на обезценката от 1,7 млн. EUR.

Инвестициите в котирани компании представляват 15,2 млн. EUR от общите капиталови инвестиции.


3.4.10.Вземания от вносителите (хил. EUR)


Основните компоненти на вземанията от вносителите са следните:
2006 г.

2005 г.

Поискани, но неизплатени вноски

70 000

60 000

Специални вноски за общите административни разходи

33 913

32 455
103 913

92 455

3.4.11.Други активи


Основните компоненти на другите активи са следните:
2006 г.

2005 г.

Лихви от заеми, все още несъбрани

551

351

Вземания от ЕИБ

814

-
1 365

351


3.4.12.Дериватни финансови инструменти (хил. EUR)


Към 31 декември 2006 г.

Договорна фиктивна сума

Положителна
справедлива стойност


Кръстосани валутни суапове

114 597

6 046

Кръстосани валутно-лихвени суапове

86 963

2 4278 473Към 31 декември 2005 г.

Договорна фиктивна сума

Отрицателна
справедлива стойност


Кръстосани валутни суапове

59 176

3 979

Кръстосани валутно-лихвени суапове

21 089

1 6055 584


3.4.13.Дължими суми на трети страни (хил. EUR)


Основните компоненти на дължимите суми на трети страни са следните:
2006 г.

2005 г.

Нетни общи административни разходи, платими на ЕИБ

33 913

32 455

Лихвени субсидии, които още не са предоставени

100 512

83 200
134 425

115 655


3.4.14.Отложени приходи


Основните компоненти на отложените активи са следните:
2006 г.

2005 г.

Отложени лихвени субсидии

7 687

-

Отложени комисиони за заеми и капиталови инвестиции

221

186
7 908

186

3.4.15.Други пасиви


Основните компоненти на другите пасиви са следните:
2006 г.

2005 г.

Възнаграждения, които трябва да бъдат възстановени на Комисията по сметката за вноски

696

-

Суми за възстановяване на ЕИБ

767

-
1 463

-


3.4.16.Вноска от държавите-членки за механизма (хил. EUR)


По отношение на вноската на държавите-членки за механизма е поискана сума от 625 млн. EUR, от които 555 млн. EUR са изплатени. От тази вноска е разпределена сума от 515 млн. EUR за финансиране на самия механизъм, докато 110 млн. EUR са предназначени са финансиране на лихвените субсидии.

Отчетът за вноските от държавите-членки за механизма към 31 декември 2006 г. е, както следва:Държави-членки

Вноска за механизма

Вноска за лихвени субсидии

Общо вноски

Поискани и неизплатени (*)

Австрия

13 648

2 914

16 562

1 855

Белгия

20 188

4 312

24 500

2 744

Дания

11 021

2 354

13 375

1 498

Финландия

7 622

1 628

9 250

1 036

Франция

125 145

26 730

151 875

17 010

Германия

120 304

25 696

146 000

16 352

Гърция

6 437

1 376

7 813

875

Ирландия

3 193

682

3 875

434

Италия

64 581

13 794

78 375

8 778

Люксембург

1 494

319

1 813

203

Нидерландия

26 883

5 742

32 625

3 654

Португалия

4 995

1 068

6 063

679

Испания

30 076

6 424

36 500

4 088

Швеция

14 060

3 002

17 062

1 911

Обединеното кралство

65 353

13 959

79 312

8 883

ОБЩО

515 000

110 000

625 000

70 000

(*) На 18 декември 2006 г. Съветът определи размера на финансовите вноски, които всяка държава-членка трябва да плати до 19 януари 2007 г.

3.4.17.Поети задължения (хил. EUR)


Поетите задължения на механизма са следните:
2006 г.

2005 г.

Непредоставени заеми

779 241

489 310

Непредоставени задължения, поети по отношение на капиталови инвестиции

88 552

81 572

Изтеглени гаранции

7 925

5 347

Неизтеглени гаранции

63 876

36 453
939 594

612 682


3.4.18.Следващи събития


Не са налице съществени събития след съставяне на счетоводния баланс, които налагат обявяване или коригиране на финансовите отчети към 31 декември 2006 г.

По предложение на Управителния комитет на 13 март 2007 г. Съветът на директорите преразгледа тези финансови отчети и реши да ги представи за одобрение на Съвета на гуверньорите на тяхното заседание, което ще се проведе на 5 юни 2007 г.


4.ДОПЪЛНЕНИЕ – СЪСТОЯНИЕ ПО ДЪРЖАВИ И ПО ИНСТРУМЕНТИ


1OВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1—31

2ОВ L 325, 20.11.1986 г., стр. 42—55

3OВ L 266, 21.9.1991 г., стр. 1.

4OВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53—70.

5OВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 19—20

6OВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3—20

7ОВ L 198, 6.8.2003 г., стр. 8

8OВ L 48, 18.2.2006 г., стр. 19—20

9ОВ L 48, 18.2.2006 г., стр. 21

10ОВ L 48, 18.2.2006 г., стр. 20

11ОВ L 48, 18.2.2006 г., стр. 21

12Неразпределените ресурси на предишните ЕФР включват остатъка от фондовете SYSMIN, който бе определен на 410,926 млн. EUR с Решение 3/2000 на Съвета на министрите АКТБ-ЕО. Решение PE410/2001 на Комисията включва тези ресурси в програмата за индикативните национални пакети (част B) съгласно финансовия протокол към споразумението за партньорство АКТБ-ЕО.

13Приложение I, параграф 5 от Споразумението от Котону

14Решение 2005/446/ЕО на Съвета от 30.5.2005 г. (ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 19)

15Приложение 1a, параграф 1 и приложение 1б (2-ри финансов протокол, сега наричан многогодишна финансова рамка) към Споразумението от Котону.

BG BG
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница