Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница3/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.7.Използване на прогнози


В съответствие с общоприетите счетоводни принципи финансовите отчети задължително включват суми, основани на прогнози и предположения, извършени от управителите. Без да се изчерпват с посочените видове, значимите прогнози включват провизии за бъдещи разходи, финансов риск за вземания, начислени приходи и разходи. Реалните резултати могат да се различават от тези прогнози. Промените в прогнозите се отразяват през периода, в който тяхното съществуване става известно.

1.8.ЗАКРИВАНЕ НА ШЕСТИ ЕФР


Предвид състоянието на напредък на 6-ия ЕФР разпоредителят с бюджетни кредити реши да закрие този фонд на 31 юли 2006 г. При липса на правно основание за закриването на европейските фондове за развитие остатъчното салдо беше прехвърлено към 9-и ЕФР съгласно разпоредбите на част 3 от Финансовия регламент, приложим за 9-ия ЕФР.

Тази операция бе свързана с трансфер към 9-и ЕФР на салдата по текущи проекти към тази дата в размер на 52 105 915,98 EUR.


1.9.ФИНАНСОВи отчети


КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2006 г. ЗА 6-и, 7-и, 8-и И 9-и ЕФР

(млн. EUR)

 

Забележки

31.12.2006 г.

31.12.2005 г.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

 

 

 

Вноски за получаване

1

 0,00

13,72

Длъжници

2

216,74

138,77

Нетно предварителното финансиране

3

2.808,96

2.304,20

Други текущи активи

4

0,95

3,31

Свързващи сметки

5

 0,00

 0,00

Пари и парични еквиваленти
291,50

662,10

Гаранционни сметки на STABEX

6

191,60

371,88

Специален фонд за ДР Конго

7

3,42

19,67

Налични пари в банки

8

96,48

270,55

ОБЩО АКТИВИ

 

3.318,15

3.122,10

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

 

 

 

Платими сметки

9

2.095,84

1.485,75

Свързващи сметки

5

 0,00

 0,00

ОБЩО ПАСИВИ

 

2.095,84

1.485,75

 
 

 

НЕТНИ АКТИВИ

 

1.222,31

1.636,35

 

 
 

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ
 

 

Поискан капитал на фонда

10

29.900,00

27.390,00

Резултати, пренесени от предишни години

11

-26.787,49

-24.261,09

Резултат за годината
-2.924,04

-2.526,40

Резерви

12

1.033,84

1.033,84

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

1.222,31

1.636,35КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА 2006 г. ЗА 6-и, 7-и, 8-и И 9-и ЕФР (млн. EUR)

 

Забележки

Разходи на касова основа за 2006 г.

Увеличение на предварителното финансиране

Увеличение на начислените разходи

Разходи на базата на текущо начисляване за 2006 г.

Разходи на базата на текущо начисляване за 2005 г.

Оперативна лихва

2.1

0,06

 

 

0,06

0,35

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД (1)

 

0,06

 

 

0,06

0,35

 

 

 

 

 

 

 

Програмирана помощ

 

619,64

-131,81

-1,88

749,57

982,45

Макроикономическа подкрепа

 

411,33

 3,51

 

407,82

383,01

Секторна политика

 

817,83

260,40

353,81

911,24

492,16

Проекти между държави от АКТБ

 

423,34

423,08

339,10

339,36

198,91

Лихвени субсидии

 

1,20

 
1,20

0,27

Спешна помощ

 

116,33

17,05

30,84

130,12

134,92

Помощ за бежанци

 

7,11

-6,96

-7,39

6,68

12,99

Фонд за борба със СПИН

 

 

-0,01

 

0,01

0,00

Рисков капитал

 

63,11

 

 

63,11

60,80

STABEX

 

189,52

 

 

189,52

66,40

Sysmin

 

15,72

-0,61

13,47

29,80

13,99

Трансфери от предишни ЕФР

 

5,20

10,41

20,36

15,16

15,61

Структурно приспособяване

 

1,07

0,18
0,89

15,89

Намаляване на дълга

 

2,00

 

15,42

17,42

23,19

Подкрепа за институциите
30,86

 14,55

16,03

32,34

28,67

Постъпления от компенсации за износ

 

35,36

-23,11

-5,65

52,82

-3,32

Фонд за Конго

 

15,73

51,53

22,41

-13,39

89,80

Оперативни разходи

 

2.755,35

618,20

796,53

2.933,67

2.515,74

 

 

 

 

 

 

 

Административни и финансови разходи

13

6,58

-36,74

-19,53

23,79

28,60

Общо разходи (касова основа)

14

2.761,93

 

 

 

 

Корекции за отчетност на базата на текущо начисляване

15

195,39

581,46

777,00

-0,14

-0,19

ОБЩО РАЗХОДИ / Текущо начисляване (2)

16

2.957,312.957,31

2.544,15

 

 

 

 

 

 

 

НЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (2-1)

 

2.957,26

 

 

2.957,26

2.543,81

 

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи

17

31,61

 

 

31,61

23,95

Финансови разходи

18

-0,14

 

 

-0,14

-0,19

Провизии

2.7

1,75

 

 

1,75

-6,36

Излишък/(дефицит) от финансови дейности (3)

 

33,22

 

 

33,22

17,41

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕН СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТ (1-2+3)

 

-2.924,04

 

 

-2.924,04

-2.526,40
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница