Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница2/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.2.КОНСОЛИДИРАНЕ


Всеки ЕФР се урежда от свой собствен финансов регламент, който налага изготвяне на финансови отчети за всеки отделен ЕФР. Така финансовите отчети се изготвят поотделно за всеки ЕФР по отношение на частта, която се управлява от Европейската комисия. Тези финансови отчети се представят и в консолидиран вид, за да се даде обща представа за финансовото състояние на ресурсите, за които е отговорна Европейската комисия.

Предвид ясното разделение на отговорностите, посочено в член 1 от Финансовия регламент за 9-ия ЕФР, финансовите отчети на Комисията и на Европейската инвестиционна банка – субектите, натоварени с управлението на средствата за ЕФР, не са консолидирани.


1.3.ВАЛУТА И БАЗА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ


Функционална валута и валута на представяне

Финансовите отчети се представят в милиони еуро, което е функционалната валута и валута на представяне на Европейските общности.Операции и салда

Операциите в чужда валута се превръщат в еуро по валутните курсове, които са в сила към датата на съответните операции.

Салдото в края на годината на паричните активи и пасиви, изразени в чужда валута, се превръща в еуро по валутния курс, приложим на 31 декември 2006 г.:


Валутен курс на еурото към 31 декември 2006 г.

GBP 0,6743


1.4.БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

1.4.1.Размер на предварителното финансиране


Предварителното финансиране е плащане, което има за цел да предостави на бенефициера паричен аванс, т.е. налични средства. То може да се раздели на няколко плащания за период, определен в конкретното споразумение за предварително финансиране. Наличните средства или авансът се възстановяват или се използват за целта, за която са предоставени, през периода, определен в споразумението. Ако бенефициерът не направи достатъчно допустими разходи, той е задължен да върне целия или част от аванса на предварителното финансиране на Европейския фонд за развитие. Размерът на предварителното финансиране се намалява (изцяло или частично) с приемането на допустимите разходи и върнатите суми.

В края на годината неизплатените суми от предварителното финансиране се оценяват спрямо първоначалната(-ите) сума(-и), платена(-и) на бенефициера, намалена(-и) с: всички върнати суми, приключени допустими суми и изчислени допустими суми, които още не са приключени в края на годината.

Гаранциите за сумите по предварителното финансиране се смятат за „условни активи“ и като такива не фигурират във финансовите отчети (IPSAS 19). Все пак за информация в раздел 1.12 по-долу се предоставят подробни данни.

1.4.2.Длъжници


Вземанията се отчитат като първоначално заявени суми, намалени с провизиите за лоши дългове. Провизия за лош дълг се предвижда, когато има обективно доказателство, че Европейският фонд за развитие няма да бъде в състояние да събере пълния размер на сумата, която му дължат трети стани.

1.4.3.Кредитори


Задълженията се записват към допустимата сума, когато искането за плащане отговаря на предварително зададените критерии.

ЕФР има текущи задължения за суми, които вече се дължат на бенефициерите, за които не са били получени фактури към датата на отчета. Критериите за признаване предвиждат ЕФР да признае определен разход за сумата на очакваното плащане, дължима за периода, т.е. дела от направените допустими разходи, дължими на бенефициерите към датата на отчета. Значителните суми се признават като начислени разходи въз основа на приблизителни изчисления (напр. степента на изпълнение на договорите), направени от разпоредителя с бюджетни кредити.

Дължимите плащания трябва да бъдат предварително записани, когато бъдат получени декларации или справките за разходите, а не в момента на тяхното плащане. В тези случаи дължимите плащания се отчитат като първоначална стойност на съответната декларация или справка за разходи.

1.4.4.Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти се водят в счетоводния баланс по себестойност. Те включват сметки във финансови институции в държавите от АКТБ и ОСТ, както и във финансови институции в държавите-членки.

1.5.ОТЧЕТИ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ

1.5.1.Приходи


При прилагане на принципите за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване единственият източник на приходи за фондовете са лихвите, платими върху касови наличности в търговски банки (виж бележките към сметките).

1.5.2.Разходи


Във финансовите отчети на ЕФР разходите се признават за периода, през който протичат събитията, които пораждат основание за плащане, при условие че:

- е подписан договор, който разрешава плащането;

- бенефициерът е изпълнил критериите за допустимост, ако има такива; както и

- може да се направи разумна прогноза за дължимата сума, например чрез изпратени от бенефициера фактури, степен на изпълнение на договорите и т.н.

Разходите, направени от делегациите на Комисията, не се вписват окончателно в отчетите на ЕФР, докато не бъдат одобрени от разпоредителя с бюджетни кредити и от счетоводителя. По тази причина, ако даден разход не отговаря на тези два критерия, в края на годината той се вписва в бюджетен ред „операции за приключване“.

Разходите на касова основа включват всички платежни нареждания, изпълнени от банките до 31 декември 2006 г.

За да се спазят принципите на текущо начисляване, разходите на касова основа, които се съдържат в настоящата компютърна счетоводна система (OLAS), са коригирани спрямо допълнителната информация, предоставена от разпоредителя с бюджетни кредити, относно предварителното финансиране и начислените разходи.

1.6.ЗАПИСВАНЕ на операции


Крайният срок за поемане на задължение за предоставяне на средства за 9-ия ЕФР бе определен да бъде 31 декември 2007 г. в съответствие с клаузата за край на валидността, приета с Решение 2005/446/ЕО5 на Съвета от 30 май 2005 г.

Вземанията, дължими от държавите-членки (основно вноски, които още не са били поискани, или дължима лихва за забавени плащания на поискани средства), трябва да се впишат в отчетите. Тези позиции се излагат в счетоводния баланс за отделните ЕФР.

В съответствие с принципите за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване финансовите отчети показват финансовите разходи и приходи за финансовата година независимо от датата на плащане или на събиране.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница